Wie is een kalief en hoe wordt hij gekozen

Kalifaat of Khilafat is een spirituele instelling die het profeetschap opvolgt. Het biedt eenheid, vooruitgang, rechtvaardigheid en veiligheid voor de volgelingen van een profeet. De Kalief of ‘Khalifa’ is de geestelijke erfgenaam van een profeet, zijn plaatsvervanger en ondergeschikte. Hij ontleent zijn gezag aan zijn Meester-Profeet en wordt als zodanig de centrale autoriteit voor zijn volgelingen.

Khilafat in de Koran

In hoofdstuk 24, vers 56 van de Heilige Koran staat:
Allah heeft aan degenen onder udie geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen voorzeker tot stedehouders op de aarde zal stellen, zoals Hij degenen die vóór hen waren tot stedehouders maakte.

De bovenstaande vers zinspeelt op het feit dat opvolgers op de aarde zullen worden gemaakt, net zoals er door God opvolgers werden gemaakt van mensen die vóór hen waren en dit omvat eveneens ook het concept van de oprichting van Khilafat na de komst van eerdere profeten.

Khilafat na de Heilige Profeet (saw)
Bijvoorbeeld, de dood van de Heilige Profeet van de Islam (saw), werd gevolgd door de spirituele instelling van Khilafat.
De eerste opvolger of kalief na de Heilige Profeet Mohammed (saw) was Hazrat Abu Bakr Siddiek (ra), een metgezel van de profeet (saw). Na de dood van Hazrat Abu Bakr (ra), volgde Hazrat Umar Farooq (ra) op als de kalief van de profeet (saw), vervolgens Hazrat Usman Ghani (ra) en tenslotte Hadhrat Ali ibn Abi Talib (ra); dit vertelt ons ook dat er maar één Khalifa kan zijn op
een moment. Al deze Khulafaa (meervoud van Khalifa) stonden bekend als de Rechtgeleide Khulafaa of de Khulafaa al-Rashideen.

Khilafat in de Ahmadiyya-moslimgemeenschap

Toen de Beloofde Messias, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as) (de heilige stichter van de Ahmadiyya-moslimgemeenschap) overleed, werd Khilafat opnieuw gevestigd. Dit is bekend als de Khilafat van Ahmadiyyat of Khilafat al-Ahmadiyya.

De Khulafaa van de Beloofde Messias (as) staan bekend als Khulafaa al-Masih, of de Khulafaa van de Messias. De eerste Khalifa van de Beloofde Messias (as) was Hazrat Hakeem Maulvi Nooruddin (ra), bij wiens overlijden Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad (ra) Khalifa werd. De derde kalief was Hazrat Mirza Nasir Ahmad (ru) en de vierde opvolger was Hazrat Mirza Tahir Ahmad (ru). De vijfde opvolger en de huidige Khalifa van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap is Hazrat Mirza Masroor Ahmad (Moge God hem helpen).

Benoeming van de Khalifa
Volgens de Islamitische leer kan het Khilafat in geen geval worden geërfd van de vader of familieleden. Het is een heilig vertrouwen, dat enkel gegeven wordt aan een vrome volgeling van een profeet. Hoewel mensen betrokken zijn bij het selecteren van de Khalifa geloven moslims standvastig dat Allah de Khalifa benoemt. Volgens de Islam worden mensen die het selecteren van de volgende kalief toevertrouwd zijn door Allah geleid tijdens het selectieproces; het eindresultaat is dat de meest bekwame en rechtvaardige persoon wordt geselecteerd voor de positie van Khalifa.

Op het moment van het overlijden van de Heilige Profeet (saw) werd zijn naaste en meest gerespecteerde metgezel (Hazrat Abu Bakr (ra)) door het volk gekozen als Khalifa. Het is nuttig op te merken dat bij deze gebeurtenis een belangrijk precedent werd gevestigd:

Op het moment van het overlijden van de profeet (saw), verzamelde een groep moslims bekend als de Ansar (de ‘helpers’ bestaande uit vooral vroege bekeerlingen en degenen die vochten in de vroege defensieve veldslagen naast de profeet (saw)) zich in een zaal in de buurt van Medina bekend als Saqifah Banu Sa’idah en kozen Sa’d bin ‘Ubada’ als opvolger van de Profeet en wilden hem benoemen als Khalifa aangezien hij partijgenoot was van de Ansar. Dit gebeurde zonder met de Muhajirin (emigranten) te overleggen, waaronder enkelen de meest naaste metgezellen van de Profeet (saw) waren.

Zodra Abu Bakr (ra) en Umar (ra) dit hoorden, begaven hij en Umar (ra) zich samen met enkele anderen onmiddellijk naar de zaal van Banu Sa’idah waar ze besloten hadden Sa’d bin Ubadah te benoemen tot Khalifa. Abu Bakr (ra) legde hen uit dat hoewel zij (de Ansar) verdienstelijk en lofwaardig waren in hun dienst voor de Islam, de Arabieren alleen het gezag zouden accepteren van degenen die van de stam van de profeet (saw) waren – de Quraish. Abu Bakr (ra) stak toen Umar’s (ra) hand en die van Abu’ Ubada bin Abdullah uit en zei dat ze één van de twee als de Khalifa moesten accepteren.

Hierop antwoordde de Ansar dat “er één heerser van onder ons en één van onder u zou zijn”. Een opstand en geroep ontstond met meningsverschil – uit vrees voor een onenigheid, zei Umar (ra) Abu Bakr (ra) onmiddellijk om zijn hand omhoog te steken en hij beloofde zijn trouw aan hem. Bij het zien van dit volgden de emigranten en de Ansar ook. Dit vormde de traditie dat er maar één Khalifa tegelijk kan zijn en het Khilafat niet gedeeld of gedelegeerd kan worden. (Sahih al-Bukhari; Vol.8, Boek 82 (Punishment of Disbelievers at War with Allah and His Apostle), Hadith No. 817)

Meer recentelijk, na het overlijden van de Beloofde Messias (as) (de stichter van de Ahmadiyya-moslimgemeenschap), werd zijn naaste en meest gerespecteerde metgezel gekozen om de gemeenschap te leiden als de Khalifa. Op het moment van het overlijden van de eerste Khalifa van de Ahmadiyyat (Hazrat Hakim Maulvi Nooruddin (ra)), werd de tweede Khalifa, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad (ra) verkozen die bepaalde richtlijnen voor de benoeming van de nieuwe Khalifa had opgesteld waarin werd verklaard dat de verkiezing van de Khalifa moet worden toegewezen aan een kiescollege. Het Ahmadiyya Electoral College werd opgericht door Hazrat Khalifatul Masih II (ra), de tweede opvolger van de Beloofde Messias en Mahdi (as).

Tijdens de levensduur van de Khalifa blijft het college inactief en speelt het geen rol. Na het overlijden van de Kalief wordt het een actief en onafhankelijk kern die de volgende Khalifa kiest. Tijdens het verkiezingsproces worden namen voorgesteld en door leden goedgekeurd. Ze stemmen vervolgens voor de voorgestelde namen door middel van handopsteking.
(V & A-sessie met Hazrat Khalifatul Masih IV (ru), 24-26 augustus, Mannheim, Duitsland)