U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Predskazanje o Musleh Maudu

Kratki sadržaj

Danas je Huzur održao hutbu o predskazanju o Musleh Maudu r.a. koje nadahnjuje vjerom i rekao da je ispunjenje ovog predskazanja ogroman dokaz istinitosti Obećanog Mesije a.s.

Huzur je rekao da su Ahmadi muslimani upoznati o 20. februaru koji se odnosi na ovo veličanstveno predskazanje. Ovog dana su u objavi Obećanom Mesiji a.s. date radosne vijesti o rođenju sina koji će imati brojne vrline. Među  ostalim stvarima, bilo je predskazano da će Džemat (Ahmadija zajednica) doživjeti izuzetan napredak u toku ere ovog Obećanog Reformatora. Huzur je rekao da će danas predstaviti isječke iz govora Musleh-e-Mauda r.a. lično koje objašnjavaju kako se ovo predkazanje ispunilo u njegovoj ličnosti.

Godine 1914 je hazreti Musleh-e-Maudu r.a. Bog dodijelio omotač Halifata. Trideset godina kasnije – u 1944 – on je proglasio da je ispunio predskazanje o Obećanom Reformatoru. Čak i prije toga su mnogi učenjaci i općenito članovi Džemata smatrali da se predskazanje ispunilo u njegovoj ličnosti i ohrabrivali ga da proglasi da je on bio Musleh-e-Maud (Obećani Reformator).

Hazreti Musleh-e- Maud r.a. je odgovarao na to ako izgleda da se predskazanje ispunilo u njegovoj ličnosti onda neka tako bude, ali da za njega nema potrebe da iznosi ovaj proglas. On je spomenuo da je jednom prilikom bila objavljena lista prošlih Muadžadida (reformatora u islamu) i da je ova lista bila objavljena nakon što ju je Obećani Mesija a.s. vidio. Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao: ‘Koliko je onih koji su na listi iznijelo tvrdnju da su Reformatori? Obećani Mesija a.s. je lično rekao da je Aurengzab (Mughalski imperator) izgleda bio reformator svoje ere. Umar bin Abdul Aziz je kažu bio reformator  ali on  takođe nikada nije tvrdio ili proglasio da je reformator. Proglas je potreban samo za opunomoćenog (određenog) reformatora, kao što je Obećani Mesija. Za reformatora koji nije opunomoćen nije neophodna tvrdnja.’

Hazreti Musleh Maud r.a. je dalje objasnio da zato on nije trebao iznijeti proglas. On je rekao da članovi Džemata ne treba da budu uzrujani ismijavanjem protivnika u tom pogledu. Njihova kleveta, uvrede i nastojanja da obrukaju i osramote nisu važna jer neko može ponižen od ljudi ali da je istinska čast data na sudu Svemogućeg Allaha. Onome ko ide Božijim putem bude data čast u Božijim očima, bez obzira na nastojanja ljudi. Onaj ko iznosi lažnu tvrdnju možda postigne uspjeh u svijetu, međutim on će na kraju posrnuti zato što nema Božije poštovanje. On je rekao da zato i u duhovnim i u svjetovnim stvarima osoba uvijek treba posvojiti istinitost. I način da se neko procijeni je  da vidimo potporu i pomoć koju oni prime od Uzvišenog Boga.

Jeste, unatoč ovome, jedanput kad mu je Svemogući Allah naredio da iznese proglas – on je onda proglasio da je bio Obećani Reformator.

Huzur kaže čak kad je on iznio ovu tvrdnju on nije samo postupio tako da ustane i odvažno kaže da je on bio Obećani Reformator. Zapravo je rekao da mu je u skladu s njegovom prirodom bilo jako teško da to učini. Kad je jednom proglasio da mu je Bog rekao da je ovo predskazanje bilo jasno ispunjeno u njegovoj osobi, s jedne strane su članovi Zajednice bili radosni, dok su , međutim, s druge strane ghair mubaieen (oni koji su odbili da daju zavjet bai’ata Halifi) počeli sa suprotstavljanjem.

Na đelsa salani 1945, hazreti Musleh Maud r.a. se obratio onima koji su se suprotstavili i osobito stavu maulana Muhammed Alija. Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao otkad je iznio tvrdnju da je Obećani Reformator, maulana Muhammed Ali  je nepotrebno počeo da mu se suprotstavlja. Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da je svoju tvrdnju iznio na bazi objava, snova i Božije volje. Međutim, maulana Muhammed Ali nije bio u stanju da predstavi nikakav san ili objavu nasuprot ovome da opovrgne njegovu tvrdnju. Jedini dokaz koji je maulana Muhammed Ali predstavio bila je 30 godina stara objava, za koju se pokazalo da je netačna u sadržaju.

S ciljem da se dokažu da su istinoljubivi, neprijatelji poslanika tvrde i izjavljuju da su poslanici sami predočili objave koje su im date. Jevreji i kršćani su takođe iznosili iste optužbe protiv Časnog Poslanika s.a.v.s. Hazreti Musleh Maud r.a. kaže da je čudo što Svemogući Bog nije dao istinite objave Jevrejima i kršćanima nasuprot Časnom Poslaniku s.a.v.s. zato da izloži i pokaže koja je strana lažna.

Hazreti Musleh Maud r.a. kaže  da je i danas maulvi Muhammed Ali sahib iznio istu optužbu da su objave koje su meni date lažne. Zašto Svemogući Bog nije objavio nikakvu istinitu objavu maulvi sahibu s ciljem da odredi ko od nas govori istinu?

Huzur je onda predstavio nekoliko objava koje su date hazreti Musleh Maudu r.a. koje dokazuju da je on bio Obećani Reformator.  Prva objava se dogodila u toku života Obećanog Mesije a.s. koju je Obećani Mesija a.s. zabilježio u svoj dnevnik u koji je bilježio svoje objave. Objava je glasila: ‘Zaista, Ja ću učiniti da do Sudnjeg dana tvoji sljedbenici budu pobjednici nad onima koji su te odbili.’ Hazreti Musleh Maud r.a. kaže da je iza ove objave duboka mudrost što je ova objava slična onoj koja je bila data Isa a.s. (Isusu) kao što je spomenuto u Kur’anu. Međutim, riječi te objave su: ‘Ja ću do Sudnjeg dana postaviti one koji tebe slijede iznad onih koji ne vjeruju.’ Ovo je zato što je tvrdnja Isa a.s. bila da je on konačni poslanik u Musaovom poretku. U tom slučaju su se ljudi suprotstavili takvoj tvrdnji, onda su samo poslije  dugog perioda vremena  prihvatili tog poslanika. Međutim, Svemogući Bog je želio da uzdigne Musleh Mauda (Obećanog Reformatora) do položaja Halifata, a Halifa istovremeno nasljeđuje zajednicu, zato rečenica ‘I postavit ću one ljude’ nije bila potrebna. Odatle je rečeno u objavi ‘Zaista, Ja ću učiniti da do Sudnjeg dana tvoji sljedbenici budu pobjednici nad onima koji su te odbili.’ Svemogući Bog je ukazao da će mu ( to jest hazreti Musleh Maudu r.a.) nekad u budućnosti podariti utemeljenu zajednicu, koju će Svemogući Bog, zauzvrat, ojačati.

Riječi: ‘Ja ću učiniti da oni koji vjeruju u tebe…’ kako je spomenuto u Kur’anu ovdje nisu potrebne jer neće biti neophodno čekati da ljudi prihvate ovu poruku.  Uprkos činjenice da će neprijatelji planirati da to unište, i pokušavat će sve što mogu da stvore oluju suprotstavljanja, ipak će mu Svemogući Bog pokloniti (to jest Musleh Maudu r.a.) utemeljnu zajednicu i obezbjediti da njihovi neprijatelji budu skrhani.

Peghami (oni koji su odbili da obećaju odanost na rukama hazreti Halifatul Mesiha II r.a. i osnovali svoju vlastitu zajednicu) tvrde da je hazreti Musleh Maud r.a. iznio svoju tvrdnju bazirano na snu koji je imao. Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da ovo nije bio san jer je sadržavao riječi koje su bile objavljene – to je bila objava koja je primljena prije 40 godina.

Drugi znak koji je objavljen hazreti Musleh Maudu r.a., koji se pozivao na njega kao na Obećanog sina, primio je u kašfu (viziji). Hazreti Musleh Maud r.a. kaže dok je bio u stanju kašfa vidio je kako mu je uručen paket na kojem su bila ispisana dva imena: Muhiy-ul-deen Muinuldeen. Ime Muhiy-ul-din, se odnosilo na Obećanog Mesiju, koji je došao da oživi islam a Muin-ul-deen se odnosilo na hazreti Musleh Mauda koji je došao da pomogne na putu islama.

Treći znak koji je hazreti Musleh Maud r.a. spomenuo bila je objava koju je primio. Ova objava je glasila: ‘O potomci Davuda! Držite se naredbi Svemogućeg Allaha i budite Mu zahvalni.’ Hazreti Musleh Maud r.a. kaže da je riječima ‘potomci Davuda’ Svemogući Allah povezao njega sa hazreti Sulejmanom a.s. Hazreti Sulejman a.s. je postao Halifa poslije hazreti Davuda a.s. i takođe je bio njegov sin.

Hazreti Musleh Maud r.a. kaže da je peti znak koji svjedoči da je on Obećani sin je kašf (vizija) koju je doživio. U ovoj viziji je vidio kako čini ibadet u Baitu-ul-Dova (maloj) sobi Obećanog Mesije a.s. (u kojoj je Obećani Mesija a.s. činio ibadet), kad je hazreti Musleh Maudu data očigledna spoznaja da je Obećani Mesija a.s. bio Ibrahim. Takođe mu je bilo objavljeni da su u ovom ummetu pojavio veliki broj Ibrahima (sljedbenika Časnog Poslanika s.a.v.s.), na primjer, bio je obaviješten da je hazreti Halifatul Mesih I r.a. takođe bio Ibrahim. Hazreti Musleh Maudu r.a. je onda rečeno da je on takođe bio Ibrahim.

Hazreti Musleh Maud r.a. kaže da mu je peti znak objavljen u snu  kratko prije smrti Obećanog Mesije. Hazreti Musleh Maud r.a. je vidio meleka u snu koji je hazreti Musleh Maudu r.a. rekao da će ga poučiti komentaru sure Al-Fatiha. Melek je rekao da su do sada komentatori Časnog Kur’ana napisali komentar do riječi: ‘Jeum-i-Deen (Sudnjeg dana), međutim, on će hazreti Musleh Mauda r.a. poučiti cjelovitom komentaru sure Al-Fatiha. Hazreti Musleh Maud r.a. kaže kad se probudio nije se više mogao sjetiti šta ga je melek poučio. Pored toga, od tog dana je Svemogući Allah poučio hazreti Musleh Mauda r.a. nebrojenim zamršenim i finim značenjima iz sure Al-Fatiha. Zapravo, hazreti Musleh Maud r.a. kaže da ga je Svemogući Allah poučio sveobuhvatnom programu u svjetlu sure Al-Fatiha s ciljem da utemelji veličanstvenost islama. Tako, istinsko značenje ovog sna je bilo općenito razumijevanje i spoznaja Časnog Kur’ana i pogotovu je hazreti Musleh Maudu r.a. bilo dato značenje sure Al-Fatiha.

Hazreti Musleh Maud r.a. je takođe spomenuo da je primio sljedeću objavu: ‘Zaista, Ja ću njih istrijebiti’. Oni koji su napustili Džemat u to vrijeme tvrdili su da su većina od 95% Džemata. Zaista, pokazalo se da je takav slučaj i Khwaja Kamal-ul-Din sahib je prije svoje smrti priznao da se objava hazreti Musleh Mauda r.a. zaista ispunila i da su oni istrijebljeni.

Hazreti Musleh Maud r.a. kaže da je Svemogući Allah objavio bezbroj znakova koji dokazuju da se ovo predskazanje ispunilo u njegovoj ličnosti.

Huzur je završio govoreći da će se narednih dana u Džematima održati mnogi skupovi u spomen ispunjenja ovog predskazanja i da će takođe mnogi programi biti prikazani na MTA. Članovi Džemata trebaju uložiti krajnji napor da prisustvuju i slušaju ove programe s ciljem da steknu razumijevanje ovog predskazanja. Postoje bezbrojni znakovi spomenuti u ovom predskazanju i svi su se ispunili u hazreti Musleh Maudu r.a. s velikom veličanstvenošću.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp