U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Finansijsko žrtvovanje u kontekstu Nove godine;

Kratki sadržaj

Huzur je današnju hudbu održao na temu finansijskog žrtvovanja ukontekstu nove godine Vakfi džadid programa. Huzur je predstaviodužnosti vjernika u terminima finansijskog žrtvovanja u pogleduislamskih učenja. Prvo je proučio slijedeći ajet:

“Koje onaj ko Allahu daje lijep zajam da mu On to može mnogostrukouvećati? A Allah umanjuje i uvećava (opskrbu), i vi ćete se Njemuvratiti.” (2:246)

Huzur je rekao da nikada nije bio ni jedan pokret, bilo svjetski iliduhovni, koji je preživio bez finansijskog doprinosa. Duhovni pokretzahtijeva fondove da provodi svoje misije i ispuni obaveze premačovječanstvu općenito (hukook-ul-Ibaad).

Obećani Mesija a.s. je rekao da skupljanje čande (članarine) nijesistem koji je ovaj Džemat uveo, zapravo, finansijske potrebe su sepojavljivale u vrijeme Božijih poslanika, koji su najavljivali noveprograme da skupljaju fondove koji su smatrani neophodnim. BožijiPoslanik s.a.v.s. je rekao da osoba treba da doprinese za ovakve programeprema svojim okolnostima. Jedna osoba ne može uraditi mnogo. Čakvelike zemlje vode svoju vladavinu na novčanim doprinosima, ali sunjihove takse nametnute zakonom dok religijske organizacije i pokretiskupljaju doprinose dobrovoljno, i oslanjaju se na namjeru i saradnjudavaoca. Finansijsko žrtvovanje je povod napretka u čovjekovoj vjeri ijedino može nastati zbog ljubavi i odanosti Allahu.

Huzur je onda objasnio da u Džematu postoje neke čande (članarine)koji su obavezni (zekat, ćanda am, ćanda đelsa salana, hisa ahmadprema oporuci) a druge su dobrovoljne. Zekat je jedan od stubova islamai Časni Poslanik s.a.v.s. je napravio posebne aranžmane da skupljadoprinose za ovaj sistem. Poslije njegove smrti, kad je jedna grupamuslimana odbila da plati zekat, hazreti Abu Bekr r.a. je, kao Halifa,poduzeo sve neophodne mjere da ga skupi. Zekat je smatran obaveznimza sve one koji mu podliježu. Osim skupljanja zekata, ako su bili potrebnidodatni fondovi za određeni projekat, Časni Poslanik s.a.v.s. jezapočinjao posebni program da sakupi doprinose za taj projekat.

Obećani Mesija a.s. je 1905. godine uveo program Vasijat (Oporuka),i ko god postane uveden u članstvo ovog programa može odrediti nivodoprinosa bilo gdje između 1/10 do 1/3 svog prihoda ili posjeda.Davalac se zavjetuje da će plaćati ovaj iznos do zadnjeg daha svogživota i da će poslije svoje smrti, napraviti aranžmane za odgovarajućiprenos njegovog imetka. Od svakog mussi (osoba koj je prihvatila programvasijat) se očekuje da bude iskren o svom prihodu i imetku zatošto je ovo zavjet koji on pravi sa Allahom dž.š., stoga njihov standardbogobojaznosti treba biti uvećan, njihova rješenost za činjenje dobrihdjela treba biti visoka, i stepen njihovog obožavanja i moralnih vrednostitrebaju biti istaknuti. Oni treba da čine svaki napor u postizanjuuzvišenog položaja istinskog vjernika. Da Allah osposobi svakog mussida zadovolji ove standarde, Amiin.

Obaveznu članarinu je uveo hazreti Halifatul Mesih II po stopi od 1/16 prihoda osobe, iako je ovu članarinu prvo započeo Obećani Mesijaa.s., koji je rekao da se ona treba plaćati po mjesečnoj stopi čak i ako jeto samo 1 fening. Onda je postepeno ovaj doprinos bio povećavan kakosu zahtjevi rasli. Obećani Mesija a.s. je čak rekao da ako jedete četirištruce hljeba, onda treba da jednu žrtvujete na Allahovom putu ako jepotrebno, a to je iznosilo 25% žrtvovanja. Huzur je rekao da ne trebada bude nerazumijevanja u pogledu obavezne članarine (redovnogfinansijskog doprinosa); to nije doprinos po vlastitoj volji osobe, negose mora plaćati po ustanovljenoj stopi od 1/16 prihoda.

Huzur je objasnio da kad god je u Džematu bila potreba za fondovima,Halifa bi započeo nove programe s ciljem da zadovolji ove potrebe.Tahrik-e-džedid je uveo hazreti halifatul Mesih II r.a. u vrijeme kad suneprijatelji proglašavali da će uništiti same temelje Džemata, i ovajprogram je bio uveden da propagira islam-Ahmadijjat izvan poluostrvaIndije. Vakfi džadid program je bio uveden poslije stvaranja Pakistanaza širenje islama Ahmadijjata u udaljenim oblastima Pakistana, i ovajprogram je pogotovu pomogao širenju ove riječi u provinciji Sindh. Uvrijeme njegovog uvođenja, hazreti Halifatul Mesih II je ne samo tražiofondove, nego je također želio ljude koji su imali solidno religijsko znanjeda svoje vrijeme poklone za put propagiranja. Kako su godine prolazile,uticaj ovog progama se širio, broj ljudi koji su dobrovoljno poklanjalisvoje vrijeme povećao se, i onda je za njih bila organizovana obuka, isada je institut smješten u Rabvi po imenu Medresa-tul-Hifz kojaomogućava obuku ovih pripovjedača, gdje stiču uvjerenje poslijetrogodišnje obuke. Sa prilivom Vakfi-nau djece, ova škola se širi brzimkorakom. Na početku, ovaj program je bio uveden da ispuni potrebepropagiranja u udaljenim oblastima samo u Pakistanu, ali je ovopostepeno bilo prošireno na Afriku i Indiju, i onda poslije preseljavanjau Veliku Britaniju, hazreti Halifatul Mesih IV je ovaj program proširiona cijeli svijet. Učešće i doprinos Džemata u ovom programu se svakegodine povećava, Allahovom milošću.

Objašnjavajući značenje kur’anskog ajeta koji je proučio na početkuhudbe, Huzur je rekao da je Allah dž.š. poučio vjernika istinskoj suštinifinansijskog žrtvovanja i da je duboka filozofija u davanju na Allahovomputu zapravo da požanjemo velike nagrade za sebe. Država uzima taksuod svojih stanovnika za ovosvjetske administrativne odluke, ali kad stvardođe do religije, finansijske žrtve nisu samo doprinosi to što se traži;zapravo, religija zahtijeva od osobe da se ističe u duhovnim područjimai napravi napredak u svakoj oblasti vjere. Kad je ova kombinacijafinansijske žrtve skupa sa istinskim naporom isticanja u duhovnomstanju osobe ponuđena na Allahovom putu sa najčistijim namjerama,onda Allah nadopunjuje mnogostruko nagradu takve osobe i uzvraćato toj osobi. Allah ne treba novac ili bilo kakvu materijalnu stvar. žrtva,bilo to novčana ili druga, propisana je radi vlastitog duhovnog napretkaosobe tako da može postići blizinu Allahu dž.š. Huzur je takođerpodsjetio članove koji daju doprinos za ove programe da ne treba daočekuju bilo kakvu vrstu zahvalnosti od Nizam-e Džemata i treba dazapamte da su, dajući doprinos na Allahovom putu, oni ušli u pogodbusa Svemogućim Allahom Lično koji će dati Svoje naklonosti na ovomsvijetu i na ahiretu. Huzur je naveo hadis u kojem je preneseno da jeČasni Poslanik s.a.v.s. rekao (poslije učenja sure Al-Takasur): ”SinAdemov kaže: ‘Moj novac, moj novac!’ Ipak, šta je vaše osim onog štopojedete i istrošite, odjenete i podrete, i trošite za milostinju i takočuvate (zabilježenim za vas). Sve drugo, osim toga, otići će i bit ćeostavljeno za ljude (nasljednike).” Huzur je naveo drugi hadis gdje jeČasni Poslanik s.a.v.s. pitao šta je ostalo od životinje koja je bila zaklana.Kad mu je bilo rečeno da je svo meso bilo podijeljeno osim jednogbuta, on je rekao da je ono što je bilo podijeljeno zapravo ostalo, to jestsamo ono što je dato na Allahovom putu je ono što će požnjeti nagradu.Huzur je podsjetio da musliman ne ispunjava svoju dužnost samodoprinoseći novčano na Allahovom putu, nego uvijek mora držati okona svojim djelima da postigne Allahove nakolonosti i drži tijesnu vezusa Nizam-e-Džematom imajući na umu da je korisnik u ovoj vezi davalaclično. Mi kao muslimani smo blagoslovljeni da nam Allah omogućujenebrojene prilike da steknemo Njegovu blizinu i svaki postupakpobožnosti je lijep zajam koji će nam biti uzvraćen u nebrojenimnagradama. Obećani Mesija a.s. je rekao da osoba koja nema mudrostiuzima ovaj ajet na doslovan način misleći da Allah zapravo treba zajam.Mudar čovjek zna, međutim, da će mu, šta god troši na Allahovomputu požnjeti obilje nagrada od Allaha. Međutim to nije sve; Božijamilost obuhvata svako ljudsko biće, čak one koji uopće nemaju nikakvogodnosa s Allahom. Njegovi atributi ‘Rabbubijjat’ i ‘Rahmanijjat’ su takvida sva stvorenja imaju korist od Njega, zašto da onda Njegova Božanskamilost zanemari ove ljude koji se zbilja bore na Njegovom putu? Zapravo,sposobnost trošenja na Njegovom putu je također čovjeku poklonjenaod Allaha, zato on treba ostati uvijek na sedždi pred svojim MoćnimGospodarom.

Huzur je obavijestio da je bio napredak u programima tabligha.Doprinosi od Evropskih i Američkih zemalja igraju centralnu ulogu u organizovanju ovih programa, ali oni ne umanjuju važnost doprinosa primljenih od drugih zemalja Afrike i Indije. Huzur je posebno spomenuo da Afrika i Indija idu velikim koracima naprijed u zadovoljavanju svojih vlastitih troškova, pogotovu u zadnjih dvije godine, gdje je rast znanja o ovome doveo do većeg učešća u ovim programima. Huzur je molio Allaha za sve davaoce da Allah poveća njihove standarde, Amiin.Huzur je također naveo neke aktivnosti koje se odvijaju u Africi podnadzorom Vakfi džedid, gdje su izgrađene nove džamije, osnovani sunovi džemati, obučeni novi imami, ljudi dolaze u okrilje islama –Ahmadijjata i događa se uzvišeni vjerski ushit u srcima i umovima ljudida naprave još veća žrtvovanja, novčana i na mnoge druge načine. Huzurje nabrojao mnoge, duhovno okrepljujuće događaje koji su se dogodiliu Africi zbog napora tamošnjih misionara.

Huzur je onda najavio novu godinu Vakfi džedid programa i otkrioda ukupna suma skupljena od prošle godine iznosi 3.531,000 funti.

Redosljed zemalja po iznosu doprinosa je slijedeći:

 1. Pakistan (8000 novih učesnika)
 2.  SAD
 3.  Britanija (2000) novih učesnika)
 4.  Njemačka
 5.  Kanada
 6. Indija (veliki porast u standardima finansijskog žrtvovanja)
 7. Indonezija
 8. Australija (popela se sa desetog mjesta prošle godine)
 9. Belgija
 10. Francuska i Švicarska

Huzur je objasnio da iako je Britanija osigurala treće mjesto, on osjećada na jedan način zaslužuje drugo mjesto, pošto su u SAD velikedoprinose, u zadnji čas, dali nekoliko bogobojaznih članova da podignuskupljeni iznos. Britanija se usredsredila na povećanje broja članovakoji su dali doprinos za ovaj program, dok u SAD-u to nedostaje.

Na vrhu liste zemalja u terminima finansijskog doprinosa po glavisu kako slijedi:

 1. SAD
 2. Francuska
 3. Velika Britanija
 4. Švicarska
 5. Kanada

Na vrhu liste Afričkih nacija u terminima finansijskih doprinosa sukako slijedi:

 1. Gana
 2. Nigerija
 3. Mauricius
 4. Burkina Faso
 5. Benin

Ukupan broj učesnika-davaoca doprinosa širom svijeta je 573 000.Huzur je onda izlistao lokalne džemate u Pakistanu, SAD-u, VelikojBritaniji, Njemačkoj i Kanadi koji su na vrhu liste.Poslije predstavljanja drugog isječka iz pisanja Obećanog Mesije a.s.,Huzur je molio Allaha da uveća imetak onih koji su napravili ovefinansijske žrtve. Da Allah osposobi svakog Ahmadi muslimana da uvećasvoja dobra djela i postigne Njegovu blizinu. Da nas Allah osposobi daunapređujemo misiju Obećanog Meisje a.s. Amiin.

Na kraju je Huzur dao tužnu vijest i potvrdio ubistvo još jednog člana Zajednice, penzionisanog profesora Muhammeda Jusufa (70godina), koji je bio ubijen 5. januara 2010. od dvojice maskiranihnapadača u Lahoru, dok je pazio na radnju svog sina blizu njegovekuće u Rahna gradu. Dvije maskirane osobe su se dovezle na motorimado radnje. Odmah su ispalili dva hitca na profesora Jusufa i poslijetoga pobjegli. Nakon što je čuo pucnjeve profesorov sin je dotrčao doradnje i našao svog oca ozbiljno povređenog. Rane su bile smrtonosnei profesor Jusuf je umro na putu do lokalne bolnice. Profesor Jusuf jebio vrlo omiljena i dobro poznata ličnost Ahmadija muslimanskogdžemata; on je služio Džemat u raznim nadležnostima, imao je čast dadva puta bude zatvoren radi vjere i bio je muusi. Iza sebe je ostaviohudovicu, četiri sina i jednu kćer.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp