U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dobrotvornost ispravno upućenog halifata

Kratki sadržaj

Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da će poslanstvo ostati među vama sve dotle dokle Bog bude htio. Bog ćega onda završiti i slijedit će ga halifat na propisu poslanstva sve dotle dokle Bog bude htio i onda će ga završiti. Onda će slijedit tiranska monarhija i ostat će sve dotle dokle Bog bude htio i onda će se završiti. Nakon toga će slijediti monarhijski despotizam sve dotle dokle Bog bude htio  i završit će se po Njegovoj naredbi. Onda će sepojaviti halifat po pravilu poslanstva.

U toku perioda islamske historije mnogi upravljači su sebe nazivali halifama, pa ipak ogromna većina muslimana smatra da su samo četvorica halifa slijedili Časnog Poslanika s.a.v.s. kao ispravno upućene halife. To jest, njihova era je bila  era upute kad je prevladavajući sistem vođen u skladu sa uzorom Časnog Poslanika s.a.v.s. i u skladu sa učenjima Kur’ana. Kasnije su se okolnosti promijenile i naprijed spomenuto predskazanje Časnog Poslanika se ispunilo riječ po riječ.  Zaista, kao što se ispunilo u svom prethodnom dijelu ono se također ispunilo u svom kasnijem dijelu. Vidjevši opadanje muslimana Božija milost je bila potaknuta. Bog je poslao Časnog Poslanika s.a.v.s. sa Šerijatom koji će trajati do kraja vremena, i zato je Njegova milost bila ponovo potaknuta osnivanjem halifata po propisu poslanstva.  Mi, Ahmadi muslimani čvrsto vjerujemo da je Božija milost bila potaknuta da ispuni obećanje koje je dao Časnom Poslaniku s.a.v.s. i kroz posredstvo Obećanog Mesije a.s. ponovo je na Zemlji osnovan halifat po pravilu poslanstva. On je Obećanom Mesiji a.s. dao titulu Khatamul Hulafa (pečat svih halifa) zato što je sada halifat trebao nastati kroz njega, slugu Časnog Poslnaika s.a.v.s.

Mi smo sretni što smo doživjeli ispunjenje radosne vijesti o halifatu po pravilima poslanstva i mi smo među onima spomenutim u ajetu sure Al-Džuma: ‘I drugima (je njega poslao) među njima koji im se još nisu priključili…’ (62:4). Mi smo prihvatili osobu o kojoj je Časni Poslanka s.a.v.s. rekao da će vratiti vjeru natrag od udaljenih zvijezda i mi smo bili u stanju da uputimo selam Mesiji kojem je Časni Poslanik s.a.v.s. poslao selame. Mi smo također imali (Božiju) milost da dadnemo zavjet bai’ata Halifi Obećanog Mesije a.s. Svi ovi blagoslovi zahtijevaju od svakog Ahmadi da u sebi napravi čiste promjene i ovo je dužnost svih  njegovih sljedbenika tako da mogu ispuniti zavjete bai’ata. Obećani Mesija.s. je trebao vratiti vjeru natrag od udaljenih zvijezda i ispuniti srca svojih sljedbenika time. Svaki Ahmadi musliman je svjedok da je ovo bilo postignuto. Međutim, utemeljivanje ove vjere nije bilo ograničeno na životno doba Obećanog Mesije a.s. ili na nekoliko decenija  poslije njega zato što Časni Poslanik s.a.v..s poslije iznošenja ovog predskazanja nije rekao ništa više što znači da će ovaj halifat ostati u svoj svojoj slavi do Sudnjeg dana.

Zato je dužnost svake osobe koja dadne bai’at da uvijek ostane čvrsta na tome i drži se halifata koji radi na načine Obećanog Mesije a.s. i da također širi Božiju Jedinstvenost u svijetu. Bog je radi ovog zadatka poslao Časnog Poslanika s.a.v.s. i također je radi ovog zadatka  bio poslan njegov sluga, Obećani Mesija i radi ovog zadatka je zaista Časni Poslanik s.a.v.s. predskazao o halifatu koji će trajati do Sudnjeg dana. Zaista, kad je Obećani Mesija a.s. dao svom Džematu tužnu vijest o svom odlasku on je također dao radosnu vijest o halifatu. On je napisao:

‘… pošto je sunnetullah (Božiji put) od nezapamćenog vremena da Svemogući Bog pokazuje dvije manifestacije tako da dvije lažne radosti protivnika budu dokrajčene, nije moguće da se sada Bog odrekne Svog starog sunneta.’ I on je rekao: ‘Jer za vas je neophodno da se osvjedočite u drugu manifestaciju također, i njen dolazak je bolji za vas zato što je trajni nastavak koji se neće završiti do Sudnjeg dana.’ (Oporuka, str. 7)

Kad je Bog poslao drugu manifestaciju da utemelji vjeru u svijetu On nije želio da protivnici vjere budu radosni nad tim da se vjera ponovo umanjuje. Tako je Bog osnovao halifat poslije Obećanog Mesije a.s. s ciljem da vjera prevlada. Bog je također smatrao dužnošću onih koji tvrde da se drže sistema halifata da postanu njegovi pomagači i da budu odlučni u čuvanju svoje vlastite vjere kao i u tome da poruku vjere  upute drugima. Mi vrlo dobro znamo da se druga manifestacija odnosi na halifat.  Sistem halifata je povezan s religijskim napretkom i dio je islamskog Šerijata. Svi mi znamo da se religijski napredak i ibadet Džemata nemogu dogoditi bez halifata. Stalnost halifata je dio vjere. Oni koji su odbili nepoštivanje u vrijeme hazreti Halifatul Mesiha I r.a. također znaju ove činjenice. Hvala Bogu, odlikom njihove snažne vjere njihove generacije sada uživaju dobrotvornost halifata. Najveću žrtvu u ovom pogledu dao je hazreti Halifatul Mesih II r.a. On je podnio strašne optužbe koje su bile iznesene protiv njega i ovako je ispričao neke događaje.

On je rekao da je poslije smrti hazreti Halifatul Mesiha I r.a. pozvao maulavi Muhammeda Alija i tražio od njega da ne stvara sukob u pogledu halifata. Tražio je od njega da svoje misli ograniči na to da imamo Halifu koji će čuvati Džemat i raditi za napredak islama. On je rekao maulavi Muhammed Aliju da može zadržati svoja osjećanja prema njemu na ličnom nivou ali da neće napustiti stvari principa. Rekao mu je  kako halifat smatra religijskom stvari i stavio pred njega ono što je rekao: da je upravo bio oslobođen od jednog halifata čiji je bai’at imao šest godina. Rekao mu je da nešto što je odobrivo šest godina nije moglo sada postati zabranjeno. On je rekao maulavi Muhammed Aliju da napusti sve što je bilo suprotno vjeri i da se boji i da nastavi s tim (bai’atom) koji je dao do sada. Rekao je kako će, što se tiče toga ko će biti koristan kao Halifa, on biti zadovoljan s kim se god maulavi Muhammed Ali složi.

Kad se sastanak za izbor narednog Halife nije završio poslije dugo vremena ljudi koji su čekali napolju, počeli su lupati na vrata i tražili brzu odluku da bi mogli dati bai’at.

Hazreti Halifatul Mesih II r.a. je ispričao da je rekao maulavi Muhammed Aliju da pitanje pred njim treba biti ko će biti naredni Halifa a ne pitanje treba li biti Halifat ili ne. Maulavi Muhammed je odgovorio da je hazreti Halifatul Mesih II r.a. ovo isticao samo zatošto je znao ko će biti naredni Halifa ali je on odgovorio da nije znao i da će dati zavjet bai’ata bilo kome koga maulavi sahib izabere. Međutim, maulavi Muhammed Ali se nije složio. Hazreti halifatul Mesih II r.a. mu je rekao da nemože razderati svoje srce da mu pokaže šta je u njemu. Na kraju je bilo izabrano ime hazreti Mirze Bashir ud Din Mahmood Ahmada i Muhammed Ali je bio nagovoren da dadne zavjet bai’ata. On je  oklijevao govoreći da čak nije znao riječi bai’ata ali mu je neko rekao da će mu pomoći u riječima bai’ata. Tako su buntovni ljudi izgubili i predskazanje Časnog Poslanika s.a.v.s. se ponovo ispunilo.

Pojedinci koji su bili daleko od Halifata bili su duhovni i svjetovni učenjaci i također su bili iskusni i ljudi na položaju. Oni su uzeli sav novac Džemata sa sobom pa ipak su ostali neuspješni. Nije samo Maulavi Muhammed Ali napustio Kadian nego su on i drugi kasnije pokušali da obore Halifat ali nisu mogli uspjeti zato što je Bog obećao da će halifat prevladati. Kad su oni otišli ispražnjavajući kofere Džemata gledali su na zgradu Talimul islam škole u Kadianu i predpostavljali da će za deset godina ova zgrada biti u rukama ili Arja hindusa ili kršćana. Ali Bog ispunjava Svoja obećanja s velikom slavom i nastavlja ih ispunjavati do danas. Oni su govorili o deset godina, ali ovih deset godina je došlo i prošlo, i mnoge decenije su došle i prošle, i danas, poslije 101 godine, Kadian se predivno razvija uprkos nekim krajnje nenaklonjenim okolnostima uključujući odvajanje Pakistana od Indije kad je Kadian morao biti ostavljen malo većem broju od tri stotine derviša. Sada su u Kadianu izgrađene nove moderne, vješto napravljene  građevine i potrošeni su milioni na izgradnju novih škola. Ne samo Kadian, zapravo u ostalom svijetu također, velike zgrade Ahmadija džemata povezane s halifatom pokazuju Božiju pomoć i potporu za Halifat. Njemačka također traži ovu dobrotvornost gdje su prije dva dana njihova Leđna i Ansar kupili petorospratnu zgradu za 1.7 miliona eura. Fondovi u kojima su protivnici Halifata ostavili manje od jednog rupija, dvije pomoćne organizacije Džemata ove zemlje povezane sa upravo tim halifatom danas troše tako ogromnu sumu da kupe zgradu. Ako ovo nije Božija pomoć, šta je drugo! Što se tiče onih koji su se otrgnuli, njihovi poslovi su pali u nered i zbrku i oni među njima pobožne prirode pridružili su se Halifatu onda i nastavljaju  da to čine danas.

Danas se poruka širi pod nadzorom halifata Ahmadija. Dok su neki širom svijeta doveli islam  u ozloglašenost, Džemat Ahmadija je povezan s halifatom koji predstavlja istinsku sliku islama i tako Bog potkrepljuje istinitost Halifata Ahmadija. Otvaranjem srca ljudi pobožne prirode prema istini Obećanog Mesije, Bog ne samo da potkrepljuje istinu Džemata Ahmadija nego također istinu Halifata Ahmadija.

Naš misionar iz Nigerije piše kako je jedan poglavica sela stigao na čas koji se održavao za imame. Pitali su ga zašto je došao na mjesto imama. On je rekao da je uvidio da je to bio čas za imame ali kad je svom lokalnom imamu prethodne večeri rekao o ovom času, ovaj imam je odbio da prisustvuje govoreći da su Ahmadi kafiri. Ovaj poglavica je bio iznenađen i rastužen kad je ovo čuo jer je u svom svojstvu se oskog poglavice dozvolio Ahmadi muslimanima da prenose poruku što ga je, onda, po njegovom mišljenju učinilo gorim kafirom. On je obilato činio dove te noći i imao san koji je kasnije ispričao pod zakletvom. U svom snu je vidio kako su se zvjezde i mjesec spustili u njegovu kuću ali da u sebi nisu imali svjetla. Neki čovjek odjeven u bijelu odjeću je došao u njegovu kuću i kad je došao mjesec i zvijezde su ispuštale zadivljujuće svjetlo i sjaj. U njegovo srce je vrlo snažno utisnuto da je taj čovjek pripadao Ahmadi muslimanima. Kad je ovaj poglavica razgovarao s našim misionarom o ovom snu pokazane su mu slike, i vidjevši sliku Huzura on je ponavljajući rekao da je on bio čovjek koji je u snu posjetio njegovu kuću.

Amir sahib iz Gambije piše kako su ljudi bili obaviješteni o dolasku Obećanog Mesije a.s. u toku prenošenja poruke i da su im pročitani uvjeti bai’ata. Seoski imam i presjedavajući odbora za razvoj rekli su da je Časni Poslanik s.a.v.s. predskazao dolazak Mesije i Mehdija ali da oni prvi put čuju o njegovom dolasku. On je bio impresioniran Ahmadijatom i rekao je da su Ahmadi istinski muslimani zato što imaju moć Halifata. Kad mu je pokazana Huzurova slika on je rekao da svaki dan gleda Huzura na TV-u. Poslije ovoga je nekolko stotina ljudi dalo bai’at.

U toku otvaranja džamije u Njemačkoj ove sedmice su mnogi lokalni ljudi, uključujući političare, učitelje, poslovne ljude i druge izrazili svoja mišljenja. Jedna gospođa, gost, je rekla da je znala mnogo o Ahmadi muslimanima i smatrala je da ima prilično pojma šta je Ahmadijat. Međutim, slušanje Halife Ahmadija džemata je ostavilo dojam na nju kao nikada prije i njeno srce je shvatilo stvarnost islama. Huzur je rekao da sebe smatra poniznom osobom i da je upoznat o sebi. Rekao je da neme nikakve izvanrednosti ali da je Bog obećao dati pomoć i potporu Halifatu što je Bog uvijek radio i nastavit će zauvijek raditi.

Obećani Mesija a.s. je također rekao da je Bog utemeljio drugu manifestaciju i mi zaista vidimo Božiju pomoć za nju i oni koji vjeruju u to nastavit će opažati ovu Božiju pomoć. Islam je izgubio svoju slavu kad su materijalizam i svjetnovništvo ušli u njega. Dobrotvornost Halifata je sada tu da ostane ali oni koji daju prednost svijetu nad vjerom bit će lišeni ovoga. Bog je obećao da će kroz Halifat promijeniti stanje straha u mir za one koji budu ispunjavali dužnosti prema Bogu. Među ovima su obavljanje namaza i nepripisivanje nikakvih drugova Bogu. Postoje različite prednosti u svijetu i ljudi su u potrazi za materijalizmom i u svojoj potrazi koriste neistinu koja je kao pripisivanje drugova Bogu.

Neko je pisao Huzuru iz Njemačke kako je nekome prenosio poruku ko je bio uvjeren u sve ove istine. Ali kad su od njega tražili da dadne bai’at on je rekao da zna mnoge Ahmadi koji varaju u plaćanju poreza i govore laži i čine druge pogrešne stvari. On je rekao da ovo nisu njegovi načini i da se ne može pridružiti Džematu. Iako je odgovor ove osobe neispravan pošto je razumio šta su Bog i Njegov Poslanik rekli ali to nije prihvatio i tako je sebe učinio krivim. Međutim, Ahmadi muslimani koji slijede pogrešne prakse su dvostruko krivi i trebaju razmisliti o sebi.

Huzur je rekao vršiocima dužnosti i radnicima Džemata da su blagoslovljeni i u stanju da služe Džemat samo zbog veze sa Halifatom. On je rekao da je za ljude lakovjerno da uzimaju (pretpostavljaju) da su njihovo znanje, intelekt ili naporan rad bili iza bilo kakvih dobrih rezultata ili uspjeha. U stvarima vjere, bez Halifata ne može biti uopće  nikakvog blagoslova,  kao što je to historijski dokazano. Ljubav i odanost halifatu privlači Božiju milost i dovodi do dobrih rezultata ili uspjeha zato što je Halifat sistem koji je Bog utemeljio. Ako oni koji vrše dužnosti osjećaju da imaju ikakav element samo-važnosti oni trebaju činiti istighfar. Ako svijest onih s religiskim znanjem, mudrost mudrih, intelekt onih sa svjetovnim znanjem i vještina stručnjaka donesu izvanredne rezultate u radu Džemata, to je samo i jedino zbog veze s Halifatom zato što je Bog obećao blagoslove u ovom pogledu. Znanje i vještina mogu raditi u svjetovnim stvarima ali u stvarima Džemata sve radi zbog blagoslova Halifata.

Religijski učenjaci mogu obrazovati novopridošle i omladinu o vezi sa Halifatom. Vršioci dužnosti su također odgovorni za ovo, od kojih neki imaju malo znanja o religiji. Neki ljudi kažu Huzuru kako imaju tu i tu službu. Huzur im kaže da ne kažu da imaju tu i tu službu nego da kažu da služe u tom i tom svojstvu. Ljudi trebaju razviti ispravnost i vezu sa Halifatom. Neki vršioci dužnosti misle da je dovoljno obilježiti Dan Halifata jednom u godini. Huzur je ovo također ranije spomenuo pozivajući se na hazreti Musleh Mauda r.a., da u Džematu nije data odgovarajuća istaknuost Halifatu. Od tada je učinjen neki napor ali ima prostora za popravak.

Nedavno su stotine omladinaca (Khudam) različitih godina došli iz Kanade i SAD-a u London da se sretnu sa Huzurom. Neki od njih su nedavno dali bai’at. Oni su ostali u Londonu tri dana. Poslije ove posjete njihova osjećanja su se promijenila, oni su izrazili iznenađujuću iskrenost i odanost koje je bilo zadivljujuće vidjeti. Oni su takođe izrazili svoja osjećanja po povratku kući i spomenuli su ostvarene promjene u sebi. Oni su obećali da će biti redovni u obavljanju namaza, da će biti redovni u svojoj vezanosti s Džematom, obećali su da će nastaviti uvećavati svoju vezu s Halifatom. Oni prethodno nisu bili mnogo obaviješteni o Halifatu niti su imali mnogo iskustva. Nema sumnje da lični susret razvija ličnu vezu i ljubav na obje strane ali ako učenjaci i vršioci dužnosti nastave spominjati ovaj značaj Halifata među članovima Džemata, vjera će biti ojačana i uljepšana. Vršioci dužnosti govore o svojoj važnosti, muškarci i žene – oboje, ali ne usađuju značaj Halifata u srca i umove kao što trebabiti usađeno. Ako oni ovo budu radili njihov značaj  će također porasti. Misionari, vršioci dužnosti ili oni sa religijskim znanjem trebaju postati pomagači i potpora Halifata. Pogrešno je pretpostavljati da je jedno isticanje značaja Halifata kraj ove stvari.

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da je obaveza na svakom vjerniku koji osjeća ljubav za vjeru i iskrenost prema Džematu i želi da se Božiji posao nastavi s dostojanstvom i da islam ponovo stekne čast koju je imao u vrijeme Časnog Poslanika s.a.v.s. i da nastojanja Obećanog Mesije a.s. u ovom pogledu ne budu zanemarena, da radi s Halifom dan i noć! On je rekao da se riječi halife trebaju stalno prenositi Džematu dok ih čak oni s malom inteligencijom ne razumiju.

Da nas Allah osposobi da ne samo slušamo riječi Halife nego da ih također prakticiramo.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp