U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut Al Latiif – Ljubazan

Kratki sadržaj

 

Huzur je svoju današnju hudbu održao na temu Božijeg atributa Al
Latiif (Neshvatljiv, Znalac svih tančina, Ljubazan).
Huzur je rekao da prema leksikonu riječ Latiif znači ljubazno i
milostivo biće, to je jedan od Božijih atributa i kao takav označava onoga
Koji je Ljubazan Svojim stvorenjima kao i Onog Koji je upoznat o svim
tančinama i neshvatljivim stvarima. Prema raznim komentatorima Al
Latiif je onaj Koji prosvjetljava srca, Koji pravi aranžmane za fizičku i
duhovnu hranu i Koji nudi Svoje prijateljstvo Svojim robovima u vrijeme
kušnji. Također, Onaj koji je najljubazniji u pitanjima odgovornosti, koji
priznaje dobro ali prekriva slabosti, Koji prihvata male žrtve i
nadoknađuje ih velikom nagradom, čini dobro stvari za onog koji ima
teškoće u svojim poslovima i Onaj Koji razumije tančine stvari.
U ajetu 104 iz sure Al An’am Uzvišeni Allah kaže:
“Oči Ga ne mogu dostići, ali On dostiže oči. I On zna tajne stvari, (i)
uvijek je obaviješten.” (6:104)
Objašnjavajući ovaj ajet Obećani Mesija a.s. je rekao da vid, intelekt
i svijest ne mogu stići do Boga – nemoguće je tražiti da Ga vidimo i
vidjeti Ga. On je Al Latiif, On je Nevidljiv, zaista do koga god On stigne.
On osvjetljava tu osobu do takve mjere da ta osoba govori za Njega i
ovaj blagoslov je uglavnom poklonjen Božijim poslanicima i iznad svega
je dat Časnom Poslaniku s.a.v.s. Međutim, oni oko njega kojma je
nedostajalo čulnosti bili su lišeni koristi iz ove ljubaznosti. Huzur je
rekao čovjek ne zahtijeva ovosvjetsko obrazovanje ili položaj da svjedoči
Božije svjetlo. Radije, Bog Koji je Znalac svih tančina i Upoznat je o
tome koji su oni koji istinski traže Njegovo svjetlo i imaju stvarnu žudnju
da Ga traže. On pravi aranžmane da ljudi koji tako traže Njega vide ovo
svjetlo poslanika. Huzur je rekao ako je žudnja osobe iskrena onda
vrlinom Njegovih atrbuta Bog Lično omogućava uputu za Svog roba.
Njegovo svjetlo je manifestovano kroz Njegove poslanike jer oni šire
svjetlo Božijeg jedinstva svuda oko sebe. Među svim Božijim poslanicima
Časni Poslanik s.a.v.s. je široko raširio ovo svjetlo jer je on bio taj koji je
imao najsavršenije shvatanje Boga i on je bio taj koji je bio potpuno
obojen u Božijim bojama. U sadašnjem dobu, zbog svoje savršene i
potpune predanosti i podložnosti Časnom Poslaniku s.a.v.s. Bog je dao
ovo svjetlo Obećanom Mesiji a.s.
Huzur je rekao danas Božija Riječ ispunjava one koji čiste svoja srca
i žele da traže Boga u istinskom smislu i prihvataju Imama ovog doba.
Takvi ljudi su onda osposobljeni da se svaki dan osvjedoče u Božiju
manifestaciju. Huzur je rekao zaista u ovo doba Obećani Mesija a.s. je
jedini koji je odlikom svoje podložnosti Časnom Poslaniku s.a.v.s., može
voditi čovjeka Božijem jedinstvu. Objašnjavajući naprijed spomenuti ajet
on je rekao da je Bog Neshvatljiv (Nerazumljiv) i niko Ga ne može otkriti
kroz intelekt. Osoba može shvatiti stvarnost Božijeg jedinstva samo
nakon što je napusti sva lažna božanstva; vanjska i unutrašnja. Takve
su prepreke koje zaustavljaju osobu u dostizanju Boga. Međutim, Bog
je Al Latiif i također je upoznat i Njegovo svjetlo ulazi u čista srca. On
zna šta je u unutrašnjim dijelićima srca, zbog toga Božije svjetlo neće
dostići srce koje je ispunjeno sa lažnim božanstvima.
Huzur je citirao ajet 101 iz sure Jusuf:
“I on uzdiže svoje roditelje na prijestolje, i oni radi njega padoše na
sedždu. On reče: ‘O moj oče, ovo je tumačenje moje davnašnje vizije.
Moj Gospodar ju je učinio istinitom. I On je meni učinio dobročinstvo
kad me je izveo iz zatvora i doveo vas iz pustinje nakon što je šejtan
napravio jaz između mene i braće moje. Doista je moj Gospodar
blag i dobročinitelj prema kome On hoće; bez sumnje, On ima trajno
znanje (i) mudar je.” (12:101)
i objasnio da ovdje hazreti Jusuf a.s. ovdje spominje Božije naklonosti
odlikom Njegovog atributa Al Latiif (Ljubazan) i sjeća se kako je Bog
bio njegov prijatelj dok su njegova braća kovala zavjeru protiv njeg da
je u to vrijeme on imao ovosvjetski položaj, opet odlikom Božijeg atributa
Al Latiif u tome da ga je On obilato nagradio kao i njegovog oca za
njihovu žrtvu. Huzur je rekao da je Bog prijatelj Svojih istinskih robova
u svim kušnjava i teškoćama, On je osposobio hazreti Jusufa a.s. i
njegoovg oca da ostanu ustrajni i pošto su njih obojica bili Bogu mili i
bila im je data Njegova blizina, druga braća su također bila u stanju da
se reformišu. Ovdje, Huzur je rekao tema koja se razvija je da se kroz
molitvu rađa mogućnost da reformišemo druge i što je bliža osoba koja
moli za reformu drugog ona je više primljena. Časni Poslanik s.a.v.s. je
uvijek molio za svoj Ummet, čak kad su ga ljudi nekih naselja proganjali,
on je molio za njih, nadajući se njihovoj reformi. Huzur je rekao mi
treba da molimo za muslimanksi ummet danas tako da Bog možda očisti
njihova srca i osposobi ih da prihvate istinu.
Huzur je citirao ajet 64 iz sure Al Hadž:
“Zar ti ne vidiš da Allah spušta vodu s neba i zemlja postaje zelena?
Allah je zaista mudar i uvijek obaviješten.” (22:64)
i objasnio da ovdje Bog iznosi da odlikom Njegovog atributa Al Latiif
moramo zapamtiti da život počinje sa vodom i s ciljem da postignemo
(steknemo) duhovni život čovjek treba da se usredsredi na Božije
jedinstvo Koji posjeduje sve moći. Metafora vode s neba znači da kao
što kiša čini zemlju i tlo zelenim slično kad duhovna voda dolazi dole
ona pokreće duhovni razvoj ljudi. Huzur je rekao fizička kiša pada na
svu zemlju, ali ovo ne rezultira u tome da stijene i pustinje procvjetaju.
Slično duhovna voda koristi samo onima koji su čisti i onima koji imaju
zračak dobrote u sebi. Huzur je rekao ovo baca svjetlo na činjenicu da
je voda znak života i kad ona pada na zemlju, tlo rascvjeta i kao rezultat
živa stvorenja također se koriste. Međutim, kiša ne rezultira da stenovite
površine i pustinje cvjetaju, iako živa stvorenja koja nastanjuju tu oblast
imaju korist od kiše. Duhovna voda osposobljava čista srca da se razviju
i dok čista srca donose plodove zbog takve vode oni koji im se
suprotstavljaju također imaju ovosvjetske dobiti od te duhovne vode.
Materijalna korist ljudima kamenog srca je slična sadašnjoj situaciji kad
god naša Zajednica napreduje protivnici nastoje da uberu političku i
finansijku korist. Oni imaju materijalnu prednost od dolaska Obećanog
Mesije a.s.
Huzur je rekao Bog šalje duhovnu vodu kad su tu znakovi stanja
bliske smrti u ljudima. U vrijeme jakog duhovnog mraka On je poslao
Časnog Poslanika s.a.v.s. sa savršenom religijom i Šerijatom kroz koji je
zemlja procvjetala. Kasnije u skladu sa njegovim pretskazanjem i poslije
hiljadu godina mraka koje su slijedile, Bog je poslao njegovog istinskog
i revnog poklonika tako da on oživi vjeru i uputi svjetlo onim srcima
koja imaju istinsku i iskrenu čežnju da traže svjetlo. Zaista Znalac svih
tančina Bog zna ko je taj ko Njega traži.
Huzur je rekao Allah kaže u ajetu 20 iz sure Aš-Šura:
“Allah je izuzetno blag prema robovima Svojim. On opskrbljuje koga
On hoće. I On je silan, moćan.” (42:20)
i rekao da u naprijed rečenoj suri Al an’am ajetu Bog je rekao da je On
taj koji obogačuje oči (ljudi) i rekao je u naprijed spomenutoj suri Al
Hadž ajetu da On šalje duhovnu vodu i ovdje On govori da je posebno
ljubazan Svojim robovima i omogućava sve vrste opskrbe i samo oni
koji istinski koriste od ovoga su oni koji, skupa sa traženjem materijalne
opskrbe također traže duhovne opskrbe. Prekrivanjem nedostataka i
propusta Svojih robova, opraštajući njihove greške On osposobljava one
koji traže duhovnu vodu da prepoznaju Njegovo svjetlo. Citiranjem
Njegovih atributa da je Moćan u gornjem ajetu, skrenuta je pažnja da
On također dijeli pravdu i da je konačna pobjeda Njegova i onih koje
On šalje i ovosvjetska opozicija nikada ne može uništiti ovo svjetlo.
Huzur je rekao ovo je jedna od Božijh odredbi i to je neizbježno.
Stabilnost svijeta je u nastojanju da traže dobrotvornost od Božijeg
atribta Al Latiif a da ne budu lišeni ovog blagoslova.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp