U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Suština Ahmadijata

Kratki sadržaj

Poslije tašhuda, ta’avvuza i učenja sure Al-Fatiha, Huzur Aqdas a.t.b.a. (da ga Allah ojača Svojom moćnom pomoći) rekao je:

Prije nekoliko dana sam imao razgovor sa jednim vršiocem dužnosti i postalo mi je jasno da ima nekim pitanja kojih se trebam dotaći. Ona su pogotovu potrebna za određenu klasu naših članova. Onda su tu neka pitanja kojih se treba dotaći za korist nekih naših vršioca dužnosti.

Sve što trebam reći je od velike važnosti za druge džemate širom svijeta kao što su važne za džemat ovdje. One su također jako potrebne za našu novu generaciju Ahmadi muslimana i za one među njima koji nisu vrlo aktivni i uglavnom nisu uključeni u posao Džemata.

Pitanja koja ću izložiti pred svima vama su pitanja o kojima se često ne diskutuje vrlo otvoreno i u detalje. Misionari, murabbi i službenici također ne diskutuju o ovim stvarima na način kako one trebaju biti predstavljene i kao posljedica toga u umovima nekih rađaju se pitanja – ali oni ne postavljaju ova pitanja. Ovo je pogotovu slučaj sa mladima. Oni osjećaju da će ljudi ili njihove starješine ili roditelji ili vršioci dužnosti smatrati njihovo postavljanje ovih pitanja kao nešto loše ili da će biti upleteni u neku teškoću kao rezultat toga.

Činjenica treba biti, naravno, da oni trebaju imati takve odnose koji će im dopustiti da postavljaju ova pitanja svojim misionarima ili vršiocima dužnosti svojih pomoćnih organizacija – Khudamul Ahmadija ili Lađna Imaillah. Ovo će dovesti do uvećanja njihovog znanja i ukloniti preostale dvojbe ili nerazumijevanja.

Oni naravno mogu pisati meni, i neki mi pišu iz inostranstva i čak odvade, i oni to čine ostajući unutar potrebnih nivoa poštovanja i dužne poslušnosti i na njihova pitanja je također odgovoreno.

U svakom slučaju postalo je jasno da neki vršioci dužnosti također ne znaju detalje o tome šta njihova službena dužnost zahtijeva od njih i ne ispunjavaju zahtjeve svoje službe kako trebaju biti ispunjeni.

Stvari koje ću reći uključuju jedan aspekt koji se tiče znanja o našim vjerovanjima i principima i tiče se toga da znamo zašto smo utemeljeni na  određenom vjerovanju ili principu. Slično tome, kad nam je rečeno da radimo određene stvari trebamo znati zašto se traži da radimo ove stvari i zašto je obavljanje ovih stvari neophodno za jednog Ahmadi muslimana.

Naprimjer, finansijko žrtvovanje na koje smo pozvani, ljudi žele znati detalje u pogledu ovih stvari. Onda su tu određeni aspekti dužnosti vršioca dužnosti koji se tiču odgovarajućeg provođenja njihovih dužnosti i oni trebaju znati kako trebaju provesti ove zahtjeve. Oni također trebaju znati mjeru svoje ovlasti. Tako da ću ja ukratko skrenuti vašu pažnju na ove dvije stvari.

Prva stvar koja treba biti spomenuta odnosi se na naša vjerovanja i od vrhunske je važnosti da Ahmadi mora ovo znati i ovo se stalno spominje ali ne spominje se sa potrebnom usredsređenošću ili se ne spominje imajući na umu da obuka i obrazovanje naših vlastitih članova zahtijevaju da ovo bude spomenuto i jasno rečeno.

Normalno se pretpostavlja da neko ko je po rođenju Ahmadi musliman zna ove stvari i zna koja je svrha za koju je Obećani Mesija a.s. poslan  na svijet i zašto je neophodno da on bude prihvaćen. Oni koji se pridruže Džematu naravno znaju ove stvari zato što uđu u Džemat nakon što su pročitali i proučavali ove stvari. Međutim, oni koji, kao što sam rekao, nisu aktivni i ne učestvuju u iđtemi i također ne dolaze na skupove – i takvih ljudi ima u svakoj zemlji gdje postoji Džemat, bilo da su u malom ili velikom broju, no takva grupa ljudi postoji u svakoj zemlji – i neophodno je da svoju pažnju okrenemo njima s brigom i usredsređenošću.

I za ovu svrhu mađlis Khudamul Ahmadija i Leđna Imaillah također trebaju usmjeriti svoju pažnju i napraviti programe i raditi više da se late ovih pitanja. Slično tome, sistem Džemata također treba posvetiti pažnju potrebama takvih članova i nastojati da ih popravi i obuči umjesto da ih samo odgurnu u stranu ili ih zanemare govoreći da se oni ne mogu popraviti; s izuzetkom, naravno, takvih koji otvoreno kažu da nemaju nikakve veze ili saveza s nama.

Ali čak i o takvim ljudima glavni službenici Džemata trebaju dati obavještenje pomoćnim organizacijama zato što ponekad oni daju ove vrste izjava zbog grubosti nekih viših službenika. Moguće je da će obratiti pažnju na pristupe koje  učine ovi njihovi velikaši ili oni koji su njihovih godina ili zanimanja itd. i zato pomoćne organizacije možda budu u stanju da dođu do njih i provedu popravak.

Gdje god je ovakav pristup bio posvojen vidjeli smo uspjeh, Allahovom milošću. Na nekim mjestima ima takvih sekretara odgoja koji su razvili programe imajući na umu određenu psihologiju i način razmišljanja takvih ljudi i takvi programi su imali pozitivan i značajan učinak i primili su vrlo dobar odgovor od takvih članova koji su postali do te mjere zastranjeni.

U svakom slučaju naši napori trebaju biti da osiguramo da ćemo nastojati da spasimo svakog Ahmadi muslimana  koliko god je moguće i u okviru naših sposobnosti. Ovo je odgovornost svakog vršioca dužnosti i svakog misionara i murabbi i na svakom nivou unutar Džemata i pomoćne strukture cijelog Džemata – to je odgovornost svakog pojedinca.

Tako, poslije ovog osnovnog navoda, dozvolite mi da se sada okrenem prvoj stvari koju Ahmadi musliman mora znati a to je: Šta je svrha dolaska Obećanog Mesije a.s. i zašto je neophodno da ga moramo prihvatiti i posvjedočiti istinitost njegove tvrdnje? Za ovo najbolje je dati odgovor riječima samog Obećanog Mesije a.s.

Obećani Mesija a.s. kaže:

‘Ja sam poslan zato da ponovo utemeljim slavu Časnog Poslanika Muhammeda s.a.v.s. i pokažem svijetu istine sadržane u Časnom Kur’anu i sve ovo je urađeno ali oni čije su oči prekrivene zastorom ne mogu ovo vidjeti iako je ovaj Pokret postao očit i sija kao sunce i toliko se ljudi osvjedočilo u znakove i čuda pokazana u potporu ovog Pokreta ako bi se okupili na jednom mjestu njihov broj bi bio toliki da bi prevazišao najveću armiju bilo kojeg kralja na licu Zemlje.’

Obećani Mesija a.s. nastavlja i kaže: ‘Toliko je aspekata koji se mogu izložiti u potporu istinitosti ovog Pokreta da nije lahko biti u stanju sve ih spomneuti. Zato što je islam oklevetan na tako surov i bešćutan način, Svemogući Bog je  pokazao veličanstvenost i čast ovog Pokreta u direktonom srazmjeru sa klevetom najvišeg stupnja koja je počinjena protiv islama.’

Sada ovo nije nešto što je bilo ograničeno na vrijeme Obećanog Mesije a.s. Način na koji je Obećani Mesija a.s. u ovo vrijeme u svojim pisanjima i izlaganjima izložio veličanstvenost Časnog Poslanika s.a.v.s. i razjasnio i razotkrio istine Časnog Kur’ana   nastavlja se provoditi i danas. Ja sam često navodio kako se ljudi, kad im budu rečene ove istine, osjećaju obaveznim da jasno iskažu i potvrde da su ovo zaista velike stvari  i ako je zaista ovo uzvišeni primjer i život Časnog Poslanika i njegovog učenja onda  oni zaista nisu bili u pravu.

Ja sam prethodno dao primjer velikog Kanadskog protivnika islama koji je također u svom magazinu, novinama štampao karikaturu Danskog karikaturiste o Časnom Poslaniku. Ovog puta, kad je čuo moje predstavljanje i naučio o krasnim učenjima islama osjećao se obaveznim da u svojim novinama napiše da je, nakon što je čuo Imama Ahmadija muslimanskog Džemata, shvatio isitnu. I onda je nastavio i prihvatio je i priznao svoju grešku.

Slično tome, ja sam rekao svima u svojoj prethodnoj hutbi da je u Americi jedan dobro poznat Američki političar ocrnio islam u svom radio programu sa posebnim pozivanjem na džumu i da njegov radio program sluša ogroman broj ljudi kojih je na  stotine hiljada. Na ovo je jedan naš mladi Ahmadi napisao članak objašnjavajući istinska učenja islama u pogledu važnosti džume i ovo poslao na njegovu veb-stranicu.

Kad je ovom političaru napisano pismo rečeno mu je da je pogrešno ono što je rekao  a ovaj čovjek je, kao što sam rekao, vrlo poznat i popularan političar, i od njega je traženo da nam dadne vrijeme u svom radio programu na što je on pristao. Ovo je, bez sumnje, bio odraz  njegove dobre prirode.

Tako je naš mladić Ahmadi otišao na ovaj program i Allahovom milošću predstavio istinska učenja o džumi i Časnom Kur’anu i nakon što je ovo čuo ovaj ugledni političar je priznao svoju grešku; ovaj program je također slušalo stotine hiljada ljudi.

I oni su također priznali da su kroz Ahmadija muslimanski Džemat naučili sva ova istinska učenja islama. A sve ovo se događa i moguće je zbog istinitosti koje nam je Obećani Mesija a.s. otkrio i izložio i radi ove svrhe ga je Allah, Uzvišeni, poslao na ovaj svijet – tako da svijetu razjasni uzvišeni položaj Časnog Poslanika Muhammeda s.a.v.s. i svakom pojedincu otkrije istine izložene u Časnom Kur’anu.

Tako da je ovo to što se događa kroz Obećanog Mesiju a.s. i tačno kao što je on rekao, veličanstvenost Časnog Poslanika s.a.v.s. i istine Časnog Kur’ana i ljepote islama su utemeljene u svijetu kroz njegove napore i učenja koja je on razotkrio svijetu. Tako da nema nikakvog razloga zašto da budemo žrtve bilo koje vrste kompleksa niže vrijednosti i mladi našeg Džemata ne trebau imati straha od bilo koga i trebaju imati hrabrost. Gdje god su naši mladi aktivni oni su u stanju ušutkati sve one koji nastoje okaljati islam ili njegovog Časnog Osnivača ili Časnu Knjigu.

Onda je neophodno za svakog od nas da također znamo zašto je važno za svakog pojednica među nama da prihvatimo i vjerujemo u istinu Obećanog Mesije a.s. Djeca koja imaju 13 ili 14 godina pitaju ova pitanja i njihovi im roditelji ne daju odgovor kako treba.

Dozvolite mi da ponovo odgovorim riječima Obećanog Mesije a.s. Ovo je detaljno objašnjenje ove stvari i pomoćne organizacije to mogu uzeti i štampati u različitim komadima ili dijelovima i iz toga uzeti dodatnu uputu. Jedanput je neki maulvi pitao Obećanog Mesiju a.s.: ‘Mi klanjamo namaz, postimo, vjerujemo u Časni Kur’an i također u Časnog Poslanika s.a.v.s., zašto je onda potrebno za nas da vjerujemo u tebe i da te prihvatimo?’

Obećani Mesija a.s. je odgovorio:

‘Vidi, baš kao što čovjek koji tvrdi da vjeruje u Allaha i Njegovog Vjerovjesnika i Njegovu Knjigu, ali onda ne ispunjava zahtjeve vjere – namaz, post, hadž, zekat, posvajanje ispravnosti i čistoće – i ne prihvata ove odredbe vjere koje se odnose na postizanje čistoće svog ‘ja’ i napuštanje i odbacivanje zla i bilo kakve težnje za činjenjem grijeha i posvajanje svih ovih puteva koji osobu vode ka činjenju dobra – ako takav napušta sve ove naredbe i ne obazire se na njih takav nema pravo da tvrdi da je musliman…’

Obećani Mesija a.s. kaže da osoba koja tvrdi da je prihvatila islam ali ne slijedi  učenja islama i ne odbacuje zlo i ne posvaja ispravnost i ne čini dobro, takva osoba nema pravo da sebe naziva muslimanom.

Obećani Mesija a.s. nastavlja i kaže:

‘I ne može se reći da je takav pojedinac ukrašen biserima istinske vjere..slično tome, osoba koja ne prihvati ili ne vjeruje u Obećanog Mesiju a.s. ili ne vidi potrebe za vjerovanjem u Obećanog Mesiju a.s. takva osoba također ne uspije razumjeti i potpuno je neupoznata o istini islama ili potrebe za poslanstvom i svrhom dolaska Božijih vjerovjesnika. Takav pojedinac nije uistinu onakav za kojeg se može reći da je istinski musliman ili istinski Božiji sljedbenik i sljedbenik Njegovog Vjerovjesnika, Časnog Poslanika Muhammeda s.a.v.s. Zato što je Allah, baš kao što je u Časnom Kur’anu  posao Svoje naredbe preko Časnog Poslanika s.a.v.s., na isti način On je, u kasnijem dobu vrlo jasno pretskazao dolazak zadnjeg Halife i oni koji ne budu  vjerovali u njega ili budu ostali odvojeni od njega nazvani su neposlušnim. Nema nikakve razlike u Časnom Kur’anu i hadisima. Riječi hadisa su objašnjenje onoga   što je sadržano u Časnom Kur’anu. Riječ koja je upotrijebljena u Časnom Kur’anu je ‘halifa’ i na istog ovog posljednjeg halifu se u hadisima poziva kao Obećanog Mesiju. Prema tome, osoba u pogledu koje je u Časnom Kur’anu dato obećanje sa takvom veličanstvenošću, koja vrsta muslimana može biti taj koji pita kakva je potreba da prihvatimo ovu osobu kad se on pojavi?’

Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Allah je produžio period dolaska halife do Sudnjeg dana. I odlika je islama da su za njegovu pomoć i obnovu, i da ostane svjež dolazili reformatori i nastavit će dolaziti na početku svakog stoljeća. Vidite, Allah, Uzvišeni, je uporedio Časnog Poslanika s.a.v.s. sa Musaom a.s.’

Ovdje ja želim ponovo objasniti jednu stvar o kojoj ponekad ljudi prave grešku u vezi sa navodom mudžadida – reformatora – i pitaju ako oni nastave dolaziti, ko će oni onda biti itd? Halife će biti ti koji će biti mudžadidi – reformatori. Ja sam već dao detaljnu hutbu na ovo pitanje i bilješke se mogu uzeti iz te hutbe i Obećani Mesija a.s. je vrlo jasno obradio ovaj predmet i jako je mnogo literature u Džematu na ovu temu.

Obećani Mesija a.s. kaže: ‘ViditeAllahUzvišenije uporedio Časnog Poslanika s.a.v.s. sa Musaom a.s. kao što je jasno iz upotrebe riječi ‘kama’. Hazreti Isa a.s. – Isus, bio je zadnji halifa Musaovog upravljanja kao što je i sam rekao: ‘Ja sam zadnja cigla (blok).’

Slično tome, radi zaštite i održavanja Muhammedovog upravljanja došle su halife i nastavit će dolaziti do sudnjeg dana i na sličan način zadnji takav halifa u Muhammedovom upravljanju je bio nazvan Obećani Mesija.

I ovo nije samo spomenuto na običan način, nego su zapravo znakovi o njegovom dolasku spomenuti do sitnih detalja u svim Božijim knjigama. U Bibliji i Evanđeljima, i hadisima, i samom Časnom Kur’anu izloženi su znakovi o njegovom dolasku. I svi narodi: kršćani, jevreji i muslimani iščekuju njegov dolazak i vjeruju u ovo.

Odbijanje njega se ni na koji način ne može smatrati dijelom islama. I onda kad uzmemo u obzir da je on takva osoba u čiju je potporu Allah pokazao znakove na nebesima i na Zemlji – u potporu njegove tvrdnje bila je poslana kuga, u potporu njemu pokazani su znakovi pomračenja sunca i mjeseca u njihovo određeno vrijeme. Može li se, onda, takva osoba u čiju potporu nebesa i zemlja daju svjedočenje  smatrati običnom osobom i može li se smatrati da je isto bilo da prihvatimo ili odbijemo takvog čovjeka i bez posljedica? I mogu li se ljudi koji ga odbijaju i dalje smatrati muslimanima i vjernicima u Boga? Sigurno ne!’

Obeaći Mesija a.s. nastavlja i kaže:

‘Zapamtite da su se svi ovi znakovi koji su bili pretskazani u pogledu tog Obećanog svi odreda ispunili i da su sve vrste nereda i zala uprljale svijet. Pobožni i učeni ljudi islama su ustanovili da je upravo ovo doba – 14. stoljeće – doba u kojem se Obećani Mesija a.s. trebao pojaviti.’

Obećani Mesija a.s. dalje kaže:

‘Ako čak poslije ovakvog sveopćeg svjedočenja ogromnog broja učenih i pobožnih ljudi islama, neko ima bilo kakve dvojbe, takav se treba okrenuti pažljivom proučavanju Časnog Kur’ana i zamisliti se nad sadržajem sure Nur. Vidite, baš kao što je 1400 godina poslije Musa a.s. došao Isa a.s. u sličnom stilu se 1400 godina poslije Časnog Poslanika Muhammeda s.a.v.s. pojavio Obećani Mesija a.s. i baš kao što je Isa a.s. bio Khatamul Hulafa Musaovog upravljanja tako će Obećani Mesija a.s. biti Khatamul Hulafa Muhammedovog upravljanja.’

Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Ja sam halifa zadnjeg milenijuma’ – svi koji sada budu došli doći će pod njegovim vodstvom. Tako da je Obećani Mesija a.s. koji se trebao pojaviti u 14. stoljeću u ispunjenju svih pretskazanja zaista hazreti Mirza Ghulam Ahmad a.s. vrlo važno i neophodno je da svaki Ahmadi musliman čita knjige Obećanog Mesije a.s.

Oni koji ne mogu čitati urdu jezik – mogu čitati engleski ili bilo koji drugi jezik u zemljama gdje žive – postoji ogroman broj literature na raspolaganju na mnogim jezicima u kojoj je predmet svrhe dolaska Obećanog Mesije obuhvaćen do sitnih detalja i o tome zašto je neophodno da ga moramo prihvatiti i posvjedočiti njegovu istinitost.

Svaki pojedinac treba postići dobro razumijevanje svojih vjerovanja i principa i učini ih snažnim. Odgovorite onima koji iznose kritike ili prigovore. Odgovorite im. Ako napravite potrebne pripreme naučit ćete sebe i bit ćete u položaju da dadnete odgovore sebi također.

Da unaprijedite ove ciljeve neophodno je, osim napora koji pojedinci Ahmadi trebaju poduzeti, da Džemat i pomoćne organizacije naprave svoje programe da osiguraju da ova informacija, ovo obrazovanje stigne do svakog člana Džemata tako svaki pojedinac postane upoznat o svrhi dolaska Obećanog Mesije a.s. i zašto je neophodno da ga prihvatimo i posvjedočimo njegovu istinitost.

Tako da je ovo stvar koja se tiče naših vjerovanja. Ja se sada želim okrenuti drugom predmetu koji se odnosi na našu obuku. Ovo se tiče veze članova Džemata sa halifatom. I u vezi s ovim treba spomenuti Muslimansku televiziju Ahmadija koju nam je Allah dao kao sredstvo unapređivanja ovog cilja. Slično tome, također imamo Alislam.org veb-stranicu. Tako da to mora biti naše usredsređenje koliko god je moguće i sistem Džemata, uprava i pomoćne organizacije moraju također raditi za ovu svrhu.

Ogroman je broj vrlo iskrenih Ahmadi muslimana – iskrenih i odanih Ahmadi muslimana – koji dolaze u ovu džamiju lično i slušaju hutbu i ima mnogo onih koji u raznim dijelovima svijeta slušaju hutbu preko MTA i to čine redovno – zaista ima nekih koji ove hutbe slušaju dva ili tri puta. Pa ipak ima određen broj onih koji ne slušaju. Upravo ovdje, u VB ima nekih koji ne slušaju hutbe, niti gledaju druge programe i također čak ne učestvuju u nekim od programa.

U jednom velikom džematu jedan broj ljudi su uradili stvari koje su posve oprečne učenjima i praksama Džemata i tako su, iz nužde, bile poduzete disciplinske mjere protiv njih i oni su morali raditi pod nekim ograničenjima. Kad je napravljeno dalje istraživanje ustanovljeno je da većina ovih ljudi ne slušaju hutbe i da većina njih nisu vrlo aktivno uključeni s Džematom na uobičajim dnevnih osnovama niti općenito učestvuju u programima Džemata.

Ali, zato što imaju duboku vezu s Džematom koja teče u njihovim venama – to je dio njihovog bića – tako kad su bili primorani da da se drže nekih ograničenja i kad su bili  blago kažnjeni, postali su zabrinuti i uznemireni i počeli su pisati pisma izvinjenja i tražili su oprost pokazujući veliku brigu i nemir. Neki su došli da se sretnu samnom. I čak su plakali u to vrijeme. Da su oni bili skloni samo svjetu ovo ne bilo njihovo stanje.

Tako da ima takvih ljudi koji, zbog svojih svjetovnih briga i zauzeća, postaju bezbrižni o svojim vjerskim obavezama ali kad njihova pažnja bude skrenuta na ove stvari oni pokazuju da su postiđeni i počinju moliti Božiji oprost i kajati se i ojačavaju svoju vezu i uključenost sa Džematom. Zato je ovaj posao podsjećanja i skretanja pažnje na ove stvari dio posla sistema Džemata – uprave koja se sastoji od sekretara, murabbia, misionara i pomoćnika – ovo je posao svih njih.

Nastojte da razvijete vezu svakog Ahmadi muslimana sa halifatom. Nastojte da u srcima Ahmadi muslimana pobudite ljubav, iskrenost i odanost prema halifatu. Ona je tu u njihovim srcima ali kad članstvo bude podsjećeno i ohrabreno to krasno isijava i ako je bilo neke nečistoće da je pala na ovu ljubav i vezu sa halifatom ova prljavština spada nakon što budu podjsećeni. Ako odjeljenje za odgoj nastavi savjetovati članove da ojačaju svoju vezu sa halifatom i nastave skretati njihovu pažnju na sve programe Džemata i na hutbe, i na aktivnosti onda će vidjeti da će ne samo njihova veza sa halifatom biti jača nego će tu također, sami od sebe, biti riješeni mnogi problemi vezani za pitanja odgoja.

Naredna stvar na koju želim skrenuti pažnju je potreba da svakom Ahmadi objasnim njihove obaveze u pogledu finansijskih doprinosa – članarina.

Zapamtite da članarina nije taksa. Zapravo je članarina jedna od onih obaveza koja se neprestano spominje u Časnom Kur’anu. Na primjer, Uzvišeni Allah kaže na jednom mjestu:

(64:17) Zato se bojte Allaha koliko možete, i slušajte i pokoravajte se, i trošite (na Njegovkm putu); (ovo) će biti bolje za vas. A oni koji budu sačuvani od pohlepe duše svoje – to su oni koji će biti uspješni.

(64:18) Ako vi dadnete Allahu lijep zajam On će to vama umnogostručiti, i oprostit će vam; a Allah je onaj Koji najviše cijeni (i) blag je.

Tako je iz ovih ajeta jasno da je za vjernika neophodno trošiti na Allahovom putu. Samo oni ljudi će postići uspjeh koji troše na Allahovom putu. I rečeno je da je vaše trošenje na Allahovom putu kao da ste Allahu dali zajam. A Allah je ono Biće Koje za ono što Mu je posuđeno uzvraća mnogostruko uvećano. Ljudi meni pišu o takvim događajima da su dali tu i tu članarinu na Allahovom putu i da im je Allah uzvratio mnogostruko i ja sam ponavljajući kazivao o takvim slučajevima.

Allah je Ghani – Sam Sebi dovoljan i nema potrebe za našim novcem. U stvarnosti je ovo zato da nas očisti i da vidi nivo naše poslušnosti i da nas vidi da napredujemo na putevima bogobojaznosti i da vidi dokle ispunjavamo svoje zavjete da smo spremni trošiti na Njegovom putu.

Allah nas poziva da trošimo na Njegovom putu da učinimo da Allahova vjera bude raširena svuda. Svaki Ahmadi musliman treba da razumije ovaj duh trošenja na Allahovom putu a to je zašto dajemo članarinu (doprinos).

Ako dajemo doprinos da zadovoljimo neke sekretare finansjija ili neke predsjedike Džemata ili da ih skinemo s vrata onda nema nikakve vrijednosti da se daje takav doprinos – bit će bolje za takvu osobu da ne daje doprinos.

Ako dajete doprinos u nadmetanju s nekim drugim da jednostavno pokažete da vi dajete više, onda ovo također uopće nema nikakve koristi. Ukratko, bilo koji drugi razlog osim traženja Allahovog zadovoljstva je pogrešno i svako ko daje doprinos mora uvijek misliti da je zaista milost i blagodat Allahova na njemu da mu daje sposobnost da troši na Njegovom putu, radije nego da misli da davanjem doprinosa osoba daje pomoć i blagonaklonost Bogu i Džematu.

Tako da svako ko daje doprinos mora imati na umu da time nastoji postići Allahovu naklonost i zaslužiti Njegovo zadovoljstvo. Finansijsko žrtvovanje je izuzetno važna stvar za od Boga utemeljene Džemate. Zato sam ja rekao svim džematima da moraju nastojati koliko najviše mogu da svi novi Ahmadi muslimani i djeca učestvuju u finansijskom žrtvovanju za vakf-e-đedid i tahrik-e-džedid program – čak i ako dadnu doprinos od jednog penija, tako da steknu naviku i postanu oni koji počnu primati Allahovu milost i blagodat.

Diskutujući o važnosti doprinosa na jednom mjestu Obećani Mesija a.s. kaže:

‘Mi u svijetu vidimo da čovjek jako voli imetak. Zato je napisano u knjigama interpretacije snova ako neko vidi u snu da je izvadio svoju jetru da dadne nekome onda se time mislilo na imetak. Zato se kaže za sticanje stvarne bogobojaznosti i pobožnosti

(3:93) ‘Vi nikako nećete postići dobrotu dok ne budete trošili od onoga što volite;

 

Činjenica je da sasojećanje prema ljudima uključuje trošenje svog imetka za njih i dokle osoba ne troši da pomogne ljudima i ne čini žrtvovanje za ovo, njegova vjera nije potpuna. Kako neko može biti od koristi drugom bez žrtvovanja. Da bismo bili od koristi drugom neophodna je žrtva. I u ovom ajetu je spomenuto upravo ovo žrtvovanje. Zato je trošenje na putu služenja ljudima mjera nivoa bogobojaznosti i pobožnosti osobe. Ovaj nivo se vidio u životu Abu Bekira kad je Časni Poslanik s.a.v.s. izrazio potrebu za takvim žrtvovanjem i on je donio sve što je bilo u njegovoj kući i dao mu.

Tako da je neophodno da finansijski sekretari Džemata obučavaju članove na ovaj način i kažu im da njihova bogobojaznost i vjera postaju snažniji kroz finansijsko žrtvovanje. Slično tome, murabi također trebaju tako savjetovati članove Džemata kad god imaju priliku za to. Ovo treba stalnu pažnju.

Finansijski sekretari trebaju postati aktivni na svakom nivou. Njihova dužnost je da paze na svoje odgovornosti i oni trebaju imati lični pristup svakoj osobi. Ne treba biti slučaj da se ovaj posao preda pomoćnim organizacijama da one paze na ovo. Pomoćne organizacije mogu samo pomoći dotle da savjetuju svoje čalnove, preko ovoga to nije posao pomoćnih organizacija. Oni  mogu usredsrediti pažnju svojih čalnova i reći im da sarađuju sa finansijskim sekretarima i razumiju duh davanja doprinosa. Posao je finansijskih sekretara da nastoje doći do svake kuće i boravišta.

Sada ima mnogih podobnosti a pogotovu ovdje u Evropi. U Pakistanu, tamo  finansijski sekretari rade cijeli dan i onda svoju veče troše da posjete ljude u njihovim kućama.. u velikim gradovima kao što je Lahor i Karači mogu se vidjeti da koriste bicikla i idu od kuće do kuće savjetujući ljude i skrećući njihovu pažnju na ove stvari.

Mi ovdje imamo mnoge podobnosti pa ipak oni ne rade svoj posao kao što treba da bude urađen i ja sam primio neke izvještaje da neki od ovih finansijskih sekretara sami ne daju doprinos na nivou koji se traži. Ako njihovi vlastiti doprinosi nisu na traženom nivou kako oni onda mogu savjetovati druge?

Ovaj posao treba biti urađen s ljubavlju, naklonošći i sa blagošću. Ponekad neki ljudi postanu tvrdi tako da trebate stalno ići – jednom, dva puta, tri puta ili čak četiri puta ali svaki put vaš nastup treba biti drag, ljubazan i blag i da na vašem čelu nema nikakvog znaka grubosti.

Neka niko ne misli – i svi koji daju doprinos trebaju ovo zapamtiti – da sistem Džemata – uprava – radi zbog njihovih doprinosa i da im iz ovog razloga finansijski sekretar stalno dolazi.

Allahovo obećanje koje je on dao Obećanom Mesiji a.s. jeste da nikada neće biti bilo kakvih finansijskih skućenih okolnosti i ove stvari će se nastaviti, inšaAllah. Ako je on ikada bio zabrinut to je bilo o tome da novac bude kako treba potrošen.

Allahovom milošću, mi nastojimo da osiguramo da su troškovi obavljeni na najispravniji način. Ako se na nekim mjestima pronađe neki nemar pažnja ljudi bude skrenuta na takve stvari i upravo za ovu svrhu je postavljen sistem  službene kontrole.

Odgovornost je svih Amira džemata da trebaju paziti na troškove i da ne odobravaju automatski o nužnosti svih računa koji dođu. Učinite sistem službene kontrole djelotvornim i dajte mu da se vodi s neovisnošću i ovlaštenjem tako da kontrolori mogu raditi sa punim ovlaštenjem i trebaju im biti date potpuno punomoći.

U pogledu troškova, dozvolite mi da kažem svima da je MTA veliki trošak i dati su odvojene najave i apeli za to i sakupljeni su neki iznosi ali je posao sada raširen širom svijeta i koristi se pet satelita tako da ovi troškovi ne mogu biti pokriveni samo ovim iznosima nego se također koriste pare iz općeg budžeta. Tako da ljudi također trebaju posvetiti pažnju na ove potrebe. Ako ljudi slušaju moj govor drugog dana na đelsi koji sam dao ovdje u VB onda će svaki pojedinac uvijedi koliko je blagoslova Allah  stavio u novac Džemata i kako se iznenađujuće sve veći posao Džemata nastavlja širiti i rasti.

Milošću Allahovom o svim ovim troškovima se vodi briga na bazi financijskih žrtava članova Džemata.

Osim od ovih stvari ja također želim skrenuti pažnju Džemata na neke uobičajene (redovne) operativne zadatke. Kad što sam prije rekao neophodno je da ljudi slušaju hutbe  Halife vremena i druge naredbe koje su date u raznim vremenima i prilikama. Dok vršioci dužnosti skreću pažnju članova na ove stvari sami oni trebaju također posvetiti pažnju ovim stvarima.

Najviše je dužnost Amira date zemlje ako su neke naredbe ili uputa dati u hutbi ili ako je tu istaknuto neko pitanje obuke ili obrazovanja da on to odmah zabilježi i proslijedi predsjednicima džemata i onda treba pažljivo pratiti pijedini predmet i redovno procjenjivati da se vidi do koje mjere je poduzeta aktivnost na toj stvari. Do sada je, što se tiče izvještavanja, samo praksa amira džemata SAD da je ovo bilo ovako urađeno i izviješteno tako da drugi trebaju također postupati na ovim linijama.

U VB je malo mjesto i ako posao bude urađen kako treba na ovome onda se ovdje mogu postići mnogo bolji rezultati nego bilo gdje drugo. Slično tome, ako su izdate bilo kakve naredbe iz centra ili od mene one trebaju biti odmah prenesene svim džematima i onda to treba pratiti i treba uzeti i obezbjediti izvještaj povratne informacije.

Slično tome, nacionalni Amir ne treba jednostavno odrediti neke oblasne amire i onda sjediti i reći da oblasni amiri vode brigu o stvarima. Ovo se ne treba događati. Ovo nije ispravan način da se stvari rade. Koliko sam ja opazio, kao rezultat ovoga raste razdaljina između članova i centra. Zapravo ljudi počinju osjećati da ne mogu ići direktno Centru – ja mislim svom vlastitom nacionalnom Centru i tu postoji hitna potreba da se uklni ovaj osjećaj.

Tako da ovdje i na drugim mjestima također treba poduzeti brigu da se osigura da  bar dva puta u godini bude održan sastanak između predsjednika i amira i napravi se procjena o brzini kojom posao napreduje. Oni predsjednici koji ne provode svoje dužnosti uprkos ponovljenih podsjećanja, njihovi izvještaji trebaju biti poslani meni. Ovo također treba biti urađeno za sekretare finansija, odgoja i širenja poruke (tablika) – ako ne dva puta u godini onda bar jedanput u godini treba održati takav sastanak i uzeti izvještaj o brzini kojom obavljaju posao. Ako ovi sekretari postanu djelotvorni i aktivni onda će brige i pitanja s kojima se suočavaju druga odjeljenja biti riješeni samo po sebi.

Tako, što se tiče sadašnje situacije nacionalni Amiri moraju napraviti planove i programe o tome kako će stići do svakog lokalnog džemata i učiniti upravu Džemata u cjelosti operativnom i djelotvornom. Ovo uopće nije težak zadatak za VB i druge male zemlje gdje ljudi mogu biti lahko okupljeni zajedno u nacionalnim centrima. Veće zemlje kao SAD i Kanada trebaju napraviti planove o tome kako mogu osnovati lični kontakt i postići ovaj nivo djelotvornosti i osigurati da svi džemati postanu u  cjelosti aktivni i da djeluju djelotvorno kako se traži sistemom Džemata.

Još jedna stvar koju sam također rekao mnogo puta prije je da se sa članovima Džemata mora ophoditi s ljubavlju, naklonošću i ljubaznošću. Stvari koje sam rekao na Majlis šura moraju stići do svakog vršioca dužnosti i Tabšir mora osigurati da se ovo dogodi.

U pogledu uobičajene operativne stvari želim reći još jednu stvar a to je da svi vršioci dužnosti moraju biti upoznati sa  vlastitim pravilima službe i zahtjevima i odgovornostima i ovlaštenjima. Svaki vršioc dužnosti mora znati svoja prava i odgovornosti.

Jedna od odgovornosti nacionalnog Amira je kad određuje oblasnog Amira mora obavijestiti Centar o dužnostima i ovlaštenjima koja su mu dodijeljena. Nikakva aktivnost nije poduzeta na ovome bilo gdje, koliko ja mogu reći, zato što se ne sjećam da sam primio pismo koje kaže da je ta i ta osoba određena za oblasnog Amira i da su mu data ta i ta ovlaštenja i odgovornosti. Pravilo 177 napisano je o ovome i ovo je vrlo jasno. Sada je tu potreba za ovim i ovome se mora posvetiti pažnja.

Umara  mora napraviti predmetom proučavanja pravila 215 do 220 u knjizi pravila i uvijek ih imati na umu i postupati prema njima – pogotovu kad se treba održati diskusija o nekoj određenoj stvari.

U vezi s ovim ja želim podsjetiti misionare također da i oni trebaju ispuniti svoje odgovornosti a jedna od njih je da trebaju urediti da poučavaju Časni Kur’an u Džematima. Ako su u obilasku Džemata trebaju nastojati da obuče takve učitelje koji će poučavati članove Časnom Kur’anu. Ovi časovi se moraju održavati redovno, jer jedanput ili dva puta sedmično nije dovoljno – ovi časovi se mogu održavati u vrijeme magrib ili iša namaza. Ako misionar nije u obilasku i lično je prisutan on treba održavati časove.

Dolaze mnogu prigovori da nemamo nikoga ko može poučavati našu djecu Časnom Kur’anu i morali smo poslati svoju djecu neahmadi muslimanima. Slično tome, tu je potreba da se djeca poučavaju uvodu u Kur’an (sufari). Ovim ćete imati dodatnu korist vezujući ih za džamiju i ovo će biti vrlo koristan rezultat ove aktivnosti i korist poučavanja Časnom Kur’anu je pun blagoslova  koji su ovdje vrlo očiti u svakom slučaju.

Misionari također trebaju zapamtiti da oni često mijenjaju svoje mjesto rada svake tri ili četiri godine i ako je neophodno čak u kraćem periodu. Ja sam čuo iz nekih zemalja da se ponekad  pokazuju neke nesklonosti. Oni ovo trebaju prihvatiti sa zadovoljstvom. Allahovom milošću ovo nisam vidio barem ovdje u VB.

Također je važno da zapamtite ako je neophodno skrenuti pažnju Amira na neku važnu stvar koja se tiče nepovredivih praksi Džemata ili koje se tiču zahtjeva Šerijata, vi ovo trebate uraditi na uljudan i učtiv način. Ali ako savjet ne bude primljen i bude napravljena šteta Džematu ili neka pravila Šerijata budu prekršena onda svakako mene upoznajte s tim. Nema potrebe za bilo kakvom vrstom rasprave ili uplitanja u nepopustljivosti bilo koje vrste da se dogodi kao rezultat toga – zato što takve stvari mogu postati uzrok stvaranja podjela unutar Džemata. Istina je da sam ja jednom rekao da murabbi mogu skrenuti pažnju Amira na zahtjeve Šerijata itd, ali ovo treba biti urađeno slijedeći ovu naredbu.

Da Allah osposobi sve od nas da budemo istinski Ahmadi muslimani i da nas osposobi da ispunimo sve svoje odgovornosti kako treba. Amin!

Poslije džume namaza Huzur je rekao da će klanjati dženazu za Tanju Khan sahibu, suprugu Asifa Khan sahiba iz Kanade.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp