U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Blagoslovi izgradnje džamija

Kratki sadržaj

 

Huzur je svoju današnju hudbu održao iz novoizgrađene džamije
Mesdžid Mubarek, Bait us Selam u St. Prix, blizu Pariza u Francuskoj.
Huzur je citirao ajet 27 iz sure Al Ažraf. Njegov prijevod glasi:
“O djeco Ademova! Mi smo vam doista poslali odjeću da pokrijete
svoju sramotu, i za ukras; a odjeća bogobojaznosti – to je najbolje.
Ovo su neki među Allahovim ajetima, da oni prime savjet.”
Huzur je rekao da je s Allahovom milošću džemat Francuske bio u
stanju da izgradi svoju prvu džamiju. Da Allah ovu džamiju učini jakim
temeljom za dalju gradnju džamija koje neće imati nikakve zakonske
smetnje i da u članove Džemata također bude uliven duh žrtvovanja za
gradnjom više džamija. Huzur je rekao da je gradnja ove džamije sigurno
dokazala da, ako je neko odlučan, Allah uklanja smetnje kad dođe
vrijeme. Huzur je rekao da su zbog prigovora lokalnih ljudi bila neka
ograničenja na visinu minareta ove krasne džamije. Međutim, na kraju
je dato odobrenje za ovo da bude funkcionalna džamija; inšaAllah,
pitanje visine minareta će također biti postepeno rješeno.
Huzur je rekao kad je ovo gradilište bilo samo sala za obavljanje
namaza, bili je prigovora od lokalnih ljudi i jednog dana ga je
gradonačelnik St. Prixa, koji je , Huzur kaže, bio prisutan danas, također
posjetio u ljutnji. Međutim, kad je Allah promijenio njegovo srce sa
svojom milošću gradonačelnik je bio taj koji je dao formalnu dozvolu
za gradnju ove džamije. Huzur je rekao da se sjeća da je ovaj
gradonačelnik također došao na đelsu prije nekoliko godina i skinuo je
cipele prije dolaska na pozornicu i s poštovanjem se sreo sa Huzurom.
Na ovaj način ista osoba koja se protivila gradnji džamije ne samo da je
dala odobrenje da nastavimo sa izgradnjom nego je bio od pomoći u
uklanjanju smetnji i još je od pomoći. Da ga Allah nagradi i dalje otvori
njegovo srce.
Huzur je rekao da je sve ovo Allahov blagoslov i da je ovo nešto što
nas treba učiniti zahvalnim Njemu i da je način na koji treba da budemo
zahvalni je da Njega obožavamo na bolji i povećan način i da posvojimo
bogobojaznost više nego prije. Dok džamija olakšava obožavanje Boga
i okretanje Njemu ona također skreće pažnju prema služenju ljudima.
Zahvalnost je ostvariva kad dođemo u džamiju radi iskrenog obožavanja
Boga i ostavimo vani sve ovosvjetske stvari. On je Gospodar svih svjetova
i ako mi ovo u potpunosti shvatimo nećemo misliti ni o kome drugom
kad dolazimo da Njega obožavamo i bit ćemo spašeni od skrivenog
širka (pridruživanju partnera sa Allahom). Nakon što smo prihvatili
Imama ovog doba i nakon što smo dali zavjet da izvedemo pobožne
promjene u sebi mi treba da dolazimo u džamiju radi skupnog namaza,
ne samo petkom nego većinu dana.
Obećani Mesija a.s. je rekao da je srce centar svog obožavanja i ako
srce nije naklonjeno Allahu kakva će onda biti korist bilo kakvo
obožavanje? On je rekao da ima na hiljade džamija u svijetu, ali
obožavanje koje se obavlja u njima je samo ritual. Huzur je rekao da su
očekivanja koja je Obećani Mesija a.s. imao od nas prilično ogromna.
On je uveliko patio radi nas – njegovih sljedbenika, da sebe reformišemo
i izgradimo vezu sa Allahom i on nas je savjetovao u pogledu ovoga.
Huzur je rekao da ima džamija s kojima se naše džamije ne mogu
nadmetati u terminima ljepote. Međutim, stvarna ljepota prema kojoj
je Obećani Mesija a.s. skrenuo našu pažnju ne može se naći u ovim
džamijama zato što ljudi ovih džamija nisu prihvatili Imama ovog doba
u skladu sa naredbom Allaha i Njegovog Poslanika. Sa izgradnjom ove
džamije u St. Prixu, odgovornosti Ahmadi muslimana su se povećale.
Sada će oči musliamna i nemuslimana biti na njima. Zaista, Huzur je
rekao, Amir sahib je pokazao meni članak u jednom magazinu velikog
tiraža, koji ističe uvodni članak o Džematu pozivajući se na ovu džamiju.
Predstavljanje Džemata otvara puteve i sredstva za širenje poruke islama,
ali i stvara ljubomoru i zavist koji vode neprijateljstvu. Najbolji način
zaštite od ovoga je kroz dovu; okrenite se Allahu sa iskrenošću i činite
dove sa poniznošću i ozbiljnošću.
Huzur je rekao da sa gradnjom džamije dolaze tri izazova. Prvi izazov
je da nastojimo i budemo sa iskrenošću prisutni na pet dnevnih namaza
u džamiji. živeći u zapadnom svijetu općenito, i blizu grada Pariza, koji
je vezan za zasljepljivanje ovog svijeta, pogotovu, okretanje Bogu će
sigurno privući Njegovu ljubav. Drugi izazov, Huzur je rekao, je širenje
poruke islama. Zaista, Obećani Mesija a.s. je rekao da bilo gdje gdje je
potrebno predstavljanje islama treba da bude izgrađena džamija. Huzur
je rekao da je to baš kao što je ovaj magazin objavio jedan članak o ovoj
džamiji čak prije njenog formalnog otvaranja. Kad se prilike za širenje
poruke otvore oči svijeta će biti na nama. Huzur je rekao općenito je
širenje poruke islama donijelo plodove u Francuskoj ali je ono
ograničeno na određenu etničku grupu, to jest Arape. Huzur je rekao
da je pravo Arapa da ova poruka istinskog i revnog poklonika Časnog
Poslanika s.a.v.s. bude njima upućena. Njihova je naklonost prema nama
da su oni nama donijeli poruku Časnog Poslanika s.a.v.s. i spasili naše
živote i naš ahiret. Zbog toga je naša prvenstvena dužnost da poruku
istinskog i revnog poklonika Časnog Poslanika s.a.v.s. uputimo Arapima.
Međutim, mi treba da uvijek imamo na umu da je dolazak Časnog
Poslanika s.a.v.s. bio za cijeli svijet i Obećani Mesija a.s. je bio određen
da svijet okupi pod zastavu Časnog Poslanika s.a.v.s.. Naš je zadatak da
činimo dove za ovo – ostvarenje je u rukama Allaha, samo Njegova
milost može izvršiti stvari. Treći izazov je bio da pazimo na svoju praksu,
na svoja djela. Ljudi kojima prenosimo poruku islama sigurno će gledati
kako se ponašamo. Mi danas treba da budem pažljivi nad svojom
praksom i da se okrenemo Allahu sa iskrenošću i spasimo milione od
zemaljskih i nebeskih nevolja i dovedemo ih pod zastavu Časnog
Poslanika s.a.v.s..
Huzur je rekao da ne treba da bude osjećaja samozadovoljstva nad
završetkom gradnje ove džamije.
Svaki korak vjernika prema pobožnosti skreće njegovu pažnju prema
daljoj pobožnosti i kako se on razvija u pobožnosti povećava se osjećaj
odgovornosti i tu je veća težnja da čini dobra djela. Časni Poslanik
s.a.v.s. nam je dao radosnu vijest da onaj ko gradi Božiju kuću na ovom
svijetu imat će recipročnu kuću u Džennetu; međutim uslov je da Božija
kuća (džamija) na svijetu bude izgrađena čisto radi Allaha. Huzur je
rekao čovjek nastoji da obavlja namaz sa potpunom iskrenošću u džamiji
koja je napravljena čisto radi Allaha i, radije nego da se osjeća ponosan
nad tim, njegovo srce je ispunjeno poniznošću i strahopoštovanjem
prema Bogu da On primi žrtvovanje koje je napravio u gradnji te
džamije.
Huzur je rekao da je najbolji način da iskažemo zahvalnost Allahu
za ovu novu džamiju u Francuskoj da se razvijamo u bogobojaznosti i
da svaki postupak svog obožavanja učinimo takvim da postigne Allahovo
zadovoljstvo. Huzur je rekao da Kur’anski ajet citiran na početku upućuje
čovjeka ovome, dajući primjer odijevanja i njegovih atributa; da
prekrijemo svoju golotinju i da nas ukrasi. Huzur je rekao odijevanje
prekriva bilo koju fizičku mahanu koju možda imamo i zaštićuje nas od
nepogoda vremena. Krasna odjeća povećava čovjekovu ličnost.
Međutim, u zapadnim zemljama, pogotovo ovoj zemlji, odjeća žena
pogotovu je postala krajnje nepristojna i što je više otvorena smatra se
boljom. Pogotovo u ljetnim mjesecima one su do krajnosti razgolićene.
Huzur je rekao pozivanje na ‘odijelo bogobojaznosti’ u ovom ajetu skreće
pažnju da funkcija odjeće je dvostruka ali ako nedostaje bogobojaznost
ove dvije funkcije ne mogu biti ispunjene. Zaista najbolja odjeća je
odjeća bogobojaznosti. Objašnjavajući arapsku riječ ‘reesh’ (elegantno
odijelo) u ovom ajetu Huzur je rekao da ona također znači ‘pero, perje
ptice’. Zaista ptica bez perja izgleda prilično užasno. Međutim, nažalost
ovih dana koncept krasnog odijela je u njegovoj golotinji. Tužno je da
su neki čudni muslimani i Ahmadi žena također pod utjecajem ovoga i
kad jedanput napuste svoje pokrivalo to vodi daljem razgolićvanju. U
odgovoru na pitanje podignuto nedavno od novog Ahmadi, Huzur mu
je rekao da djeca treba da budu svjesna svoje lične pobožnosti od
ranih godina – ko su oni i šta Bog želi od njih. Oni treba da budu svjesni
o odijevanju od ranih godina – od pet ili šest godina starosti da, kakvo
god je okruženje oni su Ahmadi muslimani i Allah voli da odjeća pokriva
naše tijelo. Huzur je rekao ‘reesh’ također znači imetak i objasnio je
značaj toga da se imetak ne zarađuje kroz pogrešna sredstva, kroz
pronevjeru vlade u taksama itd. Huzur je rekao neophodno je da
posvojimo šta je odobrivo da prekrije čovjekove slabosti i za ovo je
odjeća bogobojaznosti najbolja. Huzur je rekao baš kao što je naš praotac
Adem a.s. prekrio svoje slabosti mi treba da vodimo računa o ovom
aspektu i nastavimo da štitimo sebe sa bogobojaznošću i istigfarom
(traženjem oprosta). Ovo će nas sačuvati od mnogo ovosvjetskih
besmislica.
Obećani Mesija a.s. je objasnio da ‘odjeća bogobojaznosti’ znači da
su čovjekova duhovna elegantnost ili ljepota jedino kroz bogobojaznost.
Odjeća bogobojaznosti može biti uzeta ispunjavanjem zavjeta koji čovjek
napravi Allahu. Ahmadi može ispuniti ovaj zavjet posvajanjem načina
rada koji nam je dao Obećani Mesija a.s. u formi deset uvjeta bai’ata.
Prvi uvjet je da se uzdržimo od svih oblika širka. Ovosvjetska zauzeća
nas mogu udaljiti od spominjanja Allaha. Za našu je stvarnu korist da
izbjegavamo skrivene forme širka. Drugi uvjet je da se držimo dalje od
zala s kojima se svakodnevno susrećemo, kao neistina, grijeha očiju,
brakolomstvo. Huzur je rekao da brakolomstvo ne označava samo ovo
djelo samo po sebi nego također učestale ružne misli. Tu je također
okrutnost, neiskrenost, stvaranje nereda, pobunjeništvo itd., od kojih
treba da se uzdržavamo. Treći uvjet je obavljanje pet dnevnih namaza.
Sada, sa novom džamijom, Huzur je rekao, ovo nam treba biti posebno
na umu. Treba da posvetite pažnju obavljanju tahadžuda i prizivanju
blagoslova i pozdrava (učenju salavata) na Časnog Poslanika s.a.v.s.
Salavat povećava čovjekovu duhovnost. Četvrti uvjet da ne povrijedimo
Allahovo stvaranje općenito, i muslimane pogotovo, pod bilo kakvim
nagonom ljutnje itd.. Huzur je rekao ako se ovo posvoji sve žalbe
(negodovanje) svijeta će nestati. Peti uvjet je da ostanemo odani Bogu
pod svim okolnostima. Šesti uvjet je da se uzdržimo od svih ovosvjetskih
želja i pokoravamo se Bogu i Njegovom Poslaniku. Sedmi uvjet je da
potpuno napustimo oholost i sujetu (taštinu) i da posvojimo poniznost.
Osmi uvjet je da čast islama držimo dražom od svog života i imetka.
Deveti uvjet je da nastojimo i koristimo ljudima i deseti uvjet je da
imamo savršenu pokornost i ljubav prema Obećanom Mesiji a.s. Huzur
je rekao da poslije Obećanog Mesije a.s. ovo pravilo sada važi za Hilafeti
Ahmadija. Huzur je rekao da je ovaj zavjet zaista neophodan za
bogobojaznost.
Obećani Mesija a.s. je rekao da treba da uložimo trud da postanemo
bogobojazni. On je rekao da su dvije vrste bogobojaznosti: o znanju i o
praksi. Istina nije otkrivena čovjeku ukoliko ne postane bogobojazan.
Namaz, post i općenito obožavanje je oštećeno ukoliko čovjek nije
bogobojazan.
Obraćajući se skupu Huzur je rekao da ih Allah sve blagoslovi sa
blagoslovima ove nove džamije i da svi žive s ljubavlju, naklonjenošću
i osjećajem bratstva, da se vršioci dužnosti, u svjetlu sistema Zajednice,
vladaju s poniznošću i da članovi, opet u svjetlu sistema Zajednice budu
popustljivi. Da Allah poveća iskrenu vezu sa Halifatom starih Ahmadi
musliman i da također poveća iskrenost novo pridošlih čija je ljubav i
naklonost za Hilafet očita sa njihovih lica. Huzur je rekao da mu je
Madžid Sahib upravo prije džume rekao da je decembra 1984. u toku
posjete Francuskoj Hazreti Halifatul Mesih IV r.a. prvi put spomenuo
viziju da je vidio broj deset da svijetli na njegovom satu i s ovim riječima:
‘petak 10’, koje su mu pale na um. Huzur je rekao: “danas je također
petak 10. i dogodilo se otvaranje prve džamije u Francuskoj. Da svi
blagoslovi ‘petka 10’, o kojima su date radosne vijesti Hazreti Halifatul
Mesihu IV r.a., i koje Allah ispunjava na mnogo načina, budu vezani sa
ovom džamijom.”
Prije mnogo stoljeća muslimani su došli u Francusku preko Španije,
ali su se suočili sa teškoćama. Huzur je rekao da je za njih materijalizam
postao dominantan faktor i oni su morali odstupiti. Međutim, oružje
ljubavi, naklonosti i dova koje je bilo dato Mesihu Muhammeda s.a.v.s.
je najodlučnije oružje i pridobija srca i nikada ne može biti odbijeno i
njegov efekat je ono što uliva život. Ahmadi muslimani Francuske, sluge
Mesije Muhammeda, treba da vode računa da je ovog puta operacija u
tome da pridobijemo srca i umove, i ne dolazi izvan nego je iznutra
Francuske Allah olakšao aranžmane za nas. Standardi širenja poruke
islama trebaju biti podignuti tako da se pobožne duše mogu okupiti
pod zastavu Časnog Poslanika s.a.v.s.. Da Allah osposobi Francuski
džemat za to.
Zatim je Huzur najavio tužnu vijest o smrti Maulana Bashir Ahmad
sahib Kamara. On je bio Nazir odjeljenja Talimul Kur’an za vakfi arzi u
Pakistanu. Bio je star 74 godine. Služio je do samog kraja i nedavno se
razbolio. On je svoj život posvetio u 1950. godini i služio je u Gani i
Fidžiju. Imao je mnoge dobre vrline i bio vrlo jednostavne prirode.
Huzur je rekao da ga je lično vidio u Africi sa velikom ljubavi prema
Afrikancima i da radi vrlo naporno. živio je sam tako da je kuhao za
sebe. Pisao je Huzuru prije nego što je umro i pisao je tužnim riječima
o svom zdravlju i dodao da moli Allaha da Huzuru uvijek dadne pobožne,
ljude od pomoći. Huzur je činio dove za njegov uzdignuti položaj u
Džennetu i spomenuo da je on bio otac Maulana Naseer Ahmad Kamara,
Vakilul Ishažat u Londonu. Da Allah pokloni strpljenje i sabur njegovoj
dragoj porodici; on je iza sebe ostavio tri sina i četiri kćeri.
Još je jedan misionar Zajednice također umro nedavno u Australiji.
On je služio na Obali slonovače, Fidžiju i Gani. Bi je osoba vrlo
jednostavnme prirode. Nedavno je bilo otkriveno da ima rak. Da Allah
podari ustrajnost njegovoj ženi i djeci.
Huzur je najavio da će klanjati dženazu namaz u odsustvu za oboje
umrlih.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp