U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut Al Hadi (Upućivač)

Kratki sadržaj

 

Huzur je svoju današnju hudbu bazirao na Božijem atributu Al Hadi
(Upućivač) i objasnio da prema leksikonu arapskog jezika ova riječ
označava ono Biće Koje uči Svoje ljude putevima duhovnog znanja do
takvog vremena da oni počnu da pripoznaju Njegov Rabubijjat (Božiju
milost tvorenja, hranjenja i održavanja svog stvaranja), kojom vrlinom
je Allah dž.š. ‘Rabb’ – Gospodar – svih svjetova. Ovim putevima i
sredstvima Allah dž.š poučava u vrijeme kad ljudi odbiju Rububijjat.
Ovo se manifestuje na razne načine. Čovjek umišlja da je svemoćan,
neki tvrde božanstvo, drugi se klanjaju pred grobovima, ovosvjetske
sile sebe smatraju nesavladivim. Ukratko, tu je ogroman i prividno
beskrajni nered u svijetu. Ovo je (vrijeme) kad Bog manifestuje Svoju
moć i pokazuje svijetu da je On Gospodar svih svjetova.
Huzur je citirao nekoliko isječaka iz plemenitog pisanja Obećanog
Mesije a.s. da objasni ovaj predmet. Obećani Mesija a.s. je rekao da
postoji vrijeme kad ljudi zaborave položaj čovjeka i nemaju pojma o
Božijem položaju. To je kao da potpuno pada mrak. Ovo je kad Milostivi
Bog šalje Imama ovom svijetu tako da on identifikuje šejtanske sile
ljudima. Imam je pobjednik nad onima koji mu se suprotstave i ostaje
Imam onih koji su ispravno upućeni.
Allah, Koji je Uputa, dovodi Svoj atribut Rabubijjat u djelovanje i
čini ove znakove pobjede očitim neprijateljima, pomažući one koji su
ispravno upućeni i slabeći rastuću moć onih koji stvaraju nered. Zaista,
u vrijeme dolaska Obećanog Mesije a.s. kršćanstvo je u tolikoj mjeri
bilo uspješno u svom jurišu da su muslimani Indije bili pod njihovim
uticajem. Kršćanski misionari su imali snove da budu pobjednici u Indiji,
ali sa dolaskom Obećanog Mesije a.s. oni su priznali da ih je Ahmadijat
usporio i razbio.
Obećani Mesija a.s. je rekao, da je poslanstvo Muhammeda s.a.v.s.
imalo ogromnu moć dobrotvorstva i da u slijeđenju njega čovjek može
biti nagrađen blagoslovom Božije ljubavi. Kad ova pokornost i pristajanje
postižu vrhunsku izvanrednost, stadij gdje ne ostaje nikakvog
nedostatka, onda Allah govori pojedincima i otovreno im poklanja znanje
nevidljivog. Ovo može, drugim riječima biti nazvano poslanstvom i svi
poslanici su se složili u tome. Kako može biti da ummet (narod) o
kojem je rečeno u Časnom Kur’anu:
“Vi ste najbolji ummet izveden za dobrobit čovječanstva…“ (3:111)
i koji su poučeni dovi
“Uputi nas na Pravi put – na put onih kojima si dao blagodati.”
(1:6-7)
ostati lišeni ovog uzvišenog položaja i između njih ni jedna jedina osoba
ne može postići ovaj blagoslov? Šta muslimani svijeta treba da pogledaju
vani, oni treba da usredsrede svoje misli izvana i izađu iz oklopa u koje
su zatvoreni. Oni treba da oslobode svoja srca od neprijateljstva prema
Obećanom Mesiji a.s. i onda izgovaraju ovu dovu, ona će naići na
primanje i onda treba da mole za uputu.
Citirajući ajet 40 iz sure Al Mu’min:
“A vaš Gospodar kaže. Zovite Mene, Ja ću vam odgovoriti…” (40:61).
Huzur je rekao mi svakodnevno doživljavamo prihvatanje dova
načinjenih za sve vrste razloga, kako može biti da dova (1:6) učinjena
za duhovni napredak nije primljena od Boga. Huzur je rekao kad je ova
dova učinjena iskreno i imajući na umu Allahovo obećanje onda On
zaista sluša i šalje uputu. Ako molitva učinjena na ovaj način nije
primljena, takva situacija će se svoditi na pravljenje optužbe protiv
Allaha. Stanje religije islama je strašno; kako može biti da uprkos
strašnog škripca i molitvi i molbi muslimana Allah ne pošalje uputu?
Zaista Obećani Mesija a.s. je mnogo puta proglasio da će generacije za
generacijama muslimana pomrijeti ali tu neće biti upute, niti Mehdija,
niti Mesije osim njega.
Huzur je rekao muslimani treba da razmisle o svom stanju i, radije
nego da proganjaju Ahmadi muslimane, oni treba da sa iskrenošću traže
uputu. Proganjanje Ahmadi muslimana se nastavlja na sve vrste načina
ali oni ne mogu ukinuti Ahmadijat bez obzira koliko teško nastoje.
Njihov novi način zavjere uključuje djecu. Oni su –Bože sačuvaj- naveli
da su Ahmadi djeca (u Pakistanu) napisala ime Muhammeda s.a.v.s. na
zahodskim zidovima i tako napravili prekršaj. Huzur je rekao ovi ljudi
su lišeni bilo kakve duhovne oštroumnosti. Možda su oni ti koji se mogu
poniziti do takvog postupka jer oni nemaju znanja o položaju Časnog
Poslanika s.a.v.s. jer, ostavimo postrani četrnaest ili petnaest godina
staru Ahmadi djecu na koje je napravljena ova optužba, čak mlada
Ahmadi djeca ne mogu nikada uraditi takvu stvar jer njima su, od
Obećanog Mesije a.s. bila data učenja o Časnom Poslaniku s.a.v.s. takvog
nivoa da ovi ljudi ne mogu čak ni zamisliti.
Zatim je Huzur rekao da je želio da pojasni stvar koja je bila
postavljena u pitanju na leđna refrešer kursu (tokom vikenda). Bilo je
rečeno da se neahmadi slažu sa svim s nama, ali iznenada prekinu da
prihvate status Obećanog Mesije a.s. kao Božijeg poslanika. Huzur je
rekao Ahmadi su bezazleni da prihvate šta drugi kažu. Obećani Mesija
a.s. je iznio da je on bio Božiji poslanik na isti način kao i raniji Božiji
poslanici. Huzur je rekao da ako neko odbaci ovo, to će voditi sumnjama
da li je on bio primalaca Božijih objava ili nije, i tako dalje i tako dalje.
Ahmadi muslimani ne treba da uzmiču sa svog stajališta. Huzur je rekao
možemo li mi predstaviti Mehdija suprotno pretskazanju Časnog
Poslanika s.a.v.s. samo da povećamo svoj broj? Ako se završi tvrdnja
Obećanog Mesije a.s. na poslanstvo tako se završava i njegova tvrdnja
da je Mesija. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da nema poslanika između
njega i Isaa, sina Merjeminog, značeći Mehdija i Mesije. Ako je
prihvaćeno da je hazreti Isa a.s. umro i da Mesija treba biti iz ummeta
onda je on Božiji poslanik. Ahmadi koji nemaju potpuno znanje o ovoj
stvari treba da im bude jasno da kad jednom poreknu jedan aspekt oni
će također morati napustiti druga stajališta. Zbog toga mi treba da
učinimo da se znaju naša vjerovanja o onom što je Časni Poslanik s.a.v.s.
pretskazao bez ikakvog straha ili kompleksa manje vrijednosti. Ahmadi
muslimanima je data radosna vijest da će oni prosvijetliti svijet istinom.
Ako ovi ljudi ne žele da prihvate onda mi ne možemo negirati istinu
samo da njih učinimo zadovoljnim.
Huzur je pročitao isječke iz uzvišenog pisanja Obećanog Mesije a.s.
– iz ‘Objavljene hudbe’ (Hudba Ilhamija) i iz knjige ‘Naše učenje’ (Kišti
Nuh). U ovim pisanjima on objašnjava odlučnu poruku Časnog Kur’ana
u pogledu Mesije da će on biti iz ummeta i baca svjetlo na dovu ‘uputi
nas na Pravi put’ (1:6) i utemeljuje izvanrednost Časnog Poslanika s.a.v.s.
i islama nad ranijim poslanicima i religijama. Šerijat (vjerski zakon)
Časnog Poslanika s.a.v.s. kao i njegovo duhovno dobrotvorstvo će se
nastaviti do kraja vremena, Mehdi je također trebao doći iz njegovog
ummeta. Zbog toga nema izbora nego prihvatiti Obećanog Mesiju a.s.
Čitajući iz knjige Obećanog Mesije a.s. ‘Zaruratul Imam’ (Poreba za
Imamom) Huzur je rekao da baš kao što je u ovosvjetskoj civilizaciji
čovjek upravljan jednim upravljačem, slično molitva “Uputi nas na Pravi
put – na put onih kojima si dao blagodati” (1:6-7), je bila poučavana za
duhovno poboljšanje kojom osoba traži da bude blagoslovljena putem
onih na koje je Bog prosuo najizvrsnije blagoslove (odnosno da slijede
put osobe kojoj su dati takvi blagoslovi). Ajet označava da osoba treba
da slijedi Imama doba. Riječi Imam doba su primjenjive za poslanike i
reformatore ali oni koji su određeni od Boga da upute ljude – nije
važno koliko su pobožni – ne mogu biti nazvani Imamom doba. Obećani
Mesija a.s. onda proglašava: ‘Ja sam taj Imam doba’.
Huzur je rekao nije da on jednostavno iznosi tvrdnju i ljudi su
povjerovali, tu su zaista bili nebeski znakovi da podupru njegovu tvrdnju.
Huzur je rekao dova ‘uputi nas na Pravi put’, (1:6) postiže primanje kad
je učinjena sa potpunom iskrenošću srca bez obzira na religijsko
vjerovanje osobe. Ako Bog može uputiti nemuslimane kroz ovu dovu
zašto On ne bi uputio muslimane? Huzur je rekao da je ovo tako zato
što njihove namjere nisu dobre, budući da je čistoća srca neophodna s
ciljem da budu upućeni. Allah kaže:
“A one koji se trude radi Nas, Mi ćemo sigurno uputiti prema Našim
putevima.” (29:70)
Huzur je rekao nedavno je jedan muslimanski učenjak telefonirao u
pogledu MTA programa u kojem su učestvovali Imam sahib i Mumin
sahib i rekao da su neki hadisi bili pogrešno navedeni u programu i da
je on imao da kaže nešto nama. Naša osoba je otišla da ga vidi i zabilježila
je njegove poglede. Mnogo je bilo rečeno protiv nas i na to će biti
odgovoreno u budućem programu na MTA. Huzur je rekao muslimanski
učenjaci interpretiraju (arapsku riječ i Kur’anski termin) ‘Raffa’ (uzdići)
kao tjelesno uzdignuto tijelo (fizički), dok mi smatramo da ova riječ
ima duhovna značenja. Između onoga što je ova osoba rekla jedna stvar
je bila nova za Huzura a to je da je on spomenuo da mi želimo da
utvrdimo smrt hazreti Isaa a.s. zbog toga što u tome leži ‘život’
Ahmadijata. Huzur je rekao činjenica je da je život islama to što je
nerazdvojivo u ovoj činjenici. Huzur je rekao život Ahmadijata je život
islama, mi tvrdimo da, šta god radimo, da radimo u ime islama jer
Ahmadijat nije ništa drugo nego istinski islam. Smrt hazreti Isaa a.s. je
centralna tačka za kršćane koji dođu u Ahmadijat. Kad oni to jednom
prihvate, ostalo im je očito. Huzur je rekao ako ovaj gospodin također
moli sa iskrenošću moguće je da ga Allah uputi. Citirajući ajet 29 iz
sure Al Fath:
“On je Taj koji je poslao Poslanika Svog sa Uputom i Vjerom istinitom,
da On učini da ona prevlada nad svim vjerama.” (48:29)
Huzur je rekao da je Allah ovo objavio Obećanom Mesiji kao objavu
i Allah je njemu objasnio da će kroz njega islam biti pobjednik. Obećani
Mesija a.s. je rekao da ga je Allah poslao sa dva aspekta – jedan je bio
spsobnost da uputi ljude. Njemu je bila poklonjena duhovna pronicljivost
kao i takvo znanje koje je dato bez ikakvog napora na strani primaoca.
Njegovo srce je bilo prosvijetljeno vizijama i objavama, i njemu je zato
bila data titula Mehdi. Drugi aspekt je bio da kroz ‘Religiju istine’ dadne
izlječenje duhovno bolesnim ljudima i zato mu je bila data titula Isa.
Oba ova aspekta su citirana u ovom ajetu.
Takav je položaj onoga koji je bio određen od Allaha koji je Mehdi i
Mesija, i koji je bio poslan za oživljavanje islama. Da Allah osposobi
svijet da prihvati Mesiju i da On osposobi nas da njegova učenja stavimo
u praksu, da nikada ne posrnemo sa puta kojim idemo i da nastavimo
da idemo prema odredištu koje vodi Božijem zadovoljstvu.
Zatim je Huzur najavio da će klanjati dženazu u odsustvu. Umrli
uključuju Khatam un Nisa sahibu koja je umrla u 78. godini. Ona je bila
predana radu ženske organizacije – leđna, bila je jednostavna gospođa
koja je vodila zadovoljan život. Iza sebe je ostavila dvije kćeri i dva
sina. Njezina oba sina su vakf-e zindagi (ljudi koji provedu čitav život u
službi islama).
Salima Begum sahiba je umrla u 88. godini. Ona je bila majka Abdul
Mana šehida. Ona je smrt svog sina podnijela sa velikom duševnom
snagom. Ona je bila kćerka dr. Hašmat Ullah sahiba, ljekara II Halife.
Afifa sahiba koja je bila iz Indonezije umrla je u 65. godini, od bolesti
na plućima. Bila je Mussi, vrlo pobožna osoba. Iza sebe je ostavila dvije
kćeri i dva sina, da ih Allah čuva čvrstim u pobožnosti. Mirza Akram
sahib iz Pakistana koji je upravo prešao u Ansarullah organizaciju
(muškaraca preko 40 godina starosti) umro je u toku krađe u njegovoj
radnji. Bio je pogođen nekoliko puta i u ovom smislu on je bio šehid.
On je bio neustrašivi radnik na širenju poruke islama i Ahmadijata, bio
je na čelu finansijskih žrtvovanja i mnogo je i velikodušno služio
Zajednici. On je iza sebe ostavio mladu porodicu sa djecom od 7 do 15
godina, da im Allah podari ustrajnost. Huzur je činio dove da Allah
uzdigne položaj svih umrlih u Džennetu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp