U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut As-Salam (Izvor mira)

Kratki sadržaj

 

Huzur je u svojoj hudbi dao izlaganje o Božijem atributu As- Selam (Izvor mira).

Objašnjavajući značenje riječi selam Huzur je rekao da je to Biće čije je stvaranje sigurno od Njegovog tlačenja, riječ je upotrebljena za Allaha zato što ona označava da je On slobodan od bilo kakve mane ili nedostatka i također je slobodan od nedaća koje zadese druge – svo stvaranje će nestati no Njega smrt ne može zateći. On je također nazvan Selam zbog Njegovog davanja dobrobiti (blagostanja) i sigurnosti. Navodeći ajet 59 iz sure Ja sin Huzur je rekao da ovo dokazuje da Allah daje vjernicima mir u Džennetu i u ovome je poruka apsolutne sigurnosti za njih. Ajet nam govori da prenesemo mir jedan drugom s ciljem da postignemo Allahovo zadovoljstvo na ovom svijetu kao i na budućem. Allahovo zadovoljstvo će nam pokloniti mir na ovom svijetu kojim se možemo koristiti da polučimo mir u svom okruženju.

Navodeći hadis Huzur je rekao da je Selam jedno od Allahovih imena koje je On uveo u ovaj svijet, zbog toga mi to moramo širiti u svijetu. Časni Poslanik s.a.v.s. je naređivao da kažemo selam svakome koga znamo i onima koje ne znamo. On je upozorio da se zloba i ljubomora uvlačila među ljude slično kako je osudila na prokletstvo stare narode. On je rekao da je zloba bila pogubna i čovjek ne može postići ulazak u Džennet ukoliko nema savršenu vjeru a ne može imati savršenu vjeru ukoliko nije živio u uzajamnoj ljubavi i naklonosti; prenošenje selama drugima je bit ovoga.

Huzur je rekao da se nažalost ovih dana zloba i ljubomora uvukla u svakodnevne živote prelazeći sve granice. Zaista je značaj poruke haqul ebaad (prava ljudi) Obećanog Mesije a.s. u tome da obuzda zlobu i ljubomoru. Nažalost ponekad se prepirke među ljudima Džemata mogu završiti tako da budu izbačeni iz Džemata. Nedavno su dvije zavađene porodice izazvale ozloglašenost Džematu u jednoj oblasti i morala je biti poduzeta disciplinska mjera protiv njih. Kad je jedna strana pokušala da se pomiri nazivanjem ‘selama’ drugom u džamiji oni su bili odbačeni. Huzur je rekao da je sramota da se uprkos prihvatanja Obećanog Mesije a.s. i time što su upoznati sa njegovih deset uvjeta zavjeta dešavaju ovakvi prekršaji. Ovi disciplinski postupci izazivaju Halifi mnogo žalosti i više od toga ovi postupci su izvor Allahovog nezadovoljstva, Koji je Selam, pa ipak ljudi izazivaju Njegovo nezadovoljstvo svojim lošim vladanjem. Objašnjavajući dalje termin ‘Selam’ Huzur je citirao Imama Gazalija i rekao da je to ono Biće koje je slobodno od svih mana i svih pogrešaka i čiji su postupci ne samo slobodni od svakog zla, zapravo oni imaju svojstvenu dobrotu u sebi. Imam Ragib je rekao da atribut selam označava da je Allah slobodan od svih očevidnih i skrivenih mana i abdus Selam (sluga Al Selama) je onaj ko je manifestacija ovog atributa i zaista Bog takvu osobu čuva sigurnom od svake pogreške, nesreće i mane.

Huzur je rekao da čovjek ne može imati koristi od Božijeg atributa selam ako drugi muslimani nisu sigurni od njega. Baš kao što je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao da je onaj čovjek musliman od čijeg su jezika i ruku muslimani sigurni. Huzur je rekao da održavanje dobrih međusobnih veza nije sporedna stvar, ako čovjek želi da bude pridružen Al Selamu onda on mora da širi mir i sigurnost. Časni Poslnaik s.a.v.s. je rekao da je to obaveza istinskog vjernika da je on ili ona jamac (garant) za cijeli ljudski rod i od kojeg su svi ljudi sigurni. Huzur je rekao da je upravo ova poruka mira i sigurnosti to što omogućava tabligh (propagiranje poruke islama) i to odvodi ljudima da ulaze u okrilje islama. Samo sa ovom vrlinom čovjek može poprimiti Božije atribute.

Tumačeći ovaj predmet Huzur je citirao ajet 128 iz sure Al Anam (6:128): ‘Za njih je boravište mira sa njihovim Gospodarom, i On je njihov prijatelj zbog onoga što su oni činili.’ On je također citirao ajet 17 iz sure Al Maida (5:17): ‘Time Allah pućuje one koji traže Njegovo zadovoljstvo na putevima mira, i izvodi ih iz svake vrste mraka na svjetlo Svojom voljom, i upućuje ih ispravnom putu.’ I ajet 59 iz sure Ja sin (36:59): ‘Mir vama – riječ pozdrava od milostivog Gospodara.’ Komentarišući ovaj ajet, Obećani Mesija a.s. je rekao da je istinski selam onaj koji je od Boga. Zaista je ova vrlina ugasila vatru za Hazret Ibrahima a.s. Bit vrline ‘selam’ je da sama čovjekova duša pada na sedždu Gospodaru i sa svih mogućih aspekata Bog i Njegove naredbe dobivaju prednost nad svim ovosvjetskim stvarima.

Huzur je rekao da se samo možemo nadati da budemo primaoci Božijih obećanja datih Obećanom Mesiji a.s. kad, u skladu sa njegovim učenjima stvaramo svijest za Božiji atribut Al Selam i nastojimo da dođemo pod zaklon Allahovog skloništa. Mi smo zaista krajnje sretni u tome da smo prihvatili Imama ovog doba za kojeg nam je bilo naređeno da mu prenesemo ‘selam’. Allah mu šalje Svoj selam kroz objave –s ciljem da učestvujemo u ovim dobročinstvima (dobrotvornostima) i da dobijemo mjeru ‘selama’ mi moramo staviti u praksu svu uputu koja proističe iz odličja upute koja je bila objavljena Časnom Poslaniku s.a.v.s. i odlikom koje je revnoj odanosti Obećanog Mesije a.s. bio poslan ‘selam’ u njegovoj objavi, naslovljenoj imenom ‘Ibrahim’. Huzur je objasnio da ovo označava da sve vatre zapaljene od njegovih protivnika mogu biti ugašene.

Huzur je rekao da će neprijateljske vatre zapaljene bilo gdje u svijetu biti ugašene zbog toga što su zapaljene protiv sljedbenika Obećanog Mesije. Bez obzira da li se ovi plamenovi opozicije dižu u Sri Lanki, Bangladešu ili Pkistanu, ne samo da će biti ugašeni zapravo će oni navijestiti mir i sigurnost, jer ovo je naša vjera. Huzur je rekao da je upravo prije nego što je došao na džumu dobio poziv sa obavještenjem o oštroj opoziciji u Sri Lanki gdje je 500 ljudi napalo našu džamiju i zarobili su 60 klanjača. Policija je na kraju izbacila zločince. Obraćajući se Ahmadi muslimanima Sri Lanke Huzur je rekao da su ovi plamneovi opozicije zapaljeni od ljudi koji sebe pridružuju Poslaniku s.a.v.s. koji je bio utjelovljenje sigurnosti i mira.

Nalažući im da budu ustrajni Huzur je rekao da će oni Allahovom milošću biti pobjednici u svojoj kušnji. On je rekao da je sramota prisustvovati zlodjelima ovih ljudi dok ih svijet gleda, u tome da oni sebe pridružuju Časnom Poslaniku s.a.v.s. koji je donio poruku ljubavi, sklada i mira. Huzur je rekao da su ovi ljudi u svojoj ludoj smjelosti na krivom putu da dokrajče Ahmadijat, ali Bog im nikada neće dopustiti da ispune ovo nagađanje. Oni mogu misliti da je ovo (Ahmadijat) mladica zasađena od Britanaca, ali Ahmadijat je bio zasađen od Boga Lično, kako ga oni ikada mogu uništiti? Zaista će oni biti poniženi. Plamenovi opozicije podignuti u Sri Lanki će uskoro biti ugašeni. Huzur je tražio od Ahmadi muslimana Sri Lanke da se okrenu Bogu s ciljem da traže Njegovu milost i blagoslove, on je također nalagao zajednici širom svijeta da mole Boga da nam dadne da uskoro prođemo kroz ovu kušnju.

Objava Obećanog Mesije a.s. da svaki Ahmadi treba da uvijek pamti ovo: ‘Selam (mir) Ibrahimu! Mi smo njega očistili i oslobodili ga patnje (muke) i zaista smo Mi ovo postigli. Zbog toga vi treba da slijedite Ibrahimovim stopama.’ Druga objava sa malom razlikom proglašava: ‘odabirući Ibrahima kao iskrenog prijatelja.’Huzur je rekao da sljedbenici onoga koga je Allah odabrao kao iskrenog prijatelja treba sigurno da budu oni koji idu putem utemeljivanja Njegovog jedinstva.

Huzur je rekao da primjećujemo da su Allahovi blagoslovi na nas ogromni da je to kao da On Lično silazi da napravi dobrim sve naše stvari. Nedavno je na MTA Al Arabija Huzur rekao da je kazao da je to zaista bilo ispunjenje Njegovih Božijih obećanja.

Huzur je dalje skrenuo pažnju na to da Božije naredbe stavimo u praksu i citirao ajet 64 iz sure Al Furkan (25:64): ‘A robovi Uzvišenog Boga su oni koji idu zemljom na dostojanstven način i kad im se naznalice obrate, oni kažu: ‘Selam – Mir!’ Huzur je rekao da je vrhunski primjer poniznosti bio pokazan od Časnog Poslanika s.a.v.s. u vrijeme pobjede u Meki, gdje je on posije toga podijelio mir i sigurnost.
Huzur je nalagao da slijedimo Božije naredbe, da izbjegavamo ono što je beskorisno i apsurdno i da širimo mir i osjećaj sigurnosti da tražimo Allahovo zadovoljstvo. On je molio da nas sve Allah omogući u ovome.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp