U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božija manifestacija da je Vali (Prijatelj) pobožnih i predanih sljedbenika Božijih poslanika

Kratki sadržaj

Huzur je u svojoj hudbi petkom danas dao izlaganje o Božijojmanifestaciji da je Vali pobožnih i predanih sljedbenika Božijih poslanika.

Huzur je rekao da je u nekoliko zadnjih hudbi dao izlaganje natemu Al Vali u svjetlu Kur’anskih ajeta, objašnjavajući kako Allahmanifestuje da je Prijatelj i Maula (Zaštitnik) i kako osoba treba danastoji i postane Božiji prijatelj. Najviši položaj Božijeg prijatelja jenaravno bio poklnonjen Časnom Poslaniku s.a.v.s.

“Mi smo vaši prijatelji u ovom životu i na ahiretu. Vi ćete u njemuimati sve što vaše duše požele, i u njemu ćete imati sve što budetetražili.”

Huzur je rekao da je najistaknutiji primaoc ovog očitovanja ČasniPoslanik s.a.v.s., Božiji najveći miljenik, onaj zbog koga je svijet biostvoren i za kojeg se Allah manifestovao kao Al Vali (Prijatelj) odnjegovog rođenja do smrti. Allah ga je zato uvjerio: ‘… A Allah će tezaštititi od ljudi…’ (5:68) i zaštito ga od svake štete. U toku njegovogpreseljenja u Medinu dok se skrivao u pećini sa hazreti Abu Bekrom r.a.on je utješio svog druga: ‘… Ne tuguj, zaista, Allah je s nama.’ (9:40)Zbog duhovne moći uzvišenosti Poslanika s.a.v.s. Božija manifestacijada je Vali vjernika mogla se vidjeti među njegovim vjernicima. Kad jeAllah poslao Obećanog Mesiju a.s. on je također bio svjedok mnogihprimjera da je Allah bio njegov Vali.

Hazreti Zubairov sin Abdullah bin Zubair prenosi da mu je njegovotac rekao u vrijeme jedne bitke da će njegov život biti uzet u toku togdogađaja i savjetovao je svog sina da otplati njegove dugove prodajomimanja i također mu dao posebne druge upute. On je rekao svom sinuda ako se u bilo koje vrijeme suoči sa problemom u otplaćivanju duga,traži pomoć od njegovog Maula (Zaštitnika). Abdullah bin Zubair jepitao ko je njegov Maula? Otac je odgovorio: ‘Allah’. Preneseno je dakad god je sin bio suočen sa bilo kakvom teškoćom u otplaćivanju duga,on je činio dovu: ‘O Maula Zubeira, otplati njegov dug’, i situacija bi bilarješena.

Jedanput je neko pleme s namjerom prevare tražilo od nekih drugovaČasnog Poslanika s.a.v.s. da dođu kod njih i omoguće im vjersku obuku,ali su ih oni umjesto toga ubili. Jedan od ubijenih je bio Ahsan binSabit. Nakon što su mu oduzeli život neprijatelji su nastojali da uzmunjegovu glavu pošto se jedna žena neprijatelja zaklela da će piti alkoholu njegovoj lobanji – jer je on ubio njezina dva sina u Bitci na Uhudu.Međutim, roj pčela je došao između neprijatelja i mjesta gdje je ležaloAhsanovo tijelo. Neprijatelji su odlučili da ponovo dođu noću i uzmutijelo. Ali je u toku noći pala jaka kiša i bila je poplava koja je odnijelaAhasanovo tijelo. Nakon primanja islama Ahsan se zavjetovao da nikadaneće dotaći tijelo idolopoklonika i da neće dozvoliti da idilopokloniknjega dotakne. Kad je hazreti Omer r.a. bio obaviješten o ovom događaju,rekao je: ‘Bog štiti vjernike.’ Tako je Bog zaštitio Ahsana čak i poslijesmrti.

Jedanput je Časni Poslanik s.a.v.s. poslao neke od svojih ashaba naekspediciju sa samo jednom vrećom hurmi za jelo. U toku ekspedicijeoni su jeli samo jednu hurmu dnevno i cuclali su je jer nisu imali ništadrugo za jesti. Natapali su lišće s drveta u vodi i jeli ga. Onda su našliveliku ribu uz more, ali pošto je bila mrtva oni su odlučili da to ne jedu.Onda su mislili o tome da su bili poslani od Časnog Poslanika s.a.v.s., ida su bili u teškoj situaciji tako da su odlučili da jedu meso ove ribe.Riba je bila toliko velika da im je trajala cijeli mjesec. Također su koristilii njeno ulje. Bog je napravio ovaj aranžman za njih. Nakon što su sevratili rekli su Poslaniku s.a.v.s. i on je rekao da su uradili ispravnustvar. Huzur je rekao da je ovo bio Božiji način da pomogne ovimashabima. Bog kaže o onima koji imaju savršeno vjerovanje u Njega,koji se drže bogobojaznosti i oslanjaju se na Njega: ‘…i opskrbit će gaodakle on ni ne pomišlja…’ (65:4). Huzur je rekao da Allah ispunjavaSvoja obećanja vjernicima na ovom svijetu i ojačava njihovu vjeru da ćeOn zaista ispuniti ova obećanja također na ahiretu.

U ispunjavanju Svog obećanja:

“… i drugima (je njega poslao) među njima koji im se još nisupriključili…” (62:4)

Allah je poslao Obećanog Mesiju a.s. i blagoslovio njegove sljedbenikeSvojom manifestacijom da je njihov Vali.

Dr. Idr Deen sahib je čuo od nekoga da ako neko želi da postaneprijatelj Boga (vali’ullah) treba da ide u Kadian. Zato je dr. Idr Deensahib napisao pismo bai’ata Obećanom Mesiji a.s. Maulana Rad’iki sahibprenosi da je često govorio sa svojim prijateljem Chaudhary NavabKhanom o duhovnim veličanstvenostima Obećanog Mesije a.s.. Jedanputsu diskutovali da, kad je hazreti Maulana Nur-ud-din bio zapitan da jeveć bio posve izuzetna osoba šta je postigao od bai’ata Obećanog Mesijea.s.? Odgovor je bio da je postigao mnoge dobiti ali je jedna bila da,dok je prethodno mogao vidjeti blagoslovljeni lik Časnog Poslanikas.a.v.s. dok je spavao, poslije bai’ata je to također mogao doživjeti dokje bio budan. On je rekao da je jedna ogromna korist društva ObećanogMesije a.s. bila da se ljubav prema ovom svijetu potpuno ohladila izsrca hazreti Maulana Nur-ud-dina.

Chaudhary Daad sahib je prenio da je jedanput neko pitao MaulanaRajjiki da li je istina da neke osobite dove uzrokuju novčanu pomoć?On je odgovorio da je tačno da specifičan trenutak posebne duhovnostimože ovo učiniti mogućim. On je rekao ako on doživi takav trenutak ibude mu data takva dova da će reći Chaudhary Daad sahibu o ovojposebnoj dovi. Maulana Rajjiki je doživio takav trenutak i zapisao jedovu koja mu je došla i to dao Chaudhary Daad sahibu savjetujući muda to čuva uza se. On je to odmah stavio u omot svog turbana. Allah jeprimio ovu dovu na način da se on okoristio od toga za cijelu godinu.Nekako, on je onda izgubio ovu dovu i poslije toga je ovaj blagoslovprestao.

Hakeem Muhammed Ismail sahib navodi da je u toku sunećenja njegovog sina greškom bila prerezana krvna žila i beba je bila vrlo bolesna. U panici on je otišao da uzme neke lijekove. Dogodilo se da je Maulvi Sher Ali sahib prolazio tuda i Hakeem Ismail sahib mu je rekao o ovom događaju i tražio da čini dove. On je odmah podigao ruke da uči dovu. Kad se otac vratio kući predložio je da djetetu daju mlijeka.Dijete je uzelo mlijeko kao najzdravije dijete zbog proučenih dova za njegovo zdravlje.

Muhammed Husein Jhelumi sahib prenosi da kad je jedna ne Ahmadi žena, koja nije imala djece a već je dugo godina bila udata, čula daMaulvi Sher Ali sahib dolazi u posjetu pitala je da li joj može dati hamajliju. Muhammed Husein Jhelumi sahib je rekao da neće biti hamajlije ali da će od Maulvi sahiba sigurno tražiti da uči dove. Godinu nakon ovih dova ova žena je bila blagoslovljena sinom.

Maulana Rajjiki je prenio da mu je zbog rada na prenošenju porukeislama bilo podareno duhovno stanje da su njegove dove bile odmahprimljene. Jedanput je, Chaudhary Daad sahib, koji još nije primioAhmadijjat patio od hronične asme i govorio je o svojoj bespomoćnostinad bolešću. On je rekao da je probao svaki mogući lijek ali da su doktorismatrali da je njegovo stanje neizlječivo. Maulana Rajjiki mu je rekaoda očajanje i vjera ne mogu ići zajedno. Tražio je da mu se donese malovode i molio Boga za pomoć kroz Njegov atribut Al Šafi (Izlječitelj);učio je dove na vodu sa dubokom koncentracijom. Chaudhary Daadsahib je bio savršeno izliječen i nikada više nije ponovo patio od asme.Huzur je naveo drugi događaj primanja dova Maulana Rajjiki kad suneki ne Ahmadi ljudi iz obližnjeg sela čuli o primanju njegovih dova idošli mu da traže da uči dove za jednog člana njihove porodice koji jebolovao od tuberkuloze. Maulana Rajjikiov otac mu je rekao da ide uselo i uči dove. Odmah nakon što je Maulana Rajjiki klanjao namazpacijent se osjećao bolje. Iako su ovi ljudi imali dobru vjeru u Ahmadijatoni ga nisu prihvatili. Allah je obavijestio Maulana Rajjiki da je toj osobibilo poklonjeno izlječenje kao dokaz istinitosti Ahmadijata, međutim,ako oni to ne prime ova osoba će umrijeti tog i tog dana. Allah je takohtio da pacijent bude bolje, ali bolest ga je ponovo napala i upravoodređenog predskazanog dana on je umro. Začuđujuće je da njegovaporodica nije primila Ahmadijat.

Jedanput je čovjek došao hazreti Maulana Nur-ud-dinu i dao mu200 rupija da ih za neko vrijeme čuva za njega kao amanet. Uskoroposlije toga je došao drugi čovjek i tražio od Maulana Nur-ud-dina zajamod 100 rupija. On je ovom čovjeku dao novac od iznosa koji mu je biodat ranije i stavio potvrdu u vreću sa ostatkom novca i poslao vrećukući. Kratko poslije toga, čovjek koji je bio ostavio novac vratio se irekao da je promijenio mišljenje i želio je da uzme svoj novac. Rekao jeda će doći za jedan sat da ga uzme. Kad se vratio hazreti Maulana Nurud-dinmu je rekao da je pogrešno oslanjati se na ljude, ‘Ja sam pogriješioali vidi kakoAllah, moj Maula pomaže.’ Do vremena kad se čovjek vratiohazret Maulana Nur-ud-din je odnekle imao 100 rupija koje mu je vratio.Obećani Mesija a.s. je rekao da Allah proglašava da ko god imaneprijateljstvo (i mržnju) prema Njegovom vali to je jednako pripremanjurata protiv Boga. On je rekao da Božiji prijatelji imaju značenje Božijedjece. Kad se neka osoba njima suprotstavlja Božiji osjećaj časti budepobuđen. Prijatelji Božiji su ljudi koji nijekaju svoju ličnost na Božijemputu i koji napuštaju sve lične želje i samo slijede ono što je Božijavolja. Kad se neko suprotstavi vjerniku kao što je ovaj kako se on moženazivati vjernikom? Vrijeđanje onoga ko je određen od Boga nikada nemože donijeti dobar plod. Huzur je rekao da je Allah uvijek manifestovaoosjećaj časti za Obećanog Mesiju a.s. i nastavlja da to čini ali oni koji nežele da ovo razumiju, neće razumijeti. Božija veza sa Obećanim Mesijomi sa ovom Zajednicom prevladava do ovih dana. Allah pokazuje onimakoji se Njemu okreću u potpunoj iskrenosti, da bilo ko može uzeti udjelau Božijoj blizini i postati Njegov vali. Onaj ko iskreno traži Boga nikadanije uskraćen.

Huzur je pročitao dugačku dovu Časnog Poslanika s.a.v.s. i ondanajavio tužne vijesti i smrti dvojice Ahmadi muslimana. Rana SalimAhmad sahib iz Sanghera u Pakistanu bio je ubijen jučer ispred džamije.

Neka bijedna osoba je pucala u njega izbliza. Umrli je bio obrazovanaosoba, muusi, bio je vrlo aktivan u Zajednici i upravljao je vrlopopularnom školom u ovoj oblasti gdje su upisani preko 1000 djece.Iza sebe je ostavio udovicu, dvije kćeri i sina. Da im Allah dadneustrajnost i uzdigne položaj umrlog. Giani Abdul Latif sahib Derviš izKadian (Indija), umro je prije nekoliko dana, imao je 82 godine. On je uovoj oblasti bio jedan od 313 derviša hazreti Musleh Mauda r.a. i međuraznim službama Zajednici bio je menadžer Al Fazl. Uprkos ekonomskeskućenosti on je uvijek bio vesela osoba i razveselio bi svakoga u svomdruštvu. Jedna od njegovih kćeri je predsjednica ženske organizacijeLeđna u Kadianu i njegova djeca su bila osposobljena da služe Zajedniciu raznim nadležnostima. Da ih Allah osposobi da slijede stopama svogoca i da Allah uzdigne položaj umrlih. Huzur je najavio da će poslijedžume klanjati dženazu namaz u odsustvu ove dvojice umrlih.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp