U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Važnost petka u novoj godini;

Kratki sadržaj

Huzur je danas na početku svoje hudbe petkom proučio ajet 29 izsure Al Hadid čiji prijevog glasi:

“O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha i vjerujte u Njegovog Poslanika;

On će vam dati dvostruki udio od Svoje milosti, i dat će vam svjetlosts kojom ćete hodati, i oprostit će vam – a, uistinu, Allah najvišeprašta (i) milostiv je.” (57:29)

Huzur je rekao da je Allahovom milošću danas prvi dan 2010. godinei Allah nas je uveo u ovu godinu u petak, tako da je prije svjega Huzurzaželio da ova godina i svaka godina koja slijedi bude na svaki načinblagoslovljena za svakog Ahmadi muslimana. Ljudi, jedan drugomupućuju želje u prilici nove godine ali za vjernika su godina i njeni daniblagoslovljeni kad je primljeno pokajanje i kad povećamo pobožnost.Obećani Mesija a.s. je rekao da je stvarni bajram i blagoslovljeni dan,dan pokajanja i dan duhovnog znanja. Huzur je rekao istinskiblagoslovljen dan je dan koji vodi duhovnom napretku, onaj koji skrećepažnju prema dužnostima prema Allahu i pravima prema ljudima, onajkoji sve čovjekove sposobnosti dovodi u praksu da traži Allahovozadovoljstvo, dan koji je dan praktičnog napora za postizanje Allahoveblizine. Naše godine su blagoslovljene u primjeru gdje se okrećemoAllahu sa potpunom iskrenošću da postignemo sve ove ciljeve.

Danas je petak i to je najblagoslovljeniji dan. O njegovom značaju jeČasni Poslanik s.a.v.s. mnogo puta rekao da treba da zapamtimo dauprkos ovog značaja samo istinski vjernici mogu imati korist od toga aonaj ko je nevjernik ne mogu mu koristiti njegovi blagoslovi. Vjerniknastoji da ovaj dan učini danom svog spasa, imajući na umu govorČasnog Poslanika s.a.v.s. da u petku ima vrijeme u kojem je muslimanu,dok obavljaju namaz i obraća se Bogu, poklonjeno ono za što on moliAllaha. Huzur je rekao da, budući da je prvi dan godine petak čini jošznačajnijim za vjernika tako da ga može ukrasiti namazima i dovama is obraćanjem Allahu. Mi ovu godinu dočekujemo oživljavanjem svojihnoći s namazima dok oni koji nisu vjernici i koji nisu upoznati o značajupetka troše prvih nekoliko sati Nove godine u beskorisnim zabavam,sanjarenjima i uzimanju alkohola. Mi smo sretni da smo iz ummetaČasnog Poslanika s.a.v.s. koji je bio utjelovljenje nura (svjetla) i kojinam je pokazao puteve postizanja Allahovog zadovoljstva; on je biotako omiljen Allahu da je Allah proglasio Svoju ljubav za one koji njegaiskreno slijede. Obećani Mesija a.s. je rekao ko može imati veće pravoda sebi pripiše riječ ‘svjetlo’ od onog slijeđenjem kojeg čini osobuAllahovim miljenikom. Kao što je Allah rekao u Kur’anu:

“…Uistinu vam je od Allaha došlo svjetlo i jasna Knjiga…” (5:16)

Časni Poslanik s.a.v.s. nas je poučio izvanrednom načinu da imamoudjela u ovom svjetlu u pogledu na petak. On je rekao: ‘Petak je najboljiizmeđu vaših dana. Prizivajte u izobilju blagoslove i selame (salavate)na mene, jer će vaš salavat biti meni predstavljen ovog dana.’ Huzur jerekao kad su naše dove i salavati upućeni danas oni će privući Božijuljubav. Kad se priziva salavat s potpunom iskrenošću i revnom ljubaviprema Časnom Poslaniku s.a.v.s. to je na kraju predstavljeno Allahu,nakon što su bili ukrašeni zauzimanjem Poslanika s.a.v.s.

Zaista su istinska i velika ljubav prema Poslaniku s.a.v.s. ineusporediva obilnost s kojima je on prizivao salavate na njega daliObećanom Mesiji a.s. položaj Mesije što je onda vodilo tome da sestubovi nura spuste na Zemlju s nebesa. On je u skladu s tim naredioonima koji su dali zavjet njegovog bai’ata da ako tvrde da su u njegovombai’atu onda treba da prizivaju salavate na Poslanika s.a.v.s. On je rekaoda će zauzvrat onda postići mjeru nura prema svojim (duhovnim)sposobnostima i da će ovo staviti u red njihove živote na ovom svijetu ina ahiretu.

Jedan hadis navodi: ‘Najbolji dan u kojem se Sunce uzdiže je petak.Tog dana je Adem bio stvoren, bio je uveden u Džennet, i bio istjeranodatle.’ Huzur je objasnio da osoba petkom može zaraditi nagradu itakođer dobiti kaznu. Na djeci je Ademovoj kako će iskoristiti ovaj dan.Ako budu znali za svetost ovog dana, ako budu činili dobra djela i buduprivučeni vrlinama, namazu i prizivanju salavata njihov život na ovojZemlji može biti džennetski i također imaju radosne vijesti o Džennetuna Drugom svijetu. Međutim, ako budu upleteni u loša djela onda imajuvijesti o Džehennemu i njihov život na ovoj Zemlji se također preokrećeu džehennem. Hiljadu salavata neka je na onog koji je pokazao puteveDžennetu djeci Ademovoj. Značaj petka, ulaska u ili izbacivanja izDženneta, sve ovisi o djelima.

U pogledu Dženneta na ahiretu i također na ovom svijetu, ČasniKur’an kaže:

“A za onog ko se bojao položaja Gospodara svoga, dva su Dženneta.”(55:47)

Obećani Mesija a.s. je objasnio da su za osobu koja napušta grijeheiz usrdnog straha od Allaha i Njegovog obračuna, obećana dva Dženneta.Prvo, njemu je dat nebeski život na samom ovom svijetu, on ide krozčiste promjene na ovom svijetu i Allah vodi brigu o svim njegovimpotrebama i željama. Drugo, njemu je dat trajni Džennet na ahiretu jerje nadjačao i napustio grijeh svoje duše iz straha od Allaha i dao Allahuprednost nad svim.

Huzur je rekao da nam je Allah danas dao priliku da upravo prvidan godine ukrasimo namazima i dovama. Molite Allaha za sebe, zasvoju porodicu, za Ahmadijjat, istinski islam. Molite za okruženje, zadruštvo u svojoj zemlji. Istinski vjernik moli za svoju zemlju čiji jestanovnik. Ovo su obaveze kojima su Ahmadi muslimani zaduženi. Sada,trajanje svijeta – čovječanstva je s dovama Ahmadi muslimana i to vodiDžennetu. Međutim, ako mi sami ne budemo išli ovim putevima, kakomožemo pokazati ovaj put svijetu?

Allah je objavio Obećanom Mesiji a.s.: ‘On je stvorio Adema i daomu čast. Allahov šampion u ogrtačima poslanika. Radosne vijesti zatebe, o Moj Ahmade!’ (Tazkirah, str. 793) Obećani Mesija a.s. ovo ovakoobjašnjava: “Značenje objave: ‘Šampion u ogrtačima poslanika’ je da jemeni bio dat dio posebnih sposobnosti ili posebnih odlika svih poslanikaod Adema nadalje, bilo da su se oni pojavili među Isrelićanima ili izvanIsraela. Nije bilo poslanika od čijih odlika i posebnih okolnosti meninije bio dat dio. Moja priroda je nalik prirodi svakog poslanika. Ovo ješta mi je Allah rekao.” (Tazkirah, str. 793-794, Braheen Ahmadiyyahdio V, str. 89). Huzur je dodao da je odlikom njegove iskrene i revneljubavi prema Časnom Poslaniku s.a.v.s., Obećanom Mesiji a.s. bila datačast poslanstva u podložnosti i kroz ovo mu je bio dat neusporediv nur.Huzur je rekao da se nada da će svaki Ahmadi musliman današnji danpotrošiti s ovom gorivošću da, s ciljem da dobije mjeru ovog nura, trebada svaki dan svog života učinimo blagoslovljenim kroz namaze i dobradjela. Allahovom milošću danas se u našim džamijama klanjao tahadžudnamaz. Ovaj entuzijazam treba biti stalan. Da Allah dadne da naš svakikorak uveća bogobajaznost i da naš napor prvog dana godine prevladaostalih 365 dana.

Objašnjavajući ajet proučen na početku hudbe (57:29) Huzur je rekaoovo je identitet istinskog vjernika koji ne vjeruje da je pokora za greškuAdema i sina Ademovog prokleta smrt jedne osobe. Zapravo, čovjekovživot je neprestalno nastojanje prema duhovnom napretku skupa sapotrebom da društvo oslobodimo grijeha. Tu je potreba da upoznamosvijet da se Nova godina ne trebamo dočekivati opijeni nego samolitvama, okrečući se iskreno Allahu. Nova godina treba biti dočekanas pokajanjem, sa služenjem Njegovim stvorenjima. Svaka osoba jeodgovorna za svoje postupke. Dobra djela su izvor postizanja dobra naovom svijetu i na ahiretu.

Bogobojaznost (takva) i savršena pokornost Časnom Poslaniku s.a.v.s.čini osobu Allahovim miljenikom i zarađuje dvostruku nagradu i nur od Boga. Dvostruka nagrada je dobro ovog i Drugog svijeta. Obećani Mesija a.s. je rekao da je onima koji su ustrajni i čvrsti na bogobojaznosti i koji posvoje određenu odvojenost od ovog svijeta usvojoj ljubavi prema Allahu data istaknutost od ostalih. Njima je dat nur koji prožima sve njihove postupke i njihove sposobnosti. Nur prožim anjihovu mudrost i svaki njihov postupak; njihovi putevi postaju od nura.

Ukratko, oni su opkoljeni nur-om. Obećani Mesija a.s. je rekaobogobojaznost i neukost ne mogu istodobno postojati. Premda shvatanjei pronicljivost, i zauzvrat bogobojaznost mogu biti višeg ili nižeg stepena.Huzur je rekao bilo da je jedan Ahmadi musliman visoko obrazovan iline, bilo da on ili ona imaju veliko ili malo religijsko znanje, ako sučvrsti na bogobojaznosti, izbjegavat će neukost. Čovjekova vlastita djelasu to što mu zarađuje dobro ili izaziva Božije nezadovoljstvo, kao što jerečeno u Kur’anu:

“…I ni jedan nosioc neće nositi teret drugog…” (6:165)

Čovječanstvo nikada ne može dovoljno zahvaliti Allahu. Jedini načinje da se neprestalno okrećemo Njemu u zahvalnosti. Allah je vjernikepoučio dovi u ovom pogledu:

“Naš Gospodaru, podari nam dobro na ovom svijetu i dobro nabudućem svijetu, i spasi nas od patnje u Vatri.” (2:202)

Ova dova govori o vjernicima koji traže dobro na ovom svijetu i naahiretu. Koji jednostavno ne traže svjetsko blagostanje u svojimnamazima i dovama za Novu godinu, zapravo, traže duhovni napredak.Oni jednostavno ne misle o svom vlastitom dobru, oni također uzimajuu obzir dobrobit i dobro drugih. Naprijed spomenuta dova je obuhvatnaza postizanje prolaznog dobra kao i stalnog dobra. Časni Poslanik s.a.v.s.je često učio ovu dovu. Ova dova nas sprečava od džehennema na ovomsvijetu za vrijeme dok ispunjavamo obaveze prema Allahu i obavezeprema čovječanstvu. Huzur je objasnio da čovjek također prolazi kroz‘kaznu vatre’ na ovom svijetu; postoje mnoge forme patnje, žudnje,teškoća, ratovi. Oni svi sačinjavaju ‘kaznu vatre’, kao što je trenutnasituacija u Pakistanu i Afganistanu. Prije nekoliko dana je vatra u Karačijubila samo ‘kazna vatre’ za njene žrtve. Zapravo je to bila ‘kazna vatre’za cijelu zemlju, ona je uništila ekonomiju zemlje.

Čovjek treba da traži utočište od kazne vatre na ovom svijetu. ObećaniMesija a.s. je rekao da teuba (pokajanje) nije nešto što je suvišno ibeskorisno za čovjeka. To može koristiti čovjeku na ovom svijetu kao ina hairetu. U dovi: ‘Naš Gospodaru, podari nam dobro na ovom svijetu idobro na budućem svijetu’ riječi Rabbena (naš Gospodaru) imajuprofinjeno ukazivanje prema pokajanju. Ove riječi znače da je osobaiscrpljena drugim rabb koje je možda stvorio, i okreće se IstinskomRabbu (Gospodaru). Čovjek stvara mnoge lažne rabb, na primjer, svojetrikove i planove ili svoje znanje ili fizičku snagu ili ljepotu, imetak itd.Ukoliko ne napusti sve ove i ne okrene se Jednom Bogu ne može istinskipoštovati Istinskog Rabba i bez ovoga je teško istinski učiniti Allahasvojim Rabbom.

Huzur je molio Allaha da nam uvijek pokloni dobro na ovom svijetui također na ahiretu i spasi nas od kazne ahireta. Da nas On osposobida idemo putevima vrlina. Da Nova godina i svaka koja dolazi čuvaZajednicu i ljude Zajednice bezbjednim od svake vrste bola i teškoća idonese nam dobro. Da prakticiramo bogobojaznost u istinskom smislui budemo u stanju da postignemo mjeru nura koji je Časni Poslaniks.a.v.s. donio.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp