U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Svojstva Vjernika

Kratki sadržaj

Poslije učenja Tashahhud-a, Ta’vvuz-a i sure Al-Fatiha, hazreti halifatul Mesih V a.t.b.a. je proučio ajet iz sure Ha Mim Al-Sedžda. ‘A ko je boljeg govora od onog ko poziva ljude Allahu i čini dobra djela i kaže: ‘Ja sam sigurno od onih koji se pokoravaju?”’ Ovaj ajet ističe tri atributa vjernika. Ova tri atributa su: pozivanje Allahu, činjenje dobrih djela i, nakon pokazivanja poslušnosti, proglašavanje: ‘Ja sam onaj koji postupa ili čini koliko god može da postupa po svim naredbama Uzvišenog Allaha i Njegovog Poslanika s.a.v.s.’

Ove stavri su takve da prva od njih vodi vjernika postizanju vjerskog znanja i da tom znanju poučava svijet. Pojedinac može biti vođen da poučava druge ako zadrži bol u svom srcu za druge i u cjelosti je usredočen na to da ih oslobodi kandži šejtana. U isto vrijeme je zabrinut o porastu robova Milostivog Boga.

Druga odlika je da nam Allah naređuje da činimo bogobojazna djela. Drugim riječima da posvetimo pažnju na ispunjavanje prava Uzvišenog Allaha i uz to da postavimo takav primjer da to služi kao uzor za druge.

Onda, treća odlika koja je izložena je da istinski vjernik treba proglašavati: ‘Ja sam od onih koji se u potpunosti pokoravaju, to jest: ja u cjelosti vjerujem u naredbe Uzvišenpg Allaha i Njegovog Poslanika s.a.v.s. Poslušnost takođe uključuje poslušnost sistemu Džemata (Nizam-e-Džema’at) kao i Halifi tog vremena. Uzvišeni Allah je proglasio iako je pozivanje Allahu dobro djelo, da je takođe neophodno proglašavati: (Arapski) (Ja sam  među vjernicima), drugim riječima: ja proglašavam da sam pokoran, dok ispunjavam i održavam najviše standarde pokornosti.

Osim toga, ovi standardi potpune poslušnosti bit će utemeljeni i naše propovijedanje istinske poruke islama će biti uspješno i naše vrline će se smatrati čestitim djelima samo kad pokažemo potpunu pokornost Halifatu poslije Obećanog Mesije  a.s. i kad budemo sarađivali sa sistemom koji je pod nadzorom Halifata. Nema sumnje u činjenicu da je Uzvišeni Allah poslao Obećanog Mesiju a.s. u skladu sa Svojim obećanjem i u skladu sa predkazanjem Časnog Poslanika s.a.v.s. Obećanje s kojim je on poslan, ili drugim riječima zadaci koje je trebao obaviti i ispuniti, bit će ispunjeni, InshaAllah (ako Bog da). Uzvišeni Allah kaže u Časnom Kur’anu (Arapski) (AlMudžaadilah :23Allah jeodredio‘Zaista ćemo Ja i Moji Poslanici prevladati.’ Uzvišeni Allah je takođe objavio ovu objavu Obećanom Meisji a.s. nekoliko puta; on nam je jasno objasnio poruku islama, u svjetlu Časnog Kur’ana. Ovo se širi do svakog ugla zemaljske kugle i svijet je privučen ovom prelijepom učenju islama.

Prema tome, nema sumnje da će se prelijepa poruka islama raširiti posredstvom Obećanog Mesije a.s. i zaista se širi. Uopšte nema sumnje da će ova poruka stići do cijelog svijeta i svijet će saznati o njemu kao istinskom poborniku i revnom pokloniku Časnog Poslanika s.a.v.s. i zaista stiže. Zato, ovo je rad Svemogućeg Boga koji će se i dalje ispunjavati, InshaAllah (ako Bog da). Ovo nije do bilo kakvih naših napora nego je zapravo Svemogući Allah rekao da je najbolja odlika vjernika da druge poziva Bogu. Prema tome, Svemogući Bog želi za nas da sudjelujemo u ovom radu koji zapravo On Lično radi i već je odlučio da radi. Tako, On želi da mi sudjelujemo u blagoslovima. Zato, svaki Ahmadi musliman mora dati važnost ovome. Tako, svi vi koji živite ovdje u Španiji trebate uzeti slobodno vrijeme i posvetiti barem dva dana u mjesecu propovijedanju ove poruke. Dok naš centarni sekretar za Tabligh (širenje poruke), Tabligh sekretar svakog Džemata i drugi vršioci dužnosti trebaju napraviti planove prema okolnostima, u isto vrijeme je takođe dužnost svakog Ahmadi da dadne vrijeme za ovo, bilo da su dio Khudama, Leđne ili Ansara.

Ovdje, u Španiji su muslimani, prije sedam osam stoljeća bili sabljom natjerani da pređu na kršćanstvo. Kad dođe do dijeljenja literature na Španskom jeziku bazirane na predstavljanju islama i Ahmadijata, zadnjih nekoliko godina ja sam slao studente koji su diplomirali (na školi Đamia) iz VB i Njemačke prije nego što uđu na polje rada, da dijele literaturu u gradovima. Osim ovoga tu je jedna gospođa porijeklom iz Španije koja je primila Ahmadijat i živi u Londonu. Ona je supruga sekretara za nove Ahmadi tamo. Njena porodica je ovdje u Španiji to jest, njeni roditelji. Ona posjećuje razne škole, univerzitete i koledže da prenese ovu poruku. Ona traga za prilikama da dođe iz Londona i predstavi Džemat ovdje i raširi poruku islama. Zašto oni koji žive ovdje i misionari ovdje nisu u stanju da nađu ove prilike? Zato Ahmadi koji ovdje stanuju, vršioci dužnosti i misionari  moraju napraviti odlučan i konkretan plan. Nacionalni sekretar za prenošenje poruke  izražava svoju revnu želju u pogledu rada na širenju poruke. On meni ovo nije rekao otvoreno ali izgleda da je ovdje uvijek prisutno pitanje sa budžetom i sa saradnjom članova Zajednice. Zato je takođe dužnost Amira Džemata (nacionalnog predsjednika) ako postoji problem sa budžetom onda to treba biti riješeno. Takođe je odgovornost sekretara za širenje poruke, misionara i članova Džemata da u cjelosti sarađuju sa Amirom Džemata. Ovo je način kojim možemo ponovo utemeljiti izgubljenu veličanstvenost islama. Ovo je bio cilj dolaska Obećanog Mesije a.s.

Mi smo svi svjedoci činjenici da Svemogući Allah nastavlja pokazivati ovu veličanstvenost danas. Mnogo pažnje medija i drugih ljudi je usmjerena ka ovome i ovo je izraženo otvoreno u nekim zemljama širom svijeta. Zbog toga je ovo svjedočenje riječima Obećanog Mesije a.s., i uprkos našim slabostima, trebamo uzeti učešće u ovome jer je Svemogući Allah taj Koji Lično radi ovaj posao. Zato uzmite učešće u u ovom poslu i potpuno sebe zadubite u to. Na drugom mjestu, dok je govorio o tome ako osoba želi da uveća godine svog života, treba raditi na širenju poruke, Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Ako neko želi da živi dug život i produži svoje godine, onda treba koliko god je moguće iskreno posvetiti svoj život služenju religije. Zapamtite, Svemogući Bog  ne može biti prevaren bilo kojim sredstvima. Onaj ko nastoji da prevari Boga treba shvatiti da ne vara nikog drugog do samo sebe i na kraju će propasti u ovoj težnji.’

Obećani Mesija a.s. dalje kaže: ‘Neka se zna da nema boljeg načina da uvećate svoju dugovječnost od onog da se iskreno i predano zauzmete u širenju Božije riječi i služite vjeri. Ovaj način je zaista najdjelotvorniji u ovo doba, jer je vjera u potrebi za takvim predanim slugama.’ Dok je skretao pažnju na širenje poruke, Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao hazreti Aliju r.a.: ‘Kunem se Bogom, ako samo jedan osoba stekne uputu preko tebe to će biti daleko bolje nego da stekneš crvene kamile.’ U ovo vrijeme su se crvene kamile smatrele izuzetno vrijednim. Osoba koja je imala crvene kamile smatrala se bogatom i uticajnom. Zato je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao da imetak i uspjeh ovog svijeta nisu ni od kakve vrijednosti u poređenju s tim ako je osoba radila na širenju poruke i postala sredstvo da neko preko njega stekne uputu. Zato, oni koji su došli ovdje trebaju nesumnjivo nastojati da zarade svjetovni imetak ali takođe trebate takođe posvetiti dio svog vremena za širenje poruke. Iako sam rekao da trebate posvetiti dva ili tri dana no, zapravo trebate tome posvetiti više vremena od toga. Na ovaj način ćete biti u stanju da steknete svjetovni imetak i Svemogući Allah će takođe biit zadovoljan s vama.

Obećani Mesija a.s. dalje kaže: Svemogući Allah želi da napravi razliku između istinitih i nevjernika. Ovo je vrijeme da pokažete iskrenost i odanost i za ovo je data još jedna posljednja prilika. Ovo vrijeme neće ponovo doći; ovo je vrijeme kad su sva predkazanja ranijih poslanika dostigla svoj kraj/dostigla svoj završetak. Zato je ovo posljednaj prilika data ljudima da pokažu svoju iskrenost i da učine službu (vjeri). Jer, čovjek neće imati priliku i najnesretniji je  onaj ko propusti da iskoristi ovu priliku.’

Obećani Mesija a.s. dalje kaže: ‘Jednostavno iznošenje riječi proglašavanja da ste dali zavjet bai’ata (zavjet pristupa) nema nikakave vrijednosti. Zapravo, osoba treba učiniti napor i moliti Svemogućeg Allaha tako da On učini da budete među istinitim. Zato nemojte pokazivati tromost i lijenost, nego postanite aktivni i nastojte da se držite učenja koja sam vam ja predstavio i idite putem koji sam vam ja pokazao.’

Kao što sam spomenuo u prethodnoj hutbi petkom, u vezi knjige Nuhova lađa, da svaki Ahmadi treba čitati dio ove knjige pod nazivom Naše učenje. Zapravo je Obećani Mesija a.s. rekao da trebamo čitati cijelu knjigu. Upute i nalozi koji se nalaze u ovom dijelu knjige, Naše učenje, služit će kao uputa u prilikama koje ćemo imati kad pozivamo ljude Bogu i budemo činili dobra djela. Učenja sadržana u ovom dijelu su takva da nas mogu osposobiti da postanemo izvrsni vjernici.

Upravljajući našu pažnju ka bogobojaznim djelima, Obećani Mesija a.s. dalje kaže: ‘…Zapamtite, dok ova djela ne budu učinjena s istinskom iskrenošću srca i dohovnošću oni nisu od koristi i pomoći. Bogobojazna djela mogu biti ubrojana u bogobojazna smao kad su čista od svih vrsta nereda.’

Dok je spominjao da osoba neprestalno treba činiti bogobojazna djela (Amaal-e-Saliha) Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Oni ljudi koji žele da sačuvaju svoju vjeru trebaju nastojati da se odlikuju u činjenju dobrih djela. Ovo su duhovne stvari koje imaju duboke posljedice i dejstvo na čovjekovo vjerovanje.’ Odatle, djela mogu biti smatrana čestitim samo ako osoba pokazuje potpunu poslušnost i s ovim na umu čini svoja djela i takođe ih čine da steknu Božije zadovoljstvo.

Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Oružja koje će nas odvesti pobjedi su: istighfar (traženje oprosta), teoba (pokajanje), uvećavanje svog vjerskog znanja, razumijevanje veličanstvenosti Svemogućeg Allaha i obavljanje pet dnevnih namaza. Ibadet je ključ za primanje dova. Kad činite ibadet, osigurajte da ga činite tako da ne pokazujete nemar  u ovoj stvari. Potpuno se uzdržite od svakog poroka, bez obzira na činjneicu da li je povezan sa ispunjavanjem dužnosti prema Allahu ili ispunjavanjem dužnosti prema Njegovom stvaranju.’

Da nas Svemogući Allah osposobi da širimo poruku Obećanog Mesije a.s. i učini nas dijelom njegove pobjede. Da nas On osposobi da rasprostranimo njegovu poruku i učini nas dijelom njegove vlasti. Dok činimo teubu i istighfar i takođe činimo ibadet i upućujemo dove, da takođe ispunimo svoje dužnosti širenja ove poruke. Da ispunimo dužna prava Svemogućeg Allaha i Njegovog stvaranja. Ispunjavanje ovih prava osposobljava osobu da čini čestita djela. Da Allahovo zadovoljstvo imamo na umu u svim svojim postupcima i postanemo potpuno pokorni Svemogućem Allahu. Kad budemo imali na umu ove stvari onda ćemo, ako Bog da, biti u stanju da vidimo pobjedu islama u skladu sa obećanjem Svemogućeg Boga. Da nas Allah osposobi da tako činimo.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp