U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Zar Allah nije dovoljan za Svog roba

Kratki sadržaj

 

Huzur je svoju današnju hudbu započeo učenjem ajeta 33 do 38 iz
sure Az-zumar:
“Ko je, onda, nepravedniji od onog koji iznosi laži protiv Allaha i
odbija istinu kad mu ona dođe? Zar u Džehennemu nije boravište za
nevjernike? A onaj koji donosi Istinu, i (onaj koji) nju potvrđuje – to
su oni koji su bogobojazni. Za njih će, kod Gospodara njihovog, biti
šta god žele; to je nagrada za one koji čine dobro, da bi im Allah
uklonio ono loše (posljedice) što su radili. I da im dadne njihovu
nagradu prema najboljim od njihovih djela. Zar Allah nije dovoljan
Svome robu? A oni tebe plaše onima mimo Njega. A onoga koga
Allah ostavi u zabludi, niko ne može uputiti. A onoga koga Allah
upućuje – niko ne može u zabludu odvesti. Zar Allah nije moćan,
Gospodar odmazde?” (39:33-38).
On je objasnio da je Allah u ovim ajetima spomenuo dvije vrste
nepravednih ljudi: one koji lažu protiv Allaha lažnim proglašavanjem
da su od Njega i one koji odbijaju istinu poslanu od Boga kroz Njegove
poslanike.
Huzur je rekao da je ovaj predmet također naveden u Kur’anu u suri
Ankabut:
“A ko je više nepravedan od onog ko izmišlja veliku laž o Allahu, ili
poriče Istinu kad mu ona dođe? Zar nije Džehennem boravište za
nevjernike?” (29:69).
Obećani Mesija a.s. je rekao da je klevetnik uvijek nedjelotvoran.
Allah kaže da On dokonča i ponižava onoga ko kleveće o Njemu; kako,
onda, može onaj ko ima vjerovanje u ovo izmišljanje lagati o Bogu. U
ovosvjetskim stvarima kažnjava se za najmanji prekršaj – kako onda da
onaj ko pripisuje neistinu Bogu bude pošteđen? U Božijoj Knjizi je
napisano da će lažov i klevetnik biti uništeni.
Činjenica, da je Časni Kur’an ovo citirao na različitim mjestima, dokaz
je da je temeljni princip da će osoba koja izmišlja laž protiv Allaha biti
kažnjena od Boga, kao i onaj ko odbija istinu i ne pokorava se istinskom
Božijem poslaniku. Allah naređuje da kad poslanici dođu sa jasnim
znakovima, ljudi treba da posmatraju (opažaju) ove znakove i prihvate
ih. Zaista je poslanstvo praćeno svjetlim Božijim znakovima koji se
uzdižu sa svakim danom koji prolazi; zbog toga, Huzur je rekao, oni
koji odbijaju poslanstvo treba da dođu pameti.
Huzur je rekao da su optužbe bile podignute protiv ranijih Božijih
poslanika da nisu istiniti, zaista i protiv Časnog Poslanika s.a.v.s., i danas
su podignute protiv Obećanog Mesije a.s. U ajetima iz sure Az-zumar
koji prethode onima naprijed citiranim Allah proglašava učenje Kur’ana
kao očito jasnim i obuhvatnim, kod toga ne ostavljajući sumnje u ono
šta je istina i što se mora slijediti. Allah kaže da odbijanje ovoga neće
izbjeći kaznu. Naprijed spomenuti ajeti potvrđuju da onaj ko je određen
od Allaha treba da bude prihvaćen i da će oni koji ga prihvate biti
uspješni i bit će im podarena bogobojaznost.
Ovaj predmet je ponovljen u ajetu 62 iz sure Ta Ha:
Musa im reče: “Teško vama! Ne smišljajte la` protiv Allaha, da vas
On ne uništi kaznom; a sigurno će propasti onaj ko izmišlja la`.’’
(20:62)
i u ajetu 18 iz sure Junuz:
“Ko je veći silnik od onoga ko izmišlja laž o Bogu ili smatra lažnim
Njegove ajete? Zaista, grješnici neće uspjeti.” (10:18)
i ponovo čini jasnim da ove dvije vrste ljudi neće izbjeći Božiju kaznu.
Huzur je rekao da je ovo nešto što opravdava ozbiljno razmišljanje
za one koji ne prihvataju Obećanog Mesiju a.s. Allah je muslimanima
dao najsadržajniju (najobuhvatniju) Knjigu čije čuvanje je On uzeo na
Sebe, koja je sačuvana danas u svom originalu, u neizmjenjenom tekstu.
Allah je učinio krajnje jasnim u Kur’anu da to nije zbirka priča i upozorio
je da se obazremo na ranije narode. Zaista će biti onih koji budu lažno
tvrdili da su od Boga ali oni neće biti uspješni i ovo će se manifestovati
u neuspjehu širenja njihovog učenja. Onaj ko dolazi od Boga ima
duhovni cilj, bilo da donosi novi vjerski zakon (Šerijat) ili oživljava
staro učenje, tako da oni koji su izgubljeni budu dovedeni bliže Bogu.
Ovo su osnovne tačke preporuke onih koji dođu od Boga.
U ovo doba Obećani Mesija a.s. je – da Bog sačuva – optužen da je
neistinit. Možete jasno vidjeti da on nije napravio nikakve promjene
(islamskom) Šerijatu. Očito je iz njegovih pisanja da nema ni najmanje
izmjene o namazu ili bilo kojem drugom stupu islama, ili bilo kakvog
odstupanja od vjerodostojnog sunneta Časnog Poslanika s.a.v.s. Činjenica
je, zapravo, da je on predstavio ljepotu islama na uzvišen način i bez
sumnje njegov dolazak se dogodio u skladu sa pretskazanjima Časnog
Poslanika s.a.v.s.
Huzur je rekao: “je li Zajednica Obećanog Mesije u porastu, ili je
nepromijenjena ili se smanjuje? Zaista se grupe za grupama ljudi pridružuju
ovoj Zajednici, dok među onim muslimanima koji nas optužuju vlada
nesloga i sektaštvo. Oni su uveli štetne novotarije u religiju.” Huzur je
rekao, na primjer, na Indijskom podkontinentu nude se žrtve na
grobovima i traže se želje od pirova, od kojih neki nisu čak obavljali
namaz. Je li se ova praksa mogla vidjeti u vrijeme Časnog Poslanika
s.a.v.s.?
Huzur je rekao da je Bahažullah tvrdio da je božansko ispunjenje.
Pravovjernost ovoga je jasna iz činjenice da njegova tvrdnja nema
božansku pomoć i potporu. Nije bilo nikakvog jasnog očitog znaka od
njega, on je zapravo otkazao islamski Šerijat o kojem je Allah proglasio
da će se nastaviti do kraja svijeta. Jedno vrijeme Bahažullah je imao
pravo dobro sljedbeništvo. Međutim, njegova popularnost nije bila ništa
u poređenju sa Kur’anskim Šerijatom. Sada je njegovo sljedbeništvo
oskudno, a Časni Kur’an, koji je bio omalovažavan i potcjenjivan kroz
proračunatu zavjeru, nastavlja da se propagira. Ahmadija zajednica pravi
napredak u propagiranju njegovih učenja. Nije uspjeh sakupiti
ovosvjetski imetak ili ogromno sljedbeništvo, zapravo, istinski uspjeh
je propagiranje Allahovih učenja. Ovo je to što podupire i potkrepljuje
(potvrđuje) valjanost tvrdnje Obećanog Mesije a.s. Oni koji neprestalno
ponižavaju Ahmadi muslimane treba da imaju neku razboritost i naprave
svoju odluku bazirano na standardima utemeljenim od Boga.
Huzur je rekao onaj ko je određen od Boga je istinit u poruci koju
donosi i zaista u svojoj riječi. Poruka koju on donosi je od Allaha i
natovarena je Božijom potporom i potkrepom (potvrdom). U citiranim
ajetima iz sure Az-zumar:
“A onaj koji donosi Istinu, i (onaj koji) nju potvrđuje – to su oni koji
su bogobojazni. Za njih će, kod Gospodara njihovog, biti šta god
žele; to je nagrada za one koji čine dobro.” (39: 34-35)
Allah kaže da oni koji se drže bogobojaznosti (takve) imat će šta god
žele od Boga. Oni će imati unutrašnji mir i zadovoljstvo. To ne znači da
će oni uvijek željeti i imati ograničene stvari ovog svijeta. Spominjanjem
bogobojaznosti na početku u ovom ajetu, učinjeno je jasnim da ovi
ljudi samo traže Allahovo zadovoljstvo. Slijedeći ajet
“…da bi im Allah uklonio ono loše (posljedice) što su radili. I da im
dadne njihovu nagradu prema najboljim od njihovih djela…” (39:36)
dalje objašnjava da zbog toga što ovi ljudi prihvataju onoga koji je od
Allaha, zbog bogobojaznosti i zbog njihovog činjenja dobrih djela Allah
će ukloniti loše posljedice njihovih ljudskih posrtaja. Greške i grijesi su
naplaćeni u jednakoj mjeri a pobožnost je nagrađena desetorostruko
od Allaha. Nagrada dobrih djela čini grijeh udaljenim.
Huzur je rekao nalaženje unutrašnjeg mira i razvijanje pobožnosti
poslije prihvatanja onoga ko je poslan od Boga je također znak i mjerilo
istinitosti osobe. U ovo doba Ahmadi muslimani su svjedočanstvo ovoga
kao što su i novopridošli koji se pridružuju Zajednici. Ajet
“Zar Allah nije dovoljan Svome robu? A oni tebe plaše onima mimo
Njega. A onoga koga Allah ostavi u zabludi, niko ne može uputiti.”
(39:37)
dalje ponovo uvjerava u proglas da je Allah dovoljan za Svog roba, nije
važno koliko je optužbi podignuto od klevetnika. Ovdje je Allah učinio
vrlo jasnim onima koji odbijaju i optužuju Allahove ljude da ih oni ni na
koji način ne mogu oštetiti i da im Allah pomaže na svakom koraku puta.
Huzur je rekao da smo mi svjedoci da do ovog dana protivnici prave
krajnje jeftine napade na Časni Kur’an i na Časnog Poslanika s.a.v.s. ali
oni ne mogu oštetiti islam. Ogroman broj muslimana nastoje da Šeijat
provedu u njegovoj originalnoj formi. Huzur je rekao da je ovo dokaz
da je Časni Poslanik s.a.v.s. bio od Boga i da je njegov Šerijat živ i ostat
će živ i da ljudska nastojanja nisu bila u stanju da ga oštete prije i neće
biti u stanju da da ga oštete sada ili u budućnosti. U ovo doba Allah je
poslao istinskog i revnog poklonika Ćasnog Poslanika da opovrgne
neprijatelja sa obnovljenom krepošću i dinamizmom. Kad bi samo
muslimani ovo shvatili.
Huzur je rekao da treba biti jasno da u ajetu 39:37, gdje Allah kaže
da je On dovoljan za Svog roba, upotreba riječi ‘Abd’ (rob)
podrazumijeva istinske Allahove robove koji su Mu savršeno pokorni,
koji proklamuju da su ‘Allahovi pomagači’ (Ansarullah), koji Ga
obožavaju, koji Ga veličaju, koji imaju veliki osjećaj časti za Njega i koji
ga najviše vole. Najizvrsniji (najsavršeniji) i najizvanredniji uzor ovoga
je bio Časni Poslanik s.a.v.s. kome je Allah pokazao Svoje atribute da je
dovoljan, do zapanjujućeg stepena, u raznim vremenima njegovog
života. Allah kaže da je samo onaj upućen kome Allah pokloni uputu.
Huzur je rekao da se trebamo okrenuti Allahu za uputu, za povećanje
vjerovanja i da ostanemo čvrsti kad budemo upućeni. Oni koji su upućeni
jasno sebe pokazuju kao istinski Božiji robovi i u potpunosti shvataju
da u tome leži njihov spas, i u potpunosti znaju da je istinska pobjeda
samo sa islamom i da se Allah osvećuje onima koji su neprijatelji.
Allahova odmazda je u formi kazne. S ciljem da pokaže istinitost onih
koji su od Allaha On ne samo dokazuje njihovu istinitost
(vjerodostojnost) nego ih On također spašava od svih napada protivnika.
Allahovim miljenicima i onim koji vjeruju u njih je rečeno i “Zato uđi
među Moje robove” (89:30). Zaista Časni Poslanik s.a.v.s. je bio najveći
primalac ove milosti. Zbog njega Allah je također postao dovoljan za
robove Poslanika s.a.v.s. Između njegovih robova najizvanredniji je
Obećani Mesija a.s. kojem je Allah mnogo puta objavio Kur’anski ajet:
“Zar Allah nije dovoljan Svome robu?” (39:37). Prvi put kad mu je ovaj
ajet bio objavljen bilo je upravo prije nego što je njegov otac umro i bio
je demonstracija Allahove ljubavi. Allah je zaista učinio da Obećani
Mesija a.s. bude slobodan od svake vrste finansijskih briga i cijeli svijet
je bio nahranjen njegovom rukom, zaista i dalje se hrani njegovom
rukom. Ova objava je bila ponovljena mnogo puta i sačuvala je Obećanog
Mesiju a.s. od mnogih napada i zavjera neprijatelja, i Allah se zaista
pokazao dovoljnim za njega baš kao što je bio dovoljan za njegovog
učitelja Časnog Poslanika s.a.v.s.
Allah je naredio časnom Poslaniku s.a.v.s. da kaže;
“Ti reci: ‘Ako volite Allaha, slijedite mene; Allah će vas voljeti i
oprostiti vam vaše grijehe …’’ (3:32).
Huzur je rekao da je Obećani Mesija a.s. postavio najizvrsniji uzor u
slijeđenju njega i zbog njegove savršene poslušnosti Časnom Poslaniku
s.a.v.s. Allah je volio Obećanog Mesiju a.s. i objavio mu ajete i uvijek
osramotio njegove neprijatelje.
Huzur je rekao do današnjeg dana protivnici ne prihvataju Obećanog
Mesiju a.s. i nastoje da postignu svoje ciljeve. Ovo se nije dogodilo prije
niti će se ikada dogoditi. Zaista, mi smo svaki dan svjedoci njegove
istinitosti. Ovo su demonstracije toga da je Allah dovoljan u svako doba
i one povećavaju našu vjeru. Svaki Ahmadi musliman treba da razmisli
o ovome i da i nastoji i razvije u vjerovanju, ne da na to jednostavno
obrati površnu pažnju. U istinskom pristajanju uz istinskog i revnog
poklonika Časnog Poslanika s.a.v.s. mi ćemo biti uključeni u one za
koje Allah postaje dovoljan.
Protivnici mogu nastojati, i čine sve napore, no Allah je dovoljan
sada kao što je bio prije i inšaAllah bit će u budućnosti. Religijske vođe
i obrazovane klase u Pakistanu nastavljaju s nastojanjima da nas oštete.
Nedavno je bio pokrenut sudski postupak protiv jednog Ahmadi
muslimana u Pakistanu pod optužbom da je poderao poster kojeg je
postavio neki hodža. U ovome nema istine. Mi pokazujemo strpljenje i
odvažnost čak kad smo verbalno uvrijeđeni – ovo je to čemu nas je
Obećani Mesija a.s. naučio. Mi nikada nismo poduzeli osvetu. Allah
jedini zgrabi one koji stalno napadju Zajednicu Obećanog Mesije a.s.
Ovaj sudski postupak je išao skroz do visokog suda gdje je sudija donio
začuđujuće neumjerenu presudu. Huzur je rekao da, ako ovaj sudija
smatra svetim današnje hodže, onda mi nemamo ništa reći. Ovi ljudi
služe onima na vlasti; ovakvo je sudstvo u Pakistanu već neko vrijeme.
Mi nemamo nade od njih, mi se samo obraćamo Allahu; On je jedini
dovoljan.
Obraćajući se narodu Pakistana Huzur je rekao da oni treba da imaju
čula (pameti) i da ne prizivaju Allahov gnjev čiji su znakovi na obzorju.
Jedini izlaz iz ovoga je da mole za Allahov oprost. Naša srca su napunjena
morem ljubavi prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. kojem drugi ne mogu
nikada čak doći blizu. Huzur je pozvao mase Pakistana i rekao im da ne
slijede takozvane vjerske vođe nego da dođu u Allahovo utočište.
Huzur je rekao da ove vjerske vođe nastavljaju da pobuđuju ljude
protiv nas i ovo rezultira u ubistvima. Ovi strašni postupci su u skladu
sa zakonom zemlje gdje danas ne djeluje nikakav zakon.
Zatim je Huzur dao vijesti o ubistvu Seid Ahmad sahiba u Sindh
Pakistanu koji je bio ubijen dok je ulazio u svoju kuću. Huzur je rekao
da je on bio iskrena i jednostavna osoba, uvijek zauzet u služenju
drugima. On je bio težak radnik, gostoprimljiva, strpljiva i popustljiva
osoba koja nije imala neprijatelja. On je iza sebe ostavio dvije kćeri i
dva sina. Da Allah uzdigne njegov položaj u Džennetu.
Huzur je također dao vijesti o smrti Rana Muhammed Khan,
advokata, koji je služio kao amir Bhawalnagare, Pakistan. On je služio
u Zajednici više od pedeset godina i bio je krajnje iskrena i pobožna
osoba sa snažnom vezom prema halifatu. Huzur je rekao on bi redovito
dolazio na dželsu VB, ali nije mogao doći zadnje dvije godine i pisao bi
zabrinuto Huzuru o ovome. Huzur je molio da Allah učini da njegovi
potomci slijede stope svoga oca. Huzur je rekao da će klanjati dženazu
u odsustvu za obojicu umrlih.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp