U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut Al Wali (Prijatelj)

Kratki sadržaj

Huzur je danas u svojoj hudbi petkom nastavio na temu Božijegatributa Al Vali (Prijatelj). U Časnom Kur’anu Allah skreće pažnju vjernikakao i nevjernika i također upozorava pagane:

“Za njega su ispred i iza (određeni) čuvari; oni njega čuvaju poAllahovoj naredbi. Zaista, Allah ne mijenja stanje jednog narodadok oni ne promijene ono što je u njihovim srcima. A kad Allahodluči zao kraj za neki narod, oni ga ni na koji način ne moguizbjeći, niti imaju ikakvog pomagača mimo Njega.” (13: 12)Huzur je objasnio da je Allah obrazložio četiri aspekta u ovom ajetu;

  1. a) Allah je uzeo zaštitu svakog pojedinca u Svoje ruke,
  2. b) On odlučuje o jednom narodu u skladu s njegovom praksom,
  3. c) kad Allah smatra nekog da podliježe da bude kažnjen, ta stvarne može biti odvraćena, i
  4. d) jedini On je istinski Pomagač i Prijatelj.

Tumačeći prvi dio ajeta: “Za njega (Poslanika) su ispred i iza (određeni)čuvari (meleki u nizu); oni njega čuvaju po Allahovoj naredbi…” ObećaniMesija a.s. je napisao da je Allah odredio stražare za vanjsku ili očitu,kao i za tajnu ili skrivenu zaštitu Svojih ljudi. Ovi stražari prije svegaštite Božije poslanike među kojima je Časni Poslanik najistaknutiji. Poslijesvog rođenja on je postao Allahu najdraže biće i od vremena njegovogrođenja do smrti, Allah je za njega, na neuporediv način ispunio ovonaprijed spomenuto. Svima je poznat njegov život u Meki i kako mu jeAllah na svakom koraku pomogao na najsjajniji način. Sura iz koje jeuzet ovaj ajet, sura Al Rad, bila je objavljena u toku Mekanskog periodakad je mržnja neprijatelja prešla sve granice. Također imamo veličanstvenprimjer Bitke na Bedru kad je Allah omogućio očiglednu kao i skrivenupomoć za Poslanika s.a.v.s.

Amir ibn Tufai bio je poglavica pagana koji je došao Časnom Poslanikus.a.v.s. i pitao da li on može, ako postane musliman biti nasljednik(Halifa) Poslanika poslije njega? Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da Halifatnikada neće ići onome ko postavlja takav uvjet ili takvom narodu. Ovajčovjek je postao uzrujan i otišao govoreći da će dovesti konjanike takvevrste koji će, Bože sačuvaj, grubo spriječiti Poslanika. Poslanik je rekaoda mu Allah nikada neće dozvoliti da ovo uradi. Ovaj čovjek je otišao sajednim od svojih drugova koji ga je usput ubijedio da se vrati s planomda ubije Poslanika. Oni su se vratili i Amir ibn Tufai je stajao iza Poslanikadok ga je njegov drug uznemiravao, i izvukao je sablju da počini ovodjelo; međutim, bio je pogođen strahom i nije se mogao pokrenuti.Poslanik se okrenuo unaokolo i vidio sve ovo. Ovoj dvojici je bilodozvoljeno da odu i oni su otišli. Međutim na putu Amirov drug je biopogođen munjom i umro je a o njemu se govorilo da je umro od čira.Veliki je broj takvih događaja koji pokazuju kako jeAllah pomogaoČasnom Poslaniku s.a.v..s Svojom posebnom zaštitom preko meleka.

Allah je dao obećanje da će zaštititi Poslanika dok je bio u Meki ali ga jejedanput u Medini, Allah dalje utješio sa:

“… A Allah će te zaštititi od ljudi…” (5:68)

Obećani Mesija a.s. je rekao da je veliko čudo da Časni Poslanik s.a.v.s.nije bio ubijen ni od koga. On je rekao da je zaista u starim skriptamabilo zapisano da Poslanik koji će doći u kasnijem dobu neće biti ubijenbilo od čiji ruku. Huzur je rekao da riječi ‘Allahovom naredbom’ u ajetu(13:12) znače da osim toga što je bio pomognut kroz posredovanjemeleka, Allah je također učinio da srca vjernika budu naklonjena da zanjega učine bilo koju i svaku žrtvu. Ovaj osjećaj žrtvovanja je bio rođeniz vjere koju su oni prihvatili kroz Poslanika. Ponekad se ljudi udružujus drugima radi neke upornosti ili zbog uzajamnog neprijateljstva iliuzajamnog straha za neki put. Poslanikovi drugovi nisu bili takvi. Njihovosjećaj da zaštite Poslanika bio je zbog vjere koju je Allah stvorio unjihovim srcima i oni su ovo učinili da postignu Božije zadovoljstvo.Allah je napravio aranžman da zaštiti Časnog Poslanika s.a.v.s. više negobilo koga drugog. Međutim, ovo je također primjenjivo za svaku osobu.Čak ako i nema zarazne bolesti okolo, ljudi udišu mnoge klice izatmosfere, ali je Allah stvorio odbrambeni sistem u ljudskom tijelu dase ovom odupre. Ponekad Allah, za Svoje posebne prijatelje i za Svojeposlanike kao i za sljedbenike poslanika manifestuje Svoju posebnuzaštitu i čuvanje preko Svojih čuvara.

U sadašnjem dobu opažamo da je Allah pokazao kugu kao znakistinitosti Obećanog Mesije a.s. i učinio je jasnim da će njegovi sljedbenicibiti spašeni od toga. Obećani Mesija a.s. je u svojoj knjizi ‘Nuhova lađa’napisao da je s krajnjim poštovanjem želio reći vladi (Britancima) dabi, da nije imao od Boga naređeno ograničenje od vakcinisanja protivkuge, njegovi ljudi bili prvi među onima koji su se podvrgli vakcinaciji.On je objasnio da je ovo Božije ograničenje bilo što je Allah želio dapokaže znakove Svoje milosti spašavanjem svih njegovih sljedbenikaod kuge. Svijet se osvjedočio da su uprkos velike raširenosti ove bolestiu toku perioda od pet do šest godina, Božijom milošću Ahmadimuslimani bili spašeni od toga.

Božija zaštita je to što osposobljava ljude da izdrže tragedije kao štosu gubitak imanja, djece i časti. Inače, čovjek može izgubiti osjećajtežinom nekih gubitaka; zbog toga je ovo također način kroz koji Allahštiti ljude. Neki ljudi se ne mogu nositi sa nesrećom ili gubitkom i to ihoštro pogađa. Neki izgube svoje vjerovanje u Boga. Ovi primjeri su zanas tu da cijenimo da ako Božija milost i blagoslovi nisu bili na radu,čovjekov život se ne bi mogao nastaviti. Kad nesreća zadesi pobožneljude oni kažu:

“Zaista, mi Allahu pripadamo i Njemu ćemo se vratiti”(2:157)

i kao rezultat ovoga oni prime Božije blagoslove i zaštićeni su protivzlih efekata svih teškoća i teških situacija. Prema zakonu prirode, svakoje uključen u Božiju zaštitu, oni koji vjeruju kao i oni koji ne vjeruju. Uovome je pouka za one koji ne vjeruju da ako nastave da prekoračuju usvom nedjelu, Allah može oduzeti Svoju zaštitu i takva situacija će voditikonačnom uništenju. Allah kaže u ajetu 13:12 :

“Zaista Allah neće promijeniti stanje naroda dok oni ne promijene onošto je u njihovim srcima”, ovo znači da Allah ne mijenja svoj put opobožnim i oni nastavljaju da budu primaoci Njegovih blagoslova. Svedotle dok su pobožni i ispunjavaju dužnosti prema Bogu i dužnosti premaljudima, i dok su pobožni pojedinačno kao i zajednički, oni će bitiprimaoci Božije milosti.

Božija milost je uklonjena kad ljudi radije nego da Njega učine svojimPrijateljem, oni slijede šejtana. Kao rezultat toga pojave se poroci; i zli,bezbožni putevi su u praksi u tolikoj mjeri da su ljudi ubijani u imereligije. Ovo je vrijeme kad Allah uklanja Svoju zaštitu i utočište. Ovajdio ajeta ne znači jednostavno da Allah ne tretira dobro one koji činezlo. Nego da zapravo Allah ne mijenja svoje načina prema pobožnim,ukoliko oni sebe ne liše Njegovih blagoslova činjenjem bezbožnih djela.Historija, kad se gleda sa religijskom perspektivom jasna je o ovome:Časni Kur’an proglašava da Božije utočište i zaštita također buduukolonjeni kad se pojave zla. Nije da jednostavnim izgovaranjem Kelime(proglas vjere) osoba dolazi u trajnu sferu Božije posebne zaštite. Stvarniuvjet je da poslije vjerovanja praktikujemo dobra djela. Ovo je predmetza razmišljanje za muslimanski ummet, pogotovu one zemlje gdjeproganjanje raste. Slijedeća stvar koju ovaj ajet spominje je nešto nadčim Pakistan pogotovo treba da se zamisli i nad čim treba da tražioprost: “A kad Allah želi da kazni jedan narod, nema odvraćanja toga…”Ono što je potrebno je reforma prije nego što dođe Božija konačnapresuda. Kad bi samo ljudi ove zemlje (Pakistana) imali čulo da ovorazumiju!

Obećani Mesija a.s. je rekao da je prva obaveza onoga ko želi dabude oslobođen teškog jada i nesreće je da napravi pobožne promjeneu sebi. Kad je ovo postignuto slijede Božiji blagoslovi u skladu s Njegovimobećanjem. Huzur je rekao da je strašna potreba da se zamislimo nadovim kao i da tražimo Božiji oprost i Ahmadi muslimani treba da nastojei da učine da muslimani u njihovom krugu razumiju u pogledu ovoga.Spomenuti ajet zaključuje: “… niti oni imaju ikakvog pomagača mimoNjega.” Tako, ako nema niko drugi osim Boga Koji nam može pomoći,Koji nas može čuvati protiv zla, onda, Njega trebamo tražiti. Ako, uprkosobavljanja namaza i posta i desetina hiljada koji obavljaju hadž nemanikakvih znakova popravljanja i tu je nacionalni slom, onda negdjesigurno nešto nedostaje u svom ovom ibadetu. Da Allah učini da Ummetovo shvati i da se iskreno okrenu Njemu.

Allah opisuje ovaj predmet u suri Al Anfal:

“Ovo je zato što Allah ne bi nikada promijenio blagodat koju jepodario nekom narodu dok oni ne promijene svoje stanje, i (znaj)da Allah sve čuje (i) ima trajno znanje.” (8:54)

Allah ne otme natrag bilo koji od Svojih blagoslova, nego čovjekgubi blagoslove kroz svoju vlastitu odvratnost i nesreću. Kur’an ne iznositek događaje iz prošlosti, nego je to također velika pouka za muslimaneda budu budni i da cijene ogromni blagoslov koji im je bio dat. Allahkaže u Kur’anu: “… upotpunio sam Svoju blagodat prema vama…” (5:4).Ova naklonost i ovaj blagoslov nam je bio dat u formi Časnog Kur’ana inama je naređeno da ova učenja stavimo u praksu. Ako ovo budemoslijedili, samo onda možemo utemeljiti pobožnost, i kao što je rečeno,Allah će nas uzeti u Svoju zaštitu i manifestovat će da je On naš Maula(Zaštitnik).

Zar muslimani ne shvataju zašto su bili lišeni blagoslova vezanih zaljude o kojima Kur’an kaže: “Vi ste najbolji ummet izveden za dobrobitčovječanstva…” (3:111)? Oni su zaista lišeni toga jer ubijaju jedandrugog. Prije nekoliko dana bila je bomba u Pešavaru koja je aktiviranadaljinskim upravljačem. Onda, tu su samoubilačke bombe i ubijanjeAhmadi muslimana i drugih u ime religije. Kakva vrsta hajra (dobra) jeovo? Ovo je naredba nad kojom je potrebno duboko ozbiljnorazmišljanje, potrebno je popraviti ove puteve, inače kad Božija konačnaodredba stupi na djelovanje, niko je ne može odvratiti.Ponašanje drugih je glavni povod popravljanja, i zaista to treba bititako. Ahmadi muslimani treba također da nastave da se zamišljaju nadsobom i preispituju se jesu li na ispravnom putu; treba da drže oko nasvojim praksama i uvijek budu zahvalni Bogu za Njegove blagoslove.Ako ovo bude održavano, onda će u skladu sa Božijim obećanjem, Onbiti naš Zaštitnik i Pomagač. Niko ne može oštetiti našu Zajednicu. Allahkaže:

“… Zato, obavljajte namaz i dajite zekat, i čvrsto se držite Allaha.On je vaš Gospodar. Kako dobar Gospodar i kako dobar Pomagač!”(22:79)

Obavezujuće je za istinske vjernike da obavljaju namaz i kroz tonaprave pobožne promjene u sebi, očiste svoj imetak trošenjem nekognjegovog dijela na Božijem putu i da se čvrsto drže svih Božijih naredbi.Samo onda može biti potkrijepljeno i dokazano da vjerujemo u Bogakao svog Gospodara i Zaštitnika.

U suri Al Maida rečeno je:

“Vaš prijatelj je jedino Allah i Njegov poslanik i vjernici koji obavljajunamaz i daju zekat saginjući se (jedino pred Bogom). A oni koji zaprijatelje uzimaju Allaha i Njegovog Poslanika, i one koji vjeruju unjega – ovo je Allahova skupina koja sigurno pobjeđuje” (5:56-57)Ovdje, ‘saginju se jedino Bogu’ označava one koji imaju iskrenu ipotpunu vjeru jedino u Boga i njihovo vjerovanje je oslobođeno od bilokakvog kvarenja. Oni su tijelo ljudi koji će trijumfovati, koji su prijateljiBogu i Allah je njihov Prijatelj.

U hadisu Qudsi Allah kaže: ‘Ko god bude posvojio neprijateljstvo premaMom prijatelju, ja ću proglasiti rat protiv njega. Ja volim da Moj robpostigne blizinu Meni kroz ono što je za njega obavezujuće. Moj robneprestalno Meni prilazi kroz činjenje još više od dužnih djela obožavanjadok ga Ja ne zavolim, i kad ga Ja zavolim, Ja postajem njegove oči skojima vidi, njegove ruke s kojima drži, i njegove noge s kojima ide. Akoon nešto traži od Mene, Ja ću to sigurno podariti i ako on želi Moje utočišteJa ću mu sigurno podariti Svoje utočište. Ja nikada ne oklijevam u biločemu kao u tome da uzmem život vjernika. On ne voli smrt i Ja ne volimda mu zadajem teškoću.’ Takav je Božiji brižan i obziran stav premavjernicima.

Ako osoba stavi u praksu sve naredbe sa potpunom iskrenošću, Allahpostaje Maula. Da Allah učini tako da slijedimo pobožnost i ostanemopovezani s našim istinskim Maula tako da primimo Njegovu pomoć ipotporu na svakom koraku ovog puta.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp