U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Druga manifestacija Božije milosti: Ahmadija hilafet

Kratki sadržaj

Huzur je dao izlaganje o drugoj manifestaciji Božije moći kao što je Obećani Mesija a.s. predskazao u svojoj knjizi ‘Oporuka’. Huzur je počeo učenjem slijedećih ajeta iz Časnog Kur’ana:

“I oni se čvrsto zaklinju Allahom, da će, sigurno, ako im ti narediš,izići. Ti reci: ‘Ne zaklinjite se; pokorite se na poznat način. Sigurno je Allah uvijek obaviješten o onom što vi radite. Reci: ‘Pokoravajte se Allahu, i pokoravajte se Poslaniku.’ A ako se okrenete, na njemu je dužnost ono što je stavljeno na njega, a na vama je dužnost kolika je stavljena na vas. A ako mu se pokorite, bit ćete upućeni. A Poslanik je dužan samo da jasno dostavi Poruku.

Allah je čvrsto obećao onima od vas koji vjeruju i čine dobra djela da će ih On sigurno odrediti halifama (nasljednicima) na Zemlji, kao što je odredio halifama one prije njih; i da će im On učvrstiti njihovu vjeru koju je On odabrao za njih; i da će im On nakon straha njihova u zamjenu dati sigurnost; oni će obožavati Mene, (i) neće nikoga Meni pridruživati. A onaj koji bude nezahvalan poslije toga, pa to su oni koji su neposlušni.

I  obavljajte namaz, i dajite zekat, i pokoravajte se Poslaniku, da vam bude pokazana milost.” (sura An-Nur, 54-57)

Huzur je objasnio da jedan od gornjih ajeta (ajet 56) je poznat kao ajet e Istikhlaf, to jest ajet u kojem Allah istinskim vjernicima obećava hilafet. U pogledu ovoga Obećani Mesija a.s. je u svojoj knjizi ‘Oporuka’ dao radosne vijesti o hilafetu poslije njega. On je ovu knjigu napisao 1905. godine u kojoj je objasnio od Boga nadahnuti sistem oporuke za njegov Džemat. Ovaj sistem je na djelovanju od objavljivanja ove knjige. Danas je Huzur želio objasniti o navodima u ovoj knjizi – o tome šta ajet e Istikhlaf kaže; to jest o utemeljenju Ahmadija hilafeta.

Ovaj hilafet je nastao tri godine nakon što je knjiga bila napisana, prije 103 godine od danas, 27. maja 1908. godine, poslije 1400 godina od njegovog nepostojanja. Prije predstavljanja riječi Obećanog Mesije a.s. u pogledu ovoga, Huzur je želio da ukratko objasni kur’anske naredbe.

Naprijed spomenuti ajeti izlažu uputstvo za one koji vjeruju u Boga, Njegove Vjerovjesnike a.s. i one koji daju zavjet bai’ata halifa. Ajet objašnjava temeljni aspekt poslušnosti i kaže da jednostavno verbalno izgovaranje zavjeta nije dovoljno. Ako bude pokazana potpuna poslušnost, samo onda će tvrdnja bezrezervne predanosti biti istinita. Da je određeno da se ne treba držati naredbi onda bi bilo pogrešno praviti uzvišene tvrdnje. Citat: ‘…zaista je Allah dobro upoznat o onom što vi radite’ objašnjava da čovjek može zavesti drugog čovjeka, ali ne Allaha. Prema tome, istinski vjernik uvijek treba biti svjestan da Allah gleda nad njim. Kad je ovo vjerovanje odlučno, onda se osoba ne ograničava samo na zavjete, on daje praktičnu demonstraciju savršene poslušnosti. Čovjek žudi i naklonjen je da se pokorava Allahu i Njegovom Vjerovjesniku s.a.v.s. Naredba: ‘Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku…’ također čini neophodnom pokornost ‘…onima koji imaju vlast nad vama…’ ( 4:60), to jest pokoravajte se halifi svog vremena. Allah kaže onima koji ne pokazuju savršenu pokornost i slijede svoje vlastite naklonosti, da će biti odgovorni za svoju nepokornost. Poslanik im je donio Šerijat i  u slijeđenju toga je halifa datog vremena također prenio Božije naredbe i naredbe Njegovog Poslanika a.s. Tako su oni kojima je dat zadatak da naređuju, obavili svoj posao. Ako bilo ko ne stavi njihov savjet u praksu, oni su odgovorni za to. Huzur je objasnio da je njegovo spominjanje halife vremena skupa sa Božijim Poslanikom u svjetlu kur’anskog citata: ‘…onima koji imaju vlast nad vama…’, i da u dodatku tome slijedi ispravno upućeni halifat u daljem provođenju poslova Božijih Poslanika.

Huzur je dalje objasnio ovaj koncept uz pomoć hadisa u kojem je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Ja vas ostavljam na svijetlom i prosvjetljavajućem putu. Gdje je noć također kao dan. Niko osim nesretnih neće zalutati od njega. A svako od vas, ko preživi, vidjet će veliki nesklad. U takvoj situaciji trebate ići na mom poznatom sunnetu (praksi) i sunnetu ispravno upućenih halifa. Učinite da pokornost bude vaš put, čak i ako vam rob iz Etiopije bude određen za upravljača. Čvrsto se držite ove vjere. Primjer istinskog vjernika je nalik kamili s upravljenim nosom; ona ide gdje je upućena i osobito je pokorna.’ Allah kaže da je ova pokornost neophodna; ‘A ako se vi njemu pokoravate, bit ćete ispravno upućeni’. Slijeđenjem ovog ajeta, Allah daje naredbe u pogledu halifata. Onima koji vjeruju i čine dobra djela obećan je halifat. Standard savršene pokornosti već je postavljen u prethodnom ajetu. Dobra djela samo mogu biti rođena iz predane pokornosti i plod ovoga je blagoslov halifata. Ovaj ajet ne kaže da će muslimani definitivno imati halifat. Zapravo je to uvjetovano – prvenstvenim uvjetom pokornosti. Huzur je rekao da je nastavak ispravno upućenih halifa bio prekinut zato što su muslimani postupali protivno pravilima pokornosti i tako su bili lišeni istinskog halifata. Neke grupe su počele govoriti da će svoj zavjet napraviti uvjetovanim određenim aspektima. Jedan od glavnih prigovora ovoga bio je osveta ubistva hazreti Omera r.a. Uprkos činjenice da su ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s. bili također prisutni, ali kad su jedanput izašli izvan savršene pokornosti, bili su lišeni halifata. Pošto Allah lično određuje halifu, slijeđenjem nepokornosti i nesklada, propali su napori u pogledu halifata i halifat je poprimio formu kraljevstva. Od usavršavanja Šerijata i određivanja Časnog Poslanika s.a.v.s. zadnjim poslanikom koji je donio Šerijat do kraja vremena, Allah je taođer osnovao ispravno upućeni halifat. Prividni izbor halifata obavljaju ljudi, ali sa Božijim praktičnim svjedočenjem On to pridružuje Svojoj naklonosti. On je poslao predskazanje: ‘I drugima (je njega poslao) među njima koji im se još nisu priključili…’ (62:4) da će biti uzdignut poslanik među sljedbenicima Časnog Poslanika s.a.v.s. i sam Časni Poslanik s.a.v..s je predskazao: ‘Neće biti poslanika između mene i Mesije.’

Prema tome, Obećani Mesija a.s. je Mesija i Mehdi, i poslanik i također Khatamul Hulafa (pečat svih halifa). Allah je poslao ovog halifu, koji je također stekao položaj poslanstva zbog svoje predanosti Časnom Poslaniku s.a.v.s. i koji je postao povod ponovnog utemeljenja halifata.

Tako je Allah odredio halifat uvjetovanim vjerovanju i savršenoj pokornosti. Oni koji se toga budu pridržavali bit će u stanju da steknu njegov blagoslov i njihov strah će se promijeniti u mir. Pristajanje uz halifu vremena dolazi s velikom odgovornošću obavljanja iskrenog obožavanja i osnivanja Božijeg Jedinstva. Njihovi namazi će postići primanje i njihove će teškoće biti uklonjene. Oni koji se ne pridruže istinskom halifatu bit će nepokorni. Huzur je rekao kako se često poziva na uznemirenost muslimanskog svijeta. Oni su postali tako neosjetljivi pod dominacijom stranaca da muslimani traže pomoć drugih da ubijaju muslimane. Da Allah osposobi ummet da prepozna istinu.

Huzur je rekao da zadnji proučeni ajeti skreću pažnju na namaz, zekat i savršenu pokornost. Svaki Ahmadi musliman treba zapamtiti da je, da bi postigao dobrotvornost Božije milosti koju je On započeo kroz Obećanog Mesiju a.s., Božije obećanje samo za one koji su savršeno pokorni. Zaista, samo savršeno pokorna osoba će uvijek spominjati Allaha i obožavati Ga. Najizvanrednija forma obožavanja Allaha je namaz. Samo ona osoba postaje dio božanske zajednice koja nastoji da obavlja namaz. Hazreti Musleh Maud r.a. je jedanput rekao da je džuma namaz najbolji dio svih namaza jer uključuje hudbu petkom u kojoj halifa vremena savjetuje u skladu sa situacijom i drži jednaku usredsređenost svakog pojedinca. Huzur je rekao da se danas istinska ilustracija ovoga može vidjeti samo u Ahmadija Džematu pošto se hudba petkom halifatul Mesiha može istovremeno vidjeti širom svijeta.

Objašnjavajući ovo Huzur je rekao kako, u toku hudbe petkom njegove bilješke nisu jednostavno namijenjene za skup ispred njega. Zapravo on ima u vidu razne izvještaje koje prima iz svih krajeva širom svijeta. Huzurove hudbe su ponekad u skladu sa situacijom u Evropi, ponekad prema specifičnim ili općenitim uvjetima u Aziji, nekad prema uvjetima u Africi ili na ostrvima. Međutim, islam je internacionalni i kad se nešto kaže to je namijenjeno za Ahmadi muslimane svakog dijela društva širom svijeta. Huzur prima pisma poslije hudbe petkom iz raznih mjesta kao što je Rusija i Afrika, kao i lokalno, i ljudi mu govore kako su imali osjećaj da je hudba bila posebno za njih-upućena njima. Huzur je rekao da je ovo jedna interpretacija ikamata namaza koja danas prevladava u svijetu Ahmadijata.

Huzur je dodao da je u svijetu raspodjela finansijskih davanja zekata također jedino upravljana u Ahmadija Džematu. Pod uputama halife vremena, finansijski doprinosi koriste se za pomoć ljudima Džemata. Potreba jedne zemlje bude zadovoljena davanjem druge zemlje. Ovaj sistem radi pod halifom vremena; na nekim mjestima se pomaže obespravljenim, na nekim je data medicinska pomoć a na drugim opet budu pomognuti napori u širenju poruke. Kad je Obećani Mesija a.s. spomenuo sistem ‘oporuke’ i sistem halifata vezano s tim, on je također spomenuo zadovoljavanje svih ovih potreba. Ljudi koji daju finansijske doprinose imaju povjerenje u hilafet da će njihovi doprinosi biti upotrebljeni prikladno i za dobre svrhe. Zapravo ljudi izvan našeg Džemata također imaju ovo povjerenje. Kad je Huzur bio u Gani mnogi poljoprivrednici – neahmadi davali su svoj zekat Huzuru u formi žita. Oni su imali povjerenja u njega da će to prikladno upotrijebiti i imali su osjećaj da će to njihove hodže oteti. Huzura često pitaju kakav treba biti postupak ako nam ljudi izvan Džemata žele dati svoj zekat i sadaku. Huzur je objasnio da se zekat i sadaka mogu uzeti od ljudi izvan Džemata ali da se redovna članarina uzima samo od Ahmadi muslimana. Sistem zekata je također povezan sa sistemom halifata. Na kraju citiranog ajeta ponovo je spomenuta pokornost. Prema tome, pokornost je glavna tačka i središte iskrene povezanosti s Allahom i Njegovim Poslanikom s.a.v.s. i kao rezultat ovoga, povezanost s halifatom.

Zatim je Huzur pročitao isječke iz knjige ‘Oporuka’ pokazujući predskazanje Obećanog Mesije a.s. o halifatu. Ispunjenje ovih riječi je svjedočenje istinitosti Obećanog Mesije a.s. Na jednom mjestu u knjizi on je napisao: ‘Božija Riječ me obavještava da će se pojaviti mnoge nevolje i mnoge nesreće će se spustiti na Zemlju – neke u toku mog života a neke nakon što ja odem.’ (Oporuka, str. 4) Huzur je rekao da opažamo kako se prirodne nepogode događaju  u jednom ili drugom dijelu svijeta. U svjetlu onoga što je Obećani Mesija a.s. rekao o nevoljama, zar ne treba biti dovoljno za svjesnu osobu da prepozna da se ono što je on rekao događa? Vrijedno je da primite na znanje da uprkos neprekidnog suprotstavljanja i svih načina napora stavljenih u to, naš Džemat napreduje svake minute. Može li ovo biti stvar koju je čovjek napravio? Jedini Allah je taj koji preokreće srca prema Imamu doba. Koliko dugo će se oni nadmetati s Allahom? Obećani Mesija a.s, je predskazao da će se oni istrošiti ali da njihove želje neće biti ostavarene. On je rekao u ‘Oporuci’: “Ovo je Božiji sunnet; otkad je stvorio čovjeka na Zemlji On je pokazivao ovaj sunnet; pokazivao je da pomaže Svojim poslanicima i vjerovjesnicima i poklanja im pobjedu. On je jasno izložio u Časnom Kur’anu: ‘Allah je odredio: Zaista ćemo Ja i Moji poslanici pobijediti.’’ (Al-Mujadilah: 58:22)

‘Pobjeda’ u ovom kontekstu znači: vjerovjesnici i poslanici žele da Božija Riječ bude čvrsto uspostavljena na Zemlji na takav način da niko ne može stati protiv Njega. Zato Bog moćnim znakovima čini očevidnom njihovu istinitost i zasadi njihovom rukom istinu koju oni žele širiti u svijetu. Međutim, Bog ne dovršava ovu misiju njihovim rukama. U ovakvo vrijeme i u takvom stanju On im dadne smrt kad izgleda da postoji strah od neuspjeha. Ovo protivnicima daje priliku da ih obaspu porugom. Ali kad ovi ljudi iskale svoje ismijavanje, On pokaže drugu manifestaciju Svoje moći i stvara puteve koji na kraju vode ispunjenju ovih djelimično postignutih ciljeva. Ukratko, Njegova moć se manifestuje dva puta:

  1. lično rukom Poslanika, On pokazuje moć Svoje ruke;
  2. poslije smrti Njegovog Poslanika kada njegovi sljedbenici budupodvrgnuti raznim teškoćama
    U ovo teško vrijeme dušmani postajusilniji i smatraju da je sad kraj ovom poslu i vjeruju da će ovaj džematbiti uništen. Čak članovi Pokreta postanu plijen sumnji (kao da su njihove kičme bile slomljene). Neki nesretni zauzimaju put odmetništva. Onda, opet ponovo, Bog pokazuje Svoju veliku snagu i Svoju moć i On spašava zajednicu koja pada. Zato, onaj ko bude do kraja strpljen vidi ovo čudo Svemogućeg Boga. Huzur je rekao kako je danas Ahmadija Džemat svjedočenje da sve što je Obećani Mesija a.s. predskazao pokazuje istinitim sa velikom slavom. U eri prvog Ahmadija halifata postojala je opozicija s vana kao i neka unutrašnja zla koja su počela ili era drugog Ahmadija halifata kad su se od vremena izbora do kraja ove ere uzdizala različita zla i jedan dio Džemata se odvojio, dok je neprijateljstvo s vana također jačalo ali napredak Džemata nije stao. U trećem Ahmadija hilafetu, osim nekoliko unutrašnjih zala, opozicija s vana ostala je jaka ali se napredak nastavio. U toku četvrtog Ahmadija hilafeta neprijatelj je zadao ogroman udarac s namjerom da uništi Džemat i u svojoj zamisli ne ostavi nikakvog izlaza. Međutim, riječi Obećanog Mesije a.s.: ‘Bog po drugi put pokazuje Svoju snažnu moć…’ bile su ispunjene na takav način da je ‘snažna moć’ razbila neprijatelja u sitne dijelove. Sada, u petom Ahmadija hilafetu, sila zlobe i opozicije je snažna. Ahmadi bez odbrane bili su okrutno napadnuti i njihova krv prolivena na način da je izgledalo da su to učinila stvorenja gora od životinja a ne ljudska. Uz to, pretvarajući se da imaju simpatiju prema Džematu, na nekim mjestima su učinjeni unutrašnji napori da se stvori nered. Međutim, u skladu sa Božijim obećanjem, halifat koji ima Božiju pomoć, bori se s tim. Zapravo je Allah Taj koji se bori s tim. Huzur je dodao: Ja sam slaba i beskorisna osoba, ja nemam utjecaja. Međutim, Ahmadija hilafet ima potporu i pomoć onog Boga koji je Svemoćan i on je obećao Obećanom Mesiji a.s. da će pokazati Svoju snažnu moć i On tako i čini, i zaista će nastaviti činiti tako i neprijatelji će uvijek propasti u svojim zavjerama i planovima. Danas, naši klevetnici koriste elektronski medij da predstave iskrivljenu sliku knjiga Obećanog Mesije a.s. U uputi halifata, Allah je dao Obećanom Mesiji armiju mladih ljudi u svakoj zemlji koji igraju svaku vrstu uloge i rješeno se suočavaju sa svakim napadom i odgovaraju na način da čovjeka ispuni Božijom hvalom i povećava mu vjeru i vjerovanje u Njegova obećanja.

Obećani Mesija a.s. je prema tome uvjeravao svoj Džemat:

“Zato dragi prijatelji! Oduvijek je bio sunnet Svemogućeg Boga da pokaže dvije manifestacije Svoje moći. On time ruši dvije lažne radosti protivnika. Nemoguće je da On sada promijeni Svoj stari sunnet. Zato se ne žalostite nad onim što vam ja govorim, niti budite skrhanog srca jer za vas je važno da vidite drugu manifestaciju Njegove moći. I ova druga manifestacija će biti bolja za vas jer je trajna i ostat će neprekinuta do Sudnjeg dana, a ne može se dogoditi dok ja ne odem. No jednom kad ja odem Bog će za vas poslati drugu manifestaciju Svoje moći i to će ostati s vama zauvijek. Ovo je kako je obećano od Boga i zabilježeno u‘  Braheen-e-Ahmadiyya’, ne za mene lično, nego za vas. Jer Bog je rekao: ‘Tvojim sljedbenicima će biti dodijeljena nadmoć nad drugima do Sudnjeg dana.’ Dan mog rastanka od vas mora doći tako da dan Božijeg trajnog obećanja može stići. A naš Bog je istinit u Svojoj Riječi; On je iskren i On je istinit Gospodar. On će vam pokazati sve što je obećao. Iako su ovo posljednji dani ovog svijeta, i određeno je da se dogode mnoge velike katastrofe, ipak je neizbježno da svijet opstane sve dok Božija odredba ne bude ispunjena – o čemu je Bog već dao vijest.”

Huzur je rekao da je tako ovo obećanje o Ahmadija hilafetu trajno obećanje. Oni koji pokažu savršenu pokornost nastavit će biti svjedoci ispunjenja ovog obećanja. Neprijatelji su slijepi i ne mogu vidjeti Allahovu potporu i pomoć za nas. Činjenica da nas neprijatelji napadaju kad mi nismo u stanju da se branimo dokaz je da oni nemaju razuma da se bore s nama, kod čega ćemo mi ušutkati svoje klevetnike uz pomoć razuma, kao što je bilo predskazano. Obećani Mesija a.s. je napisao:

“Ja sam došao od Boga kao Njegova manifestacija i ja sam oličenje Njegove manifestacije. Poslije mene će biti druge osobe koje će biti oličenje za drugu manifestaciju. Za ovu drugu Božiju manifestaciju se molite zajedno i čekajte. Zajednice bogobojaznih, u svakoj zemlji, treba da se okupe zajedno i da se predaju molitvi, tako da se druga manifestacija moći spusti s Nebesa i pokaže vam kako je moćan vaš Gospodar. Smatrajte da je vaša smrt blizu, jer vi ne znate kad će taj trenutak doći. I neka poslije mene bogobojazne i čiste duše zajednice prime bai’at (zakletvu vjernosti) u moje ime.*

Božija je volja da sve duše pobožne prirode koje žive u raznim dijelovima svijeta – bez obzira da li pripadali Evropi ili Aziji – budu dovedene zajedno pod bajrak Tevhida (Božijeg jedinstva). Njegova je namjera da sve Njegove sluge budu okupljene u jednu vjeru i zbog ispunjenja ovog cilja i ja sam bio poslan ovom svijetu. Zato slijedite taj cilj, ali uvjek s blagošću, lijepim vladanjem i s molitvama. I do ovog vremena kad jedan među vama ustane sa Ruhul Kudusom od Gospodara, vi treba da radite zajedno poslije mene.

Huzur je objasnio da se Obećani Mesija a.s. ovdje poziva na nekoliko kratkih dana do svoje smrti i na izbor halife, i na nekoliko dana između izbora svakog novog halife. On se ovdje poziva na halifu kao na ‘čiste duše’ koje će prihvatiti bai’at. I ovo ne pokazuje da hilafet označava udruženje/organizaciju umjesto pojedinca. Za pojašnjenje Obećani Mesija a.s. objašnjava u podbilješci na toj stranici:

‘Takve osobe bit će odabrane općim slaganjem mišljenja vjernika. Odatle, ako se četrdeset vjernika slažu da je osoba prikladna da primi bai’at u moje ime, bit će ovlaštena da primi bai’at. I takva osoba mora sebe učiniti primjerom za druge.’ (Podbilješka, str. 9) Huzur je objasnio da je ovdje upotrebljena imenica u jednini i tako čini vrlo jasnim da se Obećani Mesija a.s. poziva na halifu. Isto tako, u primjerima gdje je upotrebljena imenica u množini, poziva se na buduće halife a ne na bilo kakvu organizaciju ili udruženje. U svjetlu ovoga, sistem Džemata ima izborno tijelo, i ono je pod svojim nadzorom da se izbor halife održava od vremena drugog Ahmadija hilafeta. Za podupiruću evidenciju da je izbor halife vođen od Boga, * Ovakve osobe će biti odabrane saglasnim mišljenjem vjernika, i to ako  se četrdeset vjernika složi da određena osoba treba primiti bai’at u moje ime. I ovakva osoba treba da bude primjer drugima. dovoljni su Božija praktična potpora i pobožni snovi ljudi iz Džemata, kao i način na koji su srca članova Džemata naklonjena halifi. Obećani Mesija a.s. je dalje napisao:

“I kroz brigu prema drugima i čišćenjem svojih duša, vi ćete također uzeti dio Ruhul Kudusa. Bez (ovog) Uzvišenog Duha se ne može postići iskrena bogobojaznost. Sebične želje moraju biti napuštene. I da bi stekli Allahovo zadovoljstvo morate izabrati da koračate najužim od svih puteva. Nemojte biti zavedeni ovosvjetskim užicima jer oni odvode čovjeka od Boga. I radi Boga prihvatite život gorčine. Bol kojom je Allah zadovoljan je daleko bolja od zadovoljstava koja Ga ljute. I poraz kojim je Allah zadovoljan je daleko bolji od pobjede koja navlači Allahov gnjev. Napustite ljubav koja vas dovodi blizu Allahovom gnjevu. Ako Mu dođete očišćenog srca, onda će vam On pomoći na svim vašim putevima i nijedan neprijatelj vam neće moći nauditi. Ne možete steći Allahovo zadovoljstvo dok ne napustite sve svoje lične radosti i zadovoljstva, svoje počasti, svoj imetak i same svoje živote. I morate prihvatiti život takvih teškoća koje kao da će vam pokazivati znakove smrti. No, ako mognete podnositi ovu teškoću bit ćete okupljeni u Božije krilo kao drago dijete i postat ćete nasljednici dobrih ljudi koji su prošli prije vas. I vrata svakog blagoslova će biti otvorena za vas.”

Huzur je rekao da se, Allahovom milošću, standardi žrtvovanja povećavaju u svakoj zemlji i mi nastavljamo da vidimo ispunjenje Božijih obećanja. Ahmadi muslimani s velikom hrabrošću žrtvuju živote i imetak. Međutim, u naprijed spomenutim isječcima su neka upozorenja kao i radosne vijesti za one koji ostanu vezani uz hilafet. Na svakom od nas je da nastojimo i steknemo blagodat ovog obećanja. Radi ovoga treba da usadimo Božiju veličanstvenost u svoja srca i pokažemo Božije Jedinstvo u svojim praktičnim životima i da se oslobodimo zlobe i gorčine. Svaki naš korak treba biti prema pobožnosti i trebamo čuvati svoju vjeru i biti uzor savršene pokornosti.

Na kraju ove knjige Obećani Mesija a.s. je onima koji postave visoke standarde pobožnosti pridruživanjem finansijskom programu oporuke, objasnio ciljeve ovog programa:

‘Ovi fondovi će se također koristiti za pomoć siročadima,  siromašnim i ljudima u nuždi, i novopridošlim koji nemaju dovoljno sredstava za život. Nemojte misliti da su ove stvari koje sam rekao nezamislive. Ne, one su Volja onog Moćnog koji je Gospodar Zemlje i nebesa.’ (Oporuka, str. 27-28)

Obećani Mesija a.s. je molio Allaha za one koji su se pridružili programu oporuke. On je napisao:

‘O moj Moćni i Dobrotvorni (Bože), o ti Koji opraštaš i Milostivi Bože, podari ovdje samo njima mjesto za grob koji imaju istinsku vjeru u ovog Tvog poslanika i koji nemaju traga licemjerstva, ili sebičnih motiva, i dvojbe ili sumnje u svojim srcima; i oni slijede vjeru i pokornost onako kako zaslužuju da ih slijedimo i praktikujemo, oni slijede i praktikuju to…’ (Oporuka, str. 23- 24)

Huzur je molio Allaha da standardi onih koji pristanu uz program oporuke nastavljaju rasti u vjeri, pokornosti i žrtvovanju. Oni su ušli u obećanje. Nakon pridruživanja ovom programu napori u bogobojaznosti trebaju biti veći nego prije, kao i iskrenost prema halifatu. Da Allah nastavi da osposobljava svakog Ahmadi muslimana da nadilazi u ovome, da svaki Ahmadi musliman bude u stanju da stekne blagodat ovih Allahovih obećanja za instituciju halifata tako da halifat uvijek prevlada i da nastavimo tražiti dobrotvornost iz toga.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp