U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut As-salam

Kratki sadržaj

 

Bazirajući svoju hudbu opet na temu Božijeg atributa As-Selam, danas je Huzur objasnio ovaj predmet pozivajući se na ajet 37 iz sure An- Nisa (4:37) čiji prevod glasi:
”I obožavajte Allaha i nemojte Mu nikakvog druga pripisivati, i činite dobročinstvo roditeljima, i bližoj rodbini, i siročadima, i siromašnim, i komšiji koji vam je rodbina, i komšiji koji vam nije rodbina, i prijateljima, i putniku, i onima koje vaše desne ruke posjeduju. Sigurno, Allah ne voli ohole i hvalisave, ”

1. Huzur je rekao da ajet govori o jedanaest postupaka dobrote kroz koje je poruka mira i sigurnosti predata drugima. Ako se vjernici budu čvrsto držali ovih naredbi sigurno je da će pomoći održavanju spokojne zajednice koja će odisati mirom i sigurnošću.

2. Prvo, čovjeku je naređeno da ispunjava prava Allaha, da obožava Jednog istinskog Boga i da podržava Njegovu jedinstvenost. Shvatanje ovog temeljnog cilja je presudno za vjernika; jer jedino ovo je put koji vodi razumijevanju Božijih atributa kroz koje se može tražiti dobro.

3. Poslije ovoga čovjeku je naređeno da ispunjava prava ljudi a među njima je prvo dobrota prema roditeljima. Zaista je Časni Kur’an vrlo jasan i izričit o dobroti prema roditeljima, pogotovu u svjetlu njihovog sažaljenja i predanosti u toku čovjekovog djetinjstva. Kao što je objašnjeno u ajetu 25 sure Bani Israil (17:25) kao i u ajetu sure Al ahkaf (46:16).

4. Objašnjavajući dalje Huzur je rekao da čovjek samo može biti ubrojan istinski pokornim Bogu, i da promoviše mir i sigurnost, ako se drži svih naredbi među kojima je naredba da pokazujete dobrotu prema roditeljima.

5. Huzur je rekao da roditelj treba da bude oprezan da su ovdje spomenuti ‘roditelji’ oni čije je potomstvo dobro; drugim riječima roditelji treba da uzdižu svoju djecu gajeći mir i sigurnost. Ajet sure Al Ahkaf prvo skreće čovjekovu pažnju u njegovom svojstvu sina da moli (Boga) za svoje roditelje i kasnije u njegovom svojstvu roditelja da moli za potomstvo da bude bogobojazno.

6. Zatim je čovjeku naređeno da bude dobar prema rodbini, ili bliskoj rodbini. Huzur je objasnio da ova kategorija uključuje i majčine i očeve porodične veze kao i rodbinu žene i muža. Čovjeku je naređeno da ispunjava njihova prava i da ih poštuje. Ovo također uključuje onu rodbinu s kojom se osoba možda ne slaže najbolje zbog sukoba ličnosti itd. Čovjeku je naređeno da bude dobar i učtiv prema njima.

7. Huzur je rekao da nekad muž nije pošten u svom tretmanu ženine rodbine dok su drugi put žene nerazumne u izrugivanju rodbini muža. Huzur je rekao da Amadi zajednica, kojoj je od Allaha i Njegovog Poslanika naređeno da širi mir i sigirnost u društvu, Zajednica koja je prihvatila Imama ovog doba koji nam je objasnio visoki moral, treba da bude oslobođena od ovih stvari.

8. Huzur je rekao da se suočavamo sa opozicijom zbog toga što smo primili onoga koji je određen od Boga. Oni koji dođu u okrilje Ahmadijata pojedinačno se moraju suočavati sa ovom opzicijom od svoje bliske rodbine. U takvim primjerima još je značajnije održavati ove porodične veze i ne donijeti sramotu onome čiji se dolazak dogodio da promoviše mir i sigurnost.

9. Huzur je rekao da su nažalost primljeni prigovori protiv nekih vršioca dužnosti uprave Zajednice u pogledu neprikladnog lošeg tretmana prema porodici. Ovi prigovori nekad dođu u tako ogromnim brojevima da to postaje zabrinjavajuće. Kad je protiv njih poduzet postupak oni prave protest da su lišeni služenja Zajednice; ovo je stvar o kojoj treba da razmisle prije nego što je prekasno.

10. Siročad i oni u nuždi su najslabiji dijelovi društva. Prema njima je naređena ljubaznost. Ponekad ovaj dio društva postaje upleten u stvaranju nereda; ovo može biti reakcija prema neprestalnoj diskriminaciji i ove ljude onda prevare neki sa zadnjim motivima. Eksploatatori ih poučavaju u mržnji i pošto se ovi ljudi osjećaju potpuno zastrašeni oni ih uzimaju kao svoje dobronamjernike.

11. Huzur je rekao da je uobičajeno u zemljama trećeg svijeta da siročad i napuštena djeca budu prevareni od ovih eksploatatora. Porodice u teškom položaju koje imaju više djece pošalju ih u medresu u vjerovanju da će dobiti bar neko vjersko obrazovanje. Međutim, velika većina ove djece su ispranog mozga i obučeni da stvaraju nered uključujući samoubilačke bombe.

12. Navodeći lično iskustvo Huzur je rekao da se on jedanput sreo s nekim mladićima u toku lova blizu mjesta Behra (Pakistan) koji su bili poslani od svojih roditelja u medresu radi vjerskog obrazovanja, no oni su govorili o ručnim granatama, mecima i sklapanju pušaka. Ova djeca su jasno bila eksploatisana u ime religije. Vlada je odgovorna da hrani ovu podjarmljenu djecu. Ukoliko ne budu najavljeni konstruktivni organizovani metodi da dopiru do njih ne može biti stvorena pravedna zajednica. Osim toga, dobrota prema siročadima i siromašnim je put traženja Allahovog zadovoljstva. Huzur je naveo nekoliko hadisa da dalje objasni ovo pitanje.

13. Huzur je spomenuo organizovan način na koji Zajednica omogućava brigu za siročad u Pakistanu i afričkim zemljama. Huzur je rekao da ima određeni fond za ovu svrhu i članovi Zajednice treba da velikodušno doprinose tome. Slično tome je Halifatul Mesih IV r.a. započeo Merjem fond koji pomaže porodicama koje su u teškom položaju prilikom udaje njihovih kćeri. Huzur je rekao da su doprinosi za ovaj fond malo opali i nada se da će posebno utjecajni članovi zajednice biti privučeni da doprinesu tom fondu.

14. Govoreći dalje o kategorijama prema kojima je u Kur’anskim ajetima naređena dobrota, Huzur je rekao da komšijama, bilo da su u srodstvu ili ne, treba da bude pokazana ljubaznost. Istinski Božiji sluga je samo raspoznat kad on ili ona čak stranca tretira s ljubaznošću i obzirom. Huzur je naveo hadis u kojem je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao da je toliko mnogo isticanja bilo dato pravima komšija da se on pitao hoće li komšija imati udjela u čovjekovom nasljedstvu.

15. Huzur je rekao da su na zapadu ljudi prezauzeti u svojim životima i možda shvatanje komšija nije isto. Međutim, kad im mi pokažemo bezrezervnu dobru volju oni također odgovaraju pozitivno. Huzur je rekao da je, otkad je pokrenuo program da se njeguje (unapređuje) dobra volja sa komšijama, primio mnoge prijatne izvještaje. Pošto su uručeni pokloni na bajram kao i u vrijeme njihovih praznika zabilježen je pozitivan odgovor u promjeni njihovog pogleda o islamu kao ekstremističkoj religiji.

16. Huzur je rekao da su u zadnje dvije godine komšije Fazl džamije povremeno pozvani i objašnjeno im je islamsko učenje o komšijama. Ovo je imalo vrlo dobar prijem i Huzur često prima pisma i čestitke od njih. Huzur je rekao da ovo gaji mir i sigurnost i da je to također sredstvo za prenošenje poruke islama. Za one među njima koji nisu zainteresovani za religiju u najmanju ruku je uklonjena pogrešno stvorena kriva predstava zle volje prema islamu.

17. Obećani Mesija a.s. je rekao da se ‘komšiluk’ može protezati na duljinu od stotinu milja. Huzur je rekao da sa Ahmadi muslimanima koji nastanjuju 185 zemalja svijeta, ako oni iskorače stotinu milja oko svoje oblasti sa komšinskom dobrom voljom, bit će izbrisana sva pogrešna shvatanja o islamu da je gruba religija.

18. Kur’anski ajeti nastavljaju da proširuju horizonte ljubaznosti i dobre volje i uključuje naše kolege, šefove, potčinjene među onima koji treba da budu primaoci naše dobrote. Huzur je rekao da ljudi koje srećemo na našim skupovina Zajednice, đelsi itd su također među onima koji zaslužuju našu dobrotu i naklonost. Zapravo, kad se zamislimo niko nije isključen od toga da prima zaslužnost ove naredbe.

19. Naređeno je da pokazujemo dobrotu i saosjećanje prema putnicima također. Ukratko, ne treba da propustimo čak ni najmanju priliku da pkazujemo ljubaznost i dobrotu.

20. Slijedeća naredba govori o ljubaznosti prema onima koji su zaposleni kod nekoga da ih služe. Obećani Mesija a.s. je rekao da svim živim stvorenjima koja su u nečijem posjedstvu treba da bude pokazana ljubaznost i saosjećanje.

21. U zaključku ajet proglašava da Allah ne voli oholog i hvalisavog i da onaj ko se ne drži ovih naredbi ne može biti istinski sluga Božiji, zapravo zbog oholosti on slijedi šejtana. Arogantnost je također prepreka čovjeku koja ga onemogućava da ispunjava prava ljudi.

22. Huzur je rekao da je naša sreća da smo bili u stanju da prihvatimo Imama ovog doba, mi zato treba da se zamislimo nad ovim stvarima, samo analiziramo i radimo prema tome da postanemo istinski Božiji robovi, da ne bismo bili progutani u stvarima koje izazivaju Božije nezadovoljstvo i koje su lišene blagoslova. Mi treba da tražimo Allahovu pomoć, da tražimo oprost jer On je uvijek milostiv i oprašta nenamjerno rđavo djelo.
Huzur je savjetovao da tražimo Allahovu milost i sažaljenje tako da budemo uvijreni u Njegov oprost.

23. Da Allah usavrši našu vjeru i na nas gleda sa zadovoljstvom i izvede nas iz svih teškoća, i da svakog trenutka doživimo Njegov oprost i milost.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp