U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut As-Salam (Izvor Mira)

Kratki sadržaj

 

Huzur je u svojoj današnjoj hudbi nastavio na temu Božijeg atributa Als- Selam.
Navodeći ajet 17 iz sure Al Maida (5:17) Huzur je rekao da je Allah proglasio da je sada islam jedina vjera kroz koju čovjek može postići Njegovu blizinu i da je ovo vjera koja promoviše mir i sigurnost.

U ajetu 4 sure Maida Allah iznosi da je On usavršio vjeru u formi islama. Huzur je objasnio da je ovo vjera koja nosi sve naredbe i znanje u svom Šerijatu (vjerskom zakonu) prostirući se od čovjekovog privatnog života do međunarodnih pitanja.

Ako neko teži da dijeli mir, sigurnost i ljubav u privatnim životima kao i u svijetu, ovo je vjera koju treba posvojiti.

U ljudskoj je prirodi da razvija nježna osjećanja za osobu za koju čini dove ukoliko, naravno, taj nije nepopravljivi licemjer. Pozivajući se na ajet na početku, Huzur je rekao da vjernik ima čvrstu vjeru u Drugi svijet i bio mu je pokazan ‘put’ ka ovom prebivalištu mira. Zbog toga on ili ona mole da im bude poklonjena potpuna iskrenost tako da budu u stanju da predaju poruku mira i sigurnosti drugima.
Kad osoba prilazi ovom zadatku sa ovim mišljenjem nema načina da on nanese štetu društvu, zapravo društvo ima korist od takve osobe.

Huzur je rekao da je u obliku pozdrava ‘eselamu aleikum’ krasno osiguranje da se širi mir u svakodnevnom životu. Najbolji način da najavite svoj dolazak je da kažete ovaj pozdrav.

Objašnjavajući ovo Huzur je rekao da u velikim ograđenim kućama, ovo može biti praktikovano da prvo nazovete ‘selam’ na interkomu i da se predstavite.

Citirajući ajet 28 sure An -Nur (24:28) koji specificira gornju praksu Huzur je rekao da je ‘selam’ prelijepa dova koja promoviše osjećanje mira i sigurnosti. Neki ljudi nastoje da uđu u kuće drugih nenajavljeni, domaćin možda ne voli ovaj stepen neformalnosti i ovo može voditi sporu.

Objašnjavajući dalje Huzur je rekao da ako čovjek ide da vidi drugog čovjeka u njegovoj kući i uvidi da on nije tamo najbolje je da ode i vrati se kasnije. Huzur je rekao da nije dobra ideja insistirati na sjedenju i čekanju, osim ako to nije bliska rodbina unutar propisanih granica. Ovom mjerom ćete izbjeći mnoge pritužbe, dvoumice i slično.

Pozivajući se na hadis Huzur je rekao da je bila praksa Časnog Poslanika s.a.v.s. da se strogo drži toga da najavi svoj dolazak izgovarajući ‘eselamu aleikum’ i on je naređivao svojim drugovima da ostanu čvrsto na ovome.

Citirajući dio ajeta 62 sure An- Nur Huzur je rekao da ako porodice usade naviku izgovaranja ‘selama’ jedno drugom kad ulaze u kuće to će na duže vrijeme ići prema promovisanju uzajamne ljubavi i naklonosti.

Ako domaćin u kući ima strogu narav njegova porodica će biti ‘zaštićena’ od njegove strogosti kroz izgovaranje ‘selama’. Događa se da u takvim situacijama djeca postanu neposlušna i žena ima stalnu brigu. Nekada ovo vodi odvajanju za ženu i muža kasnije u životu, nakon što su godine i godine potrošili zajedno. Huzur je rekao da će praksa izgovaranja ‘selama’ smanjiti broj takvih primjera.

Huzur je dao primjedbu da ako su djeca podizana na praksi uzajamne ljubavi i naklonosti, oni će biti izvor mira za svoje roditelje i društvo, i tinejdžerske godine – u toku kojih se neki okrenu negativnim putevima – će proći s mirom. Huzur je primjetio da ponekad mala djeca ne kažu selam i roditelji to pripisuju plašljivosti. Naprotiv, Huzur je rekao, on ponekad vidi djecu da imaju svašta u dvorištu, i povremeno postaju nevaljali, a da je to vrijeme i mjesto da budu plašljivi i pristojni. Zbog toga je bitno da odrasli započnu izgovaranje ‘selama’ djeci s ciljem da promovišu mir i sigurnost.

Huzur je naveo događaj iz života Maulana Sher Alija, druga Obećanog Mesije a.s. govoreći o tome kolika je vrijednost izgovaranja ‘selama’ i u započinjanju njegovog izgovaranja.

Huzur je naveo još nekoliko hadisa da objasni koliko je ogromno dobro u izgovaranju ‘selama’.

Huzur je citirao ajet 47 sure Al Anfal (8:47) da objasni korist uzajamnog mira i veze. On je pročitao isječak iz pisanja Obećanog Mesije a.s. gdje on navodi da je rascjep među raznim sektama u islamu bio izazvan opadanjem islama i Bog je utemeljio Ahmadija misiju da popravi položaj islama.

Huzur je dodao da ovo stavlja ogromnu odgovornost na nas da promovišemo mir i sigurnost na najnižem nivou i također u svojim kućama tako da budemo u stanju da ovu poruku predamo svijetu.

Huzur je rekao da smo i danas svjedoci obistinjavanja riječi Obećanog Mesije a.s. kad postoje duboke podjele u svijetu islama, premda su oni ujedinjeni u suprotstavljanju Ahmadijatu. Šta više kroz samoubilačko bombardovanje muslimani ubijaju muslimane.
Huzur se pozvao na TV debatu koju je slučajno gledao na kanalu ARY u kojoj su učestvovali Indiski i pakistanski komentatori. Jedan gospodin Indijac je skrenuo pažnju na sektaško ubijanje na Srednjem istoku i također spomenuo proganjane Amadi muslimane, na što je TV glavni spiker brzo upao govoreći da je stvar Ahmadi muslimana izvan ove tačke pošto oni nisu muslimani. Huzur je rekao da su oni sami u tako žalosnom stanju i nisu ni u kakvoj poziciji da promovišu mir i sigurnost. Huzur je usporedio (osrtao) njihovu potčinjenost drugim silama kao da je sami njihov život zatvoren u boci a boca je u vlasništvu moćnog džina kojeg oni jure za sve jer sami od sebe nemaju nikakve moći.

Huzur je rekao: Da nas Allah omogući da ostanemo na ispravnom putu koji je naredio Allah i Njegov Poslanik; putu koji vjernika izvodi iz mraka na svjetlo.

Kad promatramo Allahove blagoslove na nas mi smo privučeni osjećanju zahvalnosti – i tako i treba da budemo – u tome da smo u Zajednici Obećanog Mesije a.s.. Da nas Allah omogući da ispunimo svoju dužnost prema ovome.

Zatim je Huzur tražio da činimo dove za MTA kanal koji je posebno namijenjen za arapski svijet. Huzur je rekao da je ovaj kanal kroz ogroman teški rad prenio poruku Božijeg jedinstva i prestavio je razne dokaze i argumente da zada protuudarac nedavnom napadu kršćanstva na Srednjem istoku. Huzur je rekao da je odgovor iz arapskog svijeta bio ogromna zahvalnost u pogledu diskusije programa u kojima su također učestvovali kršćani i održane su otvorene debate. Međutim, kršćanski sveštenici u Egiptu su pokrenuli sudski postupak protiv nas. Huzur je rekao da mi ne treba da tražimo odobrenje od sudova jer imamo ugovor sa satelitskom kompanijom. Huzur je rekao da je ironično da oni koji optužuju islam da se širio upotrebom sile danas sami koriste silu. Huzur je nalagao da činimo dove da Allah poštedi svake štete i zla one koji teško rade na ovim programima i da Allah nagradi one koji su izvan naše Zajednice ali su pokazali osjećaj časti za islam i podržali ove programe. Huzur je rekao da treba da činimo dove za džemate širom svijeta gdje god je opozicija uzela maha, da Allah, prema Svom obećanju ugasi svu opoziciju.

Huzur je rekao da izgleda da će Allahova odredba uskoro pokazati dalje uspjehe Zajednice. Iz prošlog iskustva opažamo da, što opozicija postaje veća, naš uspjeh je veći. Da mi, okrečući se sve bliže Njemu, donesemo bliže vrijeme uspjeha.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp