Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (a.s.)

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908), de stichter van de Ahmadiyya Beweging, behoorde tot een nobele Moslim familie uit Qadian (India). Hij was een vroom man en na het ontvangen van goddelijke openbaringen, proclameerde hij in 1891 dat hij de Beloofde Messias en Mahdi was, wiens komst was voorspeld door de Heilige Profeet van de Islam, Mohammad, mogen vrede en zegeningen van Allah met hem zijn, en door heilige schriften van andere geloven. Zijn aanspraak vormt de basis van de Ahmadiyya Beweging. Zijn volgelingen geloven dat net als de komst van Eilas werd vervuld in de persoon van Johannes de Doper, zo ook de tweede komst van Christus in geestelijke betekenis is vervuld door de komst van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad.

Overeenkomstig de leer van de Heilige Quraan, geloofde hij standvastig in de waarheid van de oorsprong van alle godsdiensten en bevestigde de rechtvaardigheid van Boeddha, Confuscius, Krishna en Zoroaster als boodschappers van God, doch niet als personificaties van God. Hem werd geopenbaard dat alle voorspellingen in de verschillende godsdiensten over de komst van een hervormer in de laatste dagen juist waren en dat hij een Hervormer zou zijn, die in zijn persoon de kwaliteiten, de rol en de geestelijke krachten zou verenigen van alle beloofde hervormers, als een levend bewijs van de fundamentele eenheid van alle godsdiensten onder de banier van God. Hij kondigde aan dat hij die Hervormer was van deze tijd. In goddelijke openbaringen werd aan hem verteld dat hij personificatie in de latere dagen zou zijn van de kwaliteiten van Krishna, die een Avatar van de Aria’s was en een profeet van God.

De stichter van De Ahmadiyya Beweging heeft zijn inspiratie en leiding ontleend aan de Heilige Profeet van de Islam, mogen vrede en zegeningen van Allah met hem zijn. Hij heeft geen nieuw religie voorgesteld noch een theologische innovatie geïntroduceerd. Zijn missie was de herleving van de Islam. Zijn leer vertegenwoordigt het essentiële van de Islam, vrij van alle vervalsingen die de reinheid en van de Islam door de eeuwen heen hebben bezoedeld.

In een tijd wanneer fanatisme en obscurantisme de hoofdkenmerken waren van het gangbare religieuze denken in de wereld, presenteerde hij een frisse kijk op de wijsheid en de filosofie van de Islamitische leer. Zijn uiteenzetting was enkel gebaseerd op de Heilige Qor’aan en de gezegden en gebruiken van de Heilige Profeet, mogen vrede en zegeningen van Allah met hem zijn.

Van de volgelingen van de Ahmadiyya Beweging wordt verlangd dat zij in hun dagelijkse leven de sociale, morele en geestelijke waarden, ingegeven door de Islam, illustreren. Zij moeten zich ook inzetten om vriendschap, welwillendheid en rechtvaardigheid te bevorderen, niet alleen onder hen zelf, maar ook onder andere naties en gemeenschappen. De Ahmadiyya Beweging verwerft in toenemende mate een welverdiende erkenning en respect over de hele wereld voor haar zendingswerk en nadruk op vreedzame coëxistentie. Haar succes is toe te schrijven aan de geboden van haar stichter, dat alleen begrip en liefde, de harten en gedachten van mensen kunnen winnen. De Beweging is actief bezig met maatschappelijk werk en met het voorzien van educatieve behoeften, niet alleen voor haar eigen leden, maar ook van de gemeenschappen waar zij gevestigd zijn, vooral in Afrika, waar honderden scholen en ziekenhuizen zijn opgericht.

de Beloofde Messias en Mahdi zei:

“Ik zweer bij God, Die de Bewaker is van mijn leven, dat Hij het is Die mij heeft gezonden, mij een profeet en de Beloofde Messias heeft genoemd. Hij heeft grote tekenen getoond ter ondersteuning van mijn aanspraak, ongeveer 300.000 in aantal.”
(Bijlage van Haqiqa-tul-Wahi, Ruhani Khazain, vol. 22, blz. 503)

Zoals verwacht werd zijn aankondiging dat hij de Beloofde Messias, Mahdi en de profeet van de latere dagen was begroet met afschuw en verwerping. Ahmadi’s werden gestenigd, zoals in Afghanistan, in het openbaar gelyncht en gedood, hun huizen aangevallen en in brand gestoken. Hun fundamentele rechten om te geloven, hun geloof tot uitdrukking te brengen en te beoefenen werden hun ontzegd, zoals in Pakistan. Ahmadi’s werden daar bij wet tot niet-Moslims verklaard. Het werd hun niet toegestaan hun plaatsen van aanbidding moskeeën te noemen, of de azan, de oproep tot het gebed, uit te spreken of zelfs te groeten zoals Moslims dit doen.

Toen de Heilige Stichter van de Gemeenschap in 1908 tot zijn Schepper terugkeerde dachten de mensen dat de Gemeenschap zou wegkwijnen en uiteindelijk zou uitdoven. Maar zij bleef groeien onder het gekozen leiderschap van de eerste drie opvolgers van de Heilige Stichter. De huidige, vijfde gekozen opvolger is evenals zijn voorgangers de gekozene van God en de duidelijke stem van deze tijd. Door de genade van God gaat de Gemeenschap onder zijn inspirerende leiderschap met ongekende sprongen voorwaarts. Mensen van over de gehele aarde sluiten zich in steeds toenemende aantallen aan bij de Gemeenschap. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap treft men aan in ongeveer 170 landen. Muslim Television Ahmadiyya International (MTA Int.) zendt de Islamitische leer 24 uur per dag uit over de wereld. De Gemeenschap heeft de letterlijke boodschap van de Heilige Qor’aan naar het grootste deel van de mensheid gebracht door het uitgeven van vertalingen van het Heilige Boek in 54 talen. De Gemeenschap schenkt aandacht aan de sociale ontwikkeling van minder ontwikkelde groepen van de mensheid, door het opzetten van educatieve en gezondheidsprogramma’s in een aantal Afrikaanse landen. Wij nodigen u uit de waarheid over de Gemeenschap vast te stellen. Maar gedenk dat zich aansluiten bij de Gemeenschap verlicht geloof, toewijding en opoffering vereist De Beloofde Messias heeft gezegd:
“God heeft mij in de wereld gezonden opdat ik door zachtheid, vriendelijkheid en zachtmoedigheid zulke mensen tot God en Zijn Heilige Leiding zou roepen die in dwaling zijn verwikkeld en hen het pad van rechtschapenheid zou doen bewandelen naar het licht dat mij is geschonken….”
(Tiryaq-ul-Qulub, Ruhani Khazain, deel 15, blz. 143)

Wij zijn een Gemeenschap die voor iedereen openstaat. Onze leden – mannen, vrouwen en kinderen – hebben hun eigen organisaties op afdelingsniveau naar leeftijdsgroep. Ook draagt ieder lid een deel van zijn of haar inkomsten bij aan de fondsen van de Gemeenschap om aldus behulpzaam te zijn bij het financieren van het omvangrijke netwerk van plaatselijke, landelijke en internationale organisaties, zoals missies, educatieve instellingen, ziekenhuizen, drukkerijen, literatuur, bijeenkomsten, enz.