Geloofspunten Ahmadi Moslims

Ons Geloof

Wij zijn Moslims. Wij houden vast aan het geloof waarin Moslims moeten geloven en wij ontkennen de geloofspunten die door Moslims ontkend moeten worden. Als we ondanks dit gebrandmerkt worden als Kafirs (ongelovigen), vernieuwers, volgelingen van een nieuwe godsdienst en wat niet meer, zijn we slachtoffer van gebrek aan liefdadigheid. Een persoon mag veroordeeld worden naar wat hij verklaard, maar niet voor datgene wat hij wel of niet in zijn hart of gedachten bewaard. Wie kan zeggen wat in iemands gedachten is? Alleen God weet dit. Alleen Hij kan zeggen wat een persoon werkelijk denkt of gelooft. “Sommigen onder u spreken beter over zichzelf dan anderen. Als ik aan iemand iets geef dat eigenlijk niet van hem is, dan geef ik hem een deel van het vuur”. Dit is een gezegde van de Heilige Profeet (vzmh). Zelfs hij kon niet de gedachten van iemand binnendringen.

 

Osama bin Zaid, een Moslim bevelhebber, werd tijdens een gevecht geconfronteerd met een ongelovige. De ongelovige reciteerde de Kalima. Desondanks vermoorde Osama hem. Toen de Heilige Profeet (vzmh) hiervan hoorde was hij ontevreden over Osama. “Profeet van God,” zei Osama, “het was uit angst dat deze man de Kalima reciteerde.” “Maar,” zei de Heilige Profeet (vzmh) “heb je zijn hart gespleten om het te zien?”

Wat er in de gedachten om gaat van een mens is niet open voor andermans mening. Het was niet aan Osama om te oordelen of het geloof van de man uit angst was of uit overtuiging. We kunnen veroordeeld worden voor wat we verklaren, niet voor datgene waarvan gezegd wordt dat het in onze harten ligt.

Dus wanneer wij onszelf tot Moslim verklaren, kan niemand zeggen dat onze belijdenis van de Islam een voorwendsel is.

Maar laten wij onze geloofspunten opsommen:

We geloven dat God bestaat en het verklaren van Zijn bestaan is het verklaren van de belangrijkste waarheid.

Wij geloven dat God ÉÉN is, zonder een gelijke in de hemel of op aarde. Alles is Zijn schepping, afhankelijk van Hem en Zijn bestaan. Hij is zonder zoon of dochter, of vader of moeder of vrouw of broer. Hij is Enig en Uniek.

We geloven dat God Heilig is, vrij van alle onvolkomenheden en bezitter van alle volmaaktheden. Er is geen onvolmaaktheid die in Hem gevonden kan worden en er is geen volmaaktheid die niet in Hem gevonden kan worden. Zijn macht en kennis zijn grenzeloos. Hij omvat alles en er is niets dat Hem omvat. Hij is de Eerste, de Laatste, die Zich openbaar maakt, de Verborgene, de Schepper, de Meester. Hij is de Liefhebbende, de Voortdurende. Gods daden zijn Gods Wil, niet bedwongen of bepaald. Hij regeert vandaag zoals Hij altijd tevoren regeerde. Zijn eigenschappen zijn Eeuwig.

We geloven dat engelen een deel zijn van Gods schepping. Zoals de Heilige Koran zegt doen de engelen wat hen bevolen wordt om te doen. Zij zijn geschapen uit Zijn wijsheid om bepaalde plichten uit te voeren. Hun bestaan is werkelijkheid en verwijzingen naar hen in het Heilige Boek zijn niet figuurlijk. Zij zijn afhankelijk van God zoals alle mensen en alle andere schepselen.

Wij geloven dat God tot Zijn gekozen dienaren spreekt en aan hen Zijn doel openbaart. Openbaring komt in woorden. De mens leeft door openbaring en komt hierdoor in contact met God. De woorden waarin de openbaring komt zijn uniek in hun macht en hun wijsheid. Hun wijsheid hoeft niet onmiddellijk openbaar te zijn. Een mijn kan uitgeput raken, maar niet de wijsheid van een openbaring. Een openbaring brengt ons goddelijke verordeningen, wetten en vermaningen, het brengt ons ook kennis van het ongeziene en van belangrijke geestelijke waarheden, het brengt zowel de goedkeuring van God, als Zijn afkeuring en ongenoegen aan ons over, Zijn liefde alsook Zijn waarschuwingen. God communiceert met de mens door middel van openbaring. De mededelingen variëren naar gelang de omstandigheden en de ontvangers. Van alle goddelijke mededelingen is de meest volmaakte, de meest complete, de meest omvattende, de Heilige Koran. De Heilige Koran zal eeuwig voortbestaan. Het kan niet overtroffen worden door enige toekomstige openbaring.

Wij geloven dat wanneer duisternis zal heersen over de wereld en de mens diep gezonken zal zijn in zonde en kwaad, het moeilijk voor hem wordt om op te staan zonder hulp van God. Dan zal God uit Zijn Genade en Barmhartigheid een van Zijn eigen liefhebbende, loyale dienaren uitkiezen en hem de plicht opdragen om andere mensen te leiden en te sturen. Zoals de Heilige Koran ons leert: ” en er is geen volk waaronder zich geen boodschapper heeft bevonden” (Koran 35:25). God stuurde boodschappers naar alle volkeren. Door middel van hen openbaarde God Zijn Wil en Zijn Doel. Zij die zich van hen afwenden vernietigen zichzelf. Zij die zich tot hen wenden verdienen de liefde en het behagen van God.

Wij geloven ook dat goddelijke boodschappers tot verschillende rangen behoren en in verschillende etappes bijdragen tot de vervulling van het uiteindelijke Goddelijke Plan. De grootste van alle boodschappers is de Heilige Profeet Mohammad, op wie de vrede en zegeningen van God zijn. Hij is het hoofd van alle mensen, boodschapper voor iedereen. De openbaring die hij ontving was gericht tot de gehele mensheid. Deze gehele aarde was een moskee voor hem. De tijd kwam dat zijn boodschap zich verspreidde naar landen en klimaten buiten Arabië. Mensen lieten zelf ontworpen goden van hun opvattingen in de steek en begonnen te geloven in de Ene en Enige God, die ze van de Heilige Profeet Mohammad (vzmh) geleerd hadden. De komst van de Heilige Profeet (vzmh) markeert een onvergelijkbare geestelijke revolutie. Gerechtigheid begon te regeren in plaats van wreedheid. Als Mozes (ahs) en Jezus (ahs) in de tijd van de Heilige Profeet Mohammad (vzmh), hadden geleefd, dan hadden ze in hem moeten geloven en hem moeten volgen.

Wij geloven ook dat God onze gebeden hoort en ons uit de moeilijkheden helpt. Hij is een levende God. Zijn levend karakter is te allen tijde zichtbaar in alle dingen. God zet Zijn weldadige interesse voort voor Zijn dienaren en Zijn schepselen. Als ze Zijn hulp nodig hebben wendt Hij zich tot hen met Zijn hulp. Als ze Hem vergeten, herinnert Hij ze aan Zichzelf en aan Zijn bezorgdheid over hen. “Ik ben nabij. Ik verhoor het gebed van de smekeling, wanneer hij Mij aanroept. Daarom moeten zij naar Mij luisteren en in Mij geloven, opdat zij geleid zullen worden.” (Koran 2:187)

Wij geloven ook dat God van tijd tot tijd de loop van de gebeurtenissen op bijzondere manieren bepaalt en een bestemming geeft. Gebeurtenissen van deze wereld worden niet helemaal bepaald door de onveranderlijke wetten, genaamd de natuurwet. Want naast deze alledaagse wetten zijn er bijzondere wetten waarmee God Zichzelf manifesteert. Het zijn deze bijzondere wetten die ons het bewijs geven van de Wil, de Macht en de Liefde van God. Er zijn teveel mensen die dit ontkennen. Zij willen in niets anders geloven dan de natuurwetten. Maar de natuurwetten zijn niet de enige wetten die we hebben. De natuurwetten zelf worden geregeerd door de ruimere wetten van God. Door middel van deze wetten helpt God Zijn uitverkoren dienaren. Door middel van deze wetten vernietigt Hij Zijn vijanden. Mozes (ahs) zou niet hebben kunnen zegevieren over een wrede en machtige vijand zonder de bijzondere wetten van God. De Heilige Profeet Mohammad (vzmh) zou niet hebben kunnen zegevieren over de Arabieren, die vastbesloten waren hem en zijn missie uit te roeien, zonder de wetten van God die aan zijn zijde meewerkten. God hielp de Heilige Profeet (vzmh) bij alles wat hij ondernam. Uiteindelijk keerde hij terug naar de vallei van Mekka met 10.000 volgelingen, waaruit hij tien jaar eerder had moeten vluchten voor zijn leven. Deze gebeurtenissen kunnen niet gerekend worden tot de natuurwetten.

Wij geloven ook dat de dood niet het einde van alles is. De mens overleeft de dood. In het hiernamaals moet hij rekenschap afleggen van zijn daden in dit leven. De macht van God garandeert overleving van de mens.

Wij geloven dat, tenzij vergeven door Zijn oneindige Genade, ongelovigen naar de hel gaan. Het doel van de hel is niet om de bewoners te pijnigen maar slechts om ze te verbeteren. In de hel brengen de ongelovigen en vijanden van God hun dagen door met weeklagen en jammeren en gaan hiermee door totdat de Genade van God de zondaren en hun zonde omringt. Waarachtig zei de Heilige Profeet (vzmh): “Een tijd zal komen dat de hel geleegd zal worden van alle zondaren.”(Tafsir-ul-Maalam-ut-tanzil)

Wij geloven eveneens dat zij die in God geloven en in de profeten, de engelen en de boeken, die de leiding aanvaarden welke van God komt en zich nederig gedragen en alle vormen van buitensporigheid afzweren, allen naar een plaats zullen gaan die Hemel wordt genoemd. Vrede en welbehagen zullen hier heersen en God zal bij allen aanwezig zijn. Lagere begeerte zal verdwijnen. De mens zal het eeuwige leven hebben verkregen en hij wordt het beeld van zijn Schepper.