Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba)

Inleiding

Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (Mir-za Mas-roor Ah-mad), is de vijfde Khalifa (kalief) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Gekozen om deze levenslang positie op 22 april 2003, fungeert hij als de wereldwijde spirituele en administratieve hoofd van een internationale religieuze organisatie met tientallen miljoenen leden die verspreid zijn over 200 landen.

Vredesinitiatieven

Zijne Heiligheid is de leidende moslim figuur in het bevorderen van vrede en interreligieuze harmonie in de wereld. Door middel van zijn preken, lezingen, boeken en persoonlijke ontmoetingen heeft Zijne Heiligheid voortdurend gepleit voor de aanbidding van de Almachtige God en het dienen van de mensheid. Hij heeft ook voortdurend gepleit voor de oprichting van de universele rechten van de mens, een rechtvaardige samenleving en scheiding tussen religie en staat.

Since being elected Khalifa, His Holiness has led a worldwide campaign to convey the peaceful message of Islam, through all forms of print and digital media. Under his leadership, national branches of the Ahmadiyya Muslim Community have launched campaigns that reflect the true and peaceful teachings of Islam. Ahmadi Muslims the world over are engaged in grassroots efforts to distribute millions of ‘Peace’ leaflets to Muslims and non-Muslims alike, host interfaith and peace symposia, and present exhibitions of The Holy Qur’an, to present its true and noble message. These campaigns have received worldwide media coverage and demonstrate that Islam champions peace, loyalty to one’s country of residence and service to humanity.

Sinds zijn verkiezing Khalifa, heeft Zijne Heiligheid een wereldwijde campagne leidde tot de vreedzame boodschap van de islam over te brengen, door middel van alle vormen van print en digitale media. Onder zijn leiding hebben de nationale takken van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap campagnes die de ware en vreedzame leer van de Islam weerspiegelen gelanceerd. Ahmadi Moslims over de hele wereld zijn bezig met grassroots inspanningen om miljoenen van ‘Vrede’ folders om moslims en niet-moslims, gastheer interreligieuze en vrede symposia, en de huidige tentoonstellingen van De Heilige Koran, te distribueren naar haar ware en nobele boodschap te presenteren. Deze campagnes hebben wereldwijd media-aandacht gekregen en aan te tonen dat de islam kampioenen vrede, trouw aan je land van verblijf en dienstbaarheid aan de mensheid.

In 2004, His Holiness launched the annual National Peace Symposium in which guests from all walks of life come together to exchange ideas on the promotion of peace and harmony. Each year the symposium attracts many serving ministers, parliamentarians, politicians, religious leaders and other dignitaries. In 2009, His Holiness also launched the annual ‘Ahmadiyya Muslim Prize for the Advancement of Peace‘; an international peace award for individuals or organisations that have demonstrated an extraordinary commitment and service to the cause of peace and humanitarianism.

In 2004, Zijne Heiligheid lanceerde de jaarlijkse Nationale Vrede Symposium waar gasten uit alle hoeken van de samenleving bij elkaar komen om ideeën uit te wisselen over het bevorderen van vrede en harmonie. Elk jaar wordt het symposium trekt veel serveren ministers, parlementariërs, politici, religieuze leiders en andere hoogwaardigheidsbekleders. In 2009 Zijne Heiligheid lanceerde ook de jaarlijkse ‘Ahmadiyya Moslim-prijs voor de Bevordering van de Vrede’; een internationale vredesconferentie onderscheiding voor personen of organisaties die een buitengewone toewijding en dienstbaarheid aan de zaak van de vrede en het humanisme hebben aangetoond.

 

Openbare Dienst

Zijne Heiligheid heeft wereldwijd gereisd om dienst aan de mensheid te bevorderen en te vergemakkelijken. Hij ontmoet regelmatig presidenten, premiers, andere staatshoofden, parlementariërs en ambassadeurs van de staat.

Zijne Heiligheid heeft een bijzondere belangstelling voor het verlichten van het lijden van de ontwikkelingslanden,  hij biedt hulp aan om hun landbouw te verbeteren en de toegang tot voedsel, schoon water en elektriciteit te vergemakkelijken. Hij houdt toezicht op de werkzaamheden van de Internationale Vereniging van Ahmadi Architecten en Ingenieurs (IAAAE), een organisatie belast met toonaangevende diverse humanitaire en ontwikkelingsprojecten in afgelegen gebieden van de wereld. De reikwijdte en de expertise van deze organisatie is in een snel tempo gegroeid onder zijn leiding. Zijne Heiligheid ondersteunt ook het werk van “Humanity First”, een internationale non-profit ramp, noodhulp -en ontwikkelings liefdadigheid en andere dergelijke organisaties.

Onder leiding van Zijne Heiligheid heeft de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap een aantal scholen en ziekenhuizen gebouwd die  hoogwaardige faciliteiten aan in afgelegen delen van de wereld. Zijne Heiligheid heeft door middel van verschillende regelingen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, het collegegeld en het onderwijs van een groot aantal kansarme leerlingen over de hele wereld gefinancierd, ongeacht hun religieuze achtergrond.

Communicatie met Ahmadi moslims

Zijne Heiligheid ontvangt elke dag duizenden brieven van Ahmadi Moslims over de hele wereld die op zoek zijn naar zijn begeleiding en gebeden. Evenals het beantwoorden van al die brieven, ontmoet Zijne Heiligheid dagelijkse individuele leden van de Gemeenschap.

Elke week levert Zijne Heiligheid een vrijdag preek waarin hij zich wereldwijd richt op alle leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. De preek wordt wereldwijd live uitgezonden op MTA International, een in 1994 opgericht Ahmadi islamitische satelliet-tv-station en wordt in verschillende talen vertaald. Zijne Heiligheid maakt gebruik van zijn preken om de Ahmadi Moslims over verschillende onderwerpen te begleiden.

Reactie op Vervolging

Na zijn verkiezing in 2003 was Zijne Heiligheid in uit zijn geboorteland Pakistan ballingschap gedwongen. Pakistaanse grondwet en strafrecht beperkt leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap te associëren met de islam oh het uit te oefenen, of zelfs het identificeren van zichzelf als moslims. Schendingen van deze repressieve wetten resulteert in boetes, gevangenisstraffen en mogelijk de doodstraf. Dus ook de wetgeving voorkomt Zijne Heiligheid van het vervullen van zijn taken als hoofd van de Gemeenschap en daarom is hij niet in staat om terug te keren naar Pakistan.

Ondanks de aanhoudende sektarische vervolging waaraan Ahmadi Moslims onderworpen worden in verschillende moslimmeerderheid naties, verbiedt Zijne Heiligheid uitdrukkelijk elke vorm van geweld. Op 28 mei 2010 vielen anti-Ahmadiyya trroristen twee moskeeën aan die behoren tot de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Lahore, Pakistan. 86 Ahmadi Moslims werden gemarteld tijdens hun vrijdaggebed, terwijl tientallen andere  gewond raakten. Ondanks het barbaarse karakter van deze pre-mediteerde misdaad tegen de menselijkheid, had Zijne Heiligheid als reactie Ahmadi Moslims over de hele wereld geïnstrueerd om alleen door gebeden en volkomen vreedzame middelen te reageren.

Persoonlijke Biografie

Zijne Heiligheid werd geboren op 15 september 1950 in Rabwah, Pakistan aan de late Mirza Mansoor Ahmad en wijlen Nasira Begum Ahmad. Na het voltooien van zijn Masters Degree in Agrarische Economie in 1977 aan de Universiteit Landbouw in Faisalabad, Pakistan,  had Zijne Heiligheid zijn leven formeel gewijd aan de dienst van de Islam.

Van 1977 tot 1985 heeft Zijne Heiligheid in Ghana gediend en zich bezighouden met sociale, educatieve en agrarische ontwikkelingsprojecten. Hij is geaccrediteerd met  het eerste ooit succesvolle  groei van tarwe op de Ghanese bodem in de geschiedenis van de natie. Zijne Heiligheid is naar Pakistan teruggekeerd  in 1985 en bekleedde diverse hogere administratieve functies binnen de Gemeenschap in de komende 18 jaar, waarvan de Chief Executive van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Pakistan van 1997 tot zijn verkiezing als Khalifa.

Zijne Heiligheid woont in Londen, Verenigd Koninkrijk met zijn vrouw, Amtul Sabooh Ahmad. Hij heeft twee kinderen en drie kleinkinderen. Zijn hobby’s zijn tuinieren, lezen, fotografie en wandelen.