U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut Ašaafi (‘Izlječitelj’)

Kratki sdržaj

 

U nastavljanju teme hudbe prošlog petka, Huzur a.t. je današnju
hudbu koncentrisao na aspekt duhovnog liječenja koji je također dio
Božijeg atributa Ašaafi (Izlječitelj). Nakon učenja sure Al Fatiha, Huzur
a.t. nas je podjsetio da je Bog izvor svog liječenja; i kad molitva postaje
izvor takvog čudesnog izliječenja kroz Božiju volju, vjernik pravi veliki
napredak u svojoj vjeri u Božije jedinstvo i Njegovu vlast nad stvaranjem,
i on je podsjećen o svrhi u životu koji je da nastavi da napreduje i
pospješuje u duhovnosti. Allah Svemogući nas podsjeća da je čovjek
stvoren da Njega obožava i da sluša Njegove naredbe. Velika je naklonost
Allahova da nam je On dao potpunu uputu u formi Časnog Kur’ana
kroz Časnog Poslanika s.a.v.s. Huzur a.t. je rekao da, kao što je med
lijek za fizičke bolesti (detalji o tome su u prošloj hudbi), tako je med
lijek za bolesti duše, ako se zamislimo. Huzur a.t. je predstavio seriju
ajeta časnog Kur’ana da objasni ovu tačku.
U Časnom Kur’anu čitamo:
“I Gospodar tvoj je objavio pčeli: ‘Pravi kuće u brdima i u drveću i u
onim (biljkama) penjačicama koje oni visoko podupru;” (16:69)
Ako istražujemo po ovom ajetu, obična pčela je kroz objavu bila
podučena načinu i procesu pravljenja meda, lijeka za fizičke bolesti, i
sve životinje su, zapravo, upućene na sličan način. U stvarnosti, objava
je neophodna za svaku aktivnost, prema tome, kako čovjek može odbiti
vrijednost ove Božije šeme. Obećani Mesija a.s. je rekao da ovosvjetski
čovjek vjeruje da su mu dovoljni njegovi vlastiti napori da postigne
uspjeh u svim svojim nastojanjima, ali mi moramo zapamtiti da bez
dova nema uspjeha, i što postignemo kao rezultat ovih dova također je
vrsta objave. Čovjek treba da se brine ne samo o postizanju uspjeha na
ovom svijetu, nego također na ahiretu. Božiji je zakon da On šalje uputu
kroz Svoje poslanike i svete ljude. U pogledu ovoga, On je dao Svoju
najveću naklonost i milost ljudima slanjem Časnog Poslanika s.a.v.s.,
savršenog čovjeka, i objavljujući mu Časni Kur’an – potpunu i savršenu
uputu i izvor fizičkog i duhovnog liječenja.
U hadisu nalazimo da je jedan od drugova (Poslanika) otišao vođi
jednog plemena i liječio ga uz pomoć sure Fatiha. Ovom drugu je data
naknada za liječenje koju je on odbio. Po povratku, Časni Poslanik s.a.v.s.
je bio zadovoljan njegovom metodom liječenja, ali je također rekao da
je imao pravo da primi naknadu, ali da nikada ne smije tražiti plaćanje.
(Buhari). Ovaj hadis baca svjetlo na činjenicu da Časni Kur’an sadrži
liječenje za sve vrste bolesti. To je Riječ Božija objavljena, ali nije kraj
objave. Prije dolaska Časnog Poslanika s.a.v.s., Bog je govorio sa svim
poslanicima, i slično, ovaj proces se nastavlja čak danas. Obećani Mesija
a.s. kaže da je, nakon što je Tevrat bio objavljen poslaniku Musau a.s.,
Bog nastavio slati poslanike u njegovoj lozi da podsjeti narode da slijede
put istinitosti. Prema tome, objava je proces koji se nastavlja i danas, i
Obećani Mesija a.s. je bio određen da u moderna vremena oživi učenja
Časnog Kur’ana i usadi ova učenja širenjem ove riječi nadaleko i
naširoko. Ova misija se nastavlja pod okriljem Halifata danas. Ako
analiziramo situaciju muslimanskog svijeta danas, ne nalazimo da
muslimani imaju korist od učenja Časnog Kur’ana uprkos što je prisutna
ova Knjiga i učeni ljudi koji pišu komentare i objašnjavaju njegova
učenja. Da li ovo znači da je, Bože sačuvaj, Kur’an izgubio svoje uzvišeno
značenje za moderni svijet? Apsolutno ne! Ono što ovo znači je da su
učeni ljudi koji tvrde da razumiju ovu Knjigu izgubili svoju sposobnost
da istinski shvate njena učenja i danas je jedini put koji vodi njegovom
razumijevanju utrt od Ahmadija zajednice. Da Allah uputi muslimanski
ummet Ispravnom putu, amin.
Huzur a.t. je onda proučio slijedeće ajete:
“A Mi objavljujemo od Kur’ana što liječi i što je milost vjernicima; ali
to silnicima ne povećava ništa osim gubitka.” (17:83)
“Ovo je Knjiga u koju nema sumnje; upućuje bogobojazne,” (2:3)
Iz ovih ajeta je jasno da je uputa iznesena u Kur’anu za one čija su
srca čista. Ako ova učenja stavi u praksu, čovjek će napredovati u
duhovnosti. Ali Huzur a.t. je objasnio da baš kao što medicina jedina
ne može izliječiti – važno da slijedimo naredbe upotrebe i prikladnog
načina uzimanjem toga, slično, ova uputa je prisutna, ali ljudi ne znaju
kako da je slijede. Obećani Mesija a.s. je rekao da mnogi koji su ušli u
Džemat su bili oni koji su se upuštali u sve vrste loših navika prije svog
zavjeta odanosti, pa ipak, nakon pristupa Džematu oni su izveli velike
promjene u svojim navikama i drže veliku želju da se očiste od svih
loših navika. Huzur a.t. je rekao da su ovo jasni pokazatelji da je danas
jedini put spasa kroz Obećanog Mesiju a.s., i zato vjernici treba da se
raduju da su nasljednici obećanja sadržanih u Kur’anu i da će rezultat
ovih obećanja biti u njihovu korist.
“O ljudi! Zaista vam je došao savjet od Gospodara vašega i također
lijek za (bolest) grudi, i uputa i milost vjernicima.” (10:58)
U ovom ajetu Bog se obraća cijelom čovječanstvu, upozoravajući ih
da ne potcijene važnost ove Knjige ili ovog Poslanika. Časni Kur’an
sadrži sve vrste upute za čovjeka da postane ispravan i pobožan. Poslanik
je milost za cijelo čovječanstvo koji nas također upućuje ka Božijoj
milosti. Kroz njih, čovjek može naći istinsku svrhu svog stvaranja i
slijeđenjem ove upute poboljšati ne samo svoje ovosvjetske poslove
nego također svoj položaj na ahiretu. Ako se duboko zamislimo, ovaj
ajet odgovara na one optužbe protiv islama koje ga optužuju o
nametanju svoje poruke silom na ljude. Ovaj ajet sadrži samo prijedlog
i savjet od Allaha, čisto za našu vlastitu korist. Zato Ahmadi muslimani
treba da osjećaju simpatiju prema ljudima i sa ovom simpatijom treba
da pozivaju svakog čovjeka da bude bliže Bogu jer ovo je jedini način
za postizanje spasa. Huzur a.t. je rekao da mali su dio ekstremista orobili
(oteli) ime islama i zbog njihovih neprijateljskih aktivnosti, islam
zarađuje netačne optužbe. Zbog toga, dužnost je svakog Ahmadi
muslimana da svijetu pokaže krasna učenja islama.
Huzur a.t. je također spomenuo da su srce i duša povezani.
Istraživanje u ovom polju također dokazuje da je ovo do velike mjere
tačno. Spominjanje Boga smiruje srce, um i takođe dušu. U pogledu
ovoga, Huzur a.t. je spomenuo Tahir Institut za srce u Rabvi, gdje Ahmadi
doktori (Huzur je posebno spomenuo dr. Nooria) obavljaju ogroman
posao i njihov tretman skupa sa dovama čudnovato liječe pacijente.
Doktori iz inostranstva su zabezeknuti nad oporavkom nekih pacijenata.
Da Allah osposobi ove doktore da nastave da služe čovječanstvu. Amin.
“A da smo Mi Kur’an objavili na stranom jeziku (nejasnom), oni bi
sigurno rekli: ‘Zašto njegovi ajeti nisu učinjeni jasnim
(razumljivim)? Zar strani jezik i Arap (mogu li oni biti jednaki)?’
Ti reci: ‘On je uputa i zdravlje za one koji vjeruju.’ A koji ne vjeruju,
u njihovim ušima je gluhoća, i to je za njih skriveno. Oni kao da
su pozvani sa dalekog mjesta.” (41:45)
U ovom ajetu Bog kaže da ima nekih ljudi koji će uvijek naći neki
nedostatak kad im dođe uputa. Oni su gluhi i ne mogu biti uvjereni.
Oni su sebe udaljili do dalekog mjesta i ne žele da čuju poruku. Huzur
a.t. je spomenuo da oni zapadnjaci koji nastavljaju da nalaze nedostatke
bez nastojanja da razumiju istinsku poruku, spadaju u ovu kategoriju
ljudi. Nasuprot, ima drugih koji žele da imaju korist od ove upute i ovo
su oni čija srca su čista. Zbog toga njima Allah pomaže u njihovom
naporu i nagrađuje ih Svojom milošću.
Na kraju Huzur a.t. je činio dovu i tražio od Ahmadi muslimana da
čine dove za cijeli muslimanski ummet. Da ih Allah uputi da razumiju
istinska značenja Časnog Kur’ana i ponovo vrate svoju izgubljenu slavu
i visoko podignu zastavu islama. Da im Allah dadne inteligenciju da
nađu lijek za svoje duhovne bolesti. Da Allah osposobi sve nas da
ostanemo istiniti prema svom razumijevanju ove Časne Knjige i
nastavimo da ubiremo koristi od nje. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp