U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut As-Salam (Izvor Mira)

Kratki sadržaj

 

Huzur je u svojoj današnjoj hudbi nastavio sa temom o Božijem atributu As -Selam.

Obećani Mesija a.s. je pisao izražavajući ogromnu zahvalnost Svemogućem Bogu što nam je dao vjeru koja je neusporedivi izvor postizanja Njegove blizine. On je upućivao mnoge salavate na Časnog Poslanika s.a.v.s. zato što nam je on saopćio ovu vjeru i prizivao mnoge blagoslove na njegove drugove (da Allah bude zadovoljan sa svima njima) koji su gajili ovu vjeru. On je rekao da ako neko istinski i iskreno slijedi Božiju riječ on može iskusiti Njegovo prisustvo na samom ovom svijetu; da primi dobrobit ove Božije vjere od čovjeka se traži da postupa prema Božijoj Riječi držeći se Njegovih naredbi i da slijedi uputu.

Bog je nazvao našu vjeru ‘islam’ zato što sve njene naredbe vode miru, ljubavi i batstvu, ona nalaže da odbacimo svako zlo i nastojimo da postignemo blizinu Bogu koji je lično nazvan Al Selam i Koji je, za one koji čine dobra djela, obećao sigurnost i mir na ovom svijetu i na budućem.

Ako razmislimo muslimanki osjećaj odgovornosti treba biti ojačan time da ga Allah pridružuje imenu koje je Njegovo vlastito. On će učestvovati u Njegovoj dobrotvornosti ne samo deklarišući se kao musliman nego poprimanjem Njegovih atributa na ljudskom stepenu.

Obećani Mesija a.s. je objasnio da značenje riječi ‘islam’ u ajetu: ”No, ko god se pokori potpuno Allahu, a izvrsnih je djela, imat će svoju nagradu kod svog Gospodara. Takvi neće imati nikakavog straha niti će tugovati” (2:113 sura Al Bakara) – je da je musliman onaj ko svoje cijelo biće potčini Allahovom putu i čvrst je na dobrim djelima, koji troši svoje cijele učevne sposobnosti koje ima i koji smatra da je sve što njegovo biće posjeduje jedino za ljubav i zadovoljstvo Allaha. Koji, u praksi čini dobro čisto radi Allaha kao da može vidjeti Allaha odraženog u svojoj pokornosti.

Časni Kur’an navodi: ”I kad oni čuju beskoristan govor oni se okrenu od toga i kažu:’Nama naša djela a vama vaša djela. Mir vama. Mi ne tražimo neznalica.”’ 28:56 sura Al Kasas. Huzur je rekao da kad se vjernik jedanput potpuno pokorava da traži Allahovo zadovoljstvo da ne tretira tome ravnim beznačajno, uzvraćajući beznačajnim na ono što je beznačajno. Ahmadi musliman je onaj koji potpomaže mir i sigurnost i zbog toga Ahmadi izbjegava ono što je beznačajno. Huzur je rekao da neki misle da ova poruka ‘mira’ označava izbjegavanje nepokornih i nepristojnih. Ahmadi muslimani ne uzimaju zakon u svoje ruke i pravac ove naredbe je taj da naređuje da izbjegavamo ono što je beskorisno i nevažno. Oni to izbjegavaju ne zato što ne mogu odgovoriti; oni ne uzimaju zakon u svoje ruke i nisu upleteni u beskorisne aktivnosti u kojima su drugi upleteni. Drugi, koji su neznalice u tome da su uprkos tome što su vezani sa Časnim Poslnaikom s.a.v.s. odbili Imama ovog doba.

Huzur se pozvao na oštru opoziciju s kojom se Zajednica trenutno suočava u Sri Lanki. U njihovoj pretpostavki da služe islamu protivnici su se skupili, okupljajući se oko hodže, dok oni zapravo pozivaju Božije prokletstvo proganjajući one koji ispovjedaju vjeru islam i nazivajući ih kafirima (nevjernicima). Huzur je rekao, mi Ahmadi muslimani smo oni koji propagiraju islam i mi smo sa bilo kim ko je naklonjen da traži mir i ko god izbjegava činitelje zla nalik njima.

Citirajući hadis Huzur je rekao da je Allah stavio mir i sigurnost na ovu zemlju i zbog toga mi treba da to promovišemo među sobom.

Allah kaže u Časnom Kur’anu: ”Bašće vječnosti. Oni će ući u njih i također oni koji su bogobojazni između njihovih očeva, i njihovih žena i djece. I meleki će ući u njih sa svake kapije, govoreći: ”Mir vama, zato što ste bili ustrajni; vidite kakva je izvanredna nagrada konačnog boravišta.” 13:24-25 sura Al Rad.

Objašnjavajući ovo Huzur je rekao da je ustrajnost, koja je pokazana radi Allaha a ne iz straha od drugih, uvijek nagrađena. Samo je pretpostavka onih koji nisu Ahmadi da oni mogu da nas prepadnu, bilo da je to guverner Sri Lanke, pakistanski hodža, takozvani vjerski učenjak Bangladeša ili ekstremista Indonezije. Iako mi nećemo uzeti zakon u svoje ruke mi imamo radosnu vijest mira i sigurnosti na ovom svijetu i na budućem. Zaista je onima koji ispunjavaju prava Allaha i prava ljudske vrste data radosna vijest o Džennetu. ”A oni koji vjeruju i čine dobra djela bit će uvedeni u bašće, kroz koje rijeke teku, u kojima će boraviti naredbom svoga Gospodara. Njihov pozdrav u njima će biti ‘Mir”’. 14:24 sura Ibrahim.

Objašnjavajući dalje Huzur je rekao koja su to dobra djela koja će biti nagrađena mirom. To je, zaista, obožavanje Boga, za koje je čovjek bio stvoren, nastojanje za veličanjem Njegove vjere, nastojanje da čini fizičke i finansiske žrtve da propagira vjeru, napor da okupi ljude prema vjeri, da im pokaže istinskog Boga, ”naređuj ono što je dobro i zabranjuj zlo” (3:111). Huzur je rekao da dok vjernik aktivno odbacuje zlo on također upućuje poruku mira drugima i u ovom dobu su jedino Ahmadi muslimani ti koji uzimaju učešće u ovoj dobrotvornosti.

Među dobrim djelima, uljudnost bliskoj rodbini ima visoki prioritet i to također olakšava mir u društvu. Ispunjavanje ove obaveze je primjenjivo prema nečijem bratu kao i prema strancu. Briga o onima u nuždi promoviše mir kao i ispunjavanje datog obećanja i povjerenih amaneta. Ne samo da treba da bude obziran o pravima drugih, u primjerima gdje nikakava prava nisu primjenjiva, čovjek treba da pokazuje dobronamjernost i ljubaznost i da pazi na druge.

Navodeći hadis Huzur je rekao da je musliman brat drugom muslimanu. On ne smije da ga tlači niti da ga ostavi samog u vrijeme potrebe. Onaj ko pomaže bratu bit će pomognut od Allaha. Allah će na Sudnjem danu ukloniti teškoću onoga ko ukloni teškoću muslimana i onaj ko prekrije propuste drugih Allah će prekriti njihove propuste na Sudnjem danu.

Huzur je dodao da mnoge prepirke (i sporovi) potiču iz negativnih pretpostavki i zaključivanja o drugima. On je dao neke primjere koji su mu bili podnešeni gdje braća imaju zlu volju prema bratu tek na osnovu sumnji i dvojbi, bračni slučajevi spora također vode porijeklo iz ovakvih osjećanja. Zaista je zla volja to što je spriječilo muslimane od toga da prihvate od Boga određenog Obećanog Mesiju a.s.

Istina i iskrenost su stožer među dobrim djelima. Neistina izlaže opasnosti (gubitku) čovjekovu vjeru. Ako osoba traži dobrotvornost od Boga islama onda nije važno šta je u pitanju – istina nikada ne treba da bude napuštena. Drugo dobro djelo je oprost, oprost koji promoviše ljubav i blagonaklonost koja nije primjenjiva otvrdlom kriminalcu koji remeti mir u društvu. Huzur je dao savjet da ljudi ne prave preporuke u ime ovakvih ljudi jer to ne promoviše mir. Huzur je pročitao odgovarajući isječak iz pisanja Obećanog Mesije a.s. i dodao da nije na pojedinacima da dijele kaznu, pošto čovjekov ego može stati na put. Zbog toga bilo kakvi takvi slučajevi treba da budu podneseni upravi zajednice ili da se koristi pomoć zakona tako da se održi cilj da se očuva mir u društvu.

Zahvalnost je također ‘dobro djelo’, to jest zahvalnost čovjeku i Allahu.
Onda je tu utemeljenje pravde, što je nažalost učinjeno predmetom izrugivanja u nekim muslimanskim zemljama. Na primjer u trenutnoj pobuni u Pakistanu, niti zakonodavstvo postupa pošteno, niti vlada; zakonodavstvo je uhaćeno u sebičnim pitanjima i upotrebljeno je od političkih partija za njihove skrivene (sporedne) motive. Vladi nije ostalo ništa da ne dopusti razjedanje pravde i siromašni podnose udarac svega toga. Da ostavimo ostale, naši bliski su lišeni dobrobiti mira i sigurnosti. Oni treba da se zamisle nad stanjem stvari; očevidno je da je to zbog ne slijeđenja Božijih naredbi, zbog odbijanja Imama ovog doba, koji je bio poslan sa porukom mira i sigurnosti. Ova osoba je načinila tvrdnju u ime Boga da su mir i sigurnost s njim, i njemu je ovo bilo obećano od Svemoćnog Boga. Huzur je pročitao tekst odgovarajuće objave Obećanog Mesije a.s. i rekao da je Obećani Mesija a.s. ovo vezao za Allaha i mi smo danas svjedoci potvrde ove tvnje da se, u obliku dostignuća zajednice događa pred samim našim očima. Ima nekih dijelova gdje se Zajednica suočava sa teškoćama, ali one su relativno male i nisu prepreka našim dostignućima. Zapravo su ovo kušnje koje povećavaju vjeru vjernika. Huzur je rekao da je u tome upozorenje za sve one koji ne vjeruju u Obećanog Mesiju a.s. da treba da obrate pažnju jer je Allah njemu obećao mir i sigurnost i sa Allahovim ispunjavanjem Njegove pravde i jednakosti Zajednica će ostati u miru i sigrnosti. Huzur je nalagao da činimo dove i molimo Boga za ljude u zemljama gdje je naša Zajednica proganjana, i tražio molitve za Ahmadi muslimane Sri Lanke gdje je jaka uzburkanost. On je tražio od Ahmadi muslimana Sri Lanke da budu strpljivi i ustrajni i da će Allah ispuniti svoja obećanja.

U zaključku je Huzur molio da budemo pažljivi o svojim djelima tako da budemo među onima koji postižu Njegove blagoslove, i mir i sigurnost u skladu sa Njegovim obećanjem datim onima koji čine dobra djela. Da Allah omogući svakog pojedinca u tome.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp