U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Otvaranje nove Al Mahdi džamije

Kratki sadržaj

 

Huzur je svoju današnju hutbu održao iz Bradforda, Engleska,
prilikom otvaranja nove Al Mehdi džamije. Huzur je na početku hutbe
citirao ajet 32 iz sure Ibrahim:
“Ti reci robovima Mojim, koji vjeruju, neka obavljaju namaz i troše
od onog što smo im Mi podarili, tajno i javno, prije nego što dođe
Dan u kojem neće biti koristi ni od trgovine ni prijateljstva.” (14:32).
Huzur je pohvalio ovu prelijepu džamiju i njenu krasnu lokaciju na
uzvišici sa koje se pru`a pogled na panoramu grada Bradforda. Ovo je
bilo samo milošću Božijom.
Huzur je rekao da će sutra otvoriti još jednu džamiju u gradu Šefildu.
Uz to su bila kupljena dva nova centra u ovoj oblasti koju je Huzur
došao posjetiti.
Huzur je dao neke činjenice i brojeve o novoj džamiji u Bradfordu i
dao napomenu o teškom radu koji su ljudi uložili u njen završetak.
Huzur je posebno spomenuo doprinos lađna (ženske organizacije)
za gradnju ove džamije. On je rekao da džemat VB također postaje
svjestan o potrebi da imaju svrsishodno izgrađene džamije, da ih Allah
osposobi da uskoro postignu svoj cilj o dvadesetpet džamija.
Huzur je rekao da je odnedavno postoji naklonost među mladim
ljudima pogotovu u Evropi da se okrenu islamu. Naša je odgovornost
da povedemo brigu o ovoj naklonosti i privučemo ljude istinskom islamu
koji Ahmadija predstavlja.
Huzur je rekao da samo izgradnja prelijepe džamije nije dovoljna.
Neophodno je ispuniti ciljeve džamije. To jest da se okrenemo Allahu
sa čistom namjerom sa srcem koje je napunjeno željom da tražimo
Njegovo zadovoljstvo kao i da ispunjavamo prava drugih ljudi.
Huzur je rekao da on očekuje od svakog člana Zajednice Obećanog
Mesije a.s. da ima ovaj žar, inače je Allah naredio da određena vrsta
džamija budu sravnjene sa zemljom. Huzur je citirao ajete 107 do 109
iz sure Teuba da objasni ovu tačku.
“A oni ljudi koji su izgradili džamiju da nanesu štetu i nevjerovanje
i da izazovu podjelu među vjernicima, i da omoguće mjesto skrivanja
za onog koji otprije ratuje sa Allahom i Njegovim Poslanikom, sigurno
će se zaklinjati: ”Mi nismo mislili ništa osim dobra,” a Allah svjedoči
da su oni zaista lažljivci. Ti nikada nemoj stajati u njima. Zaista,
ona džamija koja je od prvog dana utemeljena na bogobojaznosti
sigurno ima više prava da stojiš u njoj (radi namaza). U njoj su
ljudi koji žele da postanu čisti, a Allah voli one koji se čiste. Pa da li
je, onda, bolji onaj ko je temelje svoje zgrade postavio na strahu od
Allaha i (Njegovom) zadovoljstvu ili onaj koji je svoje temelje postavio
na rubu potkopane obale, pa da se sa njom sruši u vatru
Džehennema? A Allah ne upućuje nepravedan narod.” (9:107-109)
Huzur je rekao ne može se očekivati od Zajednice Obećanog Mesije
a.s. koji je bio poslan u kasnijem dobu zato da ljudi prepoznaju Allaha
– tako da stvaranje poštuje stvaranje – da njihove džamije budu povod
bola, ili Bože sačuvaj, budu izvor širenja nevjerovanja ili da daju utočište
licemjerima. Zato mi treba da širimo poruku Obećanog Mesije a.s. u
svom okruženju i upoznamo svijet obavijestimo da je Mehdi, koji je
trebao doći u potčinjenosti Časnom Poslaniku s.a.v.s. da ukloni teškoće
svijeta, zaista došao.
On je došao da položi temelj mira i pomirenja, i džamije njegove
Zajednice će položiti temelj ljubavi, mira i popustljivosti.
Danas je Ahmadija zajednica na čelu zajednica koje rade na
ublaživanju bola i patnje drugih. Naše usluge svuda širom svijeta su
nesebične, jedinstvene i mnogobrojne u opsegu.
U suri Teuba ajeti koji navode džamiju koja nije bila izgrađena radi
Allaha, jedno od zala spomenutih o njoj je da je ona širila nevjerovanje.
Huzur je rekao naše džamije su izgađene da ispune prava Jednog i
Jedinog Boga i da ispune cilj našeg stvaranja. Bradford oblast ima mnogo
muslimanskog stanovništva i jedan dio njih nisu bili zadovoljni s
gradnjom naše džamije. Oni su nastojali da naprave teškoće u toku
izgradnje. Međutim, Allahovom milošću naša džamija je završena; zato
treba da nastojimo i ispunimo prava obožavanja Allaha sa još većom
iskrenošću.
Naša je dužnost da tako činimo u svjetlu proglasa Obećanog Mesije
a.s. da je njegov dolazak bio da još jednom ponovo zasije trajnu mladicu
čistog i svjetlog Božijeg Jedinstva među ljudima.
Mi smo ljudi koji tvrde da pripadaju njegovoj Zajednici; zbog toga
smo mi ogranci ove mladice. Sve dotle dok smo bujni mi ćemo
ispunjavati svoja dužnost, inače ćemo biti odvojeni kao suhe i istruhle
grane. Treba da dokažemo svojom riječju i svojim djelima da mi gradimo
džamije radi obožavanja Boga.
Allah iznosi da džamije nisu izgrađene od onih koji izazivaju podjelu
među vjernicima, zbog toga svaki Ahmadi treba da iz svojih riječi i
djela nagovještava ljubav i mir, i bude jezgra (onih koji su) blagi među
sobom (48:30). Jedino onda će naši napori u širenju ove poruke biti
plodni. Obaveza je Zajednice Obećanog Mesije a.s. da njihovi načini
postupanja uvijek budu postupci vjernika. Oni treba da učenja Časnog
Poslanika s.a.v.s. provedu u svojim životima i tako ovu džamiju utemelje
na uzoru o kojem Allah kaže da su njeni temelji postavljeni na
bogobojaznosti, i da traže Božije zadovoljstvo.
Mi smo oslobođeni licemjerstva i radimo čisto radi Allaha. Davanjem
primjera plana licemjera koji su htjeli povrijede islam u vrijeme Časnog
Poslanika s.a.v.s. Allah nas je utješio da baš kako je ovaj posao propao u
ranim danima u budućnosti, ako vjernici nastave da se drže iskrenog
vjerovanja, Allah će ih spasiti od svakog zla.
Temeljni aspekt za onoga ko gradi džamiju je čista namjera; oni
treba da budu oslobođeni od bilo kakvih rušilačkih (prevratničkih) misli
i treba da imaju osjećaj žrtvovanja.
Činjenica da se ova džamija može vidjeti iz grada i izgleda istaknuto
ne treba biti jedini povod radosti za nas. Stvarna ljepota džamije će biti
očita kad budemo išli putem bogobojaznosti i budemo ispunjavali svoje
ciljeve. Svaki Ahmadi musliman treba da nastoji da se skupa sa gradnjom
džamije usredsredi na obožavanje Boga sa iskrenošću i da stvaraju
ambijent bratstva, da opraštaju, da budu slobodni od zlobe i gnjeva, da
ispunjavaju prava koja mu pripadaju, i da budu ponizni. Samo onda će
ta osoba biti pravosnažno primjenjiv govor Časnog Poslanika s.a.v.s.
da Bog pravi dom u Džennetu za onog ko na Zemlji gradi džamiju.
Naprijed spomenuti ajet (14:32) citira dvije naredbe koje su
neprestalno ponavljane u Časnom Kuržanu. Prva naredba je naredba
obavljanja namaza.
Sa izgradnjom ove džamije povećat će se naša odgovornost zato što
izgrandnja nove džamije općenito širi izglede. Zbog toga je važno da
podignemo standarde obožavanja Boga. Uvećano obožavanje će voditi
našoj reformi i imat ćemo bolje prilike da poruku Ahmadijata uputimo
drugima i uberemo bolje rezultate.
Druga naredba je da dajemo na Božijem putu. Temelji džamije u
Hartlepoolu i ove džamije u Bradfordu su bili položeni istoga dana.
Međutim, džamija u Hartlepoolu, obzirom da je manja, bila je završena
prije dvije godine. Ono što je Huzur želio da spomene je da je na
otvaranju džamije u Hartlepoolu najavio početak nove Tahrik-e džedid
godine. To je bilo prvi put da je Huzur najavio početak nove Tahrik e
džedid godine izvan Londona. Slučajno, danas ponovo je bila prilika
da najavi novu godinu za Tahrik e džedid.
Program Tahrik e džedid je bio započet od Hazreti Muslih Mauda
r.a. kad je neprijateljstvo protivnika bilo na svom vrhuncu. Međutim,
sa pokretanjem ovog programa širenje poruke Ahmadijata se ogromno
povećalo i danas su džamije i centri koje mi pravimo zapravo plodovi
ovog programa. Davanje na Allahovom putu omogućava objavljivanje
literature, izgradnju džamija, obuku misionara.
Prethodno smo imali samo dvije mederese. Sada, porastom potreba
za misionarima bile su otvorene mnoge medrese u svijetu. Britanija je
među sretnim zemljama da ima medresu.
Kao što je potreban redovan namaz, slično se traži i neprestalno
davanje. Jednokratno davanje ne ispunjava obaveze osobe. Sada je Allah
otvorio nove puteve i sredstva prenošenja poruke, kao što je MTA.
Danas svijet sluša uživo ovu hutbu kroz MTA. Mi sada treba da uputimo
ovu poruku svakom gradu, svakom naselju, svakoj ulici svijeta, a za
ovo je potrebno finansijsko davanje. Zaista, mi također potvrđujemo
davanje u svom zavjetu.
Allahov je blagoslov da On Lično stavlja sklonost davanja u članove
Zajednice. U ovo vrijeme globalnih ekonomskih kriza Allah uvjerava
vjernike da će ih njihovo obožavanje i njihovo davanje zaštititi od loših
efekata ovih kriza. Ovo je zato što vjernik drži oko na konačnom cilju
za koji (tj. Allahovo zadovoljstvo) je obožavanje i finansijsko davanje
od koristi. Allahova je milost da su Ahmadi muslimani shvatili ovu stvar.
Ponekad čovjek osjeća da je možda mnogo finansijskih obaveza, no,
Ahmadi nastavljaju da troše na Allahovom putu.
Mnogi čekaju najavu Tahrik e džedid godine sa svojim ušteđenim
doprinosima. Oni ne čuvaju svoj račun kod Allaha u dugu. Neki treba
da budu podsjećeni od Huzura da njihove porodice također imaju pravo,
na što oni odgovaraju da je ovo razlog zašto oni žprave nagodbu sa
Allahomž.
Davanje Ahmadi žena je veće od davanja muškaraca. Leđna VB je
učestvovala u izgradnji ove džamije kao i Berlinske džamije. Val davanja
izgleda da je poprimio tok u Britaniji i Leđna VB ima udio u tome.
Na kraju 74. finansijke godine Tahrik e džedid-a napravljeni doprinosi
su 4,102,792.00 funti. Ovaj iznos, uprkos globalne ekonomske krize je
za 500,000 funti veći od prošlogodišnjeg.
Ove godine ponovo je Pakistan prvi u davanju najvećeg doprinosa,
druga je SAD, onda VB, Njemačka, Kanada, Indonezija, Indija, Belgija i
Australija skupa na osmom mjestu, Švicarska, i zajedno na istom mjestu
su Nigerija i Mauricius. Huzur je rekao SAD je osigurala drugo mjesto,
ali njihov doprinos je manji od prošlogodišnjeg dok je vrijednost dolara
veća ove godine. Doprinos VB je 74,000.00 veći nego prošle godine.
Nigerija je napravila značajno poboljšanje i pridružila se deset prvih
džemata tako je prva Afrička zemlja da uživa položaj prvih deset.
Ukupan broj davaoca doprinosa Tahrik e džedid je 500,000 što Huzur
još uvijek smatra nedovoljnim.
Huzur je rekao da registar onih koji pripadaju Dafter Awwal Tahrik
e džedid (početni davaoci prvih 19 godina) je ponovno uspostavljen,
neki od njihovih porodica, drugi od centra Džemata.
U Pakistanu prva tri davaoca doprinosa su džemati Lahora, Rabve i
Karačija.
U VB, među velikim mađlis (džemata) položaji su kako slijedi:
Londonska džamija, Worcester park, West Hill, Tooting, Sutton,
Bradford, Manchester, Gillingham i Inner Park. Manji mađlisi (džemati)
stoje kako slijedi: Scunthorpe, Wolverhampton, Bristol, Spen Valley,
Leamington Spa, Bournemouth, North Wales, Working, Keighley i Devon
& Cornewell.
U SAD prvih četiri džemata su: Silicon, Chicago West, North Virginia
i Detroit.
U Kanadi prva tri mjesta ide Calgary North East, Calgary North West
i Peace Village.
Huzur je činio dovu da Allah nagradi sve one koji su učestvovali u
Tahrik e džedid ove godine – da uveliko blagoslovi njiihov imetak i da
nastave da čine finansijske žrtve i da povećaju svoje standarde
obožavanja Allaha.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp