U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Preporod islama i proganjanje

Kratki sadržaj

Hazreti Halifatul Mesih je na početku današnje hutbe proučio slijedeče ajete iz Časnog Kur’ana: U ime Allaha, Milostivog, Darovaoca bez traženja, Samilosnog. Tako Mi neba s palačama,i Dana obećanog, i svjedoka, i onoga kome je svjedočeno. Uništen će biti narod rovova – (narod) vatre pune goriva – kad budu sjedili oko nje, i budu svjedoci onog što su radili vjernicima. I mrze ih samo zato što su vjeruju u Allaha, Svemogućeg, Hvale vrijednog, kome pripada kraljevstvo nebesa i Zemlje; a Allah je svemu svjedok. Zaista, za one koji stavljaju na kušnju vjernike i vjernice i onda se ne pokaju, sigurno je kazna Džehennema, i njima je kazna vatre (određena). A za one koji vjeruju i dobra djela čine Dženneti su niže kojih rijeke teku. To je veliki uspjeh. (Sura Al-Burudž, ajeti 2-12) Hazreti Halifatul Mesih je objasnio da ovi ajeti govore o učenju islama u svakoj eri, oni govore o drugoj dobi islama i o dlasku Obećanog Mesije, oni također govore o neprijateljima Obećanog Mesije i o njegovoj zajednici. Ovi ajeti također pripremaju članove ove zajednice da budu spremni na opoziciju i govore o dugotrajnoj opoziciji. Međutim, Bog neće ostati nijem na ovo suprotstavljanje. Doći će dan kad će oni koji proganjaju vjernike biti kažnjeni i oni koji stvaraju vatru za Ahmdi muslimane izgoriti u većoj vatri. Ovom Džematu su date radosne vijesti o pobjedi na ovom svijetu i svakom vjerniku je data radosna vijest o Džennetu. To je kratkti sažetak ovih ajeta. Razmišljajući o ovim ajetima uzimajući u obzir sadašnje stanje stvari u pogledu našeg Džemata, naša vjera u istinitost Časnog Kur’ana i Časnog Poslanika s.a.v.s. je uvećana. Naša vjera je također uvećana u pogledu toga kako je kroz ovu ilustraciju stoljećima unaprijed on pretskazao ono što će se dogoditi. To daje uvjerenje da će islam napredovati tokom godina – premda u određenim oblastima, i onda daje radosnu vijest o Obećanom Mesiji da će doći koji će poruku Časnog Poslanika s.a.v.s. uputiti ne samo određenim oblastima i određenom narodu, kao što su učinili Mudžadidi (reformatori) u prošlosti, nego će je uputiti cijelom svijetu jer će ova zajednica biti utemeljena u svakoj zemlji svijeta, dajući tako pronicljivost u poruku: Ti reci: ”O ljudi! Uistinu sam Ja svima vama Allahov poslanik, (7:159) Sve ovo čini istinitost zajednice Obećanog Mesije a.s. jasnom kao dan. Mi smo sretni  da smo kao dio ove zajednice  povezani sa ‘Svjedokom’ (Šahidom) koji je došao da svijetu rastumači istinitost velikog ‘Svjedoka’ (Mušuuda). Bog ga je poslao ovom svijetu da dokaže istinitost i superironost prelijepog učenja Časnog Kur’ana. Obećani Mesija a.s. je ovo proveo i također je predstavio uzvišeni položaj i veličinu Časnog Poslanika s.a.v.s. svijetu. Prije knjiga Obećanog Mesije a.s. ljudi su osjećali potrebu za svjedokom i oni koji su imali iskrenu brigu za islam bili su nespokojni. Dolazk Obećanog Mesije bio je upravo na vrijeme. Nije se samo osjećala potreba u to vrijeme za nekim da dođe, čak i danas ljudi iščekuju reformatora, istinskog poklonika Časnog Poslanika s.a.v.s. Hazreti Halifatul Mesih je rekao da je naveo neke detalje o ovome u svom govoru na đelsa salani, tako da sada neće ići u detalje ovog predmeta. Svaki Ahmadi vrlo dobro zna da je Obećani Mesija a.s. poslan od Boga radi druge dobe islama. Ljudi izvan našeg Džemata koji su časni i pošteni također priznaju da je Ahmadija Džemat jedina zajednica koja ispunjava dužnosti islama. Istina je da u ovo doba samo Obećani Mesija a.s. svjedoči istinitosti Časnog Poslanika s.a.v.s. i zajednica koju je on osnovao je jedina zajednica koja pokazuje ispravnu reakciju na ruganje i uvrede usmjerene na Časnog Poslanika s.a.v.s. Reakcija drugih muslimana na takve primjere je hrana za anti islamske sile da prelaze mjeru u svojoj drskosti. Naprimjer, takozvani hodža donosi fetvu prirode nasilja itd. Obzirom na to, pošteni i časni ljudi su donekle postiđeni kad vide reakciju Ahmadi muslimana i osuđuju one koji se rugaju i vrijeđaju islam. Jedan Ahmadi je napisao hazreti Halifatul Mesihu da je prisustvovao događaju u kojem je govornik bila jedna gospođa kršćanka, hvalila Časnog Poslanika s.a.v.s. Vidjevši druge kako cijene položaj Časnog Poslanika s.a.v.s. ovaj Ahmadi musliman je bio dirnut do suza. Zaista, reakcija Ahmadi muslimana na bilo koju drskost je da svijetu ističu blagoslovljeni život Časnog Poslanika s.a.v.s. i da svijetu predstave učenje islama kao i da svijetu kažu da je sada put spasa samo kroz Časnog Poslanika s.a.v.s. i da jedino učenje islama pokazuje put Bogu. Časni Poslanik s.a.v.s. je preobrazio neuke beduine u ambasadore ljubavi i mira. Takva su bila čuda islama i Časnog Poslanika s.a.v.s. i radi oživljavanja ovoga je njegov istiniti i revni poklonik, Obećani Mesija  a.s. bio poslan kako je ilustrovano ovim ajetima sure Al-Burudž. Kad je ovaj Svjedok iznio svoju tvrdnju, kako je svijet, koji je u to vrijeme osjećao potrebu upravo za takvom osobom, reagovao? Naprijed spomenuti ajeti su pretskazali: kad Bog pošalje Obećanog Mesiju a.s. da usadi istinitost Časnog Poslanika s.a.v.s. u srca ljudi i da saopći ljudima prelijepo učenje Časnog Kur’ana, on i njegov Džemat će se morati suočiti sa rizičnim teškoćama. Upravo će isti ljudi koji su očekivali takvog reformatora/svjedoka i protivnici udružiti sile da se suprotstave ovom Obećanom i oštro će mu se suprotstaviti. Takvo je stanje stvari s ovim ljudima. S jedne strane oni blebeću da je potreban neko a s druge strane prelaze granicu u suprotstavljanju onome ko je došao. Bog proklinje takve ljude, ali vjernici ne trebaju biti zadovoljeni nad ovim. Oni će morati činiti žrtve u svakom slučaju i proganjanje će se nastaviti cijelo vrijeme. Napredak i širenje Ahmadijata, isitnskog islama, zapravo će se dogoditi kao posljedica ovog proganjanja. Obećani Mesija a.s. je mnogo puta skrenuo pažnju na ovo u svojim pisanjima kao i u svojim proglasima. Proganjanje s kojim se Džemat suočava u mnogim zemljama, pogotovu u Pakistanu gdje, među ostalim mučenjima i stalnim napadima, sada maltretiraju naše studente i neki su izbačeni sa univerziteta na temelju njihove vjere, bilo je pretskazano od Boga. Rečeno je da će razne vrste vatri biti zapaljene protiv nas. Zaista, stvarna vatra također je zapaljena protiv nas u nemiru 1974. kad su protivnici zapalili Ahmadi kuće  a policija je nijemo gledala. Časni Poslanik s.a.v.s. nas je obavijestio da će taj Obećani druge faze islama i njegovi sljedbenici biti snažno proganjani i, također, da će progonitelji biti muslimani. Dokazano je iz hadisa da će muslimani biti u izopačenom stanju i kad Bog bude pitao Časnog Poslanika s.a.v.s. o ovome njegov odgovor će biti isti kao odgovor Isaa a.s. (5:118): da je on bio svjedok nad njima dok je bio među njima i da su oni skrenuli poslije njega. Obećani Mesija a.s. nas je pripremio za ova teška vremena i na nekim mjestima je snažno skrenuo pažnju na njih. On piše: ‘No, svi oni koji ostanu čvrsti do kraja – oni će biti potresani potresima nevolja, i udarani olujama nesreća, ljudi će ih ismijavati i rugati im se i svijet će ih mrziti i psovati i klevetati – na kraju će proizaći u pobjednike. I za njih će vrata blagoslova biti širom otvorena.  Bog mi se obratio i rekao da trebam obavijestiti svoj Džemat da oni koji vjeruju i čije vjerovanje nije pokvareno ovosvjetskim motivima i oslobođeno je licemjerstva i malodušnosti, i koji ne manjkaju u poslušnosti ni na kojem stepenu, takvi ljudi su Božiji miljenici. Bog kaže da su ovo zaista ljudi čiji položaj je položaj Istine.’ (‘Oporuka’, str. 12) On također piše: ‘Istina će prevladati. Za islam će ponovo svanuti novi svijetli dan. Isto kako je svanuo prije. Sunce islama će se uzdići u punom cvatu, isto kao što je ranije. Ali ovo se neće dogoditi odjednom. Nužno je da se ovo ne dogodi dok ne dokažemo svoju vrijednost predanim teškim radom, davanjem svoje krvi, žrtvovanjem svog odmora i mira, prihvatanjem svih uvreda i poniženja za čast islama. Novi život islama zahtijeva od nas ogromne žrtve. Šta je ova žrtva? To su naši životi: o ovoj žrtvi ovisi novi život islama, život muslimana, Božija manifestacija u naše vrijeme.’ (‘Pobjeda islama’,  str. 8) Zaista, konačna pobjeda će biti naša ali mi trebamo učiniti napore za to. Naša pažnja je skrenuta da trebamo biti spremni da gorimo u vatri da bismo očuvali svoju vjeru. Takve vatre su stalno zapaljene u Pakistanu a pogotovu se u zadnjih dvije godine ova situacija pogoršala u besprimjernom razmjeru. Nikada prije naš Džemat nije dao živote na ovom stupnju. Međutim, ove žrtve nagovještavaju pobjede i Bog nas je obavijestio o pobjedama koje će doći. Obećani Mesija a.s. je skrenuo našu pažnju na ashabe Poslanika s.a.v.s. i nesreće i nezgode koje su oni podnijeli radi vjere. Pa ipak, oni se nisu odmarali u toku dana ili noći i prihvatili su svaku teškoću na Božijem putu i čak su žrtvovali svoje živote. Hazreti Halifatul Mesih je rekao da Džemat treba da čak i danas ovo u cjelosti cijeni. U zadnje dvije godine Džemat je žrtvovao mnogo života. Neko je pisao o nedavnim ubistvima u Karačiju da je poslije ubistva mladog Ahmadi muslimana neko otišao da izrazi saučešće porodici. Bliski ženski član porodice, majka ili sestra ubijenog im je rekla da im treba dati čestitke da je njihovoj porodici podaren položaj šehida. Bilo da su to šehidi Lahora, ili Mandi Bahaudina, ili Karačija, ili Ghatjaliana, duh žrtvovanja je svuda očit. O neprijatelji Ahmadijata, vi ne možete uzdrmati vjeru bilo kojeg Ahmadi muslimana poslije tuceta šehida (ubijenih) u Lahoru, vi nećete biti u stanju da uzdrmate vjeru Ahmadi muslimana u Karačiju. InšaAllah, Ahmadi ovo razumiju i nastavit će da razumiju i spremni su da daju svaku vrstu žrtve jer druga doba islama zahtijeva žrtve. U nedavnim napadima ubistva u Karačiju također je povređeno nekoliko Ahmadi muslimana, par njih su u kritičnom stanju. Pa ipak, ova situacija nije uzdrmala vjeru porodice. Neprijatelj pali vatru i stražare nad tim tako stvarajući situaciju: ‘Dok sjede oko nje.’ Primjer ovoga je da su se jedan hodža i njegovi saučesnici, kad je nedavno jedna porodica bila napadnuta, čak pojavili u bolnici i zahtjevali da se ovi Ahmadi muslimani ne liječe.  Takvo je njihovo stanje i oni sve ovo rade u ime onoga koji je nazvan ‘Milost za sve svjetove’. Ovo je zaista osnovni problem njihove okrutnosti da kažu da to rade u njegovo ime da bi pokrili svoja nedjela; oni će sigurno biti kažnjeni od Boga, Koji kaže: ‘… za njih je sigurno kazna Džehennema i za njih je kazna gorenja.’ Vjernici se trebaju radovati jer je za njih Džennet, bašče hlada niže kojih teku rijeke. Na ovom svijetu neprijatelj, u svom zamišljanju pali vatru i okrutan je, ali vjernik će kod Allaha imati sjenu s hladovinom a protivnici će imati neprekidnu vatru. Ahmadi muslimani uglavnom pokazuju odlučnost uprkos nevoljama ali ponekad se neko osjeća zabrinut. Oni ne tebaju biti zabrinuti. Njihove žrtve su primljene prije 1500 godina kad je Časni Kur’an objavljen, a ovo nije obična čast. Svaki Ahmadi, bilo da su iz Pakistana, Indonezije, malog sela u Indiji ili Arapske zemlje, ko god doživljava proganjanje neprijatelja, i svaki Ahmadi Pakistana koji je neprekidno proganan zbog špekulacije da, Bože sačuvaj, ne vjeruje u Časnog Poslanika s.a.v.s. ili da je protiv konačnosti poslanstva, ili im je nanesena povreda neprestanim uvredama usmjerenim na istinitog i revnog poklonika Poslanika, njihova čvrstina i žrtve čine ih primaocima Dženneta. Prije par dana oni su objavili zloban pamflet ispunjen uvredama na kojem je također bila slika Obećanog Mesije a.s. Oni su raspodijelili ovaj pamflet na skupu i ljudi su gazili po njemu u umišljanju da uzvraćaju pretpostavljenoj bezočnosti. Međutim, njihov vlastiti bezobrazluk i bezočnost učinit će da za njih bude određena kazna Džehennema. Hazreti Halifatul Mesih je rekao da će klanjati dženazu namaz nedavnim šehidima u Karačiju. Da Allah uzdigne njihov položaj i da svaka kap krvi svakog Ahmadi muslimana šehida uveća milion puta naš napredak. Naša dova je da nam u primanju njihove žrtve Bog uskoro pokaže pobjedu. Trebamo moliti Boga za potpuno ozdravljenje onih koji su povrijeđeni u ovim napadima. Saad Faruuk sahib šehid bio je ubijen 19. oktobra. Rođen je u Karačiju 1986, studirao je za elektro inženjera. Oženio se nekoliko dana prije svog ubistva. 19. oktobra je putovao kući poslije džume namaza na svom motoru dok je njegova porodica putovala u autu. Dvojica maskiranih motorista su otvorili vatru na njega. Bio je kritično ranjen. Napadači su onda otvorili vatru na porodično auto i ranili većinu onih koji su bili u autu. Njegov otac je nastavio voziti iako je bio teško povrijeđen i kad je vidio svog sina stao je i unio ga u auto i odvezao do bolnice. Saad šehid je umro u bolnici. Bio je muusi i sahranjen je u Rabvi. Njegov odnos prema roditeljima bio je pun ljubavi i ispunjavao je sve dužnosti u pogledu roditelja. Bio je naklonjen dobrovoljnom davanju krvi. Njegova hudovica je rekla da je poslije nikaha (vjerskog vjenčanja) kad su razgovarali na telefon (ona je iz SAD) on često govorio da želi da bude šehid. Porodica je  pokušala da njegovom ranjenom ocu ne kažu vijest o smrti sina, ali je on rekao da zna da je njegov sin umro kao šehid i da je želio da vidi njegovo lice. Ko može naštetiti ljudima koji imaju ovakve osjećaje? Njegov punac je u kritičnom stanju u bolnici; on je u posjeti Pakistanu iz SAD radi udaje svoje kćeri. Bashir Ahmad Bhatti sahib šehid, ubijen je u Karačiju 23. oktobra. Sjedio je u svojoj radnji uveče kad su dvojica motorista pucali u njega. Hitno su ga odvezli u bolnicu ali je on umro na putu. Bashir sahib je imao 76 godina i bio je vrijedan radnik. Vrlo je dobro odgojio svoju djecu i iza sebe ostavlja dva sina i tri kćeri. Da Allah bude njihov Zaštitnik. Dr. Radža Abdul Hameed Khan sahib šehid je primio Ahmadijat u 1994. Dvojica motorista su uveče došli u njegovu kliniku. Jedan od njih je ušao u kliniku i pucao u dr. Sahiba s ručnom puškom i dr sahib je bio na mjestu ubijen. On je bio vrlo uljudna i saosjećajna osoba i služio je Džemat. Zbog nedavnih teškoća nekoliko Ahmadi porodica se preselilo ali je dr sahib rekao da se ne boji i da želi biti šehid. Pitao je svoju ženu da li se ona boji i ona je odgovorila da se ne boji i da želi da i njen muž i ona budu šehidi. Njegova hudovica piše da ima tri kćeri. Da Allah bude njihov Zaštitinik. Riaz Ahmad šehid bio je ubijen u Ghatjalianu 18. oktobra. Njegova porodica je imala neku prepirku s  drugim porodicama u selu i njegov stariji brat je također prije ubijen. On nije bio direktno umiješan u svađe ali su zbog njegovog služenja Džematu mnogi ljudi bili protiv njega. Neki maulvi koji je nedavno doselio u ovu oblast poticao je one  s kojima je njegova porodica bila u zavadi da ga ubiju pod maskom religijske mržnje i  izbjegnu zakon, navodeći da su samo ubili Kadianija. On se vraćao kući poslije iša namaza kad su nepoznate osobe pucali u njega i on je ubijen. Imao je osjećaj časti za Džemat; da Allah uzdigne njegov položaj. Najavljen su još dvije dženaze: Abdul Rahmab Al Džabali sahib iz Saudijske Arabije. Imao je 47 godina i postao je Ahmadi 2010. Izat Abdus Sami sahib je bio iz Egipta. Umro je 10. okobra.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp