Koran en Hadith over Imam Mahdi

(door A.H. Akmal, Imam van de Mobarak Moskee)

In de Heilige Koran, hoofdstuk 61, verzen 7 t/m 12, is geschreven dat Jezus(as) zei dat na hem een Boodschapper, Ahmad genaamd, zou komen en de mensen over hem zouden zeggen:

“Hij moet Islam aanvaarden”.

Met andere woorden: hij wordt beschouwd als staande buiten de Islam.

Allah zegt in hoofdstuk 61:10:

“Hij is het Die Zijn boodschapper heeft gezonden met leiding (Hudaa) en met de godsdienst der waarheid (de Islam).”

Men zegt dat deze verzen spreken over de Heilige Profeet Mohammad (s), dus over zijn komst. Maar als men wat dieper kijkt vindt men dat hier een andere persoon wordt bedoeld, omdat Allah zegt: “Ik stuurde hem met de Hudaa, de leiding”. Het woord Mahdi betekent letterlijk: door God geleid naar de ware godsdienst. En verder wordt gezegd: en met de godsdienst van de waarheid (de Islam). Vers 61:8 maakt duidelijk dat hier een boodschapper is gestuurd aan welke God Zelf leiding gaf, maar dat de mensen hem zeggen dat hij buiten de Islam staat. Hij zal worden geroepen naar de Islam. Nu kan men hier duidelijk zien dat deze persoon een andere is dan de Heilige Profeet Mohammad(s), omdat de Profeet zelf de stichter was van de Islam, en niemand hem buiten de Islam kan verklaren of tot de Islam kan roepen. Het is echter juist dat hier in de eerste plaats de Heilige Profeet Mohammad(s) is genoemd, maar in geestelijke zin is de Imam Mahdi bedoeld omdat de Imam Mahdi een geestelijk evenbeeld van hem is.

Hazrat Aisha (ra) werd gevraagd wat het karakter van de Heilige Profeet was. Ze antwoordde:

“De Heilige Koran was zijn karakter”.

Nu zien wij dat de Jamaat Ahmadiyya hetzelfde karakter laat zien. In hoofdstuk 12:109 wordt gezegd dat zij tot Allah zullen roepen, en zijn volgelingen ook Dai-illallah werk zullen doen, en niet tot de afgodsdienaren zullen behoren. Nu kunnen wij in de gehele wereld zien wie Dai-illallah werk doet. Natuurlijk doet dit alleen de Ahmadiyya Jamaat die de volgelingen zijn van de Mahdi (a). Hier is dus de Mahdi (a) bedoeld die hetzelfde karakter laat zien. (Koran 62: 3-4).

In Soerah As-Saff (61:7) was een profeet voorspeld en in Soerah Al-Djumah (62:3-4) is gezegd dat Allah de Heilige Profeet Mohammad (s) onder de ongeletterden heeft gestuurd… en Hij zal de Heilige Profeet ook zenden onder de Akharien (de mensen die na de periode van de verschijning van de Islam in de latere dagen zullen komen). Volgens het Islamitische gelooft, komt iemand die sterft nooit meer naar de aarde terug. Hoe zal dan de Heilige Profeet Mohammad (s), die 1400 jaar geleden was gestorven, onder de Akharien verschijnen? In feite wordt hier een dienaar van hem bedoeld en deze is de Beloofde Messias. Deze manier van voorspellen is in het Oude Testament ook te vinden, zoals de voorspelling over de komst van de profeet Elia. Aan de andere kant verklaart de Heilige Koran ook dat als iemand aanspraak maakt op dit ambt en die aanspraak vals is:

“En indien hij (Mohammad) enige woorden in Onze Naam had uitgedacht, dan zouden Wij hem zeker bij de rechterhand hebben gegrepen, en daarna zijn levensader hebben afgesneden”(69:45-48).

Als dus de Imam Mahdi en Beloofde Messias, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (a), een valse aanspraak had gemaakt en valse woorden had verteld, terwijl Allah hem dit niet had gezegd, dan zou hij dezelfde vernietigende houding van Allah hebben ontmoet die Hij de Heilige Profeet mohammad(s) in de Koran had beloofd. Maar wij zien met eigen ogen dat het werk van de Imam Mahdi en Beloofde Messias(a) is vooruitgegaan en dat in plaats van vernietiging de hulp en de bescherming van Allah steeds met hem is gebleven.

Nu volgen enkele gezegden van de Heilige Profeet Mohammad(s) om onder Bai’at te blijven en met de Jamaat te zijn:

1. Hazrat Ibne Umar (ra) vertelt: Ik hoorde de Profeet (s) zeggen: Iemand die de band van gehoorzaamheid wegneemt zal Allah op de Dag des Oordeels in een situatie ontmoeten dat hij daarvoor geen argument heeft. En als iemand is doodgegaan en er bestaat geen Bai’at (van de Imam) dan is zijn dood zoals de dood van iemand die vóór de Islam (in ongeloof) is gestorven. In een ander verhaal wordt vermeld dat als iemand dood gaat terwijl hij de Jamaat heeft verlaten, hij een dood van jahiliyyat (als iemand die vóór de Islam in ongeloof sterft) sterft. (Muslim Kitaab Al-Amarat Baab Al-amr belazoemi Jamaat inde zahur Al-fitan).

2. De tijd vóór de komst van de Mahdi(a) in de Hadith:

“Hazrat Huzeifah, zoon van Yamaan, zei: De Heilige Profeet (s) zei: wanneer 1240 jaren zullen verstrijken, zal Allah de Mahdi sturen.” (Al-Najmos Saqib vol. 2 pagina 209).

3. De naam van zijn land:

De Heilige Profeet (s) zei: “Er zal een groep mensen samen met de Mahdi (a) zijn die de Jihaad (van tabliegh) in Hind zullen doen en de naam van deze Mahdi zal Ahmad zijn. (Al Najmos Saqib vol.2 pag.21)

4. De Heilige Profeet (s) zei: De Mahdi zal verschijnen in een dorp dat Kada wordt genoemd. Zeker werd volgens de plaatselijke ontwikkeling van de taal Kada eerst Islampur Qadi genoemd, dan werd dit Qadi en vervolgens Qadian.(Baharul Anwaar vol.1 pag.19)

5.Ten aanzien van de waarachtigheid van de Imam Mahdi heeft de Heilige Profeet(s) tekenen vermeld: Hij zegt: “Voorwaar, er zijn twee tekenen voor onze (waarachtige) Mahdi. Deze zijn nooit eerder verschenen sinds de schepping van de hemelen en de aarde.

1) De maan zal in de eerste nacht van de maansverduistering worden verduisterd, en dit zal in de maand Ramadan gebeuren.

2) De zon zal in het midden van de Ramadan of op de middelste dag van de zonsverduistering worden verduisterd. (Dar Qutni vol.1 pag.188).

Dit was letterlijk gebeurd toen Hazrat Ahmad (a) in 1889 aanspraak op dit ambt maakte. De verduistering van de maan en de zon vond plaats op 1311 Hijra of 1894 N.C. Dit is te lezen in de British Encyclopaedia onder 1894 N.C. in India en Amerika.

De komst van de Beloofde Messias en Mahdi(a) in de Hadith.

Met de voorspelling van de komst van de Messias en Mahdi die in de Hadith staat wordt bedoeld dat een Mahdi uit de volgelingen van de Heilige Profeet (s) in de latere dagen met de kleur van Jezus (a) zal verschijnen om de geestelijke toestand van de wereld te verbeteren. De naam zoon van Maria, die in de Hadith voorkomt is een verwijzing naar een persoon die uit de Umma van de Heilige Profeet (s) met de eigenschappen van, en in overeenstemming met Jezus (a) zou komen.

1. In het meest bekende boek van de Hadith, “Bukhari”, komt een verhaal van Hazrat Abu Hureira voor: “Hoe zal jullie toestand zijn in de tijd wanneer Ibne Maryam onder u zal verschijnen (maar u moet opletten) dat deze Imam van jullie, van onder uzelf zal zijn. (Bukhari vol.1, pagina 495, Baab Nazoel Iesa – ook te vinden in het boek Musnad Ahmad bin Hambal, vol.2, pagina 236 – gedrukt in Egypte).

2. In het andere meest bekende boek van de Hadith, “Muslim”, komt weer hetzelfde verhaal voor. Hazrat Abu Hureira zegt: “Hoe zal jullie toestand zijn wanneer Ibne Maryam onder u zal nederdalen en hij als Imam uit u zelf het gebed zal leiden?”

In een ander verhaal dat na deze Hadith komt heeft Ibn Abi Zeab gezegd: “Weet u wat het woord ‘Fa Ammakom Minkom betekent?’

Dat hij als Imam uit het midden van u zal optreden. Ik zei: Wilt u dit ons vertellen? Hij zei dat de Messias volgens het Boek van uw Heer (de Heilige Koran) en de Sunnah van uw Profeet (de Heilige Profeet Mohammad-s-) zal optreden als Imam. (Deze Hadith komt voor in Sahih Muslim Ma Sharah Annawawi, vol.1, pag.87).