U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Zar Allah nije dovoljan za Svog roba?

Kratki sadržaj

 

Huzur je svoju današnju hudbu održao na temu da je Allah
dovoljan za one koji su od Njega.
Položaj Obećanog Mesije a.s.postignut u potpunoj pokornosti svom
učitelju, Časnom Poslaniku s.a.v.s. jasan je za svakog Ahmadi muslimana.
U prošloj hudbi u petak Huzur je objasnio Božiji atribut Al Kafi
(Dovoljan). U pogledu ovoga, Obećanom Mesiji a.s. su bile date mnoge
Božije objave. On je postao Allahov miljenik zbog svoje izvrsne i revne
ljubavi i predanosti za Časnog Poslanika s.a.v.s. Neki dijelovi Časnog
Kur’ana su njemu bili objavljeni kao objave. Svaki dan koji sviće na
Ahmadija zajednicu svjedok je činjenici da su ove objave i njegova
tvrdnja bili istiniti.
Onaj ko neistinu pripisuje Allahu, pogotovu neistinu o poslanstvu
ne može izbjeći kaznu. Allah kaže u Časnom Kur’anu:
“A da je on o Nama izmislio neki govor, Mi bismo ga zgrabili desnom
rukom, i sigurno bismo mu presjekli žilu kucavicu. I niko od vas ne
bi mogao zaustaviti (Nas).” (69:45-48)
U principu, ovo je mjerilo u pogledu onoga ko Allahu pripisuje
neistinu. Obećani Mesija a.s. je ovo mjerilo predstavio kao svjedočenje
svoje istinitosti. On je rekao da je znak od onog ko je lažan taj da on
bude uništen. U to vrijeme je već prošlo dvadeset pet godina otkad je
Obećani Mesija a.s. započeo oglašavati svoje Božije objave i radije nego
da ga zgrabi, Allah je manifestovao stotine znakova da potkrijepi
(potvrdi) njegovu istinitost. Obećani Mesija a.s. je rekao s ubjeđenjem
da niko neće biti u stanju da bude ravan njegovoj tvrdnji.
Oni koji navode da se naprijed spomenuti Kur’anski ajet može
primjeniti samo na vrijeme Časnog Poslanika s.a.v.s. ne opažaju: zar
onda Allah neće zgrabiti bilo koju drugu osobu koja bude Njemu
prirpisivala neistinu? Zaista je ovo mjera sa kojom će svaka istinita
osoba biti vrednovana. Barem oni koji su povjerovali u Časni Kur’an
treba da se uzdrže od toga da ga ismijavaju. Niti ga razumiju sami oni
koji tvrde da su dobro upućeni u njega niti žele da ga mase razumiju.
Pozivajući se na božanske znakove potpore i potvrđivanja Obećani
Mesija s.a. je pisao da je u pet slučajeva život Časnog Poslanika s.a.v.s.
bio u velikoj opasnosti i izgledalo je kao da njegova sigurnost nije bila
moguća. Da on nije bio istinski Božiji poslanik on ne bi preživio ove
događaje. Ti događaji su bili: 1) kad su Kurejšije opkolili njegovu kuću
i zakleli se da ga ubiju; 2) kad su nevjernici došli do ulaza pećine u
kojoj se on sakrio sa hazreti Ebu Bekrom r.a.; 3) u bitci na Uhudu kad
je Poslanik s.a.v.s. bio ostavljen sam i neprijatelji su ga opkolili i napali
(uzalud) svojim sabljama; 4) kad je jedna Jevrejka, smrtonosnim
otrovom, otrovala meso namjenjeno njemu, ali ga je Allah spasio; 5)
kad je imperator Perzije Husru Pervez naredio da ga ubiju i otpremio
nekoga da provede ovaj plan. Preživljavanje od svega ovoga je
svjedočenje njegovoj istinitosti.
Obećani Mesija a.s. je rekao da je bilo izvanredno da su također u
pet prilika njegova čast i život bili u opasnosti: 1) u vrijeme kad je bio
odveden na sud pod optužbom huškanja na ubistvo, od dr. Martina
Klarka; 2) policija je podnijela kriminalni slučaj protiv njega na sudu u
Gurdaspuru o DSP mr. Doviu; 3) Karam Din iz Đehluma je podnio
kriminalni slučaj protiv njega; 4) isti Karam Din je podnio drugi
kriminalni slučaj protiv njega u Gurdaspuru; 5) u toku istrage o smrti
Leikh Rama njegova kuća je bila pretražena i protivnici su nastojali
koliko god su mogli ali nisu našli nikakvih dokaza. Svaki od ovih sudskih
postupaka je bio osujećen.
Zaista slava njegovog učitelja, Poslanika s.a.v.s. je vrhunski uzdignuta,
međutim, u svjetlu njegove savršene pokornosti njemu, Allha je također
Obećanom Mesiji a.s. demonstrirao Svoj atribut Al Kafi.
Sudski postupak podnesen protiv njega od dr. Martina Klarka je dobro
poznat u historiji Zajednice. U toku ovog vremena, muslimani, hindusi
i kršćani svi su počeli da se suprotstavljaju Obećanom Mesiji a.s. ali ga
je Allah u potpunosti oslobodio od ovoga. Međutim, oni koji su ga
ismijavali ili željeli da mu se izruguju, s njima je Allah postupio; primjer
ovoga je kad je Obećani Mesija a.s. stigao na sud radi saslušanja i bila
mu je ponuđena stolica (znak visokog poštovanja u vrijeme Britanskog
Radže). Njegov protivnik Maulvi Muhammed Hussein koji je došao da
vidi (Bože sačuvaj) poniženje Obećanog Mesije a.s. bio je zapanjen na
ovaj gest. On je bio tamo kao svjedok tužitelja i dr. Klark je tražio da
njemu također bude data stolica. Ovo je predsjedavajući zamjenik
komesara odbio. Kad je on došao da dadne evidenciju direktno je tražio
stolicu od zamjenika komesara i bio odbijen. U ovom primjeru, on je
bio javno pogrđen i ponižen od strane zamjenika komesara.
Navab Sadiiku, koji je bio vjerski učenjak u vrijeme kad je Obećani
Mesija a.s. napisao knjigu “Brahiin e Ahmadija” je Britanska vlada
poklonila nekoliko titula, uključujući titulu ‘navab’. Uprkos njegovog
luksuznog života on je služio islamu i Obećani Mesija a.s. je također
smatrao da je pobožna osoba. U vrijeme objavljivanja “Brahiin e
Ahmadija” Obećani Mesija a.s. je pisao jednom broju ljudi uključujući i
Navab Sadika radi pokroviteljstva. On je na početku uljudno odgovorio,
slažući se da kupi nekoliko kopija knjige, ali je onda uslijedila šutnja.
Kad je bio drugi put kontaktiran odgovorio je da je to bilo protiv želja
Britanske vlade da kupi ili pomogne sa religijskim knjigama i da zbog
toga ne treba da išta očekuje od njega. Huzur je iznio opasku da se
navodi da je Obećani Mesija a.s. bio ‘zasađen od Britanaca’, pa ipak su
njihovi slavni učenjaci odbili da kupe (ovu knjigu) da zadovolje Britance.
Paket koji je njemu bio poslan bio je vraćen poderan i knjiga je također
bila poderana. Videći knjigu u takvom stanju Obećani Mesija a.s. je bio
duboko naljućen i rekao je da mogu nastaviti i zadovoljiti svoju vladu,
ali će Allah poderati njihovu čast. On je rekao da se ne nada u Navab
Sahiba, da je Allah dovoljan za njegove nade i poželio da Britanska
vlada bude zadovoljna sa Navab Sahibom. Nešto kasnije baš ta Britanska
vlada koju je Navab Sahib nastojao zadovoljiti, napravila je optužbe
protiv njega i bila je poslana istražna komisija da pogleda u ove optužbe
koje su također uključivale pobunu. Sve njegove titule su bile povučene.
Kad je postao vrlo bespomoćan, poslao je zahtjev Obećanom Mesiji
a.s. za dove. Obećani Mesija a.s. je činio dove za njega i kroz njegove
molitve je njegova čast do neke mjere bila ponovo vraćena.
Munši Illahi Buksh je bio računovođa koji je visoko poštovao
Obećanog Mesiju a.s. Međutim, kasnije je postao protivnik, koristio
krajnje nedoličan jezik i iznosio da su sve objave Obećanog Mesije a.s.
bile neistinite. On nije htio da objavi svoje vlastite objave u pogledu
Obećanog Mesije a.s. iz straha od sudskog spora. Obećani Mesija a.s ga
je uvjerio da on nikada neće pribjeći parničenju, jer je on bio
zainteresovan samo za Božiju odluku tako da ljudi mogu prepoznati
osobu koja je bila od Boga. On je rekao da, ako su objave Munshi sahiba
bile od Boga onda će sigurno uništenje (Bože sačuvaj) zadesiti Obećanog
Mesiju. Međutim, ako Allah bude imao ikakvo znanje protiv ove
negativne pretpostavke, to će postati očito. On je uvjerio Munshi sahiba
da neće biti napada na njegovu čast (i dostojanstvo) – sve što je on
želio bilo je rasterećenje, što je bilo put Božijih poslanika, baš kao što je
hazreti Jusuf a.s. želio. Na kraju je Munshi sahib napisao knjigu od 400
stranica sa objavama protiv Obećanog Mesije a.s. i poslao mu je. Ni
jedna od njegovih objava – neke tvrdeći Božiju pomoć za njega i uništenje
Obećanog Mesije kroz kugu – nisu se dogodile. Nasuprot, on lično je
dobio kugu i umro od toga u 1907. godini. Ova kuga je stvorila haos (u
Indiji) za jedanaest godina, ali Obećani Mesija a.s. i njegova Zajednica
su ostali sigurni, i danas, s Božijom pomoći i potporom, ona se raširila
svuda širom svijeta.
Mirza Imam Din sahib i Nizam Din sahib su bili rođaci Obećanog
Mesije a.s. Oni su pokazali veliko neprijateljstvo (mržnju) prema njemu,
kao i islamu uopće, i rekli mnoge drske stvari o Časnom Poslaniku
s.a.v.s. Oni su sarađivali sa hindusima i jednom je Leikh Ram boravio u
Kadianu dva mjeseca. Oni ne bi propustili nikakvu sitnicu da uznemiruju
Obećanog Mesiju a.s. Oni su izgradili zid s ciljem da zaustave prolaz
ljudi koji su posjećivali Obećanog Mesiju a.s. i nisu poslušali nikakav
zahtjev da to uklone. Jedini sudski postupak koji je Obećani Mesija a.s.
podnio protiv nekog protivnika bio je protiv ovih pojedinaca i to je bilo
s ciljem da se ukloni neugodnost izazvana Zajednici. On je činio mnoge
dove za ovu stvar i primio je snažnu objavu od Allaha da će na kraju
biti pobjednik u ovom sudskom postupku, ali u određeno vrijeme.
Premda je tu bilo odgađanje i čak je sudija izgledao da je izgubio nadu,
na kraju je pronađen dokumenat među bilješkama koji se pokazao
važnim u ovom sudskom slučaju, rezultirajući u prilog Obećanog Mesije
a.s. Sudija je izjavio da, ako Obećani Mesija a.s. želi, može podnijeti
drugi sudski postupak tražeći troškove (naknadu troškova). Advokat je
podnio slučaj. Ali u ovo vrijeme je Mirza Imam Din umro i Mirza Nizam
Dinu je bila data obavijest (o sudskom postupku). Njegovo stanje je
bilo kako je Božija objava i predvidila, i on nije imao sredstava da to
plati. On je tražio ustupak iznoseći da su oni bili rodbina. Obećani Mesija
a.s. je rekao da nije on bio taj ko je podnio ovaj slučaj. On je naložio
advokatu da nema potrebe goniti ovu stvar i zapisao je da, iako su ovi
ljudi mislili da osramote (uvrijede) Obećanog Mesiju a.s., sudski slučaj
je bio odlučen i on nije želio da se osveti.
Huzur je rekao da postoje brojni drugi događaji koji ilustruju slične
slučajeve Božije potpore za Obećanog Mesiju a.s. Zaista, čak poslije
njegove smrti, svaki put kad bi neprijateljstvo podiglo svoju glavu,
Allahova pomoć je došla i Zajednica je bila spašena od bilo kakvih loših
posljedica neprijateljstva. Uprkos opozicije i ograničenja na vladinom
nivou Zajednica nastavlja da se širi. Uprkos nedostatka sredstava danas
ovosvjetska osoba ne može čak ni zamisliti kako Zajednica funkcioniše.
Kad bi ovosvjetski mudra osoba vidjela budžet Zajednice oni bi možda
uvidjeli da je on manji nego godišnji prihod imućnog pojedinca.
Međutim, on je toliko mnogo blagoslovljen da izgleda ogroman
ovosvjetskoj osobi i oni naše finansijsko stanje vide toliko jako i
zamišljaju nas da imamo veliko bogatstvo i posjed (imanje). Huzur je
rekao Allahovom milošću naše finansije su jake i ovo je zato što je pravi
iznos uzet za pravu svrhu. Huzur je iznio da u toku njegove zadnje
posjete Africi, prvo pitanje koje mu je postavi predsjednik Benina kad
se sreo s njim bilo je koliko će miliona dolara vrijednosti investicija
Zajednica napraviti u njegovoj zemlji!
Huzur je rekao da zapravo ova predodžba prevladava zato što je
Allahova pomoć s nama i ovo je znak živog Boga islama ovaj znak je
očit cijelo vrijeme, koji svaki Ahmadi musliman osjeća i svijet također
osjeća. Kad Bog, Koji je Gospodar nebesa i Zemlje, šalje Svoje sluge
ovom svijetu da propagira Njegovu poruku, on ih na svaki način hrabri
i nagovještava im u svakoj stvari.
“Zar nije Allah dovoljan za Svog roba?” (39:37)
On također izjavljuje:
“A Allah najbolje zna vaše neprijatelje. A dovoljan je Allah kao
prijatelj, i dovoljan je Allah kao pomagač.” (4:46)
Huzur je rekao mi smo svjedoci Allahove potpore i pomoći na svakom
koraku ovog puta, da Allah učini tako da tome odamo poštovanje koje
im pripada tako da nastavimo da im budemo svjedoci.
Zatim je Huzur rekao da je spomenuo Bahažullah u svojoj zadnjoj
hudbi u tome da je on tvrdio poslanstvo. Huzur je rekao da ono što je
trebalo biti rečeno je bilo to da čak ako je tvrdnja poslanstva ovog
čovjeka trebala da se vjeruje Božija potpora ipak nije bila s njim. Huzur
je rekao da ne bi bilo ispravno reći da ga Bahaži ne smatraju da je
poslanik zato što ima mnogih između njegove djece koji kažu da je on
bio poslanik. Zaista on je tvrdio božanstvo. Religijski zakon koji je on
uveo i koji ostaje neobjavljen poziva se na njegovu tvrdnju božanstva.
Premda on nije tvrdio poslanstvo no, kako je poslanstvo bilo spomenuto
(u hudbi zadnjeg petka), značaj kojeg – bilo je rečeno – je bio da čak i
ako je prihvaćeno da je on tvrdio poslanstvo, Allah nije pokazao Svoju
pomoć i potporu za njega. U nekim mjestima Ahmadi se vezuju sa Bahaižji
i oboje se smatraju lažnim. Allahova potpora za Obećanog Mesiju a.s.
je očita ali se nikakva ne može vidjeti da je sa Bahaižima.
Huzur je rekao da želi da nekoliko stvari pojasni o ovome pošto su
neki loše obaviješteni ljudi lahko pod utjecajem – na primjer ima nekih
u Africi i također nekih u Pakistanu. Uvijek treba da zapamtite da je
vlastita tvrdnja Bahažullaha bila tvrdnja božanstva i njegov poseban sin
kojeg je on odredio svojim nasljednikom također ga smatra da je onaj
koji je tvrdio božanstvo. Njihov metod je da postepeno uhvate u zamku
(namame) loše obaviještene, mirne ljude. Oni ne spominju njegovu
tvrdnju božanstva u početku nego kasnije provode religijski zakon koji
je on, kao bog objavio sebi. To jest, da je bio bog kao i čovjek. Maulana
Abul Atta koji je bio u Palestini, spomenuo je da su neki među njima,
uključujući jednog od njegovih sinova, dolazili u našu džamiju da obave
namaz pet puta dnevno, iako skupni namaz nije uobičajen među njima
i oni zapravo nemaju pet dnevnih namaza. Da postignu saosjećajnost
sa kršćanima oni tvrde da je Bahažullah manifestacija Boga, baš kao što
kršćani smatraju Isusa (Isa a.s.) da je sin Božiji.
Bahažullah je bio zatvoren za dugo vremena odakle je tvrdio da je
bio u zatvoru a da je bio gospodar svijeta i da nema boga osim njega.
On je također tvrdio da će nastaviti da pomaže čak poslije svoje smrti.
Huzur je dao opasku o tome kakva vrsta boga je on bio koji nije mogao
spasiti sebe iz zatvora. Od kakve bi koristi on bio drugima?
U pogledu njihovog broja Abdul Baha, njegov sin i nasljednik je
rekao moguće je da je kršćanin Bahaži, da je Jevrej Bahaži, slobodni
zidari da su Bahaži ili musliman da je Bahaži. Huzur je rekao da oni
ubjeđuju ljude da postanu bliski Bahažullahu u skladu sa njihovim
vlastitim religijskim vjerovanjima. Kad su jednom ubijeđeni onda im je
dato stvarno učenje.
Huzur je rekao kad Allah šalje Svoje poslanike ovom svijetu On im
naređuje da Njegovu poruku upute svijetu. Međutim, Bahaži kažu da
ova poruka ne treba da bude upućena drugima i smatraju propagiranje
zabranjenim u nekim zemljama.
Prilikom svog obilaska zapada jedna Engleskinja, koja je postala
Bahaži došla je da vidi hazreti Halifatul Mesiha II r.a. sa jednim Iranskim
prijateljem. On ju je pitao: Časni Kur’an je donio savršen vjerski zakon,
koju je novu stvar naučila od Bahaži? Ona je rekal da religijski zakon
(islama) nije bio savršen, da ima nešto suprotno prirodi, kao što je
odobrenje četiri braka za muškarce, dok je Bahažullah naredio jedan
brak – Huzur je rekao da na zapadu vlada veliki protest na odobrenje
ili četiri braka – na ovo ju je hazreti Halifatul Mesih II r.a. podsjetio da
se Bahažullah lično dva puta ženio; na ovo je ona odgovorila da je jedan
brak bio prije nego što je on iznio svoju tvrdnju – Huzur je dao opasku
da je ovo strani bog koji nije znao koji će vjerski zakon objaviti u
budućnosti – kad je hazreti Halifatul Mesih II r.a. pitao zašto se onda
njegov sin ženio dva puta?, Iranski prijatelj je odgovorio da je on drugu
(ženu) učinio svojom sestrom. Hazreti Halifatul Mesih II r.a. je pitao
zašto je onda imao potomke s njom, je li čovjek ima potomke sa svojom
sestrom? Huzur je završio da uvijek treba da izbjegavamo ove ljude,
oni nijemo napadaju. Oni su po naredbi svoj religijski zakon čuvali
tajnovitim.
Huzur je rekao Allah o ovima koji prave lažne tvrdnje poslanstva
kaže da On presijeca njihovu žilu kucavicu i ponižava ih na ovom svijetu.
Međutim, u pogledu onih koji tvrde božanstvo Allah kaže:
“A ko god od njih kaže: ‘Ja sam bog mimo Njega,’ on je taj kome
ćemo Mi dati kaznu Džehennema. Tako Mi nagrađujemo griješnike.”
(21:30)
Huzur je molio da nas Allah osposobi da budemo potpuno pokorni
onome koji je poslan od Boga tako da nas On čuva u Svojoj milosti i
samilosti i nastavi da nas čini onima koji postižu Njegovu blizinu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp