U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Osobine iskrenih Ahmadi muslimana

Kratki sadržaj

Nakon učenja Tashahuda, Ta’awuza I sure Fatiha, hazreti halifatul Masih V (aba) je rekao, da je velika naklonost Uzvišenog Allaha nad nama I da nam je On omogućio, uz pomoć Svoje Milosti, da prihvatimo Obećanog Mesiju (as). On nam je omogućio da vjerujemo u istinskog sljedbenika Časnog Poslanika (sa), kojeg je on spomenuo I obraćao se riječima ‘naš Mahdi’. Ovo je odraz velike ljubavi I uzvišenog statusa bliskosti, koji je Časni Poslanik s.a.v.s. imao prema Obećanom Mesiji I Imamu Mahdiju (as) obračajući mu se govoreći ‘naš Mahdi’. Obećani Mesija je (as) je ozbiljno savjetovao svoje sljedbenike da ispune svoje dužnosti prema Bai’atu (zavjetu odanosti) I da postanu iskreni vjernici. Mi moramo uvijek imati te riječi na umu. Ona su sredstva našeg duhovnog razvoja. Snaga I Časna Moć koja postoji u riječima Obećanog Mesija (as) ne mogu se naći ni u čijim riječima. Tako da je na nama dužnost , koji tvrdimo da smo ušli u Bai’at Obećanog Mesije (as), da čitamo I slušamo negove riječi I da djelujemo na osnovu njih I da popravimo svoje stanje do nivoa koji Obećani Mesija (as) očekuje od nas.

Sada ću predstaviti nekoliko izreka koje formiraju kodeks ponašanja za naš život. One predstavljaju mjerilo kojim možemo mjeriti naš duhovni status. U pogledu doktrine mi sebe nazivamo Ahmadi muslimanima. Međutim, u nama se pojavljuju mnoge praktične slabosti. Svako može preispitati svoje stanje u svjetlu ovih izjava kao što su šta treba uraditi da bi se postigao duhovni razvoj, kako postići očekivani standard bogobojaznosti I vrlina I koje su naše odgovornosti?

U pogledu ovoga Obećani Mesija a.s. je rekao ‘ Uzvišeni Bog je više puta rekao, O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha. Dalje, On je također rekao, zaista Allah je sa onima koji su bogobojazni I koji čine dobro’.Obećani Mesija a.s. je rekao da je primio ovu objavu hiljadu puta. Svrha ovoga je da Džemat razumije da prihvatanje Ahmadijata nije dovoljno samo po sebi, mi ćemo samo primiti društvo I pomoć Uzvišenog Boga kada usvojimo istinsku bogobojaznost zajedno sa činjenjem vrlina. Samo suzdržavanje od poroka nije cijelost islama, ono mora biti praćeno napretkom u vrlinama. Vrline služe kao hrana; duhovni život osobe zavisi od suzdržavanja od poroka I usvajanja vrlina.

Obećani Mesija a.s. kaže , ‘ Neki grijesi su očigledni kao što je govorenje laži, preljuba, izdaja nekoga, davanje lažnog svjedočanstva, kršenja prava drugih I širk (pripisivanje partnera Bogu) itd. Međutim neki poroci su tako mali da ih čovjek čak I ne vidi kada se uplete u njih. On ih smatra malim I beznačajnim, ipak on ne uviđa da je Obećani Mesija a.s. dao primjere takvih grijeha, kao što je navika žaljenja, izražavanja ljutnje u  vezi malih stvari, ogovaranje itd. Obećani Mesija a.s. kaže da takvi ljudi smatraju ovo sasvim beznačajno, dok Časni Kur’an govori da je ovo od velike važnosti. Ovi mali I beznačajni aspekti kao što su žaljenje na kraju dovedu do ogovaranja. Zbog ovoga Časni Kur’an navodi da je ovo od velike važnosti. Dakle Uzvišeni Bog je rekao (da li bi iko od vas volio da jede meso svog umrlog brata?). Uzvišeni Bog postaje nezadovoljan kada neko izgovara takve riječi koje narušavaju ugled njegovog brata. Osoba ne treba ni izgovarati takve riječi jer takve izjave dovode do žalbi I ljudi pokušavaju biti mudri, misle bolesno o drugima I ogovaraju I na kraju osoba stiže do tog nivoa gdje fizički želi nauditi drugoj osobi.

Obećani Mesija a.s. kaže,’Sličan je slučaj bijede I bijesa, jer su sve to poroci’. Biti škrt I ljut su poroci.Na Sudnjem danu, uši, oko, srce i svaki dio tijela će biti pozvani da podnesu račun.Obećani Mesija a.s. kaže, ‘ mnogi poroci su stvoreni samo na osnovu bolesnog mišljenja o drugima ; slušanju o određenoj stvari o nekome I odmah vjerovanje da je istinita bez gledanja u stvar..Ovo je zaista loša navika. Ne dozvoljavajte da stvar u koju niste u potpunosti sigurni da pusti korjenje u vašem srcu. Ovaj princip pomaže da spriječimo bolesno mišljenje..Kako je moćan I jak ovaj princip!.. Tako da je bolje da ne mislimo bolesno o drugima I da mislimo pozitivno o drugima.

Međutim, Uzvišeni Bog ne smatra osobu odgovornom samo što ima mišljenje, već ako osoba djeluje na osnovu tog mišljenja.Na primjer, osoba se ne treba smatrati odgovornom ako samo misli o izbjegavanju poreza,ali ako osoba šteti vladi izbjegavanjem poreza ili ne proglasi pravi dohodak za chandu ( financijski doprinos) onda je Uzvišeni Allah smatra odgovornom.Tako da ove vrste grijeha su obično ignorisane ali postaju sredstva vlastitog uništenja.

Općenito govoreći ljudi uspjevaju da izbjegnu velike i jasne grijehe. Obećani Mesija a.s. kaže, ‘ Mnogi ljudi ne bi nikada ubili nekoga, nikada ne bi pokrali nekoga ili učinili krađu, izbjegavaju velike grijehe kao što su ovi. Međutim pitanje je koliko je onih koji se ne žale, koji ne ulaze u ogovaranja ili loše pretpostavke o drugima? Koliko je onih koji ne povrijede osjećanja svog brata vrijeđajući ga? Koliko ima onih Koji ne izgovaraju laž? Obećani Mesija a.s. kaže , ‘ Mogu reći sa sigurnošću da je vrlo malo onih koji nikada nisu povrijedili nekoga, niti se žalili o nekome, koji nisu imali loše pretpostavke o ljudima ili laži i koji nisu imali nečiste misli.’ Ako svi razmišljaju na svojim okupljanjima, vidjet će da je tu dosta ogovaranja, uvreda i pretjerivanja, i podsmjejavanja što stvara lošu krv među ljudima. Ovo je standard dobrih djela gdje osoba mora izbjegavati sve ovakve poroke koji ne dolikuju vjerniku.

Onda Obećani Mesija a.s. kaže, ‘ Uzvišeni Bog kaže da je prvi korak da razvijemo Takvu.’ Ukratko, ja vam kažem da je u potpunosti neprihvatljivo od strane Uzvišenog Boga da stvarate neslogu na zemlji. Uzvišeni Bog želi da raširi jedinstvo na Zemlji. Uzvišeni Bog želi da stvori jedinstvo na ovom svijetu. Osoba koja povrijedi svog brata, učini nepravdu ili nepoštenje je neprijatelj zajednice. Takvo ponašanje ne može dovesti do jedinstva, ljubavi i bratstva.’ Obećani Mesija a.s. kaže da je pravo jedinstvo nemoguće ukoliko ne prestanemo sa takvim zlim pojmovima. Zato je Takva prvi korak. To je bila svrha dolaska Obećanog Mahdija da ujedini muslimane pod jednu ruku, da stvori Ummet.

Obećani Mesija a.s. potom kaže, ‘ također je primjetno da kada ljudi sjede na plemenitom okupljanju, većinom njihova srca su impresionirana, i oni smatraju ove stvari dobrima, ali kada napuste okupljanje i vrate se svojim prijateljima, njihovi stari načini ponovo prevladavaju, i oni zaborave sve dobre stvari koje su čuli. Ovo je razlog zbog kojeg moramo stalno ponavljati ove stvari i imati ih na umu kako bismo ih se stalno sjećali i kako ih ne bi zaboravili.’.  Tako da je od vitalne važnosti da razumijemo filozofiju ispravnog i pogrešnog kako bismo činili ispravne stvari. Časni Kur'an stalno daje ove detalje. Dakle, čitajte Časni Kur'an stalno, i zapišite sva djela koja su označena kao zla i onda ih pokušajte izbjegavati uz pomoć Allahove milosti. Izbjegavanje zlih djela je prvi stepen Takve (bogobojaznosti), onda osoba stvori averziju prema grijehu i napreduje u dobrim djelima. Ovo se postiže obožavanjem Boga. Ali neki ljudi idu u džamiju da klanjaju a na istom mjestu oni kritikuju i žale se o drugima, misle bolesno o drugima i pričaju bolesno i drugima i postaju neiskreni u njihovom povjerenju. Obećani Mesija a.s. kaže ako neko postane zarobljen u takvim zlim stvarima, onda njihov namaz nema koristi.

Mnogo je mladih ljudi o kojima sam ja lično čuo, oni mi često pišu da svjedoče takvim stvarima kod nekih osoba na dužnosti i starijih što ih dovodi da se polahko udalje od Džemata, onda se odsele od blizine džamije, onda se udalje od namaza i na kraju se udalje od Boga. Tako da, takve molitve ne da samo nemaju korist za njih već također povrijeđuju druge kroz njih. Tako da, ako želimo da zaštitimo slijedeću generaciju, najprije sve osobe na dužnosti i stariji moraju da usvoje bogobojaznost. Dakle, Obećani Mesija a.s. kaže da prva teškoća čovjeka koji želi da postane istinski vjernik jeste da se udalji od činjenja zla i ovo samo po sebi je Takva. Jednom drugom prilikom Obećani Mesija a.s. je objasnio da je sjedenje na okupljanjima gdje se dešava takvo zlo je također grijeh, čak i ako osoba ne učestvuje u ponižavanju, žaljenju i ogovaranju drugih. Obećani Mesija a.s. potom kaže, ‘ Također zapamtite da onaj ko sluša takvu priču je isti kao onaj ko je govori’.

Obećani Mesija a.s. dalje objašnjava, ..’ Naravno, osoba se treba suzdržavati od grijeha, ali zajedno sa tim ona mora nastaviti sa činjenjem dobrih djela i bez ovoga nema spasenja. Islam ne dovodi čovjeka samo do ovog stepena i ostavi ga tu,  ustvari nastoji da ispuni oba djela, napuštanje svakog zla i činjenje dobrih djela u svakoj prilici. Sve dok osoba ne posjeduje ove dvije osobine, ona ne može postići istinsko spasenje.’ Obećani Mesija a.s. potom kaže, ‘ Ja još jednom molim svoju zajednicu da se istakne u bogobojaznosti i pristojnosti, onda će Uzvišeni Bog biti sa vama’.

Obećani Mesija a.s. potom kaže, ‘ Imajte na umu da ukoliko ne uspijete da postignete bogobojaznost i ne učestvujete u potpunosti u toj vrlini koju Uzvišeni Bog želi od vas, onda ćete vi biti prvi koje će Uzvišeni Bog uništiti jer ste prihvatili istinu ali odbacili je u praksi..( to jeste osoba treba da pokaže istinu u svojim djelima). Neka vas Uzvišeni Bog podrži. Ako postanete nemarni u pokazivanju milosti prema Božijim stvorenjima, ljubaznosti, vrlinama, suosjećanjima, poniznosti i blagosti , onda sam ja siguran da će takva zajednica prva biti uništena, i to je ono što sam navodio u mnogim prilikama.. Tako da je imperativ za vas da dadnete prednost vjeri nad svim dunjalučkim stvarima.’

Odustajanje od dunjaluka kako bi se pratila vjera ne ugrožava vjernika. Obećani Mesija a.s. kaže, ‘ niko ne treba imati ovu misao da će kroz napuštanje materijalnog svijeta biti uništen.. Uzvišeni Bog nikada ne dozvoli da osoba koja postane bliska Njemu da postane uništena, štaviše Uzvišeni Bog postaje njen čuvar.. Samo životi onih koji su uništeni, su oni koji napuste Uzvišenog Boga i okrenu se materijalnom svijetu. Zar nije istina da je svaka stvar u rukama Uzvišenog Boga ?’

Obećani Mesija a.s. dalje kaže , ‘ Trebate zaista zapamtiti da dokle god praktično stanje osobe nije reformisano, verbalne izjave nemaju nikakvu korist i to su samo izjave, Istinska vjera je nešto što uđe u srce i svjedoči kroz fizičko djelovanje.’

Obećani Mesija a.s. nastavlja govoreći, ‘ Grana koja ne ostane pričvršćena na drvetu na kraju otpadne i padne.’ Osoba koja ima iskrenu vjeru nikada ne brine za materijalna dobra, i uprkos tome ona je nagrađena sa svakom vrstom materijalnog bogatstva. Blagoslovljen je onaj koji dadne prednost vjeri nad dunjalučkim stvarima, međutim oni koji dadnu prednost svojim dunaljučkim željama nad vjerom, oni su ništa do tijela bez života koja nikada neće vidjeti lice pravog Božanskog spasenja. Osoba jedino može dobiti korist od ovog zavjeta odanosti ako da prednost svojoj vjeri i teži da napreduje u ovom pogledu.

Nesreće ovog svijeta se nastavljaju povećavati. Od svih ovih katastrofalnih nesreća, samo će biti spašeni oni ljudi o kojima je Obećani Mesija a.s. govorio u jednom od svojih stihova, da postoji vatra od koje će biti spašeni svi oni koji imaju ljubav prema Svemogućem Bogu. Tako da osoba treba obratiti posebnu pažnju prema ovome kako bi spasila sebe i također svijet općenito. Mi moramo napraviti zajednički napor sa svim svojim moćima i snagama u tome kako možemo postići bliskost Svemogućeg Boga.

Obećani Mesija a.s. kaže, ‘ Kako bi sačuvala život, osoba treba da jede i pije minimalnu količinu kako bi ostala živa, u suprotnom ne može preživjeti. Ovo je isti slučaj sa nečijim odnosom sa vjerom. Ako osoba ne posjeduje minimalnu količinu duhovnosti, ona ne može ostati duhovno živa.’

Obećani Mesija a.s. dalje kaže, ‘ Ova zajednica je uspostavljena kako bi pažnja ljudi bila skrenuta prema Uzvišenom Bogu.  Iako je težak zadatak da postanemo bliski sa Uzvišenim Bogom i zahtjeva da osoba doživi jednu vrstu smrti, ali na kraju osoba dobija novi život od ovog djela. Osoba koja odbaci šejtanske aspekte od sebe postaje blagoslovljena i njena kuća, duša i cijeli grad dobija te blagoslove.’

Obećani Mesija a.s. kaže, ‘ Postoje dvije vrste zla. Jedna je pripisivanje partnera Uzvišenom Bogu, biti nemaran prema Njegovoj veličini, pokazivanje nehata u Njegovom obožavanju i poslušnosti. Druga vrsta je neuspjeh u pokazivanju suosjećanja prema Njegovim stvorenjima i ispunjavanju njihovih prava. Tako da, osoba treba nastojati da se udalji od obje forme zla i ostane zaokupljena u poslušnosti Uzvišenom Bogu. I, ostane čvrsto u zavjetu koji je dala u Bai'atu. Osoba ne treba uzrokovati nikakvo zlo Božijim stvorenjima i duboko razmišljati o Časnom Kur'anu i pridržavati se toga. Trebamo se udaljiti od bilo kakvih okupljanja gdje se ljudi podsmjejavaju i rugaju drugim osobama i također pripisuju partnera Bogu. Trebamo obavljati pet dnevnih namaza, ukratko osoba ne treba napustiti nijednu naredbu Uzvišenog Boga. Čuvajte svoju spoljašnost čistu i također pročišćavajte svoja srca od bilo koje vrste zla, mržnje i ljubomore. Ovo je ono što Uzvišeni Bog želi od vas.

Neka nas Uzvišeni Bog omogući da dovedemo čiste promjene u nama samim ispunjavajući prava našeg Bai'ata. I neka nas omogući, dok živimo na ovom svijetu da ispunimo naš zavjet davanja prednosti vjeri nad dunjalučkim stvarima. Neka djelujemo prema uputama Obećanog Mesije a.s., imajući na umu deseti uvjet Bai'ata koji kaže da budemo poslušni svim Maruf odlukama, da razumijemo pravu bit poslušnosti Bogu i postignemo te standarde kao rezultat kojeg ćemo postati primaoci blagoslova Uzvišenog Boga, koje je On obećao Obećanom Mesiji a.s..

Nakon učenja Tashahuda, Ta’awuza I sure Fatiha, hazreti halifatul Masih V (aba) je rekao, da je velika naklonost Uzvišenog Allaha nad nama I da nam je On omogućio, uz pomoć Svoje Milosti, da prihvatimo Obećanog Mesiju (as). On nam je omogućio da vjerujemo u istinskog sljedbenika Časnog Poslanika (sa), kojeg je on spomenuo I obraćao se riječima ‘naš Mahdi’. Ovo je odraz velike ljubavi I uzvišenog statusa bliskosti, koji je Časni Poslanik s.a.v.s. imao prema Obećanom Mesiji I Imamu Mahdiju (as) obračajući mu se govoreći ‘naš Mahdi’. Obećani Mesija je (as) je ozbiljno savjetovao svoje sljedbenike da ispune svoje dužnosti prema Bai’atu (zavjetu odanosti) I da postanu iskreni vjernici. Mi moramo uvijek imati te riječi na umu. Ona su sredstva našeg duhovnog razvoja. Snaga I Časna Moć koja postoji u riječima Obećanog Mesija (as) ne mogu se naći ni u čijim riječima. Tako da je na nama dužnost , koji tvrdimo da smo ušli u Bai’at Obećanog Mesije (as), da čitamo I slušamo negove riječi I da djelujemo na osnovu njih I da popravimo svoje stanje do nivoa koji Obećani Mesija (as) očekuje od nas.

Sada ću predstaviti nekoliko izreka koje formiraju kodeks ponašanja za naš život. One predstavljaju mjerilo kojim možemo mjeriti naš duhovni status. U pogledu doktrine mi sebe nazivamo Ahmadi muslimanima. Međutim, u nama se pojavljuju mnoge praktične slabosti. Svako može preispitati svoje stanje u svjetlu ovih izjava kao što su šta treba uraditi da bi se postigao duhovni razvoj, kako postići očekivani standard bogobojaznosti I vrlina I koje su naše odgovornosti?

U pogledu ovoga Obećani Mesija a.s. je rekao ‘ Uzvišeni Bog je više puta rekao, O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha. Dalje, On je također rekao, zaista Allah je sa onima koji su bogobojazni I koji čine dobro’.Obećani Mesija a.s. je rekao da je primio ovu objavu hiljadu puta. Svrha ovoga je da Džemat razumije da prihvatanje Ahmadijata nije dovoljno samo po sebi, mi ćemo samo primiti društvo I pomoć Uzvišenog Boga kada usvojimo istinsku bogobojaznost zajedno sa činjenjem vrlina. Samo suzdržavanje od poroka nije cijelost islama, ono mora biti praćeno napretkom u vrlinama. Vrline služe kao hrana; duhovni život osobe zavisi od suzdržavanja od poroka I usvajanja vrlina.

Obećani Mesija a.s. kaže , ‘ Neki grijesi su očigledni kao što je govorenje laži, preljuba, izdaja nekoga, davanje lažnog svjedočanstva, kršenja prava drugih I širk (pripisivanje partnera Bogu) itd. Međutim neki poroci su tako mali da ih čovjek čak I ne vidi kada se uplete u njih. On ih smatra malim I beznačajnim, ipak on ne uviđa da je Obećani Mesija a.s. dao primjere takvih grijeha, kao što je navika žaljenja, izražavanja ljutnje u  vezi malih stvari, ogovaranje itd. Obećani Mesija a.s. kaže da takvi ljudi smatraju ovo sasvim beznačajno, dok Časni Kur’an govori da je ovo od velike važnosti. Ovi mali I beznačajni aspekti kao što su žaljenje na kraju dovedu do ogovaranja. Zbog ovoga Časni Kur’an navodi da je ovo od velike važnosti. Dakle Uzvišeni Bog je rekao (da li bi iko od vas volio da jede meso svog umrlog brata?). Uzvišeni Bog postaje nezadovoljan kada neko izgovara takve riječi koje narušavaju ugled njegovog brata. Osoba ne treba ni izgovarati takve riječi jer takve izjave dovode do žalbi I ljudi pokušavaju biti mudri, misle bolesno o drugima I ogovaraju I na kraju osoba stiže do tog nivoa gdje fizički želi nauditi drugoj osobi.

Obećani Mesija a.s. kaže,’Sličan je slučaj bijede I bijesa, jer su sve to poroci’. Biti škrt I ljut su poroci.Na Sudnjem danu, uši, oko, srce i svaki dio tijela će biti pozvani da podnesu račun.Obećani Mesija a.s. kaže, ‘ mnogi poroci su stvoreni samo na osnovu bolesnog mišljenja o drugima ; slušanju o određenoj stvari o nekome I odmah vjerovanje da je istinita bez gledanja u stvar..Ovo je zaista loša navika. Ne dozvoljavajte da stvar u koju niste u potpunosti sigurni da pusti korjenje u vašem srcu. Ovaj princip pomaže da spriječimo bolesno mišljenje..Kako je moćan I jak ovaj princip!.. Tako da je bolje da ne mislimo bolesno o drugima I da mislimo pozitivno o drugima.

Međutim, Uzvišeni Bog ne smatra osobu odgovornom samo što ima mišljenje, već ako osoba djeluje na osnovu tog mišljenja.Na primjer, osoba se ne treba smatrati odgovornom ako samo misli o izbjegavanju poreza,ali ako osoba šteti vladi izbjegavanjem poreza ili ne proglasi pravi dohodak za chandu ( financijski doprinos) onda je Uzvišeni Allah smatra odgovornom.Tako da ove vrste grijeha su obično ignorisane ali postaju sredstva vlastitog uništenja.

Općenito govoreći ljudi uspjevaju da izbjegnu velike i jasne grijehe. Obećani Mesija a.s. kaže, ‘ Mnogi ljudi ne bi nikada ubili nekoga, nikada ne bi pokrali nekoga ili učinili krađu, izbjegavaju velike grijehe kao što su ovi. Međutim pitanje je koliko je onih koji se ne žale, koji ne ulaze u ogovaranja ili loše pretpostavke o drugima? Koliko je onih koji ne povrijede osjećanja svog brata vrijeđajući ga? Koliko ima onih Koji ne izgovaraju laž? Obećani Mesija a.s. kaže , ‘ Mogu reći sa sigurnošću da je vrlo malo onih koji nikada nisu povrijedili nekoga, niti se žalili o nekome, koji nisu imali loše pretpostavke o ljudima ili laži i koji nisu imali nečiste misli.’ Ako svi razmišljaju na svojim okupljanjima, vidjet će da je tu dosta ogovaranja, uvreda i pretjerivanja, i podsmjejavanja što stvara lošu krv među ljudima. Ovo je standard dobrih djela gdje osoba mora izbjegavati sve ovakve poroke koji ne dolikuju vjerniku.

Onda Obećani Mesija a.s. kaže, ‘ Uzvišeni Bog kaže da je prvi korak da razvijemo Takvu.’ Ukratko, ja vam kažem da je u potpunosti neprihvatljivo od strane Uzvišenog Boga da stvarate neslogu na zemlji. Uzvišeni Bog želi da raširi jedinstvo na Zemlji. Uzvišeni Bog želi da stvori jedinstvo na ovom svijetu. Osoba koja povrijedi svog brata, učini nepravdu ili nepoštenje je neprijatelj zajednice. Takvo ponašanje ne može dovesti do jedinstva, ljubavi i bratstva.’ Obećani Mesija a.s. kaže da je pravo jedinstvo nemoguće ukoliko ne prestanemo sa takvim zlim pojmovima. Zato je Takva prvi korak. To je bila svrha dolaska Obećanog Mahdija da ujedini muslimane pod jednu ruku, da stvori Ummet.

Obećani Mesija a.s. potom kaže, ‘ također je primjetno da kada ljudi sjede na plemenitom okupljanju, većinom njihova srca su impresionirana, i oni smatraju ove stvari dobrima, ali kada napuste okupljanje i vrate se svojim prijateljima, njihovi stari načini ponovo prevladavaju, i oni zaborave sve dobre stvari koje su čuli. Ovo je razlog zbog kojeg moramo stalno ponavljati ove stvari i imati ih na umu kako bismo ih se stalno sjećali i kako ih ne bi zaboravili.’.  Tako da je od vitalne važnosti da razumijemo filozofiju ispravnog i pogrešnog kako bismo činili ispravne stvari. Časni Kur'an stalno daje ove detalje. Dakle, čitajte Časni Kur'an stalno, i zapišite sva djela koja su označena kao zla i onda ih pokušajte izbjegavati uz pomoć Allahove milosti. Izbjegavanje zlih djela je prvi stepen Takve (bogobojaznosti), onda osoba stvori averziju prema grijehu i napreduje u dobrim djelima. Ovo se postiže obožavanjem Boga. Ali neki ljudi idu u džamiju da klanjaju a na istom mjestu oni kritikuju i žale se o drugima, misle bolesno o drugima i pričaju bolesno i drugima i postaju neiskreni u njihovom povjerenju. Obećani Mesija a.s. kaže ako neko postane zarobljen u takvim zlim stvarima, onda njihov namaz nema koristi.

Mnogo je mladih ljudi o kojima sam ja lično čuo, oni mi često pišu da svjedoče takvim stvarima kod nekih osoba na dužnosti i starijih što ih dovodi da se polahko udalje od Džemata, onda se odsele od blizine džamije, onda se udalje od namaza i na kraju se udalje od Boga. Tako da, takve molitve ne da samo nemaju korist za njih već također povrijeđuju druge kroz njih. Tako da, ako želimo da zaštitimo slijedeću generaciju, najprije sve osobe na dužnosti i stariji moraju da usvoje bogobojaznost. Dakle, Obećani Mesija a.s. kaže da prva teškoća čovjeka koji želi da postane istinski vjernik jeste da se udalji od činjenja zla i ovo samo po sebi je Takva. Jednom drugom prilikom Obećani Mesija a.s. je objasnio da je sjedenje na okupljanjima gdje se dešava takvo zlo je također grijeh, čak i ako osoba ne učestvuje u ponižavanju, žaljenju i ogovaranju drugih. Obećani Mesija a.s. potom kaže, ‘ Također zapamtite da onaj ko sluša takvu priču je isti kao onaj ko je govori’.

Obećani Mesija a.s. dalje objašnjava, ..’ Naravno, osoba se treba suzdržavati od grijeha, ali zajedno sa tim ona mora nastaviti sa činjenjem dobrih djela i bez ovoga nema spasenja. Islam ne dovodi čovjeka samo do ovog stepena i ostavi ga tu,  ustvari nastoji da ispuni oba djela, napuštanje svakog zla i činjenje dobrih djela u svakoj prilici. Sve dok osoba ne posjeduje ove dvije osobine, ona ne može postići istinsko spasenje.’ Obećani Mesija a.s. potom kaže, ‘ Ja još jednom molim svoju zajednicu da se istakne u bogobojaznosti i pristojnosti, onda će Uzvišeni Bog biti sa vama’.

Obećani Mesija a.s. potom kaže, ‘ Imajte na umu da ukoliko ne uspijete da postignete bogobojaznost i ne učestvujete u potpunosti u toj vrlini koju Uzvišeni Bog želi od vas, onda ćete vi biti prvi koje će Uzvišeni Bog uništiti jer ste prihvatili istinu ali odbacili je u praksi..( to jeste osoba treba da pokaže istinu u svojim djelima). Neka vas Uzvišeni Bog podrži. Ako postanete nemarni u pokazivanju milosti prema Božijim stvorenjima, ljubaznosti, vrlinama, suosjećanjima, poniznosti i blagosti , onda sam ja siguran da će takva zajednica prva biti uništena, i to je ono što sam navodio u mnogim prilikama.. Tako da je imperativ za vas da dadnete prednost vjeri nad svim dunjalučkim stvarima.’

Odustajanje od dunjaluka kako bi se pratila vjera ne ugrožava vjernika. Obećani Mesija a.s. kaže, ‘ niko ne treba imati ovu misao da će kroz napuštanje materijalnog svijeta biti uništen.. Uzvišeni Bog nikada ne dozvoli da osoba koja postane bliska Njemu da postane uništena, štaviše Uzvišeni Bog postaje njen čuvar.. Samo životi onih koji su uništeni, su oni koji napuste Uzvišenog Boga i okrenu se materijalnom svijetu. Zar nije istina da je svaka stvar u rukama Uzvišenog Boga ?’

Obećani Mesija a.s. dalje kaže , ‘ Trebate zaista zapamtiti da dokle god praktično stanje osobe nije reformisano, verbalne izjave nemaju nikakvu korist i to su samo izjave, Istinska vjera je nešto što uđe u srce i svjedoči kroz fizičko djelovanje.’

Obećani Mesija a.s. nastavlja govoreći, ‘ Grana koja ne ostane pričvršćena na drvetu na kraju otpadne i padne.’ Osoba koja ima iskrenu vjeru nikada ne brine za materijalna dobra, i uprkos tome ona je nagrađena sa svakom vrstom materijalnog bogatstva. Blagoslovljen je onaj koji dadne prednost vjeri nad dunjalučkim stvarima, međutim oni koji dadnu prednost svojim dunaljučkim željama nad vjerom, oni su ništa do tijela bez života koja nikada neće vidjeti lice pravog Božanskog spasenja. Osoba jedino može dobiti korist od ovog zavjeta odanosti ako da prednost svojoj vjeri i teži da napreduje u ovom pogledu.

Nesreće ovog svijeta se nastavljaju povećavati. Od svih ovih katastrofalnih nesreća, samo će biti spašeni oni ljudi o kojima je Obećani Mesija a.s. govorio u jednom od svojih stihova, da postoji vatra od koje će biti spašeni svi oni koji imaju ljubav prema Svemogućem Bogu. Tako da osoba treba obratiti posebnu pažnju prema ovome kako bi spasila sebe i također svijet općenito. Mi moramo napraviti zajednički napor sa svim svojim moćima i snagama u tome kako možemo postići bliskost Svemogućeg Boga.

Obećani Mesija a.s. kaže, ‘ Kako bi sačuvala život, osoba treba da jede i pije minimalnu količinu kako bi ostala živa, u suprotnom ne može preživjeti. Ovo je isti slučaj sa nečijim odnosom sa vjerom. Ako osoba ne posjeduje minimalnu količinu duhovnosti, ona ne može ostati duhovno živa.’

Obećani Mesija a.s. dalje kaže, ‘ Ova zajednica je uspostavljena kako bi pažnja ljudi bila skrenuta prema Uzvišenom Bogu.  Iako je težak zadatak da postanemo bliski sa Uzvišenim Bogom i zahtjeva da osoba doživi jednu vrstu smrti, ali na kraju osoba dobija novi život od ovog djela. Osoba koja odbaci šejtanske aspekte od sebe postaje blagoslovljena i njena kuća, duša i cijeli grad dobija te blagoslove.’

Obećani Mesija a.s. kaže, ‘ Postoje dvije vrste zla. Jedna je pripisivanje partnera Uzvišenom Bogu, biti nemaran prema Njegovoj veličini, pokazivanje nehata u Njegovom obožavanju i poslušnosti. Druga vrsta je neuspjeh u pokazivanju suosjećanja prema Njegovim stvorenjima i ispunjavanju njihovih prava. Tako da, osoba treba nastojati da se udalji od obje forme zla i ostane zaokupljena u poslušnosti Uzvišenom Bogu. I, ostane čvrsto u zavjetu koji je dala u Bai'atu. Osoba ne treba uzrokovati nikakvo zlo Božijim stvorenjima i duboko razmišljati o Časnom Kur'anu i pridržavati se toga. Trebamo se udaljiti od bilo kakvih okupljanja gdje se ljudi podsmjejavaju i rugaju drugim osobama i također pripisuju partnera Bogu. Trebamo obavljati pet dnevnih namaza, ukratko osoba ne treba napustiti nijednu naredbu Uzvišenog Boga. Čuvajte svoju spoljašnost čistu i također pročišćavajte svoja srca od bilo koje vrste zla, mržnje i ljubomore. Ovo je ono što Uzvišeni Bog želi od vas.

Neka nas Uzvišeni Bog omogući da dovedemo čiste promjene u nama samim ispunjavajući prava našeg Bai'ata. I neka nas omogući, dok živimo na ovom svijetu da ispunimo naš zavjet davanja prednosti vjeri nad dunjalučkim stvarima. Neka djelujemo prema uputama Obećanog Mesije a.s., imajući na umu deseti uvjet Bai'ata koji kaže da budemo poslušni svim Maruf odlukama, da razumijemo pravu bit poslušnosti Bogu i postignemo te standarde kao rezultat kojeg ćemo postati primaoci blagoslova Uzvišenog Boga, koje je On obećao Obećanom Mesiji a.s..

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp