U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Korištenje blagoslova ramazana

Kratki sadržaj

Danas je petak i prvi dan blagoslovljenog mjeseca ramazana što ga čini danom bezbrojnih blagoslova. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da u petku ima jedan sahat kad sve ono za što istinski vjernik moli i upućuje dove bude primljeno kod Boga. I on nam je rekao o ramazanu da su u toku ovog mjeseca vrata Dženneta otvorena dok su vrata Džehennema zatvorena.  Božija milost je pogotovo potaknuta u ramazanu i istinski vjernici budu posuti blagoslovima. Zaista je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao da imaju određeni uvjeti da bi se privukla Božija milost. Osoba treba odbaciti isprazne, proste stvari i nered, kloniti se upotrebe uvredljivog jezika i uplitanja u prepirke i treba na zlo odgovoriti: Ja postim i klonim se svega ovoga radi Allaha. Ovo će učiniti da ta osoba posti u istinskom duhu.

Allah je povezao značaj ramazana sa primanjem ibadeta u slijedećem ajetu: ‘A kad te Moji robovi pitaju za Mene (reci im) ‘Zaista sam Ja blizu. Ja odgovaram molitvu molitelja kad Me zove. Zato oni treba da se odazovu Meni i da vjeruju u Mene, da bi bili upućeni.’ (2:187) Tako se naglašava blagoslovljenost ramazana stavljanjem ovog ajeta direktno poslije ajeta u pogledu ramazana i vezuje primanje dove sa postom u toku ovog uzvišenog mjeseca. Petkovi u toku ramazana su uvećanog značaja ali Allah nije ukazao na sat u toku petka kad su dove primljene, ističući tako da treba činiti dove dan i noć.

Općenito govoreći, u toku ramazana Allah stavlja šejtana u lance, otvara vrata Dženneta i dolazi bliže čovjeku. Na vrhu svega ovoga, treba se u cjelosti okoristiti od petkova u toku ramazana. Glavna dova vjernika treba biti učinjena s poniznošću da bude uključen među one čije su dove danju i noću primljene cijelo vrijeme a ne samo u ramazanu; tako da bude stalno upućen. Ajet koji predstoji ajetu 2:187 kaže da su raniji narodi također postili, ali da ovo nije podsticaj za post. Podsticaj za post je da posvojimo ispravnost i izbjegavamo duhovne i moralne slabosti. Ajet 2:187 kaže: ‘…da bi bili upućeni.’ Ovo znači da na stalnoj osnovi imate ispravan moral i zrelost čula.

Ramazan je mjesec bezbrojnih blagoslova ali ovi blagoslovi budu dati onima koji slijede Božije naredbe i uvećavaju vjeru. Ako osoba klanja džumu petkom samo u toku ramazana i ne nastavlja to poslije, ne drži se Božije naredbe i ima slabu vjeru. Kako neko može nastaviti prigovarati da na njegove dove nije odgovoreno? Oni koji su uznemireni da dođu u Božije utočište trebaju trošiti svoje vrijeme moleći krajnje ponizno i skrušeno priznavajući svoje mahane. Neki ljudi pretpostavljaju da Bog dolazi bliže čovjeku u toku ramazana tako da je činiti ibadet u ovom mjesecu dovoljno. Ovo je varljivo mišljenje. Čovjek treba tražiti Božiju blizinu sa potpunom poniznošću i krajnjom smjernošću. Zaista, Bog je stalno prisutan ali čovjek može samo postići blizinu Bogu kad napusti sve drugo osim Boga i okreće se samo Njemu s poniznošću. Treba dobro razumjeti da se ovaj cilj može postići samo sa ispravnošću i pobožnošću koje nas vode da uživamo lične i zajedničke plodove uspjeha koje je Bog odredio.

Čovjek čini pogreške i griješi ali sve dotle dok ima strah od Boga i priznaje svoje pogreške i ima ispravnost, Bog prekriva njegove grijehe i pogreške i na kraju ga osposobljava da se pokaje. Mi trebamo u toku ramazana moliti za sebe, svoje bližnje i drage, i za članove Džemata da svaki pojedinac postigne ispravnost i strah od Boga. Ako s ljubavlju budemo molili Boga jedan za drugog, meleki će se pridružiti u našim dovama.

Šta je ispravnost? To je strah od Boga i sve dotle dok imamo ispravnost Bog će prekrivati naše mahane i naše grijehe ali, ukoliko ne postanemo tako smioni danas strah od Boga napusti kad činimo grijeh! Ako nas slabost vodi grijehu ali iza toga slijedi strah od Boga, Bog nam oprašta. Strah od Boga je ljubav prema Bogu i sve dotle dok to imamo bit ćemo pošteđeni od propasti. Zaista je uvjet za to da je to istinska ljubav. Bog zna šta je u srcima i niko Ga ne može prevariti. Tako, ako posrnemo i zbog ljubavi prema Bogu se onda podignemo (popravimo) i slijedimo Njegove naredbe, Bog čuva Svoj osjećaj časti zbog naše ljubavi prema Njemu i ne dozvoljava da budemo izgubljeni i osposobljava nas da se pokajemo. Međutim, ako čovjek odbacuje samu suštinu ispravnosti i odbija je, on bude kažnjen.

Mi smo izuzetno sretni što smo prihvatili Obećanog Mesiju a.s. koji nam je ponavljajući govorio da se držimo ispravnosti. Poslije njega nam je dat duhovni sistem (Halifata) koji nas neprestalno podsjeća o suštini ispravnosti.Zaista, ramazan također dolazi svake godine da njeguje (hrani) i održava ovu suštinu. Svako treba nastojati i okoristiti se od dobrotvornosti ovog svetog mjeseca i postati Božiji rob. Ako zbog naših nedostataka i propusta Bog odgađa prihvatanje naših dova to je kao kad majka trenutno pokazuje svoje nezadovoljstvo da bi popravila svoje dijete. Ali kad dijete uvidi svoju grešku i ode majci, ona ga zagrli. Zaista je Božija ljubav veća od majčine ljubavi. On uvijek pogleda da se čovjek pokaje tako da mu Bog može oprostiti.

Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da je Bog više zadovoljan čovjekovim pokajanjem nego osoba koja nađe svoju izgubljenu kamilu u divljini. Ako se čovjek okrene Bogu s namjerom da se pokaje u toku ramazana, Bog se okreće toj osobi. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da Bog kaže: Ako čovjek Meni dolazi jedan pedalj, Ja njemu idem metar bliže a ako on dolazi Meni jedan metar Ja idem njemu dva metra a ako on Meni dođe šetnjom Ja njemu idem trčeći. Prema tome, ako se čovjek ne okoristi od tolikih puteva i sredstava koje je Bog uspostavio da tražimo Njegovo zadovoljstvo onda to nije ništa drugo do samo čovjekova vlastita tvrdokornost.

Mi nemožemo zamisliti ili objasniti ljubav koju Bog ima prema nama. Zaista naprijed spomenuti hadis stvara krajnje izvanredan pojam Božije ljubavi, pa ipak nije moguće za nas da stvarno obuhvatimo Božiju ljubav. Naše znanje je slabo i ograničeno; mi ne možemo čak znati šta je u srcima drugih ljudi. Hazreti Musleh Maud r.a. je opisujući ovo rekao da mi čak ne možemo razumjeti Božije poslove, kako onda da mognemo razumjeti Njegovu ljubav! Časni Poslanik s.a.v.s. nam je pokušao objasniti Božiju ljubav kroz primjere i poređenja.

Kad je neprijatelj bio potpuno poražen u Bici na Bedru i istaknuti i odvažni nevjernici bičevali svoje konje da bi se povukli s borbene linije,opažena je jedna žena kako neustrašivo ide unaokolo bojnog polja. Uzimala je sa zemlje svako dijete koje je vidjela i onda ga spuštala natrag. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da je ova žena izgubila svoje dijete. Majčina ljubav je bila tako nadmoćna da ona nije imala straha što je usred razaranjem ispunjenog bojnog polja i grlila je svako dijete koje je vidjela i pustila ga da ode kad bi shvatila da nije njeno. Na kraju je ova žena našla svoje dijete, zagrlila ga i posve nemarno sjela s njim ne misleći o opasnostima oko nje ili o mrtvim tijelima i činjenici da bitka još nije potpuno prestala. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao. ‘Vidite, s kakvim je zadovoljstvom ona sjela kad je našla svoje dijete dok je prije bila izuzetno zabrinuta. Isti je slučaj sa Božijom ljubavi prema čovjeku. Bog bude ožalošćen kao majka izgubljenog djeteta kad čovjek bude izgubljen zbog svojih grešaka ili grijeha. I kad se osoba pokaje i okreće Bogu, Bog je više sretan nego žena koja nađe svoje izgubljeno dijete.’

Naš Bog je uvijek spreman da oprosti pod uvjetom da smo mi također spremni da nam bude  oprošteno. Svaki nemar je na našoj strani. Božiji oprost prekriva osobu koja se okreće Bogu i traži oprost za svoje grijehe. Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da Božiji  oprost ne samo da prekriva čovjekove grijehe nego taj oprost također zaboravlja grijeh/prijestup i čini da to ljudi također zaborave. Zato je jedno od Božijih imena Sattar (Prekriva propuste). Ovaj Božiji atribut znači snažnu odliku da prekrije propuste drugih. Ljudi mogu prekriti propuste i grijehe drugih ali oni ne mogu učiniti da ih ljudi zaborave, dok Bog može ukloniti iz umova drugih pamćenje o grijesima koje su ljudi počinili. Da Bog nije Sattar, čovjek nikada ne bi imao mjesto u Džennetu. Naš Bog ne samo prekriva naše propuste nego On također briše naše grijehe i uspostavlja naše poštovanje. Koliko žrtve mi trebamo činiti da idemo takvom Bogu punom ljubavi, da postanemo Njegov rob i da zaista trčimo k Njemu!

Šejtan presreće (napada iz zasjede) na svakom čošku ali mi ćemo se boriti s njim i poraziti njegov svaki napad dolaskom u Božije utočište. Postajući Božiji rob mi ćemo se istinski okoristiti od blagoslovljenog mjeseca ramazana. To će nam koristiti na ličnom kao i na zajedničkom nivou. Napredak članova Džemata se prevodi u napredak Džemata. Mi znamo da je Obećani Mesija a.s. rekao da će njegov napredak i pobjeda biti kroz dove. Zato se trebamo okrenuti Bogu i tražiti napredak našeg Džemata i moliti svesrdno u toku ovih dana. Ne trebamo ograničiti svoje dove samo na sebe i svoje bližnje i drage. Zapravo trebamo pojačati i proširiti opseg svojih dova, samo onda ćemo ispunjavati dužnosti kao članovi Džemata Obećanog Mesije a.s. i trebamo biti zahvalni za Božiju  naklonost što nasje uključio u Džemat. Bog je stavio ogromnu odgovornost na nas kao Ahmadi muslimane zbog koje je Obećani Mesija a.s. skretao pažnju svog Džemata na dove. Mi smo zaista ponizni i slabi, i priznajemo svoju nesposobnost. Međutim, mi smo narod na koje je Bog stavio odgovornost da ostvarimo veličanstven cilj koji nije moguće ostvariti bez Njegove milosti.

U ovom pogledu je hazreti Musleh Maud r.a. rekao: Ako smo zapravo slabi a zadatak koji nam je dat je vrlo težak, kako onda možemo obaviti ovaj zadatak? Ovaj zadatak zahtijeva mnogo snage da bi ga ispunili tako slabi. Trebamo priznati da: ili mi nismo tako slabi ili da ovaj zadatak nije tako težak kao što se iznosi. Ili, ako su obje ove izjave ispravne – i mi smo slabi i ovaj zadatak je težak, onda se mora priznati da je pored naših napora Bog uspostavio druga sredstva da bi ovaj zadatak bio upotpunjen. Bog je taj Koji će ispuniti ovaj cilj i islam Ahmadijat će pobijediti na bilo koji način, o tome nema nikakve sumnje. I za postizanje ovoga, Bog nas je poučio sredstvima dove. Naš zadatak neće doći do završetka samo kroz naše napore iako smo, u pokornosti Božijoj volji, uvijek spremni na žrtve. Mi molimo Boga da nam On pomogne Svojom milošću kroz Svoje skrivene izvore koje je On želio.

Činjenica je da nas je Bog učinio prividnim izvorima dok je stvarni izvor koji će ostvariti pobjedu nešto drugo. Međutim, mi trebamo imati u srcu određenu ljubav za pobjedu islama koja se treba pokazati u formi dova. Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da se poređenje naše situacije može izvući iz situacije kad je u toku Bitke na Bedru Časni Poslanik s.a.v.s. bacio šaku šljunka na neprijatelja ali je Bog rekao da ono što je uslijedilo nije bilo zbog toga što je on bacio šaku šljunka nego je bilo od Boga – da je počeo duvati oštar vjetar koji je podigao milione šljunka sa zemlje i bacio ih u oči nevjernika. To jest, iza šake šljunka koji je Časni Poslanik s.a.v.s. bacio bila je na dejstvu Božija moć. Mi smo također kao šljunak Bedra, šljunak koji će snažan vjetar nositi zasljepljujući nevjernike. Mi trebamo priznati da je Bog uspostavio druge aranžmane da ostvari pobjedu islama a da su ovi aranžamni dove Božijih robova koje privlače Božiju milost i okreće nemoguće u moguće. Obećani Mesija a.s. je rekao da je zaista ovo o čemu ovisi naš uspjeh.

Mi osobito trebamo činiti obilato dove ovih dana ramazana za pobjedu islama. Da postanemo kao šaka šljunka na Bedru. Da Allah pređe preko našeg nemara i grešaka i napravi takve aranžmane da ostvarimo svoj cilj. Da naš nemar nikada ne bude povod radosti za druge i da Bog, Svojom milošću ojača naše slabe ruke da uradimo zadatak koji treba biti urađen. Trebate moliti Allaha za sebe, jedan za drugog i za napredak Džemata i da neprijatelj pretrpi neuspjeh i izgubi, i za manifestaciju Božije uzvišenosti i slave! Svijet sve više poriče postojanje Boga, da oni prepoznaju Boga. Da Allah oprosti naše greške i u nas usadi takvu snagu koristeći se kojom možemo učiniti da islam pobijedi nad svim drugim svjetskim religijama. Da svaki od nas postane iskreni sluga islama i da svjetovne želje postanu za nas sporedne. Da naša srca budu ponesena da podržavaju vjeru i da iskoristimo sve svoje sposobnosti za ovu svrhu.  Da Allah ojača naše postupke i naše sposobnosti da snaga neprijatelja bude osramoćena u poređenju s tim. Da Bog ne samo oprosti naše mahane nego da također usadi odvratnost prema grijehu u našim srcima i da nikada ne prekršimo Njegove naredbe i da budemo uključeni među one koji se drže Njegovih naredbi i usavršavaju svoju vjeru! Da volimo pobožnost i sve dobro i da ispravnost bude usađena čvrsto u nas! Da ljubav i vatrenost (oduševljenje) prema Bogu postanu naše održavanje i da svaka naša riječ i djelo budu u skladu sa Božijim zadovoljstvom i kad dođemo pred Njega da nam On podari Svoje zadovoljstvo. Da Allah učini da istinski postignemo sve ovo ovog ramazana!

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp