U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Vjera i dobra djela-Dželsa Salana Njemačka 2017

Kratki sadržaj

Danas smo se okupili ovdje da prisustvujemo dželsi. Nismo se okupili zbog neke svjetovne svrhe. Došli smo ovdje da učestvujemo u duhovnoj atmosferi i da poboljšamo naše duhovne I intelektualne sposobnosti. Mi poboljšavamo naše vjersko stanje I ponašanje, usvajamo strah od Uzvišenog Allaha I ispunjavamo Njegova prava kao I prava Njegovih stvorenja,koje je spomenuo Obećani Mesija a.s.u uvjetima Bai’ata.

Huzur je pročitao neke isječke od Obećanog Mesije a.s. objašnjavajući kako vjerska vjerovanja utiču na djela. Obećani Mesija a.s. kaže da islam ima dvije komponente, jedna je da ništa ne pripisujemo Bogu. Druga je da prepoznamo I ispunimo prava stvorenja. Raniji ljudi su bili uništeni jer su činili grijehe kao što su preljuba, krađa, prevara itd. Muslimanski ummet je omiljeni kod Uzvišenog Allaha, I zato ga On ne uništava, inače muslimani su upleteni u svaki grijeh.

Huzur kaže da dobra vjerovanja vode dobrim djelima. Zaboravši istinska vjerovanja muslimani su počeli vjerovati u Dedžala (Antikrista) itd.kao njihovog boga. Čak I vlade od mnogih velikih nacija podliježu svjetovnim moćima I prihvataju Dedžala kako bi imali Božanske moći.

Huzur kaže da je Obećani Mesija a.s. rekao da je svrha uspostavljanja ove zajednice da stvori razumjevanje Uzvišenog Boga I da postigne bit obožavanja.

Objašnjavajući filozofiju namaza, Huzur kaže da čak ni namaz ili svjetovni napori nisu dovoljni sami od sebe. Uzvišeni Allah nam je naredio da učinimo svaki napor, ali da se također molimo jer je rezultate naših napora također stvorio Uzvišeni Bog. Obećani Mesija a.s.kaže da je istinski islam kombinacija oboje. Zato u prvom poglavlju Časnog Kur’ana, sura Fatiha spominje oboje. Iyyaka Nabudu (Samo tebi robujemo) se odnosi na aspekt planiranja. Prvo, ososba planira I napravi svjetovne napore, onda se također mora moliti Allahu. Čak I ta sposobnost obožavanja je dana Allahovom milošću  I dobrotvornošću.

Evropljani gube vjeru u Boga i znatno se povećava broj ateista. Prema Obećanom Mesiji a.s., ateizam je otrov koji se širi svijetom ali ga  je Uzvišeni Allah poslao da ukloni ovaj otrov. Ahmadi trebaju prosvjetliti materijaliste o postojanju Uzvišenog Boga I obavjestiti ih o istinskom islamu.

Mi možemo prepoznati Jednog, Istinskog Boga I doći do samog vrha obožavanja prateći Časni Kur’an I praksu Časnog Poslanika (neka je mir na njega). Stoga je potrebna jaka veza sa Časnim Poslanikom s.a.v.s..

Obećani Mesija a.s. kaže da puko obavljanje Baita nije dovoljno kako bi se osiguralo nečije spasenje. Osoba treba imati iskreno vjerovanje u jednog Boga, Časnog Poslanika kao istinskog poslanika I Časni Kur’an kao posljednju Božiju knjigu. Časni Poslanik s.a.v.s. je pečat poslanika. Obećani Mesija a.s. jasno kaže da riječi Nabi I Rasool koje su korištene u njegovim knjigama u pogledu njega zasigurno ne podrazumjevaju novi šerijat ili nove naredbe. On kaže da šta god je on postigao to je rezultat njegove savršene poslušnosti Časnom Poslaniku s.a.v.s..

Allahova je praksa kada prevlada grijeh I kada ljudi ne prepoznaju ili  ne vole Boga, On onda pošalje nekoga u potpunosti posvećenom Njemu na ovaj svijet. U njegovo vrijeme, iako su ljudi učili kelimu, riječi su bile prazne I obavljale su se radnje kao što su obožavanje I post, ali su bili lišeni istinskog duha. Tako da je Obećani Mesija poslat da uspostavi bit vjere.

Obećani Mesija a.s. kaže da djela ne mogu donijeti nikakvu korist ako nisu urađena sa pravom iskrenošću. Ako postoji sukob I skriveni motivi, molitve ne stignu ni do jednog raspona zemlje jer su bez iskrenosti I duhovnosti.

U pogledu potrebe da se uspostavi nova zajednica, Obećani Mesija a.s. kaže da zajednicu nije on uspostavio, već Sam Allah. Uzvišeni Allah je želio da da unese duh istinskog vjerovanja, koji je postao nepostojeći I odlučio je to da uradi kroz uspostavljanje ove zajednice.

Prava svrha dolaska Obećanog Mesije a.s. je bio da razvijemo istinsku vezu da Uzvišenim Bogom, da prepoznamo veličinu Časnog Poslanika s.a.v.s. I da pratimo autoritet Časnog Kur’ana. Tako da, mi trebamo da poboljšamo naše vjerovanje I u skladu s tim naše ponašenje.

Također treba da preispitamo da li je naš Bai‘at obavljen sa svojom istinskom biti, da li  mi zaista obožavamo Jednog Boga bez ijednog partnera. Neki ljudi obavljaju namaze bez istinske duhovnosti. Mnogi Ahmadi muslimani čak I ne obavljaju pet dnevnih namaza što je glavna dužnost jednog Ahmadi muslimana, svakog mumina I muslimana. Nakon što smo ušli u Bai’at Obećanog Mesije a.s., trebamo obavljati naše molitve sa revnošću I entuzijazmom. Ako osoba nije redovna u namazima, umjesto što traži od mene da molim, trebaju sami napraviti napor. Kada uče Iyaaka Na’badu Wa Iyaaka Nastaeen (Samo Tebe obožavamo I samo od Tebe pomoć tražimo), zašto ovo ne uče iz dubine svojih srca I ne djeluju prema tome a ne samo izgovaraju ove riječi?

Svaka radnja Časnog Poslanika s.a.v.s. je blagoslovljen primjer za nas. Zajedno sa svojim obožavanjem,njegove moralne kvalitete su primjer za nas uključujući njegove društvene odnose, porodične odnose I odnose sa svojim suprugama. Časni Poslanik s.a.v.s. nas je naučio da brinemo o osjećanjima supruga I djece. Opet mnogi među nama stvaraju nered u svojim kućama. Časni Poslanik s.a.v.s. nas je također naučio da se odnosimo prema djeci sa suosjećanjem I općenito da se brinemo o osjećanjima I emocijama drugih. On nas je također naučio da budemo protiv nepoštenja I to je također pokazao kroz svoju praksu. Uvijek je pokazivao poniznost I skromnost I postavio je visoke standarde istinitosti. Ako zaista vjerujemo u Časnog Poslanika s.a.v.s da je istinski poslanik I i  u Obećanog Mesiju a.s. kao Imama ovog doba koji je došao u potčinjenosti njemu, mi moramo uzdići nivoe svog vladanja i standarde svog ibadeta.  Takođe je važno da razvijemo istinsko razumijevanje o visokom položaju Obećanog Mesije i njegovoj tvrdnji.

Ova era je odvela čovječanstvo dalje od Svemogućeg Boga u ime ‘napretka’. Dužnost je Ahmadi muslimana da se bore da osnuju odnos sa Svemogućim Bogom i razviju isitnsko razumijevanje o Njegovom Biću. Naša ljubav za Časnog Poslanika s.a.vs. ne treba biti ograničena samo na verbalnu tvrdnju ili uzvikivanje slogana nego pridržavanje njegovom plemenitom primjeru. Mi ne smijemo provoditi nepravdu u njegovo ime kao što muslimani danas rade. Mnoge organizacije i čak vlade provode nepravdu u ime islama i Časnog Poslanika s.a.v.s. Časni Poslanik s.a.v.s. je došao kao izvor milosti za cijeli svijet ali zbog njihovih postupaka oni su sliku njegovog ugleda preokrenuli u sliku tlačenja. Oni nikada neće uspjeti u svojim naporima zato što se Obećani Mesija a.s. pojavio i mi nastavljamo svoje napore da predstavimo istinsku sliku islama.

Mi moramo neprestalno slijediti plemeniti primjer Časnog Poslanika s.a.v.s. u svakom pogledu i pokoriti se vlasti Časnog Kur’ana. Mi moramo nastojati da osiguramo da svi naši postupci budu ispravni postupci. Mi se takođe moramo boriti da se udaljimo od šejtana i privučemo bliže Milostivom Bogu, inače, kao što je Obećani Mesija a.s. rekao, naš ibadet se neće uzdići do Božijeg prijestolja.

Objašnjavajući istinu o ibadetu, Obećani Mesija a.s. kaže da se to može nazvati ibadetom samo kad ljubav prema Svemogućem Bogu preuzme prednost nad svim svjetovnim željama i osoba bude spremna da napusti svoj život u ime Allahovog puta.

Obećani Mesija a.s. kaže da su mnogi ljudi, premda su vjernici i ispravni, kod Boga proglašeni kao da su nevjernici. Istinski vjernik i ispravan (bogobojazan) je onaj ko je  proglašen takvim od Boga, čak i ako se smatra nevjernikom u očima svijeta. Huzur je rekao da nas svijet smatra nevjernicima ali mi nismo zabrinuti time. Ako su naša djela dobra i imamo odnos  sa Svemogućim Bogom, onda nas Bog Lično proglašava vjernicima.

Obećani Mesija a.s. kaže da je vrlo teško imati istinsku vjeru i pokazivati potpunu predanost Svemogućem Bogu. Kad postoji takva vjera mnogi znakovi budu pokazani. Veliki znak istinske vjere među ovim znakovima je kad osoba odbacuje sve svjetovno i sebe udalji od svijeta i njegov stvarni cilj postaje sticanje zadovoljstva Svemogućeg Boga, da on takođe prima i svjetovna dobra. Allah kaže: Zaista, Allah je s onima koji imaju bogobojaznost i čine dobra djela. Objašnjavajući prirodu istinske vrline, Obećani Mesija a.s. kaže da bogobojaznost znači da izbjegavamo podmukle puteve grijeha, ali bogobojaznost nije samo izbjegavanje grijeha i pogrešnih djela. Istinska pobožnost je da osoba treba služiti čovječanstvu i pokazivati takvu postojanost i čvrstoću na Božijem putu tako da bude spreman da žrtvuje svoj vlastiti život. Samo odbacivanje zla nije dovoljno ukoliko takođe ne čini dobra djela.

Obećani Mesija kaže da je bogobojaznost najniži korak, i može se uporediti sa čišćenjem posuđa prije nego što na njega stavimo odabranu hranu. Može li prazan tanjir zadovoljiti nečiju glad? Naravno da ne može. Bogobojaznost je da očisti tanjir Nafse amara (duše koja nagovara na zlo). Prema tome, očistiti tanjir, staviti hranu dobrih djela na njega i uzimati je stvarna stvar koja će vas dovesti bliže Svemogućem Bogu i pokloniti vam Njegovo zadovoljstvo.

Huzur je rekao da je jedan od najvećih poroka grijeh laganja. Obećani Mesija a.s. kaže da ima na hiljade naredbi koje se ne slijede. Neke laži izgovaraju trgovci a drugi lažu radi diplomatije dok je Svemogući Bog to smatrao podudarnim sa, i da ide skupa sa prljavštinom. Mnogi ljudi preuveličavaju kad nešto opisuju i čak to i ne smatraju grijehom, dok drugi lažu kad se šale. Osoba se ne može nazvati Sidik (istinoljubiv) dok ne napusti sve vrste laži. Druga visoko moralna vrlina je da prekrijemo slabosti drugih. Obećani Mesija a.s. kaže da unutar zajednice ima mnogih sporova i svađa. Najmanji sporovi su se toliko pogoršali da neki ljudi počinju napadati čast drugih. Kad postoji svađa osoba treba priznati svoju grešku radi izmirenja. Jedno od imena Svemogućeg Boga je Sattar (Onaj Koji prekriva tuđe mahane). Zato čovjek treba prekriti mahane svog brata i uzdržati se od napada na čast i dostojanstvo svog brata.

Obećani Mesija a.s. kaže da je druga velika bolest i korijen sve oholosti ako osoba  vidi mahanu kod druge osobe on to proglasi drugima. Sve ove stvari su dio bogobojaznosti (Takve). Obećani Mesija a.s. kaže da se trebamo držati bogobojaznosti, da će nam samo onda biti dati Božiji blagoslovi. Ljudi koji imaju sklonost da se naljute, koji su oholi, uobraženi, ponosni, pretvaraju se ili su fanatični ne mogu izvući nikakvu korist iz  ulaska u bai’at.

Obećani Mesija a.s. dalje kaže da bogobojaznim pojedincima bude dato strahopoštovanje prema Bogu i drugi mogu opaziti da su oni Božiji ljudi. Časni Poslanik s.a.v.s. je bio uzor svakog kreposnog morala. Ako neko dadne zavjet i obeća odanost Časnom Poslaniku s.a.v.s. i takođe njegovom slugi (to jest Obećanom Mesiji a.s.) onda se mora popraviti. Obećani Mesija a.s. je rekao da osoba ne smije isticati mahane drugih. Mnogi ljudi imaju naviku da nepotrebno donose nemoralne presude o svojoj braći. Mi trebamo pokazivati sažaljenje prema drugim ljudima i pokazivati ljubaznost svojim komšijama, postupati sa svojom braćom pobožno i uzdržati se od širka (pripisivanja drugova Bogu), jer je ovo kamen temeljac bogobojaznisti.

Obećani Mesija a.s. objašnjava kako osoba treba reagovati kad vidi nekoga da pravi grešku i kaže da se treba usredsrediti na to da popravi svoje moralno stanje. Oni se trebaju uzdržati od raspravljanja među sobom. Ako u nekome ima neka mahana onda mi trebamo činiti dove za njih umjesto da razglašavamo njihove mahane. Mi sa ovima trebamo postupati kao što postupamo sa svojom vlastitom djecom, ljubazno i nježno. Obećani Mesija je rekao da se brine o vjeri onih koji imaju loše ponašanje jer je loše vladanje korijen oholosti. Dakle, mi nemamo nikakvo pravo da kažemo bilo šta o drugima. Mi se trebamo brinuti o sebi.

O ljudima koji se razljute, Obećani Mesija a.s. kaže da bijes i mudrost ne mogu postojati zajedno, zato onaj ko bjesni u nastupu srdžbe, ima tup um i mozak i ne prima Božiju pomoć. On bijes naziva nekim oblikom ludila.

Obećani Mesija a.s. je rekao da ne možemo postati primaoci obećanja koje je Svemogući Bog dao njemu ako se ne oslobodimo svojih poroka i ne budemo imali istinsku vezu s njim. Tako, ako neko ima ove navike onda je neophodno da ih promijeni.

Ljudi prisustvuju ovoj đelsi da postanu primaoci dova Obećanog Mesije a.s. Ali oni ne mogu biti primaoci dova Obećanog Mesije a.s. ako ne promjene sebe. Na đelsi neka omladina ulazi u prepirke a neki drže neke prošle uvrede što vodi lošem ugledu Džemata.

Obećani Mesija a.s. kaže da su svi poslanici bili meta zlostavljanja i da on nije bio izuzetak. Ali članovi se trebaju potpuno osloboditi svoje ljutnje. On kaže da svjetlo i mrak ne mogu postojati zajedno. Mrak opada kad svjetlo zasija. Mi trebamo postati potpuno poslušni Svemogućem Allahu. Trebamo nastojati i odbaciti sve svoje slabosti. Trebamo tražiti pokajanje, moliti za Allahov oprost i uvijek koristiti ibadet. Trebamo se uzdržati od svakog zla bilo da se to tiče prava Svemogućeg Allaha ili prava ljudi.’

Da nas Svemogući Allah osposobi da  ispunimo ove standarde i da razumijemo  cilj božanske misije Obećanog Mesije a.s. Da nas Svemogući Allah osposobi da ispunimo svrhu misije Obećanog Mesije a.s. Da nas takođe osposobi da svijet obavijestimo o istini te misije.

U toku dana đelse, trebate prisustvovati programima đelse i slušati sve govore. Odjeljenje odgoja treba nastojati da ovo primjeni. Osim zbog nekog pravog razloga, svako treba sjediti unutar prostora đelse. Svi prisutni na đelsi trebaju u potpunosti sarađivati s onima na dužnosti bilo u oblasti parkiranja, skeniranja, zahoda ili u oblasti gdje se jede. Pomozite gdje god možete i nemojte sve ostavljati onima na dužnosti. Čistoća je dio vjere. Isto tako, radnici trebaju sa svakim postupati dobrim vladanjem. Svako treba voditi računa o tome ko je oko vas. Ovo je vrlo važno za sigurnost. Najvažnije je da se trebate usredsrediti na ibadet. Molite Allah za sebe, za Džemat i za muslimanski ummet kao i za to da im Svemogući Allah dadne mudrost i da prihvate Imama ovog doba. Molite da ih Svemogući Allah zaštiti od uništenja i da im On dadne mudrost i da budu u stanju da spoznaju Svemogućeg Boga.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp