Kunnen er Profeten komen na Profeet Mohammad (vzmh) ?

Kunnen er Profeten komen na Profeet Mohammad (saw)?

Ja.

Profeten worden aangewezen door God voor de hervorming van mensen en hen te begeleiden naar hun Schepper. Middels hun hoge moraal en spiritueel gedrag brengen zij mensen terug op het rechtvaardige pad. Een onderscheid tussen profeten en heiligen en andere religieuze mensen is de grote hoeveelheid waarin God met profeten communiceert en het feit dat God hen informeert over toekomstige gebeurtenissen.

Een Moslim gelooft dat profeten aan alle naties van de wereld zijn verschenen. Dit omvat de Israëlitische profeten die genoemd worden in de Heilige Koran en de Bijbel, alsook de profeten van andere religies zoals Zoroaster (as), Krishna (as), Ram Chandar (as) en Budda (as).

Profeetschap begon met profeet Adam (as) en bereikte zijn hoogtepunt met profeet Mohammad (saw). Volgens de Islam kan er nu geen nieuwe profeet meer verschijnen. Echter, profeetschap als een instelling is niet beëindigd. Volgens de Heilige Koran en andere Islamitische bronnen kan er een profeet zijn na profeet Mohammad (saw), mits deze de Sharia van Mohammad (saw) volgt en volledig ondergeschikt is aan de profeet (saw) – aangezien Islam de perfecte religie is. Deze vervolmaking van de lering is echter geen garantie voor de vervolmaking van de mensheid en Moslims – netals alle volgelingen van religies ervoor – dreven ook zij weg van de ware leringen van hun religie na het overlijden van de profeet Mohammad (saw). Daarom zou er nood zijn aan een profeet voor het aanwakkeren van de ware lering en ziel van Islam en de mensheid terug op het rechte pad zetten. Dit is waarom volgens de Koran enkel wet dragende profeetschap is beëindigd met profeet Mohammad (saw), maar niet profeetschap zelf.

Deze interpretatie is niet alleen volgens de lering van de Heilige Koran en hadies, maar is tevens in overeenstemming met de kennis van hooggeleerde Moslims.

De mens is Allah’s hoogste creatie en is geschapen met een groot doel en vrije wil. Gezegend met wijsheid kan hij goed van fout onderscheiden en waarheid van valsheid. Alle vermogen en energie van de mens zou ingezet moeten worden om deze hoogste doelstelling te bereiken.

Om de mens hierbij te helpen, wekt God met Zijn Gratie profeten op die als voorbeeld dienen. Deze profeten zijn tussen alle mensen in alle delen van de wereld verschenen. Hun missie is altijd het leiden van de mensheid naar hun Schepper geweest door middel van hun voorbeelden.

De leiding geopenbaard aan elk profeet was ontworpen overeenstemmend met de specifieke noden van de tijd en locatie; vandaar dat deze tijdelijk van aard waren. Met de ontwikkeling en maturiteit van de mensheid stuurde God bevorderde en meer ontwikkelde leringen, passend aan hun tijd. God’s leiding voor de mensheid ving aan via profeet Adam (as) en bereikte zijn hoogtepunt via profeet Mohammad (saw).

Islam heeft de unieke verklaring over het zijn van de volmaakte religie, zoals vermeld in de Heilige Koran:

Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen. (Hoofdstuk 5, vers 4)

Dit verduidelijkt dat er geen nieuwe wetten of nieuwe religie kan komen. Echter, dit sluit niet de nood voor gidsen of profeten uit om mensen te herinneren aan de ware betekenis van Islam. Geschiedenis laat zien dat wanneer er een profeet is gekomen, hij de mensen naar het pad van God heeft geleid. Maar na het overlijden van een profeet dreven de mensen weg van dit pad. Dus een profeet die de mensen terugbrengt naar de ware Islam is niet alleen mogelijk, maar zal een zegening zijn voor Moslims.

Soorten profeten

Volgens geschiedenis zijn er twee soorten profeten die verschenen zijn – zij die wet dragend waren (zij brachten een nieuwe of herzien code van religieuze wetten) en zij die heersende religieuze wetten handhaafden en bedienden. De eerste categorie bevat profeten als Adam (as), Mozes (as) en de Heilige Profeet Mohammad (saw). De tweede categorie bevat profeten als Aaron (as), David (as) en Jezus (as). (Holy Qur’an with English Translation and Short Commentary by Malik Ghulam Farid, Islam International Publications, 2002. Ch2:V.254, footnote 314)

 

De eerste soort van profeetschap kwam ten einde met het overlijden van de Heilige Profeet (saw) van Islam. Met betrekking tot de tweede soort van profeetschap is de filosofie van de Ahmadi Moslims dat de deur tot deze soort van profeetschap open blijft. Na profeet Mohammad (saw) kan een nieuwe profeet verschijnen, maar enkel als hij hecht aan de wetten van Profeet Mohammad (saw) en deze doet opleven, zoals het bevat in de Koran. Dit omdat de wetten die gebracht zijn door de Heilige Profeet (saw) de toppunt van religieuze evolutie hebben bereikt en het doen opleven van een eerdere en minder vervolmaakte religie dan Islam zou de mensheid achteruit brengen in plaats van vooruit. In andere woorden, een profeet kan alleen verschijnen indien hij compleet ondergeschikt is aan en overeenstemmend met de Heilige Profeet (saw).

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as), de Beloofde Messias en Mahdi en stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, beweerde zo een volgeling en ondergeschikte van de Heilige Profeet (saw) te zijn.

Met betrekking tot zijn Goddelijke aanstelling van de titel van profeet schreef de Beloofde Messias (as):

‘Deze status en titel is aan mij geschonken enkel omdat ik een ware volgeling en dienaar ben van de Heilige Profeet (saw)’. (Tajalliyat-i-Ilahiya, pg 24-25).

Bewijs van de Heilige Koran

Volgens de Koran is profeetschap een gulheid van God en is de gezegende pad op welk Moslims leiding zoeken. In feite schrijft God in de eerste hoofdstuk van de Koran de Moslims voor om het volgende gebed te bidden:

Leid ons op het rechte pad, Het pad degenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken. (Hoofdstuk 1, vers 6-7)

Deze pad van de zegeningen van God is in detail beschreven in hoofdstuk Al-Nisa:

En wie aldus Allah en deze boodschapper gehoorzaamt, zal zijn onder degenen wie Allah Zijn zegeningen heeft geschonken, namelijk, de profeten, de waarachtigen, de getuigen (martelaars) en de goeden. (hoofdstuk 4, vers 70)

Praktiserende Moslims herhalen Surah Fatiha tenminste 32 maal binnen een tijdsbestek van 24 uur. In iedere herhaling smeken zij Allah profeten te doen rijzen vanuit de trouwe mensen (aan wie Allah Zijn zegeningen toekent). Als profeetschap was beëindigd dan zou de vereiste dat zij bidden voor zo een zegening nutteloos blijken.

In een ander hoofdstuk van de Heilige Koran, spreekt Allah de mensheid als volgt aan:

O kinderen van Adam, als boodschappers vanuit uw midden tot u komen, die Mijn tekenen aan u voordragen, dan, wie Allah zal vrezen en goede daden verrichten, over hen zal geen vrees komen, noch zullen zij treuren. (hoofdstuk 7, vers 36)

Deze vers laat duidelijk de mogelijkheid open voor het verschijnen van profeten in deze wereld.

De Heilige Profeet als ‘Khataman Nabiyyeen’

In de Heilige Koran staat:

Mohammad is niet de vader van één uwer mannen, maar de boodschapper van Allah en het zegel der profeten; Allah heeft kennis van alle dingen. (hoofdstuk 33, vers 41)

Het woord Khatam betekent ‘zegel’ en dus de uitdrukking ‘Khataman Nabiyyeen’ betekent ‘Zegel der Profeten’. De vers verklaart dat Mohammad (saw) de vader is van geen man, maar de boodschapper van Allah en de Zegel der Profeten is.

De essentiële betekenis van het woord ‘Khatam’ in Arabisch is niet ‘laatste in tijd’ maar ‘de ultieme in status’. Dus er kan geen profeet verschijnen na profeet Mohammad (saw). Alles in tegenstrijd zou ‘de zegel verbreken’ inzake profeetschap. Dit omdat de profeetschap van profeet Mohammad (saw) de verfraaiing van alle religies bevat en de religieuze leringen heeft vervolmaakt.

Het is algemeen bekend dat het doel van een zegel niet het beëindigen van een verklaring is, maar veel belangrijker is. Het ware doel is iets als juist verzekeren. Dat is waarom een zegel wordt gehecht aan een document bovenaan of onderaan. Het doel is de waarachtigheid en nauwkeurigheid van de inhoud van de document verzekeren. Daarom getuigt de Heilige Profeet Mohammad (saw) naar de waarheid van alle profeten. Daarom is één van de artikelen van Geloof in Islam te geloven in alle profeten.

Na de wapenstilstand van Hudaybiyyah, toen de Heilige Profeet (saw) besloot brieven te sturen naar de leiders van omliggende gebieden als uitnodiging tot het accepteren van Islam, werd aan hem verteld dat leiders geen belang hechten aan communicatie gericht aan hen tenzij het de zegel van de schrijver draagt. Daarop had de Heilige Profeet (saw) een zegel laten maken welk vanaf toen gebruikt werd voor eedaflegging en getuigschrift van documenten die door hem werden verstuurd. (Bokhari and Muslim)

Er van uitgaande dat het doel van een zegel eedaflegging en getuigschrift is, is de interpretatie van bovenvermelde vers dat hoewel de Heilige Profeet (saw) geen mannelijke nakomelingen had, hij vanwege het zijn van de Boodschapper van Allah de spirituele voorvader is van al zijn volgelingen. Daarom is hij niet zonder nakomelingen, want hij heeft een groot aantal spirituele nakomelingen. Er wordt toegevoegd dat hij niet enkel een Goddelijke boodschapper is, maar tevens de Zegel der Profeten is. Dat wil zeggen dat hij niet alleen de voorvader van de gelovigen is, maar ook de spirituele voorvader van de profeten en boodschappers. Hij bezit de verheven positie welk beveelt dat er geen profeet of boodschapper na hem kan verschijnen, tenzij deze met zich de bevestigende zegel van de Heilige Profeet (saw) draagt.

Indien deze vers wordt uitgelegd met als betekenis dat de Heilige Profeet (saw) absoluut de laatste profeet was, dan wordt deze vers zinloos. Dan zou de betekenis zijn: ‘Mohammad had geen zoon, maar hij is de laatste profeet’. In Arabisch idioom wordt het woord ‘maar’ dat hier toegepast wordt, gebruikt voor het introduceren van een verklaring of wijziging van het voorgaande of voor het opklaren van twijfel welk door de voorgaande zin kan ontstaan. Het gebruik van het woord ‘maar’ in deze vers houdt in dat het gevolgd moet worden door een wijziging of verklaring van het voorgaande. Als we ervan uitgaan dat deze vers betekent dat Mohammad (saw) de laatste profeet was dan zou hetzinloos zijn, want het zou dan neerkomen op een uitspraak dat hoewel de Heilige Profeet (saw) geen nakomelingen had, geen profeet na hem zal verschijnen (en dus hem ontnemen van enige fysieke of spirituele nageslacht). Deze interpretatie doet geen recht aan de verheven en vereerde status van de Heilige Profeet (saw).

Bewijs van Hadies

Meer bewijs ter ondersteuning van de mogelijkheid voor het verschijnen van profeten na Profeet Mohammad (saw) kan gevonden worden in de hadies.

Tijdens het overlijden van zijn zoon zei de Heilige Profeet (saw):

‘Als Ibrahim geleefd zou hebben, zou hij een profeet geweest zijn’ (Sunan Ibn e Maha, vol. 1, p. 474).

De zoon van de profeet overleed nadat de vers betreffende ‘Khataman Nabiyyeen’ was geopenbaard. Het was dus tijdens het bestaan van deze vers dat de Heilige Profeet (saw) publiekelijk had aangekondigd dat als zijn zoon Ibrahim geleefd zou hebben hij een profeet geweest zou zijn. Dit laat duidelijk zien dat de Heilige Profeet (saw) de vers over ‘Khataman Nabiyyeen’ niet had geïnterpreteerd als dat hij de laatste profeet was.

Volgens nog een hadies heeft de Heilige Profeet (saw) gezegd:

‘Abu Bakr is de meest verheven persoon in mijn Ummah, met uitzondering de komst van een profeet in de toekomst.’ (Al Jami ul Saghir, vol. 1, p.6)

Deze hadies maakt duidelijk dat profeetschap niet is beëindigd met de Heilige Profeet (saw).

Het is nuttig op te merken dat volgens een aantal geleerden sommige hadies suggereren dat profeetschap is beëindigd met Profeet Mohammad (saw). Echter, wanneer hierover dieper en meer bestudeerd wordt, is het duidelijk deze geen ondersteuning bieden aan de bewering dat profeetschap is beëindigd. Eén van deze hadies is als volgt: ‘Er is geen profeet na mij’. (Bukhari)

Echter, de Heilige Profeet (saw) verwijst hier naar een wet dragende profeet. De interpretatie wordt verder verduidelijkt en uitgelegd door Hazrat Ayesha (ra), de echtgenote van de Heilige Profeet (saw): ‘O mensen, jullie moeten zeggen dat de Heilige Profeet Khataman Nabiyyeen is. Zeg niet dat er geen profeet na hem zal komen.’ (Durr e Manthoor, vol.5, p.386)

Een ander vaak aangehaald hadies is: ‘Ik ben de laatste profeet.’ (Sunan Nassai, Vol. 2, p.35)

Ook hier verwijst de Heilige Profeet (saw) naar wet dragende profeten. Dit wordt duidelijk door de volledige versie van de hadies: ‘Ik ben de laatste profeet en mijn moskee is de laatste moskee.’ (Sunan Nassai, Vol. 2, p.35)

Door profeet en moskee naast elkaar te plaatsen, impliceert de Heilige Profeet (saw) dat er geen profeet als hem zal zijn net als er geen moskee zal zijn gelijk aan glorie en vroomheid als zijn moskee. Toekomstige profeten, net als moskeeën, zullen een reflectie zijn van zijn profeetschap en moskee.

Mening van vroege Moslim geleerden

Sommige van de meest onderscheiden Moslim geleerden ondersteunen ook de bewering dat er profeten na profeet Mohammad (saw) kunnen komen. Maulana Rumi, bekend als één van de grootste mystieke dichters van Islam, heeft gezegd: ‘Wanneer een meester alle anderen overtreft in zijn kunst, gebruikt u dan niet het woord ‘khatam’ om de gedachte over te brengen dat hij alle anderen heeft overtroffen binnen zijn domein?’ (Mathnawi, vol. 6, p.8, 1917 ed.)

De grootste Muslim Sufi, Hazrat Ibn-e-Arbi, heeft ook duidelijk uitgelegd: ‘Profeetschap dat ten einde kwam met het overlijden van de Heilige Profeet (saw) was het wet dragende profeetschap en niet de instelling van profeetschap zelf. Geen wet kan nu de wet van de Heilige Profeet (saw) schrappen of iets eraan toevoegen. Dit is inderdaad de betekenis van de gezegde van de Heilige Profeet (saw): ‘La nabiyya ba ‘di’ (er zal geen profeet na mij zijn). Dit geeft aan dat er geen profeet zal zijn die een nieuwe Sharia zal brengen. Wanneer er een profeet zal verschijnen, zal hij mijn Sharia volgen.’ (Futuhat-e-Makkiyyah, vol. 2, p.3)

Conclusie

De Heilige Koran, de hadies en religieuze geschiedenis ondersteunen allemaal de beschouwing dat profeetschap niet is beëindigd. Profeten kunnen verschijnen, maar de enige voorwaarde is dat zij Moslim zijn en hun komst de goddelijk geschonken titel van de Heilige Profeet (saw) als ‘Khataman Nabiyyeen’ herbevestigd.