U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji znakovi da označe (istaknu) visoki položaj Obećanog Mesije

Kratki sadržaj

 

Citirajući ajet 16 iz sure Al Mu’min, čiji prijevod glasi:
“On posjeduje (i daje) visoke položaje – Gospodar Arša. On šalje
duha sa Svojom naredbom da se spusti onome kome On od Svojih
robova hoće, da upozori o Danu susreta,” (40:16)
Huzur je dao izlaganje o Božijim znakovima da označe (istaknu)
visoki položaj Obećanog Mesije a.s.
Rafi-ud-deradžat (Koji uzvisuje položaje), Koji posjeduje izvanredne
atribute proglašava da On šalje Svoje odabrane ljude da ožive duhovno
bolesne. Oni koji su od Njega opunomoćeni obavještavaju ljude o
prolaznoj prirodi ovog svijeta i o trajnom ahiretu. Oni govore ljudima
da čine ona djela u ovom životu koja se Bog dopadaju. Baš kao što je
Bog poslao Svoje poslanike svakom narodu u svakoj eri, On je u sadašnje
doba poslao Obećanog Mesiju. Njegov dolazak je bio u skladu sa
pretskazanjem Časnog Poslanika s.a.v.s. i bio je rođen iz strastvene ljubavi
za Poslanika. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da će Mehdi biti upućen od
Boga i da će doći da dovede u red uzmućeni svijet islama, upućujući
ljude Ispravnom putu.
Obećani Mesija a.s. je od Boga primio mnoge objave, među njima su
bile slijedeće:
‘On spušta Duha na koga god On hoće od Svojih robova.’
(Tadhkirah, izdanje ‘07, str. 883).
Zaista Bog uzdiže koga god On hoće, između Svojih odabranih ljudi.
Kao što Kur’an kaže u suri Al An’am:
“… Mi uzdižemo u položaju koga Mi hoćemo. Tvoj Gospodar je doista
mudar (i) Sveznajući.” (6:84)
S ciljem da provodi Svoj duhovni sistem Bog šalje poslanike i svete
ljude. U ovo doba, Mudri, Sveznajući Bog je poslao hazreti Mirzu Ghulam
Ahmada iz Kadiana. Njegov dolazak je bio naveden u Časnom Kur’anu
u pogledu kasnijeg doba i hadis o njemu govori kao značajnom znaku
za ummet, tako da se njima nalaže da ga prihvate. Huzur je rekao da
muslimani pročitaju ovu poruku s iskrenim srcem ni na koji način oni
ne bi odbili Obećanog Mesiju a.s. Zaista, Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao
da ko god živi u doba Mehdija treba da mu prenese njegove selame. U
jednom predanju je navedeno od unuka hazreti Imama Huseina, da je
Časni Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Za našeg Mehdija bit će očevidna dva znaka,
nalik kojima se nikada prije nisu pojavili.’ Ovo se naravno odnosi na
pomračenje Sunca i Mjeseca. Huzur je rekao da, dok spominjanje
neobičnih znakova ovdje označava položaj Mesije i Mehdija, upotreba
termina ‘naš Mehdi’ od Časnog Poslanika s.a.v.s. označava ljubav i visoko
poštovanje koje je on imao za njega.
Huzur je rekao da će sada govoriti o položaju Mehdija koji je bio
obećan da će doći, i znakovima koje mi opažamo u potporu Hazreti
Mirze Ghulam Ahmada iz Kadiana. Bog je obećao da će pokazati Svoje
znakove potvrde i da će uzdići Mehdija. Ovo obećanje je bilo ispunjeno
kad je Obećani Mesija a.s. iznio svoju tvrdnju i oni se zaista još
ispunjavaju. Božijim poslanicima se uvijek suprotstavljalo i tako je bilo
i sa Obećanim Mesijom. Suprotstavljanje njemu se nastavlja do danas.
Njemu je Boga poklonio visok položaj i onda On nastavlja da ga uzdiže
do danas. Bog je njemu objavio:
“Milost teče sa tvojih usana. O Ahmade. Ti si pod Mojom brigom.
Allah će uzdići tvoje ime i usavršiti Svoje blagodati prema tebi na
ovom svijetu i na Ahiretu.” (Tadhkirah, izdanje ‘07, strana 72).
I također:
“Allah će ti dati potporu i pomoći te. Allah je uzdigao dokaz islama.
Tamo je Allahova ljepota. On je taj Koji je tebe očistio u svakoj
situaciji. Tajanstvenosti Allahovih prijatelja se ne mogu nabrojati.”
(Tadhkirah, izdanje ‘07, str. 127).
Huzur je rekao, danas, ako neko želi da spozna Boga, i želi da ugleda
Njegovu ljepotu, onda je put za ovo taj da ostane uz istinskog i revnog
poklonika Časnog Poslanika s.a.v.s. Može li onaj ko (Bože sačuvaj)
pripisuje neistinu Bogu, uvećati svoju slavu time što je neistinit? Sigurno
bi, onaj ko je Bogu pripisivao neistinu do sada bio ponižen. Međutim,
ovo su riječi Božijeg istinskog sluge i zato mi opažamo da se sa svakim
danom koji prolazi njegova slava još više uvećava. Bog kaže u Časnom
Kur’anu u suri Al Inširah:
“…i skinuli s tebe tvoj teret koji je (skoro) slomio tvoja leđa, i Mi
radi tebe uzdigli tvoj spomen?” (94:3-5)
Bog je objavio Obećanom Mesiji a.s.:
“O robe onog Koji uzvisuje, Ja ću tebe uzdići prema Sebi. Ja ću tebi
dati čast. Niko ne može zaustaviti ono što Ja dadnem.” (Tadhkirah,
izdanje ‘07, str. 159)
i
“Ja sam s tobom, o Imamu visokog ugleda.” (Tadhkirah, izdanje
‘07, str. 624)
Huzur je rekao da je svrha spominjanja objava Obećanog Mesije a.s.
ovdje da, koliko god ga je Bog utješio kroz ove objave, On je također
manifestovao zemaljske i nebeske znakove potpore. Svaka osoba Njegove
Zajednice, nije važno gdje je u svijetu, došla je u ovo okrilje odlikom
njegovog visokog položaja. Bog je pokazao bezbroj znakova da označi
njegov visok položaj i nije ih moguće sve navesti. Obećani Mesija a.s. je
spomenuo nekoliko ovih znakova u svojoj knjizi ‘Anjam e Atham’ – knjizi
koju je napisao o smrti Abdullah Athama. Njegova smrt je bila znak koji
zastrašuje i taj znak je svijetu učinio očitim veličanstvenost islama i
Časnog Poslanika s.a.v.s. Atham je bio kršćanski sveštenik i mnogi
religijski učenjaci i ‘čuvari svetinja’ nisu prihvatili njegovu smrt kao znak
istinitosti Obećanog Mesije a.s.. On im je, zato, dao poziv Mubahila
(duhovni duel ili duel dovom) i napisao dvije stotine stranica, iza kojih
je slijedio dodatak i također podbilješka. U detaljnoj podbilješki on je
spomenuo Božiju potporu i čast koji su mu bili dati poslije Mubahile.
On je pisao da u skladu sa Kur’anskom frazom: ‘kraj (korist) je za
bogobojazne’ jedan broj aspekata su bili povod njegove časti.
Prvo, pretskazanje koje je dao Abdullah Atham bilo je doslovno
ispunjeno. Ovo je bilo ispunjenje pretskazanja objavljenog na stranici
241 knjige Braheen e Ahmadija (epsko književno djelo Obećanog Mesije)
petnaest godina ranije. Drugo, njegova zbirka časopisa koje je napisao
na arapskom, uključujući i Andžam e Atham. Ni na jedno od ovih nije
odgovoreno od strane suprotstavljenih hodža ili sveštenika i svijet je
vidio da je čast arapskog jezika prikladna jedino za Obećanog Mesiju
a.s., kojeg su oni imali drskosti nazvati kafirom (nevjernikom). Postalo
je očito njihovo vlastito neznanje arapskog jezika. Treće, prije mubahile,
Obećani Mesija a.s. je imao tek tri do četiri stotine sljedbenika. Poslije
mubahile, ovaj broj se kretao oko osam hiljada predanih. Ljudi pobožnog
duha došli su žureći u okrilje Ahmadijata. Najdirljivije prihvatanje je
uslijedilo poslije mubahile. On je pisao da su meleki stavljali duhovno
svjetlo u srca i da je mubahila bila povod ogromne časti. Četvrto, kao
što je bilo pretskazano stotinama godina, uz dolazak Mesije je trebalo
biti pomračenje Sunca i Mjeseca u mjesecu ramazanu. Nikada ranije,
onome ko je tvrdio Mesijanstvo nisu bili poklonjeni takvi nebeski znakovi.
Obećani Mesija a.s. je pisao da, dok su ljudi molili (Boga) za njegovo
poniženje Bog je učinio da se nebesa sagnu u potvrdu njemu. Peto,
aspekt koji je donio čast poslije mubahile je bilo to da je Obećani Mesija
a.s. pozvao sve svoje popularne protivnike da diskutuju o znanju i
spoznaji Časnog Kur’ana ali mu niko nije mogao odgovoriti. On je najavio
da mu je Bog dao jedinstvenu pronicljivost u Kur’an; šutnja drugih je
potvrdila njihovo neznanje.
Šesto, poslije mubahile, Abdul Haq je izdao liflet tvrdeći da će mu se
roditi sin. Obećani Mesija a.s. je nakon što je bio obaviješten od Boga,
također izdao liflet govoreći da će mu Bog pokloniti sina. Božijom
milošću Obećanom Mesiji a.s. se rodio sin po imenu Sharif Ahmad koji
je u vrijeme pisanja imao skoro dvije godine. S druge strane Abdul Haqu
se nije rodio nikakav sin. Sedmo, ono što se dokazalo znakom časti
poslije mubahile bila je gorivost koju su pokazali sljedbenici Obećanog
Mesije a.s. u služenju njemu. On je rekao da nikada ne može zahvaliti
Bogu za duhovne i fizičke blagodati koje su bile prosute na njega poslije
mubahile. Među materijalnim blagodatima, Bog je u službu Obećanog
Mesije prinudio iskrene i predane ljude koji su smatrali svojom češću
da svoj imetak troše na njegovom putu. Obećani Mesija a.s. je dalje
spomenuo jedan broj ovih iskrenih sljedbenika. On je rekao da je to bila
puka Božija milost i, premda je Bog uvijek obezbjeđivao za Obećanog
Mesiju, poslije mubahile, njemu su bile date izvanredne duhovne i fizičke
blagodati. Osmo, aspekt uvećanja časti poslije mubahile bilo je pisanje
knjige ‘Sat Bačan’. Bog je Obećanom Mesiji a.s. za pisanje ove knjige
omogućio ono što nije palo na pamet nikome tri stotine godina. Ova
knjiga je o Baba Guru Nanaku, osnivaču sikh religije i ona dokazuje da
je Baba Nanak zapravo bio musliman i vjerovao u jednog Boga. On je
dva puta obavio hadž. Obećani Mesija a.s. je otkrio da ostaci njegovog
ogrtača na sebi imaju ispisan kalima i mnoge kur’anske ajete. Huzur je
rekao da je ovaj ogrtač sada u sigurnom posjedstvu jedne sikh porodice.
Bedi sahib te porodice, koji je prisustvovao đelsi, potvrdio je ovo. Deveto,
aspekt koji je bio povod veće časti poslije mubahile bio je da je osam
hiljada ljudi ušlo u okrilje Zajednice. Obećani Mesija a.s. je bio centar
privlačnosti za svu ovu humanost, ovo je bio jasan znak prihvatanja
koji se može postići jedino Božijom voljom. Njihova duhovnost je bila
jako uvećana i oni su svoje namaze obavljali sa savršenom predanošću.
Obećani Mesija a.s. je nastavio i spomenuo iskrene džemate koji su bili
osnovani u naseljima i gradovima Amristra, Lahora, Sialkota, Kapurtale
i drugih gradova Indije i citirao je njihovu sjajnu duhovnost. Huzur je
rekao da on želi da kaže ljudima koji su vezani za ove oblasti da treba
da uvijek pamte iskrenost svojih predaka. Ovo će nas čuvati vezanim za
Obećanog Mesiju a.s. i donijeti nam dobrobit koju je Bog obećao. Huzur
je dodao da je danas slična iskrenost bila stvorena svuda širom svijeta,
bilo o u Evropi, Azili ili Africi. Deseto, izvor časti za Obećanog Mesiju
a.s., poslije mubahile, bilo je ‘konferencija velikih svjetskih religija’ u
Lahoru. Ovdje je bio pročitan njegov govor ‘Filozofija učenja islama’.
Ovo je bilo krajnje dobro primljeno i ostavilo dubok dojam na sve. Bilo
je rečeno da je to spasilo dan za islam. Obećani Mesija a.s. je rekao:
kako bi Bog mogao staviti uvu slast i blagoslov u riječi (nevodnog)
nevjernika? Tako su ovo deset blagoslova koje je citirao Obećani Mesija
a.s., koje mu je Bog poklonio poslije mubahile.
Huzur je rekao da je Bog pokazao takve znakove u svakoj prilici. On
je pročitao još nekoliko isječaka iz pisanja Obećanog Mesije a.s. na temu
ispunjavanja znakova koji su mu bili dati.
Danas je fizičko kao i duhovno potomstvo Obećanog Mesije a.s.
rašireno svuda širom svijeta. Bog je Obećanom Mesiji a.s. poklonio visok
položaj i pokazao znakove Svoje potpore u svakoj prilici. On poklanja
čast kome god On želi. On do danas ispunjava Svoja obećanja koja je
dao Obećanom Mesiji. On će, sigurno, također ispuniti obećanje da će
do Sudnjeg dana poklonoti pobjedu njegovim sljedbenicima nad
drugima. Huzur je rekao mi treba da činimo dove i molimo Boga i uvijek
nastojimo da ostanemo povezani za Zajednicu. S vremena na vrijeme,
naši protivnici pokazuju izljev svoje zlobe. U Pakistanu je takva općenita
situacija da u ime islama, iako jasno uprkos učenja islama, oni nastavljaju
da proganjaju i tlače. Kao rezultat toga zemlja je okaljana u cijelom
svijetu. Oni nisu uspjeli u svojim griješnim nastojanjima da zaustave
Ahmadi muslimane da proglašavaju svoju vjeru i obožavaju Boga, i ova
zemlja je progutana u neredu. Nedavno je u ime islama bio počinjen
krajnje barbarski čin protiv nekih kršćana. Tamo je opće stanje bezakonja.
Ahmadi muslimani općenito a pogotovu Pakistanci Ahmadi treba da
čine dove za ovu zemlju koja je u strašnim neprilikama. Kako se situacija
tamo pogoršava i postaje kritična, pogotovu Pakistanski Ahmadi treba
da mole Boga i obraćaju se Njemu, traže Njegovo utočište, da učine da
njihovi postupci budu čisto radi Boga, da sa entuzijazmom daju
milostinju. Božije je obećanje da će nam On pokloniti napredak. Da
Allah čuva svakog Ahmadi muslimana sigurnim od svih zala i da
Zajednicu čuva sigurnom u Pakistanu i na drugim mjestima. Poslije đelse
VB, vlasti u nekim Arapskim zemljama također uznemiruju Ahmadi
muslimane. Da Allah čuva strogom vjeru svakog Ahmadi.
Zatim je Huzur rekao tužnu vijest o ubistvu koje se dogodilo juče u
Multanu, Pakistan. Ata ul Karim Noon, 36 godina star, bio je pogođen
od tri naoružana napadača koji su ušli u njegovu kuću. On je ostavio
otvorena vrata kad je na brzinu otišao u obližnju radnju i napadači su
ih iskoristili da uđu u kuću. On je bio Musi i imao iskrenu vezu sa
Zajednicom. On je bio obrazovana i poslovna osoba. Iza sebe je ostavio
svoje roditelje, ženu i dvije kćeri, tri sestre i četiri brata. Huzur je rekao
da će klanjati dženazu u odsustvu poslije džume. Također će se klanjati
dženaza za Chaudhary Inayat Ullah Tarik sahiba. On je uvakifio svoj
život prije više od pedeset godina i imao je vezu velike iskrenosti sa
Halifatom. Huzur je također najavio nekoliko drugih dženaza u odsustvu.
Imena su. Muhammed Husein sahib, Chaudhary Khadim Husein Asad,
Ahmadi Sirijac, Sajjad Ahmad sahib, Amatul Baseer Mehreen sahiba i
Huma Hamed sahiba. Huzur je činio dovu za oprost i uzvišen položaj
svih umrlih i za čvrstinu za ucviljene.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp