U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut Al Wali (Prijatelj)

Kratki sadržaj

Huzur a.t. je dao izlaganje o Božije atributu Al Metin (Jak, Snažan).Huzur je rekao da je riječ Metin bila spomenuta u Časnom Kur’anu triputa: u suri Al A’raf, suri Az-Zarijjat i suri Al Qalam. U svakom primjeruova riječ opisuje Božiju odliku i navodi bijedan kraj onih koji odbijajuIstinu. Objašnjavajući značenja riječi Metin, Huzur je rekao da je onaupotrebljena u općim terminima i također za Boga, uključujući sličnaznačenja iako (premda) je, kad je upotrebljena za Allaha njen opsegobuhvatan i širok. Za osobu sa jakim leđima se kaže da je metin, takođermišići koji okružuju kičmu također su spomenuti kao metin. Ova riječtakođer znači nešto čvrsto, isto tako, fizički snažna osoba sa jakim leđima.Za Boga ova riječ označava Biće Koje ima moć i Koje je Jako, onaoznačava Biće koje je tako Jako, da su Mu težak posao i umor nepoznati.Odlikom Svog atributa Al Metin Allah zgrabi one koji čine prijestupprotiv Njegovih omiljenih poslanika. Božiji poslanici ne znaju o tomekako će On zgrabiti njihove protivnike osim da ih On, ako On takohoće, obavještava o tom posebnom načinu baš kao što je Allah obavijestioČasnog Poslanika s.a.v.s. u toku bitke na Bedru o specifičnim mjestimagdje će neki od poglavica neprijatelja pasti.

“A one koji odbijaju Naše znakove, Mi ćemo uhvatiti korak po korak,onako kako oni ne znaju.A Ja ću im dati vremena; zaista je mojplan moćan.” (7:183-184)

“Zato ostavi Mene i onog koji poriče ovu Riječ. Mi ćemo ih uhvatitipostepeno odakle i ne znaju.A Ja im dajem odgodu, jer Moj planzaista je moćan.” (68:45-46)

Huzur je rekao da Mekanlije koji su odbili Božije znakove i koji sunemilosrdno i ustrajno proganjali Časnog Poslanika s.a.v.s. i njegovedrugove nisu znali da ih očekuje oštra kazna. Njena prva manifestacijaje bila u toku Bitke na Bedru. Oba naprijed spomenuta ajeta bila suobjavljena u Meki. Kaže se da je sura Al Kalam bila četvrta ili peta surakoja je bila objavljena. Gotovo beznadno stanje muslimana u to vrijemebilo je krajnje mučno. Na tom stepenu Allah je utješio Časnog Poslanikas.a.v.s. da je On Metin, Njegova kazna je nepopustiva i da je neprijateljineće izbjeći. Historija ne daje ni jedan takav primjer na koji je oholostMekanlija bila skršena u toku Bitke na Bedru. Naprijed spomenuti ajetiobjašnjavaju da će oni koji odbijaju Božije znakove biti kažnjeni na načinkoji će ih iznenaditi. Poslanik s.a.v.s. je tako bio ohrabren da ne budezabrinut njihovim odbijanjem. Allah mu je rekao da ne treba da mislida će oni biti uspješni ili da će uspjeti u tome da otjeraju vjernike, njihovastvar je trebala biti prepuštena Allah Koji je Gospodar svih moći, da ćeNjegova kazna biti tako snažna da će služiti kao sredstvo za zastrašivanje.

Odgoda koja im je data bila je u slučaju da se oni poprave, ne zato štoBože sačuvaj, što je Allah pokazivao slabost. Sve je u Božijoj moći i zatoOn ne žuri. On će ih uništiti kad On bude htio. Da oni nisu odustali onbi ih pretvorio u prašinu. Ovo je bila utjeha data Časnom Poslanikus.a.v.s. kad je bio proganjan u Meki i kad je neprijatelj bio na vlasti.

Časni Poslanik s.a.v.s. je bio najomiljeniji Bogu. Božiji atribut Metin jestupio na snagu u toku Bitke na Bedru kao veličanstvena manifestacijaNjegova kazne za one koji su proganjali i loše tretirali Njegovogmiljenika. Dvojica zakletih neprijatelja, Atba i Abu Džehel, koji su sebesmatrali vrlo moćnim, doživjeli su svoj zao kraj u ovoj bitci. Abu Džehelje nadmašio sve druge u svom samoljublju i bio je kao slika faraona. Onje bio ubijen u ovoj bitci od dvojice Ansari mladića. Njegove zadnjeriječi su bile: da samo nisam bio ubijen od strane zemljoradnika. Huzurje objasnio da su stanovnici Medine bili zemljoradnici i Mekanlije su nanjih gledali sa poniženjem zbog ovoga i na njih se pozivali kao nazemljoradnike a on je bio ubijen od strane mladića zemljoradnika!Dvadesetčetiri Mekanske poglavice su bili ubijeni u Bitci na Bedru.Časni Poslanik s.a.v.s. je naložio da budu ukopani zajedno. U tokusahrane, on je došao na to mjesto, stao pored i glasno pitao jesu li oninašli ispunjenje obećanja koje im je Allah dao preko njega; da je onzaista primio ispunjenje obećanja koje je njemu Allah dao. Na ovo jehazreti Omer r.a. pitao zašto se Poslanik obraća mrtvim ljudima. Poslanikje odgovorio da ga zaista mrtvi ljudi mogu čuti odakle su bili.Huzur je rekao da se Božija kazna nastavila do pobjede nad Mekom.Kralj Perzije je nastojao da napadne Časnog Poslanika s.a.v.s. i Allah gaje kaznio kroz njegovog sina. Božija odmazda se nije završila ovdje.Kratko poslije smrti Časnog Poslanika s.a.v.s. kraljevstvo Perzije je došlou ruke muslimana. To je znak Božije moći i snage da u određeno vrijemeOn učini da slabi nadvladaju jake.

Allah omogućava neprijateljima Istine priliku da se poprave. U tokupreseljavanja Časnog Poslanika iz Meke u Medinu, bile su tri takve prilike,da su neprijatelji zastali da razmisle o Moći koja je pomagala Poslanikui mogli shvatiti da ih upravo ista Moć može kazniti. Prvo, kad je uprkosnjihovog stražarenja Poslanik napustio svoju kuću. Drugo, kad se sakriou špilji sa hezreti Abu Bekirom r.a. i progonitelji su došli toliko blizu dasu bili na ulazu špilje ali, vidjevši paukovu mrežu tamo oni nisu ništauradili. Treće, u toku putovanja u vrijeme selenja, Poslanik je, uprkosnaporima neprijatelja bezbjedno stigao u Meku. Uz to, tu su još mnogiprimjeri koje je Huzur ranije spomenuo.

“I neka nevjernici ne misle da je dobro za njih to što im Mi dajemoodgodu. Mi njima dajemo odgodu samo zato da oni povećaju svojegrijehe; za njih je ponižavajuća kazna (određena).” (3:179)

Huzur je objasnio da dok Allah daje odgodu tako da ljudi pobožneprirode mogu biti prepoznati, a to također nekima povećava njihove zleputeve. Tada dolazi kazna Najmoćnijeg i Jakog Boga i skrši zlotvore dokomadića. Allah daje primjer faraona i kako je njemu bila data odgodaali je on onda pao pod Božiju kaznu. Slično, neprijatelji Časnog Poslanikas.a.v.s. su bili upozoreni od Allaha da će ih On zgrabiti, i On ih je zgrabio.Era Časnog Poslanika s.a.v.s. je bila prenapeta; to je bilo vrijeme bitakajer su neprijatelji nastavljali da nameću ratove. Božija kazna je takođerdošla u skladu s tim. Oni su bili poniženi upravo istim planom s kojimsu proganjali muslimane.

Božiji atribut Metin je također i danas na djelovanju. Danas Ontakođer pokazuje znakove: ‘I Ja im dajem odgodu; jer Moj plan je moćan.’Međutim, era Obećanog Mesije a.s. nije era mača. Allah je odrediodrugačije načine i sredstva Svoje kazne za razna doba. Danas, oni kojiprave strašne optužbe na Poslanika s.a.v.s. bit će kažnjeni na način kojije izvan njihove zamisli. Allah je zaista kaznio mnoge u doba ObećanogMesije a.s. da ovo potvrdi. Međutim, naš je zadatak da koristimo oružjemolitve. Mi vidimo da su upravo kroz ovo oružje Lekh Ram, AbdullahAtham i Dovi doživjeli svoj bijedan kraj. Danas, oni koji se rugaju (iismijavaju) Poslaniku i koji koriste uvredljiv jezik protiv njega nisu izvanBožije kazne, bez obzira na njihovo religijsko ubjeđenje ili ne religijskusklonost.

Časni Kur’an spominje događaje drugih Božijih poslanika i kako suih njihovi narodi povredili i Allah je dao da se o njih obiju njihove vlastitemetode. Ljudska misao ne može doseći načine i sredstva kroz koja Allaharanžira kaznu neprijatelja Njegovih miljenika. Allah je objavioObećanom Mesiji a.s.: ‘Oni planiraju i Allah planira a Allah je najbolji odplanera. Onda će On napasti planere.’ (Tadhkirah, str. 326). Huzur jeobjasnio da će njih Allah napasti da ih zatre.

Časni Poslanik s.a.v.s. je bio Allahu najmiliji, i najveći dio njegovihpretskazanja se ispunilo u toku njegovog života. Allah je njemu rekao:

“Zato se klanjaj Gospodaru svome, i žrtvuj se,” (108:3)

Ova naredba također vrijedi za njegove sljedbenike. Zaista visokstepen žrtvovanja privlači Božije blagoslove i velika je potreba činiti žrtve u sadašnje doba. Poslaniku s.a.v.s. je bila podarena sposobnost dačini žrtve vrhunski izvanrednih stepena koji nadmašuju ljudskorazmišljanje, no takav je izvanredan primjer koji je on za nas postavio.Sinovi i nasljednici samih tih ljudi, koji su podigli optužbu da Poslaniknije imao muškog potomka da nastavi njegovu porodičnu liniju, postalisu poklonici Časnog Poslanika s.a.v.s. Radije nego da budu združeni sasvojim očevima plemenskim poglavicama ovi mladi ljudi su više voljelida budu združeni sa Poslanikom. Ikrama je bio sin Abu Džehela, Veliidje bio jedan od najvećih neprijatelja Poslanika – ali je njegov sin, Halidbin Valiid napravio herojska djela za islam. Otac Omera bin Aasa, drugogsjajnog generala islama, bio je također zakleti neprijatelj. Allah jeNajmoćniji i Najbolji Planer; On je stavio potomke najljućih neprijateljaislama u zagrljaj Poslanika s.a.v.s.

Obećanom Mesiji a.s. je bila data objava:

“Sigurno će neprijatelj tvoj bez potomstva ostati” (108:4)

i ovaj svijet se osvjedočio kako je Allah satro njegove neprijatelje i mismo i dalje svjedoci istog. Zar sve ovo nije ispunjenje ovoga? Zasigurnojeste. Ahmadi muslimani treba da se zamisle nad ovim i treba da se jošviše zauzmu u molitvama za ispunjenje Božijih obećanja.

Huzur je pročitao poduži isječak iz pisanja Obećanog Mesije a.s.ističući kako Allah pomaže svoje odabrane ljude kroz nevolje i teškavremena, i kako Njegova obećanja budu ispunjena u određeno vrijemeu njihovu korist.

Huzur je molio Allaha da On nastavi da nam pokazuje manifestacijeAhmadijjata, to jest, istinskog islama, sa molitvama, žrtvama i jačinomvjere. Huzur je rekao da želi da traži posebne dove za stabilnostPakistana. On je molio Allaha da spasi ovu zemlju radi Ahmadijata jersmo mi igrali ogromnu ulogu u njenom stvaranju. Oni čak nisu bili uprilog njenog stvaranja ali sada su razvili samilost za domovinu i u imeislama i časti zemlje su u težnji da je skrše. Da Allah uskoro uzrokujekaznu ovih neprijatelja zemlje i da spasi našu zemlju. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp