U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Opis kur’anskog termina ’Haira ummah’ (najbolji narod)

Kratki sadržaj

Citirajući ajet 111 iz sure Al Imran, Huzur je u svojoj današnjoj hudbipetkom dao izlaganje o opisu kur’anskog termina ‘Haira ummah’ (najboljinarod). Prijevod ovog ajeta glasi:“Vi ste najbolji ummet izveden za dobrobit čovječanstva; vi naređujetedobra djela i zaustavljate zlo i vjerujete u Allaha. A kad bi sljedbeniciKnjige vjerovali, to bi bilo bolje za njih. Među njima su vjernici, alivećina njih su neposlušni.” (3:111)Huzur je rekao da ovaj ajet skreće pažnju na značenje i ciljeve togašto smo muslimani. Nema sumnje da je poslije vjerovanja u ČasnogPoslanika s.a.v.s. i u zadnji potpuni Šerijat o kojem je Allah proglasioda: ‘Zaista smo Mi objavili ovu opomenu i zaista ćemo je Mi čuvati.’(15:10), najznačajnije biti musliman. Do danas smo svjedoci da se ovoBožije obećanje ispunilo s punim sjajem. Jedino islam ima ovu posebnučast i do Sudnjeg dana će samo islam biti taj koji će zadržati ovu čast.Istinski vjernik treba da se zamisli je li dovoljno jednostavno imati osjećajponosa nad ovim Božijim proglasom kao i nad tim šta je tačno ulogamuslimana u ovom zadnjem i konačnom Šerijatu? Ako je Allah proglasiomuslimanski ummet kao ‘Haira ummah’ šta je bio doprinos(sudjelovanje) ummeta u ovom povjerenju? Allah očekuje i zaistanaređuje vjerniku da poslije vjerovanja čini dobra djela. On određujeodređene dužnosti. Prvi dio ajeta (3:111) kazuje ove odgovornosti ipovezuje ispunjavanje ovih obaveza sa tim što smo ‘Haira ummah’. Huzurje objasnio da dužnost da služimo ne traži da služimo bilo koji posebannarod ili tijelo ljudi; to je za cijelo čovječanstvo.Historija je svjedok da su muslimani za prvih nekoliko stoljeća(islama) dokazali svijetu da su ‘Haira ummah.’ Oni su neprestalno vladaliljudima svih religija, njhova vladavina je bila čvrsto na pravdi i oni suširili svjetlo znanja svuda širom svijeta. Oni su promovisali dobro i činilinapor da istrijebe zlo. Oni su učinili sve što su mogli za dobročovječanstva. Kasnije su materijalistički ljudi sa drugim skrivenimmotivima prodrijeli unutar ummeta i uprkos Božijeg obećanja o čuvanjuučenja Kur’ana, ovi ljudi su napustili dobro i također uticali na ogromandio ljudi, lišavajći sviju da budu ‘Haira ummah’. Božije obećanje da ćečuvati Časni Kur’an nije bilo obećanje da će tek sačuvati događaje kojisu u njemu navedeni; zapravo je to obećanje bilo da će on proizvestiljude koji će staviti njegova učenja u praksu. Kroz njihovu praksu će bitioživljena slava islama, poruka islama će biti upućena do krajeva svijetai odigrat će se nepristrano služenje čovječanstva općenito. Za ovu svrhuje Allah, prema Svom obećanju poslao revnog poklonika ČasnogPoslanika s.a.vs., to jest Obećanog Mesiju a.s., koji je doveo natrag vjeruislam sa udaljenog stanja i još jednom je ponovo odlika muslimana dasu ‘Haira ummah’ bila s dikom utemeljena.Danas, Zajednica Obećanog Mesije a.s. je ta koja drži ovu odliku.Nema sumnje da ima drugih muslimana koji čine dobra djela i mora datakođer ima onih koji zabranjuju ono što je zlo. Međutim, ljudi ne mogubiti kolektivno smatrani takvim ukoliko se ne okupe u jedno.Muslimanske zemlje imaju svoje vjerske učenjake i svoje vođe koji slijedesvoje puteve. Koliko muslimanskih zemalja se skupe zajedno da šireporuku islama? Ko ima vremena da širi krasnu poruku islama u svijetu?Huzur je rekao da se prije nekoliko dana dogodilo da na TV-u namuslimanskom kanalu vidi kraj diskusije između sunni i šija učenjaka.Oni su obojica bili u saglasnosti u svojoj tački gledišta o ObećanomMesiji a.s.. Međutim, da je sunni učenjak predstavio svoju vjeru, šijaučenjak bi ga korio i obratno. Ovo predstavljanje je definitivno imalo zacilj da prenese zlonamjernost o nama ali oni su upleteni (i zavađeni) usvoje vlastite zabune i predstavili su strašan primjer. Takvi primjeriprovociraju jednostavnog muslimana – koji je samo zainteresiran zaveličanstvenost islama – u razmišljanje ko je taj ko je uključen u termin‘Haira ummah”? Rješenje za ovo je u onome šta je Časni Poslanik s.a.v.s.objasnio. On je rekao da će Allah, kad se pojavi zbunjujuća situacija,poslati Obećanog Mesiju a.s.; prihvatite ga. Idite da ga vidite čak akotreba da pužete na koljenima kroz ledenjake. Idite da ga vidite i uručitemu moje selame. Jedini on će dokazati superiornost islama nad drugimreligijama svijeta. Huzur je rekao da, dok je ovo nešto nad čim ljudiizvan naše Zajednice stvarno treba da se duboko zamisle i da razmisleo tome, to također stavlja veliku odgovornost na nas da iskažemo počastda smo ‘Haira ummah’. Obećanom Mesiji a.s. je bilo naređeno od Bogada okupi čovječanstvo na ovoj religiji.Sada nikakva religija više neće doći. Imam ovog doba je došao usavršenoj potčinjenosti i pokornosti Časnom Poslaniku islama s.a.v.s.On je bio poslan od Boga da podijeli pravdu i jedini on je preciznoobjasnio i protumačio Časni Kur’an. Samo se oni komntari iz svih djelai svi komentari svih muslimanskih pravnika i reformatora prošlih trinaeststotina godina mogu smatrati ispravnim koje je on potvrdio; KhatamtulHulafa (pečat svih halifa). Obećani Mesija a.s. je do svih svojih odlukadolazio Božijom naredbom i prema tome ne treba više biti bilo kakvezabune o nekoj stvari pravosuđa itd. Religja koju je on poučavao je bilareligija Časnog Poslanika s.a.v.s. i sada je život cijelog muslimanskogummeta u okupljanju na njegovoj ruci. Ahmadi mslimani su ‘Hairaummah’ odlikom okupljanja na jednoj ruci.Huzur je rekao da je, s ciljem da postignemo visoke ciljeve potrebnožrtvovanje a novčana žrtva je dio ovoga. U islamu je isticano čišćenjeimetka. Rečeno je:“One koji, ako ih Mi učvrstimo na Zemlji, obavljaju namaz i dajuzekat i naređuju dobro, a zabranjuju zlo. A kod Allaha je kraj svihstvari.” (22:42)Ovaj ajet spominje da su ovi ljudi koji su počašćeni na zemlji, ipoštovani – duhovno zaštićeni. Ako ovaj ajet čitamo zajedno sa ajetom24:56 ili Ayat e Istakhlaf, vidimo da je Allah(u 24:56) obećao utemeljitihalifat među onim ljudima koji vjeruju i čine dobra djela, dok On ovdjenavodi čašćenje/utemeljenje onih koji klanjaju i daju zekat, naređujudobro i zabranjuju zlo. Na prvom mjestu je radosna vijest za Ahmadimuslimane da oni primaju počast odlikom svog bai’ata i sistema halifatai ovo je to što ih čini ‘Haira ummah’. Gornji ajet vrlo lijepo opisuje uvjeteza ovo. Ako su Ahmadi spremni da ispune ove obaveze sa iskrenošćusrca i uma, onda će im Allah podariti sposobnost i moć. Historijski jedokazano da je ovo Božiji put. Kad su muslimani napustili svoje dužnostitakođer su bili lišeni dobrotvornosti – kao što ovaj ajet pokazuje:

“… Zaista Allah ne mijenja stanje jednog naroda dok oni ne promijeneono što je u njihovim srcima…” (13:12)Nazivanjem muslimana ‘Haira ummah’ stavljena je kolektivnaodgovornost na njih da rade zajedno. Svaka osoba ne može imatipotrebno znanje; neki imaju druga zauzeća zbog kojih ne mogu datitoliko vremena religijskim stvarima koliko bi htjeli. Prilično je teško zasvakoga da lično učestvuje u programima da promovišu dobro i uputeporuku islama drugima. Tako je uvijek bilo i možda je u ovo doba jošviše značajno da su potrebni fondovi da omoguće ove zadatke. Oni kojine mogu učestvovati u ovim programima mogu dati doprinose kroznovčano davanje. Tako su planovi bili provedeni u doba Božijih poslanikai poslije njih u doba njihovih nasljednika ili halifa. U toku Halifat-eRašida (ispravno upućenih halifa) muslimani su slijedili mnogeprograme novčanog davanja. Ovu praksu su također slijedili drugimuslimani. U doba Obećanog Meisje a.s. ovi programi su se nastavili, iposlije njega u toku perioda svakog halife Zajednica je pravila ogromnenovčane žrtve. Ova praksa će se nastaviti do Sudnjeg dana. Neki misleda će u neko vrijeme Zajednica imati dovoljno fondova i neće bitizahtjeva (potrebe) za članarinama. Ovo nije ispravno. Allah je u ČasnomKur’anu objasnio da je davanje način da se očisti imetak kao i da očistimosebe.Tahriqe džadid je jedno od novčanih programa Zajednice ObećanogMeisje a.s.. On je bio uveden od hazreti Musleh Mauda r.a. (2. halifa) sglavnim ciljem širenja poruke islama izvan Indije i donio je krajnjeizvanredne rezultate. Danas je Zajednica ili osnovana ili cvjeta u 193zemlje svijeta. Ahmadi muslimani u 193 zemlje doživljavaju blagoslovšto su jedan ummet. Novčano davanje je bitni (sastavni) dio Zajednicegdje god je u svijetu osnovana. Tempo ovog davanja je vrlo brz u nekimzemljama i spor u drugim ali je davanje u porastu. Prije nekoliko godinaje islamski fakultet bio osnovan samo u Rabvi i svake godine se upisivalo35 novih studenata. Pošto su sada vakf djeca (djeca koja su obećali daće oni služiti Islam čitav svoj život) dostigla te godine, upis na fakultetu Rabvi je porastao na 200 studenata. Ovo naravno za sobom povlačipovećane troškove. Pakistanski džemat sam snosi ove troškove. Slično,fakulteti u VB, Kanadi i Indoneziji snose svoje troškove. Međutim, uzemljama kao što je Bangladeš, Kenija i Gana, Cenatar mora pomoći stroškovima ovih fakulteta. Centar također pomaže s gradnjom džamijau nerazvijenim zemljama. Tahrike džadid igra centralnu ulogu u slanjumisionara širom svijeta. Tako bilo ko, ko daje doprinose za Tahrike džadidmože reći da su među onima koji čine dobro i zabranjuju zlo. U dodatkuovome, nije pretjerano reći da ponizni doprinos jednog pojedinca u VB,ili Njemačkoj, USA, Kanadi, Australiji ili bilo gdje u Evropi, može postatiizvor za obuku neke sretne osobe u udaljenom dijelu Afrike.Huzur je najavio početak nove godine za Tahrike džadid. On je rekaoda je srce vjernika ispunjeno veličanjem i zahvalnošću Božijom da je –iako je prošla godina bila strašna u terminima ekonomskih kriza, kadsu mnogi biznisi propali, mnogi ljudi su izgubili zaposlenje, inflacija jepreuzela maha, kao rezultat su kućni troškovi porasli – s ovosvjetsketačke gledišta doprinos Tahrike džadid trebao biti negativan. Međutim,Zajednica Obećanog Mesije a.s. je pokazala da je ‘Haira ummah’. Topuni čovjekovo srce Božijom hvalom, Čiji su blagoslovi na namabeskrajni. Tahrike džadid navršava svojih 75 godina i Božijom milošćuovogodišnji doprinosi su iznosili 4.953.800,00 funti što je porast od850,000 od prošlogodišnjeg zbira. Ovo godine je ponovo Pakistan, uprkossiromaštva prvi u davanju najvećih doprinosa, druga je USA, ondaNjemačka, VB, Kanada, Indonezija, Indija, Australija, Belgija i Švicarska.Huzur je objasnio da je razlika između doprinosa VB i Njemačke vrlomala, samo 1,500 funti. Huzur je rekao da je mislio da će VB ponovouzeti treće mjesto ali je Njemačka radila vrlo naporno. U terminimalokalne valute Indija je napravila najveći skok u prošlogodišnjemdoprinosu, Njemačka je također napravima veliki skok. Broj novihdoprinosa za Tahrike džadid ove godiene je 90,000. Najveći porast udoprinosima je bio u Indiji. U Pakistanu prva tri velika doprinosa su izdžemata u Lahoru, Rabvi i Karačiju. U USA prva četiri Majlisa su: SiliconValey, Los Anđeles West, Detroit i Čikago West. U USA se 80% djeceispod pet godina pridružilo Tahrike džadid programu. Na vrhu liste uKanadi su: Kalgari sjevero-zapad, Peace village East, Peace village Centre,Surrey East i Vankuver. U VB prvi majlisi su: Londonska džamija,Surbiton, Kembridž, Džillingham, New Morden, Birmingham West,Worcester Park, Purley, S.E. London i Oksford.Huzur je rekao da, kad je (nedavnih godina) Zajednica bila naklonjenaprema programu Oporuke neki su mislili da će drugi doprinosi bitipogođeni. Elhamdulillah, to se dokazalo pogrešnim. Čovjek je ispunjenBožijom hvalom, i privučen je činjenici da će Allah proširiti naše zadatkei zbog toga nas naklanja prema daljoj novčanoj žrtvi. Naši zadaci će sepovećati. Uprkos svjerske ekonomske krize, mi ćemo nastaviti ispunjavatisvoje obaveze i Allah će nastaviti da povećava naše mogućnosti. DaAllah dadne da povećamo svoju vjeru, da povećamo svoje davanje, dase korak našeg napretka poveća i da doživimo pobjedu. Hazreti MuslehMaud r.a. je Tahrike džadid nazvao temeljom Oporuke. Danas su našadjeca pripremljena za novčano davanje i za program Oporukedoprinoseći za Tahrike džadid. Ekonomisti smatraju da su ekonomskekrize početak bjesomučnog vrtloga oskudice. Međutim, za ‘Haira ummah’tu je porast novčanog davanja uprkos ekonomskih kriza i naš MilostiviBog nas tako obavija u Svoju milost. Sve dotle dok nastavljamo dažudimo da napredujemo u pobožnosti bit ćemo ‘Haira ummah’. Osobakoja daje obični doprinos i dijete koje daje svoje fenige bit će uključeniu ovaj blagoslov. Da Allah čuva ovaj duh žrtvovanja živim u nama inašoj budućoj generaciji, i da nastavimo da budemo primaoci Njegovihblagoslova.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp