U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Durud (salavat) i dove – načini za rješavanje sukoba i postizanja mira

Kratki sadržaj

 

Ova prva hudba ove godine bila je koncentrisana na to kako se može
postići mir i kako se svijet može osloboditi od mnogih sukoba koji se
događaju, većinom pod izgovorom da se događaju radi Boga.
Huzur a.t. je skrenuo pažnju na činjenicu da je ova hudba petkom
bila prva hudba i sunčevog i lunarnog kalendara. Početak ovih kalendara
se možda također podudario u nekoj ranijoj prilici, ali se sigurno nikada
u historiji čovječanstva nije desilo da se to dogodi u toku godine
stoljetnice halifata Obećanog Mesije a.s. Da Allah ovo učini izvorom
velikih blagoslova za Džemat Ahmadija širom svijeta. Amin.
Huzur a.t. je rekao da želi da iskoristi ovu priliku da skrene pažnju
Ahmadi muslimana širom svijeta da pojačaju svoje dove Bogu. Podsjetio
nas je da je važnost i značaj petka povezan sa erom Mesije kasnijeg
doba, kad će se neahmadi okrenuti prema ovosvjetskim i materijalnim
dobicima i neće poštovati ovaj dan kako je on namijenjen da bude
poštovan. U suri Džuma, Svemogući Allah je naveo da muslimani treba
da ostave sve vrste poslova svijeta i sakupe se da obave džumu namaz.
Ista sura također sadrži radosne vijesti Mesije kasnijeg doba koji je
trebao nanovo prihvatiti misiju Časnog Poslanika s.a.v.s., širiti istinska
učenja Časnog Kur’ana, pokazati čišćenje duše i širiti islamsku mudrost
da ujedini narode svijeta pod jednu zastavu, sve da postignu blizinu i
zasluže Allahovo zadovoljstvo. Obećani Mesija a.s. je objasnio da je era
Časnog Poslanika s.a.v.s. bila ‘savršenstvo upute’ (takmiil-e-hidajet) tj.,
njemu je bila objavljena potpuna i savršena Knjiga, poslije koje nije
potreban novi Zakon, i čija će univerzalnost ostati do kraja svijeta, i
koja sadrži pretskazanja o svim budućim otkrićima; ukratko, to je Knjiga
koja sadrži savršenu uputu za cijelo čovječanstvo. Era Obećanog Mesije
a.s., tj. sadašnje doba, je era ‘usavršavanja propagiranja ove upute’
(takmiil-e-hidajet), što znači da će potpuna uputa koja je bila objavljena
Časnom Poslaniku s.a.v.s. biti raširena do krajeva svijeta. Mi smo svjedoci
ovoga danas da su tehnološki napretci bili upotrebljeni za ovu svrhu.
Od ‘štampe’ u doba Obećanog Mesije a.s. do satelita itd. danas, sve je
bilo korišteno da razmnoži ovu istinsku poruku islama. Ovo postaje
izvor povećanja vjere za mumina (vjernika) koji je očevidac ovoga u
toku svog života. (Usput je Huzur a.t. spomenuo da je dr. Abdus Selam
svoje vlastito istraživanje bazirao na Kur’anskim učenjima i našao da je
oko 700 ajeta Časnog Kur’ana u vezi sa naukom ili naučnim informacijama.
Musimanski istraživači također treba da koriste ovu riznicu koju Časni
Kur’an sadrži i da svijetu otkriju čuda ove Božije Knjige.)
Skrečući ponovo pažnju na činjenicu da su i sunčev i lunarni kalendar
zapravo sistemi stvoreni od Boga, Huzur a.t. je ponovo istakao važnost
koju Ahmadi treba da posvete svojim dovama. Da Allah dadne plodne
pobjede u svijetu i duhovne napretke Džematu Ahmadija tako da cijeli
svijet bude svjedok veličanstvenih naklonosti koje je Allah dao ovom
Džematu. Huzur a.t. je rekao da ove pobjede ne mogu biti postignute
ukoliko i dok svaki Ahmadi musliman i svaki džemat ne usmjeri svoju
pažnju ka tome da učenja Časnog Kur’ana provede u svojim životima, i
širenju ovih učenja svijetu oko sebe sa velikom gorivošću i naporom,
tako da istinski postanu zaslužni da budu nazvani ‘khair-e-ummet’ tj.
najboljim narodom. Ovo je ogromna odgovornost stavljena na ramena
svakog Ahmadi muslimana, i ako ne bude provedena, mi možda
propustimo da primimo Allahove naklonosti. Mi moramo zapamtiti da
su Božija pomoć i potpora uvijek blizu, i Njegove naklonosti nastavljaju
da se povećavaju poslije svake nevolje, pod uvjetom da se okrenemo
Njemu i molimo za Njegovu milost. Huzur a.t. je tražio od cijelog
Džemata širom svijeta da stvore novi žar (gorivost) i obnovljeni duh u
svojim naporima da provedu islamske prakse u svojim životima tako
da nam Bog dadne Svoju ljubav i primi naše dove da uzdignemo visoko
zastavu islama u svijetu.
Časni Poslanik s.a.v.s. i Obećani Mesija a.s. su obojica garantovali da
je učenje darooda (salavata) formula za primanje dova. Ali učenje
salavata nije dovoljno; mi moramo zadovoljiti određene standarde da
postanemo primaoci blagoslova salavata.
Huzur a.t. je naveo hadis da je hazreti Anas bin Malik r.a. naveo da
je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao: za svaki salavat koji proučite, deset
grijeha bude oprošteno, deset dobrih djela je uvedeno u vaše bilješke
djela i uzdiže položaj za deset stepeni (Nisai). U pogledu ovog hadisa,
svaki od nas treba da se bori da postignemo ove blagoslove obilatim
učenjem salavata.
Hazreti Ebu Bakr Sidik r.a. je rekao da je čuo Voljenog Poslanika
s.a.v.s. da kaže da će na Sudnjem danu posredovati za onoga ko uči
salavat na njega. U svjetlu ovog hadisa, važno je da zapamtite da svaka
osoba neće biti zaslužna ovog posredovanja; samo oni čija su srca čista
i nemaju zlobe i mržnje bit će primaoci takvog posredovanja.
Časni Poslanik s.a.v.s. je došao sijetu kao poslanik mira i jedinstva.
Da li muslimani svijeta odražavaju ova učenja Poslanika s.a.v.s.? Mi
svaki dan čujemo vijesti da je jedna muslimanska sekta napala drugu,
da je muslimanski bombaš ubio toliko i toliko drugih muslimana i tako
dalje. Sve ove grupe su muslimani, svi uče salavat, ali ko će biti primalac
blagoslova učenja salavata? Ovo je detalj nad kojim se moramo zamisliti
i o kojem moramo razmisliti!
Također je dužnost onih koji uče salavat da povećaju svoju ljubav
prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. i njegovoj porodici (krvnom srodstvu
kao i duhovnom, tj. njegovim ashabima) i njegovog doba i onima koji
budu slijedili njegova učenja u budućnosti)), i također da činimo dove
za ummet da istinski razumiju i uberu koristi učenja salavata. Mi svi
možemo postati bliži Allahu slijeđenjem primjera Časnog Poslanika
s.a.v.s. i primjera onih koji su voljeli Časnog Poslanika s.a.v.s. Ako
muslimanski ummet razumije ovaj koncept, svi sukobi bi bili riješeni.
Odgovornost svakog Ahmadi muslimana, međutim, je da nastavi da
čini dove i moli se, i da uči salavate, i moli za zaštitu i milost, i da se
bori da poveća svoju ljubav prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. i njegovim
dragim, i da pokazuje besprimjerenu ljubav prema njima. Obećani Mesija
a.s. je mnogo pisao o istinski svetim atributima drugova Časnog
Poslanika s.a.v.s. i Huzur je pročitao neke isječke o vrlinama hazreti
Imama Huseina r.a., hazreti Abu Bekra r.a., hazreti Omera r.a., i mi ih
smatramo i poštujemo kao duhovnu i fizičku lozu Poslanika s.a.v.s.
Huzur a.t. je spomenuo sukob koji se događa između Izraela i Palestine
u ovo vrijeme kao neumjeren i nerazmjeran u svakom smislu.
Palestinci treba da poprave svoje puteve i sagnu se pred Bogom i mole
za Njegovu pomoć i prizivaju Njegovu milost, i prepoznaju Imama ovog
doba. Ako sukobi u muslimankom svijetu danas ne budu riješeni s ciljem
da se postigne mir, Huzur a.t. kaže da on sluti svjetski rat u bliskoj
budućnosti.
Da Allah osposobi sve Ahmadi muslimane da žestoko mole za svjetski
mir i zaštitu od rata i da osposobi ummet da postanu ujedinjeni. Amin.
Huzur a.t. je molio (Allaha) za uspješnu i naprednu godinu punu
blagoslova za sve Ahmadi muslimane.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp