U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut Ar Razak (Opskrbljivač)

Kratki sadržaj

 

Huzur je u svojoj hudbi danas dao izlaganje o Božijem atributu Ar Rezak (Opskrbljivač). Objašnjavajući njegova razna značenja prema leksikonu, Huzur je rekao da je Rezak Božiji atribut jer jedini On opskrbljuje skriveno i otvoreno za sva Svoja stvorenja. To je riječ koja je istinski jedino upotrebljena za Allaha i ni za koga drugog. Huzur je rekao da je ovo riječ koja je dio svakodnevnog urdu i pundžabi jezika u vrlo ograničenom smislu zato što su njena značenja i uključena pojmova značenja široka.
Prema imamu Ragibu riječ Rizk (opskrba) znači ono što je neprestalno poklonjeno bilo da je to ovosvjetska ili opskrba Drugog svijeta. Ova riječ je također upotrijebljena za udio nečega kao što je upotrebljena za hranu/održavanje. Drugo značenje riječi Rizk je da ona označava sve što je dobrotvorno.
Riječ Rizk je obilato citirana u Časnom Kur’anu. Allah kaže u suri Hud ajetu 7 Na Zemlji nema životinje da se kreće, a da nije na Allahu njena opskrba. I On zna njen privremeni boravak i stalni boravak. Svaka stvar je u jasnoj Knjizi. (11:7). Huzur je rekao da je Allah u ovom ajetu dao snažan proglas da je jedino On taj koji opskrbljuje. Huzur je rekao osim drugih oblika života postoje milioni insekata koji nastanjuju zemlju i Allah je za njih opskrbio održavanje na zemlji. Huzur je rekao da je kroz istraživanje itd. bilo otkriveno kako je bilo omogućeno održavanje za brojne insekte ali da ima nekih stvorenja za koje se još ne zna kako oni nalaze svoju hranu. Huzur je rekao da se u agrokulturi dio prinosa koristi za ljudsku potrošnju a ostatak je koristan za životinje i od Allaha svaki pojedinac dobiva svoju opskrbu. Šta god je poklonjeno to je ‘Rizk’, uključujući ‘Rizk’ Drugog svijeta. Taj poseban ‘Rizk’ je samo za ljude. Temelj tog ‘Rizka’ je duhovnost i dobra djela. Nagrada ovoga je data na samom ovom svijetu dok je vrhunac te nagrade na Drugom svijetu. S ciljem da udijeli duhovni ‘Rizk’, Allah šalje Svoje poslanike, i kroz časnog Poslanika s.a.v.s. je Allah opskrbio najizvanredniju duhovnu opskrbu, koja će trajati zauvijek. U naprijed spomenutom ajetu uključeno pojmovno značenje navođenja materijalne opskrbe i svih živih stvorenja je da potakne razmišljanje da je Allah istinski Opskrbljivač, koji je tako ljubazan i brižan u ovom privremenom životu – zašto da nam On onda ne osigura ‘Rizk’ za život koji će biti zauvijek.
Allah je u Časnom Kur’anu iznio načine da postignemo duhovnost – duhovnu hranu koja nam je bila data u terminima količine kao i kvaliteta kroz Časnog Poslanika s.a.v.s.. Kur’an skreće pažnju na to da cijenimo duhovnu hranu zato što ne cijeniti to može ponekad voditi lišavanju materijalne opskrbe.
U Časnom Kur’an je rečeno: A Allah daje kao primjer jedno naselje – u njemu je bila sigurnost i mir; opskrba mu je dolazila u obilju iz svakog pravca; ali je ono (njegovo stanovništvo) zanijekalo Allahove blagodati, zato im je Allah obukao odjeću gladi i straha zbog onoga što su radili. (sura An Nahl ajet 113 – 16:113).
Huzur je rekao da je ovo navod onoga što se dogodilo u Meki uprkos dove hazreti Ibrahima a.s. koju je on činio za njegove stanovnike.
Međutim, zbog njihovog odbijanja Časnog Poslanika s.a.v.s. narod Meke se suočio sa gladovanjem i nestašicom. Sve dotle dok je Časni Poslanik s.a.v.s. živio među njima opskrba je dolazila u grad odsvakuda i oni se nisu suočili sa takvom situacijom. Poslije preseljena Časnog Poslanika s.a.v.s. oni su se suočili sa strašnom nestašicom i Abu Sufian je došao u Medinu i tražio od Časnog Poslanika s.a.v.s. da čini dove zbog ovog stanja gladi i straha njegove ‘braće’. Dobročinitelj za cijelo čovječanstvo koji je bio Časni Poslanik s.a.v.s., radije nego da podsjeti Abu Sufiana o njegovom strašnom poganjanju muslimana, bio je ganut i molio je (Boga) za njih. Allah je primio njegove dove i situacija je bila olakšana. Zaista su njegovi neprijatelji priznali da je on bio istinit pa ipak nisu odustali od protivljenja. Na kraju se dogodila pobjeda Meke i oni su bili pobijeđeni.
Huzur je rekao da svijet danas treba da razmisli o trenutnom nedostatku hrane i inflaciji. Ako se strašna situacija (kao što je naprijed spomenuto) mogla dogoditi ranije ona se može dogoditi ponovo. Je li sadašnje stanje stvari rezultat nestašice duhovnosti u svijetu? Tu je buka o manjku hrane i finansijskim krizama u USA, najmoćnijoj i najbogatijoj zemlji svijeta. I to uprkos izvanrednog razvoja u agrokulturi zadnjih pedeset godina sa prihodom ljetine mnogostruko iznad onog što su imali prije nekoliko decenija. Muslimanima je Allah u potpunosti objasnio da je On taj koji je ‘Rezzak’, koji opskrbljuje duhovna kao i materijalna sredstva održavanja (ishrane). Huzur je rekao da muslimani treba da budu svjesni ovoga više nego drugi.
U Časnom Kur’anu Allah kaže: A koliko životinja hoda Zemljom koje ne donose sebi opskrbu! Allah je Taj koji opskrbljuje i njih i vas. I On dobro čuje (i) ima vječno znanje. (29:61) (sura Al Ankabut ajet 61). Ovdje je naša pažnja skrenuta na činjenicu da nije važno kakva je situcija, oni koji čine dobra djela treba da vode računa da se drže Alahovih naredbi i stoje čvrsto u Allahovoj vjeri. Huzur je rekao da nikada ne treba da se bavimo mišlju da ako neko ne bude slijedio utjecajne ljude i moćne vlade izgubiti svoja životna sredstva ili hranu.
Ni jedna muslimanska vlada nikada ne treba da ima strah da su njihova trgovina ili dobit povezani sa tom i tom zemljom i da je zato uredu za njih da varaju ostale muslimaske zemlje, kao što se događa. Strah bilo na pojedinačnom ili nacionalnom nivou o tome da su njihova sredstva ishrane vezana za bilo koga mimo Allaha je u cjelosti pogrešan. Allah uvijek opskrbljuje za one koji ispunjavaju svoje moralne obaveze. On je Gospodar nebesa i Zemlje, zar On nema moći da opskrbi za one koji Mu se okreću sa iskrenošću?
Citirajući ajet 63 iz sure Al Ankabut: Allah uvećava opskrbu robovima Svojim za koga On hoće, a za njega (opskrbu) i umanjuje. Sigurno Allah ima potpuno znanje o svim stvarima. (29:63). Huzur je rekao ako moćne i imućne zemlje istinski ‘opskrbljuju’ za sebe zašto je tu onda takva galama među njima o nedostatku hrane? Huzur je rekao da Allah obezbjeđuje za potrebe vjernika i također stvara osjećaj zadovoljstva u njima. Čovjek samo treba da uvijek ima u vidu istinskog Opskrbljivača.
Huzur je rekao da u vrijeme Obećanog Mesije a.s. čovjek treba da osobito ima moć shvatanja o stvarnosti. Na temelju tehnološke masovne komunikacije i zajedničke ovisnosti siromašni narodi smatraju imućne narode da su sve i kraj svga. Allah je rekao da je On Gospodar svega i svaki pojedinac a ne neke osobe ovog svijeta ili neka moć ovog svijeta. Zbog toga tražite utočište samo istinskog Gospodara i usadite pronicljivost i razumijevanje o Njemu i budite od onih koji postižu duhovna sredstva održavanja.
Huzur je pročitao isječak iz plemenitog pisanja Obećanog Mesije a.s. u kojima on objašnjava da je pretjerana ovisnost o svom imetku, nasljeđu ili prijateljima opasan širk (pridruživanje partnera sa Allahom). On je rekao da je Časni Kur’an napunjen ajetima koji savjetuju da se Allah preuzima obavezu da opskrbljuje za bogobojazne. Onaj ko ovo ne cijeni zapravo odbija Božije atribute na temelju kojih Allah opskrbljuje. Isječak je dalje objasnio Allahovo jedinstvo.
Huzur je citirao: I u smjenjivanju noći i dana, i u opskrbi koju Allah šalje s neba, čime On oživljava zemlju nakon njene smrti, i u promjeni vjetrova – znakovi su za ljude koji imaju pameti.(45:6) (sura Al Džasija ajet 6) i objasnio da ovaj ajet ima poruku pogotovu za muslimane. Oni opažaju da su sav razvoj i napredak napravljeni u toku dnevnog vremena, slično duhovni život ima periode mraka i svjetla. Vrijeme prije Časnog Poslanika s.a.v.s. je bilo vrijeme najmračnije tame duhovne vrste. Njemu je bio dat zadnji Šerijat i konačna Knjiga koja će osvijetliti srca i umove do kraja vremena. Međutim, Poslanik s.a.v.s. je rekao da je bilo određeno da će poslije njega doći drugi period mraka, kroz koji će svjetlo savršenog Šerijata nastaviti da svijetli samo na mjestima. On je rekao da će to biti sa dolaskom Mesije Muhammeda s.a.v.s. – da će ova mračna razdoblja nestati i cijeli svijet će biti osvijetljen, da će biti spuštena duhovna hrana koja će oživjeti svakoga. U potpunoj podložnosti Časnom Poslaniku s.a.v.s. Mesija a.s. će donijeti to duhovno svjetlo koje će ponovo osvijetliti svijet.
Huzur je rekao da je Allah poslao ovo duhovno svjetlo i duhovnu vodu preko Obećanog Mesije a.s. koji je istinski i revni poklonik Časnog Poslanika s.a.v.s. i naša je dužnost da tražimo njihovu dobrotvornost i da je postupanje po tome u tolikoj mjeri obavezujuće kao što je da prihvatimo Časnog Poslanika s.a.v.s. zato što što je on naređivao o tome. Leksikon također opisuje riječ ‘Rizk’ kao kišu baš kao što naprijed spomnuti ajet (45:6) označava: A ko je u većoj zabludi od onog koji, umjesto Allaha, priziva onog koji mu ne može odgovoriti do Sudnjeg dana, i koji je nemaran prema njegovom prizivanju?. Huzur je rekao da je sada ta duhovna voda spuštena, tu će biti dugi period svejtla, to jest svjetla Časnog Poslanika s.a.v.s. za čije širenje se dogodio dolazak Obećanog Mesije a.s..
U suri Qaf u ajetu 12 (50:12) Allah kaže: kao opskrbu za robove; i njome Mi oživljavamo mrtvu zemlju. Tako će biti i izvođenje. Ovdje je navedena kiša pošto vraća u život mrtvu zemlju. On je rekao da ovo možemo vidjeti u mnogim oblastima svijeta, kao što je Thair u Sidnu, Pakistan. Oblasti gdje pješčane oluje donose suho vrijeme budu transformisane u zelenilo i zelenu zemlju poslije kiše i gdje zbog suhog vremena postoji teška oskudica hrane, kiša nagovještava žetvu i Rizk. Zaista osjećajna osoba ovo zamjećuje i na svoj vlastiti način veliča Storitelja. Za muslimana je ovo shvatanje tako mnogo naglašenije. U momentu bilo koja religiozna osoba priznaje da održavanje dolazi od Boga ali ljudi zaborave. Allah prema tome podsjeća da baš kao što On donosi život mrtvoj zemlji On će oživiti ljude poslije smrti kad ćemo biti odgovorni za ono što smo uradili u ovom životu. Ako neko želi dobro na Drugom svijetu on treba da čini dobra djela na ovom svijetu, jer šta god zaradimo ovdje bit će nam od kristi na Drugom svijetu. Da nas Allah uvijek prekriva Svojom milšću i oprostom i da nas učini da koračamo putem koji je put Njegovog zadovoljstva i da On također dadne osjećaj onima koji neprihvataju istinu.
Citiajući ajet 133 iz sure 20: I naređuj namaz svojoj porodici, i budi ustrajan u tome. Mi od tebe ne tražimo opskrbu; Mi smo ti koji tebi opskrbu dajemo. A lijep je kraj za bogobojazne, Huzur je rekao da je najizvanredniji dio duhovne hrane obožavanje Boga, pogotovu namaz. Mi treba da napravimo poseban aranžman za namaz kod kuće. Zaista je namaz također povezan sa blagoslovom halifata. Huzur je rekao u gornjem ajetu Rizk je spomenut uz obožavanje Boga. Huzur je objsnio da se ponekad Rizk postigne kroz neopravdana sredstva. Da postignemo Allahov blagoslov, kod čega je neophodno da obavljamo namaz, također je bitno da tražimo čist Rizk (sredstva za život), zapravo oni koji su iskreni u svom obožavanju bilo im je garantovano da stoje čvrsto na čistim srestvima za život.
Objasnio jednu posebnu tačku pozivajući se na ajet 133 iz sure 20 u riječima Muslih Mauda r.a..(drugi halifa) On je rekao da ako Allah ne traži nikakvu opskrbu zašto mi onda treba da činimo finansisko žrtvovanje? Objašnjavajući ovo Huzur je rekao da Allah obećava da uzvrati mnogostruko sve novčane doprinose, priloge itd., date na Njegovom putu. Allah ne naređuje finansijsko davanje zato što (Bože sačuvaj) On ima neku potrebu, zapravo je ovo zato da mi možemo primiti višestuki uzvrat naših ‘dobrih djela’.
Huzur je završio hubu moleći Allaha da svako naše djelo učini da postigne dobar kraj na ovom svijetu i na Drugom svijetu i da da nam udijeli (dadne) svoj najizvanredniji Rizk svakog trenutka.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp