U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ljudi vrlina

Kratki sadržaj

Poslije učenja Tashahhud-a, Ta’wuz-a i sure Al-Fatiha, hazreti Halifatul Mesih V a.t.b.a. je rekao:

Ja ću nastaviti sa iznošenjima o onim ashabima Časnog Poslanika s.a.v.s. koji su učestvovali u Bici na Bedru.

Jedan od ashaba koje ću danas spomenuti je hazreti ‘Ummarah bin Hazm. Hazreti Umara bin Hazm r.a. je jedan od sedamdeset ashaba koji su učestvovali u davanju drugog zavjeta (odanosti) na al-Akabah. Obojica njegove braće, Hazreti Amr bin Hazm i hazreti Ma’abil bin Hazm su takođe bili ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s. Oni su se pridružili Časnom Poslaniku s.a.v.s. u svim bitkama, uključujući Badr i Uhud. On je držao zastavu plemena Malik bin Najjar u svojim rukama prilikom pobjede Meke. Časni Poslanik s.a.v.s. je osnovao vezu bratstva između Ummarah i hazreti Muhriz bin Nazlah. On ih je proglasio braćom poslije iseljavanja. Po smrti Časnog Poslanika s.a.v.s., kad je iz redova odmetnika iznikao nered (fitna) i oni započeli rat protiv muslimana, on se pridružio hazreti Khalid bin Walidu u toj bici da savlada ovaj sukob. Bio je ubijen (postao je šehid) u toku bitke Jamamah. Časni Poslanik s.a.v.s. je jednom odredio da hazreti Ummarah za njega učini posebnu dovu za zdravlje i za zaštitu (dam)  nekog drugog ashaba. On je odgovorio: ‘O Allahov Vjerovjesniče s.a.v.s.! On će uskoro umrijeti!’ Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao (bolesniku): ‘Odvedi ga Ummarahu! Kad on učini dovu (dam), Svemogući Allah će ga izliječiti.’ Sigurno ga je Časni Poslanik poučio toj dovi i molbi. Ovo ne znači da je, ne daj Bože, Časni Poslanik s.a.v.s. imao potrebu za tom dovom od hazreti Ummarah ili da nije bio u stanju da to sam učini. On bi osobito odredio neke ljude za određene zadatke ali su uzvišena moć i blagoslovi Časnog Poslanika s.a.v.s. i  bili sila iza svega toga. On je bio hrabar i jedanput je protjera licemjere koji su stvarali teškoće u džamiji Časnog Poslanika s.a.v.s. i nakon slušanja razgovora muslimana i odlazili.

Prilikom bitke na Tabuku, kad je Časni Poslanik s.a.v.s. bio na pravcu  Tabuka, kamila Časnog Poslanika s.a.v.s., Kasva im je nestala iz vida. Kad su ashabi tragali za kamilom jedan licemjer se rugao pitajući na način pretvaranja: zar Muhammed a.s. ne tvrdi da je poslanik i da ih obavještava o nevidljivim stvarima? Kako, onda, nije upoznat o tome gdje je njegova vlastita kamila? Nekako je ovaj komentar stigao do Časnog Poslanika s.a.v.s. ili mora biti da ga je Svemogući Allah obavijestio o tome. Na ovo je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Tako mi Boga! Ja neznam ništa osim onog o čemu me je Svemogući Bog obavijestio. Ja neznam nevidljivo. Međutim, ja govorim onako kako me Svemogući Bog obaviještava. ‘ Časni Poslanik s.a.v.s. je dalje rekao: ‘Zaista, Svemogući Bog me je obavijestio o tačnom mjestu moje kamile.’ Časni Poslanik s.a.v.s. je onda pokazao u pravcu doline i rekao: ‘Idite i dovedite je meni.’ Tako da su ashabi otišli i doveli je natrag. Tako je, s ciljem da ušutka ovog licemjera, Svemogući Bog onda pokazao Časnom Poslaniku s.a.v.s. tačno mjesto kamile.

Hazreti Zeid bin Nuaim prenosi od hazreti Ummarah bin Hazm da je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao da postoje četiri važna principa. Ako osoba postupa u skladu sa ovima, postaje musliman. Međutim, ako izostavi čak jedan od njih, ostala tri mu neće biti od koristi. Ova tri principa su: namaz, zekat (davanje milostinje), post i hadž (islamsko hodočašće Meki).

Drugi ashab koji će biti spomenut danas je hazreti Abdullah bin Mas’ud. Njegova titula je Abd-ur-Rahman i on je pripadao plemenu Banu Huzail. Ime njegova majke je bilo Umm-e-Abd. On je umro u trećoj godini Hidžre (iseljenja Časnog Poslnaika s.a.v.s. u Medinu). Ime njegovog oca je bilo Mas’ud bin Ghafi. Abdullah bin Mas’ud se ubraja među one koji su ranije primili islam. On je primio islam u isto vrijeme kad i sestra hazreti Umara, hazreti Fatima bint Khattab i njen muž, hazreti Sa’eed bin Zaid. On je primio islam prije nego što je Časni Poslanik s.a.v.s. otišao  u Dar-ul-Arkam, mjesto koje je bilo izgrađeno u Meki za muslimane da budu u stanju da se okupe. Hazreti Abdullah bin Mas’ud prenosi: ‘Ja sam bio šesta osoba koja je primila islam. Prenoseći o svom primanju islama, hazreti Abdullah bin Mas’ud kaže: ‘Kad sam dostigao godine razumijevanja (godine gdje je osoba u stanju da ispravno prepozna i razlikuje između dobrog i lošeg, godina zrelosti), jedan dan sam napasao ovcu ‘Ukba bin Mu’ayta. Časni Poslanik s.a.v.s. mi je prišao i hazreti Ebu Bekir je takođe bio s njim. Časni Poslanik s.a.v.s. mi je rekao: ‘Mladiću! Imaš li mlijeka?’ Ja sam odgovorio da imam, ali pošto mi je ovo bilo povjereno, ne mogu vam ga dati.’ On je bio veoma pobožan od samog djetinjstva. ‘Onda je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao: Dovedi mi ovcu koja ne očekuje da se ojanji i koja ne daje mlijeko.’ On je dalje rekao: ‘Ja sam Časnom Poslaniku s.a.v.s. doveo mladu ovcu. Poslije ovoga je Časni Poslanik s.a.v.s. zavezao zajedno njene noge, protrljao svoje ruke o njeno vime i počeo učiti dovu dok vime nije bilo ispunjneo mlijekom. Hazreti Abu Bekir je onda donio zdjelu koju je Časni Poslanik s.a.v.s. napunio mlijekom i rekao hazreti Abu Bekiru da pije iz zdjele. Hazreti Abu Bekir je pio mlijeka i poslije ovoga je Časni Poslanik s.a.v.s. pio iz zdjele. Časni Poslanik s.a.v.s. je onda protrljao ruke preko vimena i rekao: ‘Skupite se’ i one su se počele skupljati i vratile su se u svoj prethodni oblik. Ja sam tražio od Časnog Poslanika s.a.v.s. da me pouči riječima koje je proučio. Na ovo je Časni Poslanik s.a.v.s. stavio svoju ruku na moju glavu i rekao: ‘Ti si inteligentan mlad čovjek.’ Onda on kaže da je naučio napamet sedamdeset sura Časnog Kur’ana direktno od Časnog Poslanika s.a.v.s.

Hazreti Abdullah bin Mas’ud je bio vrlo pobožan čovjek  i napasao je ovcu Ukba bin Abi Mu’ayta, poglavice Kurejšija. Poslije primanja islama, boravio je s Časnim Poslanikom s.a.v.s. i na kraju postao veliki učenjak kao rezultat druženja s Časnim Poslanikom s.a.v.s. Časni Poslanik s.a.v.s je govorio: ‘Oni od vas koji žele da nauče Časni Kur’an trebaju ga učiti od Abdullaha  bin Mas’uda, Salim Maula Abi Hudaife, Mu’adh bin Jabala ili Ubayy ibn Ka’ba’.

Spomenuto je da je poslije Časnog Poslanika s.a.v.s., hazreti Abdullah bin Mas’ud bio taj koji je prvi put učio Časni Kur’an u javnosti. Mekanci su ga pretukli radi javnog učenja Časnog Kur’ana, ali ga to uopće nije odvratilo. Časni Posnaik s.a.v.s. je držao uza se hazreti Abdullah bin Mas’uda kao svog pomagača nakon što je primio islam. Zbog njegove bliske bliskosti s Časnim Poslanikom s.a.v.s. neki su mislili da je on bio među Ahle bait (od porodice Časnog Poslanika s.a.v.s.). Hazreti Abdullah bin Mas’ud je učestvovao u oba iseljavanja: u Abesiniju i takođe u Medinu. On je bio u društvu Časnog Poslanika s.a.v.s. u bici na Bedru, Uhudu, Kandaku (Bici kod rovova), Bai’at-e-Rizvan i mnogim drugim prilikama. Poslije smrti Časnog Poslanika s.a.v.s. on je učestvovao u bici Jarmuka. Bio je među onim ashabima kojima je Časni Poslanik s.a.v.s. dao radosnu vijest o Džennetu, u toku njihovog života.

Hazreti Ibn Mesud lično prenosi da mu je Časni Poslanik s.a.v.s. naložio da mu uči suru Al-Nisa. On prenosi vlastiti događaj i kaže: ‘Časni Poslanik s.a.v.s. mi je naložio da mu učim suru Al-Nisa. Ja sam odgovorio: šta ja mogu tebi učiti kad je ovo bilo tebi objavljeno. Časni Poslanik s.a.v.s. je odgovorio: ‘Meni je drago kad drugi uče Časni Kur’an i ja ga slušam.’ Onda on kaže: ”Ja sam počeo učiti i kad sam stigao do ajeta: (Arapski) ‘A kakvo će biti s njima kad Ja dovedem svjedoka od svakog naroda, a tebe dovedem kao svjedoka protiv ovih!’, oči Časnog Poslanika s.a.v.s. su bile napunjene suzama.’ U drugom hadisu je spomenuto da mu je Časni Poslanik s.a.v.s. naložio da stane.

Hazreti Alkamah prenosi da su ponašanja hazreti Abdullah bin Mas’uda, njegov dobar karakter i njegova umjerenost u praksi  bili slični onima Časnog Poslanika s.a.v.s. Sin hazreti Abdullah bin Mas’uda, Ubaidullah prenosi da je on imao naviku da se noću probudi radi tahadžud namaza kad su svi drugi spavali. Jedne noći sam ga čuo da mrmlja nalik mrmljanju pčele, to jest, mrmljao je lagano (u malom zanosu) dok je činio ibadet i učio (Časni Kur’an).

Hazreti Abdullah bin Mas’ud je volio sovju ženu i djecu. Kad bi ulazio u kuću pročistio bi grlo i progovorio tako da bi ukućani znali (da je stigao). Njegova žena, hazreti Zejneb je jedanput uzimala amajliju od neke starije žene i na ovo je Abdullah bin Mas’ud slomio amajliju i odmah je bacio govoreći da je porodica Abdullaha oslobođena širka i da su sve ovo poslovi šejtana; da dova Časnog Poslanika s.a.v.s. treba biti dovoljna: ‘(Arapski) ‘O Gospodaru ljudi! Ukloni moju bolest i izliječi me. Samo Ti možeš izliječiti i nema lijeka osim kroz Tebe. Takvog lijeka koji ne ostavlja iza  nikakve bolesti.’

Hazreti Abdullah bin Mas’ud je bio mršav, male visine i svjetle puti. Oblačio je finu bijelu odjeću i koristio parfem. Hazreti Ali prenosi da je jednom Časni Poslanik s.a.v.s. naložio hazreti Abdullah bin Mas’udu da se, radi određenog zadatka, popne na drvo. Vidjevši da su njegovi mišići prividno tanki i slabi, ashabi su se počeli smijati njegovim tankim i slabim mišićima. Na to je Časni Poslanik s.a.v.s. pitao: ‘Zašto se smijete? Vrline Abdullah bin Mas’uda će na Sudnjem danu biti teže na vagi  od planine Uhud.

Poslije smrti Časnog Poslanika s.a.v.s., hazreti Umar r.a. je odredio hazreti Abdullah bin Mas’uda za misionara za obrazovanje i moralnu obuku ljudi Kufe i u isto vrijeme je odredio hazreti Ammar bin Jassira za guvernera. Hazreti Umar r.a. je onda rekao ljudima Kufe: ‘Obojica ovih pojedinaca su među bliskim ashabima Časnog Poslanika s.a.v.s. i imaju poseban položaj (ugled). Oni su bili od onih ljudi koji su učestvovali u bici na Bedru. Vi svi trebate slijediti njihov primjer i pokoravati se njihovim naredbama i takođe slušati šta oni kažu. Za vas, ja smatram da je Abdullah bin Mas’ud bolji od mene.’ Salma bin Tawam kaže: ‘Jedanput je neki čovjek sreo Abdullah bin Mas’uda i prenio mu svoj san i rekao: ‘ja sam  te vidio u snu prošle noći, i takođe sam vidio Časnog Poslanika s.a.v.s. da je sjedio na visokoj govornici a ti si sjedio niže govornice. Časni Poslanik s.a.v.s. je onda rekao: ‘O ibn Mas’ud! Dođi bliže meni jer si postao tako odvojen otkad sam ja otišao.’ Abdullah bin Mas’ud je onda rekao: ‘Zakuni se Bogom da si zaista ovo vidio u snu.’ On je odgovorio da zaista jeste. Na ovo je on onda rekao: ‘Jesi li ti došao iz Medine da klanjaš moju dženazu? Jer izgleda da je moje vrijeme došlo.’ Kratko poslije toga on je umro.’

Međutim, prije njegove smrti, kad je hazreti Usman r.a. saznao o njegovoj bolesti pozvao ga je da napusti Kufu i dođe u Medinu. Međutim, ljudi Kufe su ga salijetali da ostane u Kufi i takođe su ga uvjerili da će ga zaštititi. Moguće je da je ovaj slučaj da ga je hazreti Umar r.a. pozivao u Medinu bio prije njegove bolesti jer izgleda kao da je on bio u dobrom zdravlju kad se ovaj slučaj dogodio, u kojem mu je ovaj čovjek prenio svoj san. Međutim, to je bilo poslije ovoga da ga je hazreti Umar r.a. pozvao iz Kufe. I, iako su ljudi Kufe željeli da on ostane tamo i obećali mu da će ga zaštititi no, on je rekao da je to bio nalog Halife vremena i da je za njega bilo obavezujuće da posluša. On je takođe rekao da će vrlo skoro izbiti određeni neredi i da nije želio da bude njihov uzrok i poslije toga je napustio (Kufu) da ode Halifi vremena. On je umro u 32. Godini po Hidžri. Hazreti Usman r.a. je predvodio njegovu dženazu i sahranio ga u Dženat-ul-Baki. U vrijeme njegove smrti imao je tek više od 60 godina.

Tu su mnoga druga predanja i iznošenja u pogledu hazreti Abdullah bin Mas’uda koje ću ja ako Bog da, iznijeti u buduće. Da nas Svemgući Allah osposobi da slijedimo primjer ovih sjajnih zvijezda.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp