U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Allahova uputa za bogobojazne prema Istini

Kratki sadržaj

Obećani Mesija a.s. bio je istinski i revni poklonik Časnog Poslanika s.a.v.s. i bio je poslan od Allaha da unapređuje posao Časnog Poslanika s.a.v.s. Šta god je on imao to je bilo odlikom Časnog Poslanika s.a.v.s. i kakvo god je dobročinstvo stekao to je bilo zbog njegove osobite predanosti Časnom Poslaniku s.a.v.s. On je u svojoj knjizi ‘Oporuka’ napisao:

“No, ovo poslanstvo Muhammedovo s.a.v.s. u svojoj stvarnoj dobrotvornosti ne trpi ni od kakve zaprege. Zaista, njegova dobrotvornost daleko nadilazi dobrotvornost drugih poslanika. Slijeđenje poslanstva Muhammeda s.a.v.s. najlakša je putanja kroz koju se osoba mo`e pribli`iti Allahu.” (‘Oporuka’, str.15)

Na temelju njegovog slijeđenja Časnog Poslanika s.a.v.s. Allah ga je uzdigao do položaja poslanstva. Međutim, on je tvrdio da apsolutno slijeđenje nije dovoljno da osobi bude podareno poslanstvo i da je u tome bio element uvrede Časnog Poslanika s.a.v.s. Ono što se traži – zajedno sa potpunim slijeđenjem – da bi bilo darovano poslanstvo je da osoba bude od ummeta Poslanika s.a.v.s. Zbog toga je neophodan uvjet bio da bude između ummeta. Kasnije, Allah je Obećanom Mesiji a.s. dao znakove Svoje pomoći i potpore, i privukao pažnju svijeta k njemu. Tako se misija koja je započela od vremena njegove tvrdnje nastavlja do danas, i nakon što steknu dobrotvornost, ljudi pobožne prirode nastavljaju se ukrcavati na lađu Obećanog Mesije a.s. Danas samo ona osoba može postići dobrotvornost koja je bila data Obećanom Mesiji a.s. kroz njegovo savršeno slijeđenje Časnog Poslanika s.a.v.s., koja je povezana s njegovim potvrđenim halifatom. Danas su ljudi pobožne prirode upućeni o istinitosti Obećanog Mesije a.s. kroz snove i oni dolaze u okrilje njegovog Džemata. S ciljem da dokaže ovim ljudima da je halifat Obećanog Mesije a.s. također ispravno upućen, Allah pokazuje Ahmadija halife ovim ljudima kroz san. Danas je Huzur predstavio neke iskaze iz cijelog svijeta da pokaže ovaj duhovni fenomen.

Modu Neejay sahib iz Gambije: njega su kontaktirali Ahmadi muslimani pred kraj 2003. godine; u to vrijeme on je pripadao Tajania sekti, ali nije imao religijske spoznaje; on je slijepo slijedio hodžu koji je bio ovisan o alkoholu. Prije primanja Ahmadijata vidio je u snu kako čisti grmljem obrastao predio. Poslije jako teškog rada bio je u stanju da očisti ovu oblast koja je bila preobražena u svjetlu tačku. Vidio je pobožnu osobu u ovom snu koja je bila sa svojim drugovima i dozivala ga, govoreći da ako želi da bude reformisan treba ići k njemu. Tri puta je vidio sličan san i uvjerenog srca dao zavjet bai’ata. Kad je vidio sliku Obećanog Mesije a.s. nakon što je dao zavjet bai’ata, rekao je da je zaista to bila pobožna osoba koja ga je pozivala u snu. U njegov život su došle revolucionarne promjene: postao je redovit u obavljanju pet dnevnih namaza u džematu, počeo je učiti Kur’an i učestvovati u raznim programima finansijskog davanja Džemata. Nakon što je završio Časni Kur’an održao je proslavu ‘Amin’ za sebe i otišao da svoju djecu i druge poučava Kur’anu. S Allahovom milošću on je sada mussi i obavlja tahadžud namaz. Njegova porodica ne može vjerovati da je on ista osoba.

Isa Juv sahib iz Gambije: kad je imao deset godina i bio učenik francuske katoličke škole u snu je vidio staru, blijedo osvijetljenu kuću koja nije imala krova i jedan pobožan čovjek koji je bio utjelovljeno svjetlo sa aurolom (vjencem svjetla) oko njega kako se spušta s neba. On je učio salavate na način kako ga uče Ahmadi muslimani i kako je Časni Poslanik s.a.v.s. poučavao. U drugom snu koji je imao mnogo kasnije, kad je imao oko sedamnaest godina, vidio je kako je naišao na staru, trošnu kuću koja je bila obnovljena s bijelim zidovima i zelenim prozorima i vratima. U snu je osjećao da se ovom mjestu odaje poštovanje. Pobožan čovjek je prošao pored i pozvao ga, što ga je uplašilo. Pobožan čovjek je ponovo pozvao i na pitanje ko je on rekao mu je da je došao u kasnijem dobu i da nema čega da se boji. On ga je odveo do mjesta koje je ličilo na laboratoriju i rekao je da je to bionjegov laboratorij i da je bio kemičar. Kad se Isa sahib probudio u očima su mu bile suze iz ljubavi prema ovom pobožnom čovjeku. Deset godina kasnije kad je vidio sliku Obećanog Mesije a.s. odmah ga je prepoznao da je to onaj pobožni čovjek iz oba njegova  sna.

Muhammed Ali sahib iz Tanzanije: vidio je u snu kako je osoba svijetle kože predvodila namaz što mu je dalo duhovnu ugodnost. Nekoliko dana kasnije došao je u Ahmadija džamiju i vidio sliku Obećanog Mesije a.s. i prepoznao ga je da je pobožna osoba iz njegovog sna. Dao je zavjet bai’ata. Poslije toga je doživio niz teškoća jednu za drugom. Huzur je objasnio da nisu samo Ahmadi muslimani u Pakistanu ti koji doživljavaju nevolje. Posjedovao je jedan hektar zemlje koja je pripadala njemu ali mu je njegov otac to oduzeo. On je preselio na drugo mjesto i Allah je za njega omogućio šest hektara zemlje. On je vrlo istaknut u širenju poruke islama Ahmadija i njegovim naporima formirano je šest džemata u toj oblasti.

Kaboore Musa sahib iz Burkina Faso: u svojim starim godinama, njegov otac mu je rekao da ne oklijeva da prihvati Imama Mehdija kad sazna o njemu. Musa sahib je obilno učio dove radi ovoga. Jedan dan je sanjao da se mnogo ljudi tuku u gradu i da se prolijeva mnogo krvi. Kad je prišao ljudima da pita zašto se tuku, skupina je agresivno krenula prema njemu. Upravo tada ga je pobožna osoba uzela kao što se uzme dijete i stavila ga na širok, čist put. Počeo je hodati na putu kad je vidio džamiju. Otišao je unutra. Poslije ovog sna on je došao u misionarsku kuću gdje je vidio sliku Obećanog Mesije a.s. Uzbuđeno je rekao da je to bila osoba koja ga je spasila iz skupine u vrijeme opasnosti. Pošto je on bio imam, kad je primio Ahmadijat, mnogi drugi su ga slijedili. Pir sahib iz Senegala: sljedbenici Pir sahiba su rašireni na 132 mjesta. On je primio Ahmadijat poslije jednog sna i pod zakletvom na Časnom Kur’anu rekao da je prije mnogo godina sanjao ovaj san kad je tražio Imama Mehdija. U tom snu je vidio kako jekalimei šehadet pao na tle i kako sve pobožne osobe i evlije nastoje da ga podignu zajedno, ali nisu u stanju. Upravo tada se pojavio jedan pobožan čovjek i rečeno je da je njegovo ime Muhammed al Mehdi. On je posve sam visoko podigao kalimei šehadet. Huzur je objasnio da danas kroz Obećanog Mesiju a.s. jedino istina o kalimei šehadetu stiže u svijet, inače je ulema (vjerski učenjaci) islam dovela na zao glas.

Abdullah Fateh iz Alžira: došao je u našu misionarsku kuću da prisustvuje programu ‘pitanja i odgovori’ i date su mu dvije knjige Obećanog Mesije a.s.: ‘Hutba Ilhamija’ i ‘Al Huda’. Nakon što je pročitao ove knjige vratio ih je i rekao kako je osjećao da ovopisanje ne može biti od lažova. On je oko glave zamotao platno kao turban i rekao kako je prije nekog vremena u snu vidio osobu koja je imala sličan turban i vrlo svijetlo lice. Bila mu je pokazana slika Obećanog Mesije a.s. ali mu nije rečano ko je to. Videći  sliku ustao je i rekao da je upravo to bila osoba koju je vidio u snu i dao je zavjet bai’ata.

An Arab iz Finske: nekoliko godina nakon smrti svog oca vidio je u snu kako njegov otac spava u grobu dok se druga, dostojanstvena, duhovno prosvjetljena pobožna osoba koja na  sebi ima džube, pomalja iz groba. On ga je uzeo za ruku svojom desnom rukom i odveo. Šest mjeseci kasnije dok je prelazio preko TV kanala naišao je na MTA i vidio hazreti Halifatul Mesiha IV r.a. i Hilmi sahiba. Nekoliko dana poslije toga je halifatul Mesih IV r.a. pokazao na MTA sliku te pobožne osobe-ovo je bio Obećani Mesija a.s. On ga je prepoznao da je pobožna osoba iz njegovog sna. Ahmadi iz Senegala: u snu je vidio dvije pobožne osobe na nebu. On je znao da je jedna od njih bio Časni Poslanik s.a.v.s. a drugi Obećani Mesija a.s. ali nije mogao razaznati ko je ko. Jedna od slika je nestala dok je druga došla bliže i rekla: ‘Ja sam Imam Mehdi.’ Naš misionar izvještava da kad je naša delegacija stigla do njega, ovaj čovjek je vidio sliku Obećanog Mesije a.s. i rekao je da je upravo to bila pobožna osoba koju je vidio u snu. Ahmadi iz Sirije: kad mu je bio predstavljen Ahmadijat, pročitao je sve knjige Obećanog Mesije a.s. na arapskom jeziku i bio je očaran njegovim pisanjem. On je klanjao istiharu namaz i pokazan mu je slijedeći ajet Kur’ana: ‘Onda su zatekli jednog našeg roba  kome smo Mi dali Svoju milost, i kojeg smo poučili znanju od Sebe.’ U drugom snu vidio je Časnog Poslanika s.a.v.s. Na njegovo pitanje Poslanik s.a.v.s. mu je odgovorio: ‘Jedino je Mirza Ghulam Ahmad lađa oslobađanja od zala ovog doba.’ Ovo ga je uvjerilo u istinitost Obećanog Mesije a.s., ali on to nije objavio zato što je htio da krug njegovih prijatelja razmisle za sebe. U 2009. godini on je dao bai’at skupa sa pet drugova.

Beema sahib sa Obale Slonovače: prije dvadeset godina se razbolio i patio od epileptičkih napada. Ni jedan tretman nije djelovao a data mu je hamajlija kao lijek. U toku ovih dana u viziji je vidio osobu koja mu je rekla da skine hamajliju. On je imao snažan osjećaj da je ta pobožna osoba bio Imam Mehdi. Skinuo je hamajliju i od tog dana je bio izliječen i tragao je za Imamom Mehdijem. Kad su neki Ahmadi muslimani stigli do njega on je rekao da je znao da je pronašao Mehdija. Kad mu je pokazana slika Obećanog Mesije a.s. i njegovih halifa, on je prepoznao Obećanog Mesiju a.s. da je osoba koja je od njega tražila da skine hamajliju.

Ahmadi iz Abu Dabija: on je rekao da je pročitao toliko knjiga do koliko je mogao doći i da je također gledao arapski program na MTA. Na početku je osjećao odbojno, ali kad je pažljivo proučio Kur’an i hadise njegovo srce je bilo zadovoljno. Osjećao je da ima dva izbora: jedan je bio da čeka na hazreti Isa a.s. ili da prihvati hazreti Ahmada a.s. kao Obećanog Mesiju, koji je islam oslobodio besmislenosti i također odbranio Časnog Poslanika s.a.v.s. On je upućivao obilje dova moleći Allaha za uputu. Njegovo srce bilo je naklonjeno ka Ahmadijatu. Kad je pročitao poeziju Obećanog Mesije a.s. o hvali Časnog Poslanika s.a.v.s. bio je savladan i osjećao je da lažov nikada ne bi mogao napisati takve strofe. Također je bilo nemoguće za nearapa da bude tako rječit u arapskom jeziku bez Božije pomoći i da ovo nije bilo ništa drugo do znak. Tako ga je Allah uputio.

Hariri sahib iz Sirije: on kaže da je jednostavna osoba i da ne zna ni čitati ni pisati. U zadnjih nekoliko mjeseci vidio je mnoge snove kako umire. U zadnjem snu vidio je kako Časni Poslanik s.a.v.s. svojim prisustvom uzveličava sobu u njegovoj kući. U stvarnosti je soba imala samo jedna vrata, ali je on u snu vidio da su na sobi dvoja vrata: jedna prema zapadu a druga okrenuta Kibli. Njegov otac je od njega tražio da prenese selam Časnom Poslaniku s.a.v.s. Kad se poslije selama rukovao s Časnim Poslanikom s.a.v.s. osjećao je kako je provala hladnog zraka dotakla njegovo lice i doživio je mir. On je vidio kako je Imam Mehdi prisutan u mantilu Časnog Poslanika s.a.v.s. Klanjao je istiharu namaz i bili su mu pokazane njegove duhovne slabosti. Kasnije je vidio sebe sa svojom majkom na groblju gdje je Imam Mehdi došao da uzme njegov duh i udario  ga je po vratu. Udarac je ostavio biljeg na vratu. On je otišao i putem rekao jednom mladiću da ima biljeg/pečat Imama Mehdija na svom vratu na što je mladić rekao da i on također ima biljeg i da je to pečat bai’ata.

Haqooq sahib iz Alžira: kaže da se jedan dan dogodilo da vidi MTA i da vidi argumente protiv kršćanstva. Bio je uvjeren da je ovaj Džemat istinit i osjećao je da ne treba neki istinski san ili znak, i u tradiciji hazreti Abu Bekra r.a. primio je Imama Mehdija. Kasnije je u snu vidio kako Nasir Salahudin vodi Džemat protiv kršćana. Odjednom je čuo glas: ‘Upali svoj mobilni telefon, pojavit će se broj.’ Na njegovom mobilnom telefonu je bio broj 2150, što je bilo vrijeme u tom momentu. On kaže da posti otkad je dao zavjet bai’ata prije sedam mjeseci. Također je u drugom snu vidio kako je Časni Poslanik s.a.v..s bio jako ljut na jednog hodžu i silovito govorio o Obećanom Mesiji: ‘On je Vjerovjesnik i Poslanik koji je trebao doći poslije mene.’

Hadad sahib iz Alžira: 2004. godine u snu je vidio čovjeka kako mu kaže: ‘Hajde da te odvedem da vidiš Časnog Poslanika s.a.v.s.’ Vidio je kako je Časni Poslanik s.a.v.s. stajao iza jednog zida visokog metar i smijao mu se. Tamo je također bio čovjek sa svjetlo smeđom bojom lica koji je imao crnu bradu. Časni Poslanik s.a.v.s.je pokazao na ovu osobu i rekao: ‘On je Božiji poslanik.’ Četiri godine kasnije vidio je MTA i opazio sliku Obećanog Mesije a.s. Prepoznajući ga iz sna dao je zavjet bai’ata.

Šemsudin Sadeek sahib iz Kurdistana: prije dvadesetpet godina vidio je u snu Obećanog Mesiju a.s. kako silazi sjedeći u mjesecu.  Nakon štoje vidio MTA bio je uvjeren da je ovaj satelitski kanal bio interpretacija njegovog sna i želio je da dadne bai’at. Abdul Rahim iz Iraka: pisao je Huzuru da primi njegov bai’at nakon što je u snu vidio Obećanog Mesiju a.s. kako mu je rekao: ‘Ti si naša osoba, trebaš dati bai’at.’

Muhammed Ahmad sahib iz Egipta: kaže da je prije davanja bai’ata bio u mraku. Kao i drugi muslimani, bio je smeten u sumnjama i dvoumicama i nije imao odgovora na svoje probleme. Jedan dan je pregledao TV kanale, pitajući se da li kršćani ili možda šiizam ima ove odgovore. Vidio je MTA i osjećao da islam koji je tamo bio prikazan nije bio poznat. Tamo je vidio diskusiju o Mesiji i spominjanje da Božija objava nije prestala. Zamislio se nad ovim stvarima i osjećao se krajnje zbunjen. Nakon što se pribrao odlučio je da više gleda MTA programe ali je razumio da ulema smatra da Ahmadi nisu vjernici. Shvatio je da su svi Božiji poslanici nazivani lažovima i da je Časni Poslanik s.a.v.s. lično rekao da će islam biti podijeljen u mnoge sekte. On je također razmišljao o isticanju važnosti slijeđenja i prihvatanja Mehdija. Zato je krajnje iskreno činio dove. Iznašao je da je Obećani Mesija a.s. formirao zajednicu i da ova zajednica slijedi Kur’an i sunnet. Poslije razmišljanja uvidio je da su ove stvari besprijekorne i potkrepljive. Njegovo srce je na ovaj način postalo naklonjeno jer je sve bilo u skladu s Kur’anom i govorom Časnog Poslanika s.a.v.s. Našao je mnogo hadisa koji su dokazivali dolazak Mehdija. Međutim, neko ko je učio o islamu samo od uleme možda vidi ove stvari nepoznatim. On je klanjao istihara namaz i u toku ramazana 2007. godine vidio snove koji su mu otkrili istinitost Obećanog Mesije a.s.

Ahmadi iz Gambije: bio je seoski vođa koji je u snu vidio kako mu dvoje ljudi govori da je ovo doba Obećanog Mesije i da je on došao. U mnogim snovima vidio je ovo dvoje ljudi. U jednom snu je njegov tetić došao do njega jašući konja u trku i govorio kako dvoje ljudi čekaju na njega pored obale. Kad je stigao tamo jedan od njih je pokazivao na drugog i rekao: ‘On je Mehdi ovog doba, prihvati ga.’ Kad je ovaj čovjek došao da vidi našeg misionara, pitali su ga bi li prepoznao ove ljude ako mu budu pokazane slike. Odgovorio je potvrdno i prepoznao je Obećanog Mesiju a.s. i hazreti Halifatul Mesiha II r.a. da su oni dvije osobe koje je vidio u snu.

Galabzadi sahib iz Alžira: kad je bio mlad vidio je u snu kako neka osoba svijetle puti traži od njega da mu dadne svoju ruku tako da ga može povesti, ali je on malo oklijevao. I dalje je sanjao ovaj san skoro jednu godinu, poslije čega je prihvatio ponudu ovog čovjeka svijetle puti. Također je vidio još jednu osobu koja je izgledala da je visokog položaja i on je naredio čovjeku svjetle puti da ga uhvati. Mnogo godina kasnije, posve slučajno je sreo nekog poznanika koji ga je pozvao da dođe s njim na MTA. Na istom kanalu vidio je onu drugu osobu koja je dala naredbu osobi svjetle puti. Bio je začuđen ko su bili ovi ljudi. Kad su mu otkrili stvarnost shvatio je da su mu bili pokazani snovi tako da prihvati Obećanog Mesiju a.s. i pridruži se njegovom Džematu; tako je dao bai’at. Huzur je objasnio da je osoba svjetle puti u snu bio Mustafa Sabit sahib a osoba koja mu je dala naredbu bio je halifatul Mesih IV r.a.

Malik sahib iz Iraka: njemu je Džemat bio predstavljen prije vremena uvođenja arapskog MTA kanala. Gledajući MTA mislio je da je hazreti Halifatul Mesih IV r.a. bio predstavnik budista. Kad je gledao MTA u vrijeme kad je Halifatul Mesih IV r.a. umro osjećao je da je vidio Muhammedovsko svjetlo na njegovom licu i u sebi želio da je ova osoba bila musliman. Poslije uvođenje arapskog kanala na MTA, on i njegova porodica su dali bai’at. Njegova žena je dala bai’at nakon što je u prvoj sedmici vidjela dva sna.

On je sanjao kako je čuo o dolasku Imama Mehdija u Nadžaf. Otišao je da ga vidi s nekim prijateljima i rekao mu da žele dati bai’at. Međutim, ova osoba je rekla da je on samo reformator, da je Imam Mehdi došao u Kadian. U drugom snu vidio je Huzura kako se obraća ogromnom skupu gdje svi ljudi stoje dok je Malik sahib sjeo do Huzura. On je gledao na Huzurov ačkan (dugi mantil) i pitao se kako to da Huzur nosi odjeću Imama Mehdija. Poslije Huzurovog govora, Huzur je stavio svoju ruku na Malik sahibovu glavu i pitao ga je li zadovoljan, i onda je rekao: ‘Izgleda da si ti gladan’ i odveo ga da jede. Malik sahib je dao zavjet bai’ata. Jasin Šerif sahib iz Sirije: pisao je Huzuru kako ga je Allah blagoslovio od davanja bai’ata. Prije bai’ata bio je duboko zabrinut nad stanjem muslimana Pokušao je da slijedi mnoge sekte i hodže kao i osobu koja je tvrdila da je Mehdi i za kojeg je uvidio da je daleko od istine. U 1977. godini kupio je satelitsku antenu i nakon što je napustio svoj posao kao imam sjedio je kod kuće. Bio je krajnje nesretan s islamskim svijetom i želio je da se njegov svjetski život završi. Pisao je Huzuru da ga je poslije deset godina osamljenosti Allah uputio prema Huzuru i on je našao mir i spokoj.U junu je otišao na umru i obavio nekoliko umri: prvu u ime Obećanog Mesije a.s., zatim u ime svih halifa. Prije davanja bai’ata vidio je u snu neke Ahmadi muslimane i čovjeka koji je tražio od njih da mu kažu, zaklinjući se Allahom, da su čvrsti na Allahovom putu i putu sunneta Njegovog Poslanika s.a.v.s. i da su razumjeli stvarnost islama. Ovaj čovjek je to ponavljao toliko puta na strastven način da je Jasnin sahib mogao vidjeti vene na njegovom vratu. Na ovo mu je Jasin sahib rekao da je i on od tog dana također Ahmadi musliman. Onda je vidio Huzura u snu. Huzur je izgledao u žurbi i išao je u istočnom pravcu. Poslije davanja bai’ata vidio je u snu kako je bio u stanju barzak i neko je rekao: ‘Sada je telefonska veza sa Mirza sahibom i ko god želi da koristi telefon može to uraditi preko Mirze sahiba.’

Ahmadi iz Benina: nije bio u prvim redovima u plaćanju članarine uprkos toga što je imućan i nikakav savjet nije imao uticaja na njega pa je murabi sahib mislio da je dova posljednje sredstvo. Ovo je imalo čudnovato dejstvo. Vidio je Huzura u snu u kojem Huzur ide k njemu i govori mu da isplati svoj dug za članarinu, dodajući: ‘Ti misliš da je tvoj dug velik, ali nije.’ Nakon što je prenio ovaj san isplatio je sav svoj dug.

Momin sahib iz Alžira: kaže da mu je Džemat bio predstavljen prije šest mjeseci i on je dokazima potvrdio dolazak Imama Mehdija ali nije znao šta zatim treba raditi. Bila su mu pokazana dva sna. U prvom je vidio Huzura i doživio neopisivo stanje. U drugom snu vidio je kako plače i pitao je Huzura, za ime Boga, šta treba uraditi. Na ovo mu je Huzur dao dvije forme bai’ata. Kad se probudio upalio je internet i našao upravo iste bai’at forme i odmah dao zavjet bai’ata.

Huzur je molio Allaha da uvijek pokloni ustrajnost ovim iskrenim dušama i pobožnim ljudima koji svake godine, upućeni od Allaha vide istinitost Obećanog Mesije a.s. Da Allah uveća njihovo vjerovanje i  vjeru. I da Allah također uveća vjerovanje svakog od nas tako da budemo primaoci ovih blagoslova koji su povezani s dobrotvornošću Časnog Poslanika s.a.v.s.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp