Wie is God

De Ware God

“Hem bereiken is Hem herkennen. En echt in hem geloven, met ware liefde een band met Hem opbouwen, en Zijn ware zegeningen ontvangen. Het zou wreed zijn om met zo’n rijkdom in mijn bezit deze niet met het mensdom te delen. Hen te laten uithongeren terwijl ik in zo’n luxe leef, nee, zo iets kan ik niet doen. Mijn hart smeult van droefheid wanneer ik hen in deze befoeftige toestand zie. Mijn hart bezwijkt bij de gedachte aan hun doelloos bestaan in duisternis. Ik verlang dat hun huizen gevuld worden met goddelijke welvaart, dat zij zoveel juwelen van de waarheid en geloof mogen ontvangen tot de grenzen van hun vermogen.

Het is duidelijk dat iedereen zijn eigen soort lief heeft, zelfs kleine mieren wanneer geen zelfzuchtige dwang hen hierin verhindert. Dus een persoon die oproept naar het Pad van God, is verplicht de meeste liefde te tonen. Daarom heb ik de mensheid lief, meer dan wie ook. Ik ben de vijand van slechte daden, wreedheden, wanorde en opstand in elke vorm, niet de vijand van iemand zijn persoonlijkheid. Daarom bied ik, gemotiveerd door mijn grenzeloze liefde voor de mensheid, hun die schat aan die de sleutel is tot alle schatten en giften van het Paradijs…

Ik ben geïnformeerd dat van alle religies de Islaam de ware is. Er is mij verteld dat van alle geopenbaarde waarheden alleen de Heilige Koran, vrij is van menselijke mengelingen en die de grootste vereiste authenticiteit bezit.

Er is mij uitgelegd dat van alle boodschappers, diegene die een perfect model van menselijke uitmuntendheid in zijn levensstijl presenteerde, onze Heilige Meester en Leider, Mohammad, de Heilige Profeet is (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn). Ik ben geïnformeerd door de meest reine en vrome openbaring van God dat ik door Hem gezonden ben als Beloofde Messias en de aangestelde Mahdi – een godsdienstige scheidsrechter om alle verschillen op te lossen, intern en ook extern.

De titels Messias en Mahdi die ik heb gekregen, zijn mij verleend door de Heilige Profeet van Allah, vrede zijn met hem. Het zijn dezelfde titels die direct aan mij toegeschreven werden door Allah Zelf, door middel van goddelijke openbaring. Bovendien houdt de stand van zaken in deze eeuw in, dat deze mijn titels zouden zijn. Zo getuigen deze drie feiten voor mijn naam. Ik roep God mijn Heer, Die Meester is van de hemel en aarde als getuige dat ik van Hem kom”.
(Arbaeen, deel I, blz. 3; Ruhani Khazain, deel 17)

“Ons paradijs is in onze God. Onze grootse vreugde is in onze God, want wij hebben Hem gezien en in Hem alle schoonheid gevonden. Deze schat is het waard te worden verkregen, zelfs als men hierbij het leven moet laten. Deze robijn is het waard te worden gekocht, zelfs als men zich hierin geheel moet verliezen. O gij die hiervan verstoken zijt, spoedt u naar deze bron, want zij zal uw dorst lessen. Het is de bron des levens die u zal redden. Wat moet ik doen en hoe zal ik dit goede nieuws in de harten laten vestigen? Hoe zal ik  in de straten uitroepen dat dit uw God is, zodat de mensen mogen horen? Welke medicijn zal ik zodat hun oren zich openen om te luisteren. Als u tot Allah behoort, wees er van verzekerd dat Allah zeker tot u zal behoren”.
(Kashti Nuh blz.21-22 Ruhani Khazain, deel 19)

“O luisteraars, luister! wat is het dat Allah van u verlangt? Alleen dit dat u alleen de Zijne wordt en geen gelijke aan Hem opricht, noch hier op aarde, noch in de hemel.

Onze God is de God, die vandaag evenzeer leeft zoals in het verleden leefde. Evenzo spreekt Hij vandaag zoals Hij in het verleden sprak; en Hij luistert zoals Hij in het verleden luisterde. Te denken dat Hij in deze eeuw alleen luistert maar niet spreekt is een nutteloze gedachte. Integendeel, Hij hoort en spreekt. Al Zijn eigenschappen zijn eeuwig en altijddurend. Geen van Zijn eigenschappen is opgeschort en dit zal nooit het geval zijn. Hij is de ene en heeft geen deelgenoot; Hij heeft geen zoon en geen echtgenote; en Hij is weergaloos en niemand is Hem in enig opzicht gelijk.

Niemand is Hem qua eigenschappen gelijk. Geen van Zijn krachten tanen ooit. Hij is dichtbij ook al is hij ver en hij is ver ook al is hij dichtbij. Hij is de Hoogste, toch kan niet worden gezegd dat er nog iemand anders onder Hem is. Hij is in de hemelen, maar men kan niet zeggen dat Hij niet op de aarde is. Hij verenigt in Zich alle meest volmaakte eigenschappen en Hij manifesteert de deugden die waarlijk lofwaardig zijn. Hij is de bron van alle uitmuntendheid; Hij is de Almachtige. Al het goede is van Hem afkomstig en tot Hem keren alle dingen terug.

Alle bezittingen behoren Hem toe. In Hem worden alle voortreffelijkheden verenigd. Hij is vrij van smetten, zonder zwakheid. Hij is uniek in Zijn recht te worden aanbeden door allen die op de aarde verblijven of tot de hemelen behoren.”
(Al-Wasiyyat, blz. 309-310, Ruhani Khazain, deel 20)

“Die God (zoals gepresenteerd door de Koran) is een uiterst getrouwe God, Die wonderen verricht voor hen die Hem getrouw blijven. De wereld is er op uit hen (die Hem getrouw zijn) te vernietigen, maar Hij Die met hen bevriend is behoedt hen voor ieder gevaar en schenkt hun de overwinning op ieder terrein. Hoe bijzonder gelukkig is hij die de banden met Hem nooit verbreekt.”
(Kashti Nuh, blz. 20, Ruhani Khazain, deel 19)