U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Korist tevbe i pokajanja

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze I sure el Fatihe Hz. Mirza Masrur Ahmad Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da Uzvišeni Allah prihvata pokajanje Svojih robova, pod uslovom da je to istinsko pokajanje, a ne samo prazno izgovaranje riječi.

Hz. Halifatul Masih je rekao da u Časnom Kur'anu stoji da Allah onima koji se istinski pokaju daje bogatstvo i potomstvo, i to postaje sredstvo spašavanja od nezadovoljstva Allaha Svemogućeg. U jednom slučaju u Časnom Kur'anu, Uzvišeni Allah kaže:

“… oni bi sigurno vidjeli  da Allah često prašta i da je milostiv’ (Kur’an časni, 4:65)

Hz. Halifatul Masih je rekao da je, međutim, uvjet za to da se istinski traži oprost i pokaje se. Zabilježeno je da je Časni Poslanik (savs) jednom rekao da je za onoga ko se istinski pokaje kao da nikada nije pogriješio. Zatim je Časni Poslanik (savs) citirao sljedeći ajet:

‘Allah voli one koji se često kaju i voli one koji se čiste’ (Kur’an časni, 2:223)

Šta je iskreno pokajanje?

Hz. Halifatul Masih je rekao da su Časnog Poslanika (savs) pitali šta znači iskreno pravo pokajanje. Časni Poslanik (savs) je odgovorio rekavši žaljenje i tuga. Čineći tako, čovjek može imati oproštene grijehe i imati koristi od Allahove milosti.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je Obećani Mesija (as) naveo uslove za istinsko pokajanje. Prvi uslov koji je odredio bio je napuštanje loših i zlih misli. Ovo je velika borba koju čovjek mora poduzeti da bi postigao istinsko pokajanje.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je drugi uslov za istinsko pokajanje koji je propisao Obećani Mesija (as), da se mora pokazati istinsko žaljenje i tuga. Moraju shvatiti da su uživanja i privlačnosti ovog svijeta privremeni i da im vezanost za njih ne donosi nikakvu korist.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je treći uslov koji je obećani Mesija (as) odredio za istinsko pokajanje da se čvrsto odluči da se više nikada ne približi takvom zlu. Ovo ne bi trebalo biti ograničeno na puku odlučnost, već se mora uložiti zajednički napor da se loša djela zamijene dobrim i čestitim djelima.

Hz. Halifatul Masih je rekao da jedno zlo dovodi do drugog, pa onda trećeg. Onda je od velike važnosti postići istinsko pokajanje. Moramo pokušati očistiti svoja srca i učiniti sve što je u našoj moći da osiguramo da nikada ne zaostanemo u ispunjavanju dužnosti koja dugujemo Svemogućem Allahu i dužnosti prema Njegovim stvorenjima. Za nas je najvažnije da uvijek usvajamo učenja Allaha, Njegovog Poslanika (savs) i Obećanog Mesije (as) kako bismo ispunili svrhu našeg bai’ata (zakletve na vjernost). Bez napora prema istinitom pokajanju, naša zakletva samoreformacije bila bi prazna.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je Obećani Mesija (as) skrenuo pažnju zajednice na istinsko pokajanje u bezbroj prilika i, zapravo, iskoristio svaku priliku da istakne ovu temu.

Koristi od traženja oprosta

Hz. Halifatul Masih je naveo Obećanog Mesiju (as), koji je govorio o prednostima traženja oprosta. Rekao je da su muslimanskom ummetu date dvije sposobnosti; jedna je sposobnost sticanja snage, a druga je sposobnost praktičnog ispoljavanja te snage. Snaga se može postići traženjem oprosta i traženjem pomoći.

Kao što ljudi vježbaju dizanjem tegova i drugim sredstvima, traženje oproštaja jača dušu i razvija istrajnost srca. Ghafar se također odnosi na pokrivanje; tako, čineći istighfar – traženje oprosta – nastoji se pokoriti i prikriti one emocije i strasti koje udaljavaju od Boga.

Hz. Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju (as), koji je rekao da su bez sumnje ljudi stvoreni slabi, zbog čega će sigurno zaostajati u ispunjavanju određenih naredbi. Ovo čini sigurnim da će Bog definitivno prihvatiti pokajanje onih koji se istinski kaju. Treba se pokajati na način da čak i ako su bačeni u vatru, ne bi se vratili na isto zlo djelo.

Jedna od najvećih osobina Uzvišenog Allaha je to što prihvata istinsko pokajanje ljudi. Neki ljudi postavljaju pitanje, koja je svrha kajanja ako ih čeka sudbina propasti? Međutim, to svakako nije slučaj. U stvari, Bog prihvata pokajanje onih koji se istinski kaju. Izjavom da je On Milostivi koji se često vraća i da prihvata pokajanje, Bog je dao nadu. Da ova nada ne postoji, kako bi se onda ljudi mogli kajati? Dakle, istinsko kajanje vodi prihvatanju tog kajanja.

Same riječi su nedovoljne

Hz. Halifatul Masih je dalje citirao Obećanog Mesiju (as), koji je rekao da traženje oprosta ne može biti ograničeno na izgovaranje pukih riječi na sedždi, već one moraju biti praćene istinskim naporima i postupcima u cilju izbjegavanja i odklanjanjem zlih djela.

Hz. Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju (as), koji je rekao da bi katastrofe koje pogađaju svijet trebale biti sredstvo za skretanje pažnje ljudi na povećano traženje oprosta. Hz. Halifatul Masih je rekao da u vidu uslova današnjeg svijeta i rata koji je na rubu, svi trebamo povećati istinski traženje oprosta. Ima onih koji kažu da su hiljadama puta tražili oprost, a ništa se nije promijenilo.

Ipak, kada ih pitaju o značenju istinskog traženja oprosta, nisu svjesni šta to znači. Dakle, uvijek treba tražiti pokajanje iskrenim srcem, a na isti način tražiti i sposobnost da činimo dobra djela u budućnosti. Na suprotnom, samo izgovaranje riječi traženja oprosta ne može imati istinski uticaj. Umjesto toga, ono što se izgovara jezikom treba da bude odraz onoga što zaista živi u srcu. Tada Bog može da odvrati nevolju i nesreću prije nego što ih to zadesi.

Istinsko pokajanje donosi potpunu promjenu u osobi

Hz. Halifatul Masih je nastavio citirati Obećanog Mesiju (as) koji je rekao da nakon bai’ata, zakletve na vjernost, ako nečije ponašanje prema njegovoj ženi ostane isti, ili način na koji se ponašaju prema svojoj djeci, ostane isti, onda njihova zakletva na vjernost nema nikakvu vrijednost.

Umjesto toga, nakon davanja bai’ata, treba pokazati takav primjer koji navodi druge da posvjedoče da je došlo do istinske promjene u ovoj osobi. Upravo to treba da bude rezultat istinskog pokajanja.

Poslanici su tražili oprost

Hz. Halifatul Masih je dalje citirao Obećanog Mesiju (as), koji je citirao hadis u kojoj je Časni Poslanik (savs) plakao, a zatim se obratio ljudima govoreći da su nesreće vezane za svaku osobu poput mrava, i da je jedini način da se spasi od njih je kroz istinsko pokajanje. Obećani Mesija (as) je nastavio da su neki kršćanski svećenici iznijeli neosnovanu tvrdnju da je zbog toga što je Časni Poslanik (savs) također tražio oprost, to pokazivalo da je on bio griješnik, ne daj Bože.

Obećani Mesija (as) je odgovorio rekavši da takvi ljudi ne shvaćaju da je traženje oprosta ili istigfara uzvišena kvaliteta. Ljudi su stvoreni sa prirodnim nedostacima, a poslanilci traže oprost kako ne bi podlegli istim prirodnim slabostima.

Ghafar znači pokriti. Nijedan poslanik nema iste moći kao Bog, tako da niko ne može zaštititi sebe, pa je i njima potrebna Božja zaštita, zbog čega su svi poslanici činili istighfar. Također je pogrešno shvatanje kršćana kada kažu da Isa (as) nikada nije učinio istigfar. U stvari, kada je Isa(as) molio: ‘Gospodaru moj (Eli Eli), zašto si me napustio?’, on je, u suštini, tražio milost i zaštitu Allaha.

Hz. Halifatul Masih je dalje citirao Obećanog Mesiju (as), koji je objasnio da je istighfar arapska riječ koja znači tražiti oprost; zamoliti Boga da nas zaštiti od loših posljedica prethodnih grijeha koji su učinjeni i da nas zaštiti od činjenja grijeha ili zlih djela u budućnosti. Ako se neko okrene Bogu, Bog se još više okreće njima.

Odbijanje pokajanja ometa napredak

Hz. Halifatul Masih je nastavio citirati Obećanog Mesiju (as), koji je rekao da je Bog opisan kao Živi (Al-Hajj) i Samoodrživi i Sveodrživi (Al-Kajjum). Al-Hej se odnosi na činjenicu da Bog također daruje život, ali tada, On nije napustio život koji je stvorio, poput zidara koji gradi zgradu i napušta je. Dakle, da bi se nastavilo živjeti, potreban je i istighfar za snagu da nastavi živjeti i to bez mrlje grijeha.

Hz. Halifatul Masih je dalje citirao Obećanog Mesiju (as), koji je rekao da odbacivanje stvarnosti pokajanja ometa napredak i uspjeh. Nije tajna da osoba u svom sopstvenom biću nije potpuna, kao što se ne rodi kao učenjak, već mora raditi na tome. Slično tome, moralni standard zahtijeva razvoj.

Dakle, početne faze života su one kada je osoba podložna nižim strastima i oblicima življenja. Kada neko shvati ovo niže stanje i izađe iz njega kako bi se približio Bogu, pokaju se i traže oproštenje da bi se približili Bogu. To su uglavnom faze kroz koje se prolazi u životu. Da Bog ne  prihvata pokajanje, onda bi to značilo da On nije imao nikakvu namjeru nikome dati spas.

Razvijanje zadovoljstva i smirenosti u molitvi

Hz. Halifatul Masih je rekao da je jednom neko pitao Obećanog Mesiju (as) kako razviti zadovoljstvo u namazu – to je nešto što ljudi pitaju i danas. Obećani Mesija (as) da se to ostvari kroz česta djela, i da se moli Bogu da razvije ovo zadovoljstvo jer se ono ne može razviti bez Njegove pomoći. Slično tome, treba istrajati i nastaviti.

Međutim, ako se ne trudi u tom pogledu, onda ne može postići ono što traži. Bez Božije milosti se ništa ne može postići, pa uvijek treba tražiti Njegovu milost i pomoć. Onaj ko se udalji od Boga postaje kao šejtan. Onda uvijek treba tražiti oprost, kako bi se spasili od propasti.

Hz. Halifatul Masih je nastavio citirati Obećanog Mesiju (as), koji je rekao da se vrata Božije milosti nikada ne zatvaraju. Ako se neko zaista pokaje, onda treba da zna da je Bog Onaj koji se često vraća sa milosti. Ne treba misliti da će Bog jednima oprostiti, a drugima ne, predstavlja oblik nepoštovanja prema Njemu, jer je Božija milost ogromna, a vrata Njegove milosti nikome nisu zatvorena.

Hz. Halifatul Masih je nastavio citirati Obećanog Mesiju (as), koji je rekao da, da bi doveli do promjene u sebi, moraju tražiti oprost. Oni koji izgovaraju da su previše zauzeti ovosvjetskim poslom treba li bi obratili pažnju na okretanje Bogu i molitvu trebali bi se bojati. Moraju obratiti pažnju na ovo.

U stvari, ako neko tražio dozvolu od svog poslodavca, onda u većini slučajeva bi mu bilo dozvoljeno. Istinsko pokajanje i traženje oprosta mogu biti plodi samo ako se poštuju osnovne naredbe obožavanja.

Hz. Halifatul Masih se molio da shvatimo pravi duh pokajanja i traženja oprosta i da budemo oni koji se istinski kaju i traže oprost.

Dzenaze

Hz. Halifatul Masih je rekao da ce da spomene nekoliko preminulih dzematlija i klanjat ce im dzenazu u odsustvu.

Ansa Begum

Ansa Begum koja je bila kćerka Mira Muhameda Ishaka. Rođena je u Kadianu. Njena majka se zvala Saliha Begum. Iza nje su ostala dva sina i ćerka. Uvijek bi služila svojoj porodici na sjajan način. Bila je iskrena Ahmadi sa jednostavnim karakterom i puna ljubavi. Bila je dobro upoznata sa historijom dzemata.

Često je savjetovala ljude da žive častan život. Posjedovala je veliko saosjećanje prema čoveječanstvu. Imala je veliko predanje za služenjem vjeri. Često bi čistila džamiju u Njujorku. Hz. Halifatul Masih je molila da Allah omogući njenoj djeci da nastave naslijeđe njenih dobrih djela i da joj podari oprost i milost.

Bushra Akram

Bushra Akram iz Sialkota. Bila je vrlo pobožna. Bila je gostoprimljiva, saosjećajna prema siromašnima i voljela je Halifat. Iza nje su ostali muž, tri ćerke i sin. Njen sin je misionar u Sijera Leoneu i nije mogao da prisustvuje dzenazi zbog svoje službe. Iako je imala samo jednog sina, rekla je da čak i da ima sedam sinova, sve bi ih dala u službu vjere.

Njene posljednje riječi upućene sinu bile su da ostane strpljiv i istrajan. Hz. Halifatul Masih se molio da joj Allah podari oprost i milost i podari strpljenje njenoj djeci.

Musarrat Jahan

Musarrat Jahan iz Australije. Njen djed je bio ashab Obećanog Mesije as. Bila je prikovana za krevet 16 godina nakon krvarenja u mozgu. Bila je redovna u svojim molitvama i imala je posvećeno mjesto u svojoj kuci za klanjanje namaza. Mnogo je voljela Hilafet. Iza nje su ostali muž, tri sina i tri ćerke. Njen najmlađi sin Hafiz Rashid Javaid je Nazim Darul Qadha Rabwah. Hz. Halifatul Masih se molio da joj Allah podari milost i oprost i omogući njenoj djeci da nastave da rade njena dobra djela.

Nasir Ahmad Qureshi

Nasir Ahmad Qureshi iz SAD-a. Iza njega su ostala supruga, dva sina i tri ćerke. Jedan od njegovih unuka, Waqas Khurshid je misionar, dok još jedan od njegovih unuka studira u dzamija Ahmadijja Kanada. Služio je Zajednici na različitim funkcijama. Hz. Halifatul Masih se molio da mu Allah podari oprost i milost. Bio je vezan za džamiju i uvijek je vodio računa o moralnom obrazovanju svoje djece. Bio je direktan i pošten. Hz. Halifatul Masih se molio da Allah omogući njegovoj djeci da nastave da rade njegova dobra  djela.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp