U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Prirodne nesreće i Božija kazna

Kratki sadržaj

Kad god se u svijetu pojavi bilo kakva prirodna nesreća, oni koji se boje Boga strah ih je da ih neko takvo uništenje ne bi stavilo u teškoću. Da ne bi njihov bilo koji postupak postao izvor Božijeg nezadovoljstva. Takvo mišljenje je samo mišljenje vjernika koji imau pronicljivost i shvatanje da Allah ne treba nikoga i tako, sa strahom od Boga u svom srcu, oni nastoje i idu putevima koji vode Njegovom zadovoljstvu. Allah kaže u Časnom Kur’anu:

“Uistinu, koji se boje radi straha od Gospodara svoga, i oni kojiu ajete Gospodara svoga vjeruju,” (23:58-59)

Ova sura nastavlja i kaže da ovi ljudi ne pridružuju partnere Allahu i nisu oni koji samo spominju Allaha u teška, uzburkana vremena a zaborave Ga u mirna vremena. Oni se okreću Allahu s većom jačinom u vrijeme kad se suče sa teškoćama ili opažaju klimatske promjene. Blagoslovljeni uzor Časnog Poslanika s.a.v.s. je tu za nas da ga slijedimo za sve preostalo vrijeme. Hazreti Ajša r.a. prenosi: “Kad god je bio jak vjetar Časni Poslanik s.a.v.s. bi govorio: ‘O Allahu!, ja od Tebe tražim ono što je dobro u tome, i dobro koje to sadrži, i dobro od onoga za što je to poslano. Ja tražim utočište kod Tebe od onoga što je zlo u tome, od onog zla koje to sadrži, i od zla onoga za što je to poslano; a kad je bila grmljavina i munje na nebu, boja njegovog lica bi se promijenila, i hodao je napolje i unutra, tamoamo; a kad bi kiša došla osjećao je olakšanje i ja bi vidjela znak olakšanja na njegovom licu.’ Hazreti Ajša ga je pitala o ovome i on je odgovorio: ‘Može biti da su ovi oblaci nalik onima koji su se nadnijeli nad narodom Ada. Kad su oni vidjeli da nagomilani oblaci dolaze ka njihovoj dolini rekli su: ‘To je oblak koji će nam donijeti kišu.’ Međutim, taj oblak im je donio propast.’

Takvo je bilo ponašanje savršenog čovjeka s.a.v.s. kojem su zaista od Boga bila data nebrojena obećanja. On je bio upoznat da nikakva propast neće zadesiti njegov život, zapravo su drugi bili zaštićeni radi njega. On je bio svjestan da poročnost nikakavog Deđala (antiKrista) neće biti od pomoći protiv njega i također je znao da vjetrovi i oluje duvaju u njegovu korist, kao što se dogodilo u vrijeme Bitke na Bedru i Bitke kod rovova kad su burni vjetrovi uništili neprijatelja. Pa ipak je osjećao zabrinutost. Njegova zabrinutost je bila rođena iz njegovog ogromnog sažaljenja, jer on je bio ‘milost za sve svjetove.’ Njegova briga također je poticala iz činjenice da Allah ne treba nikoga ili ništa, i bojao se da oholost ljudi i njihovo pogrešno shvatanje Njegove moći ne uništi cijelu naciju. On je rekao da ga je Sura Hud ostarila. Huzur je objasnio da Sura Hud govori o uništenju nacija. Niko nije bolje razumio Božije riječi od Časnog Poslanika s.a.v.s. i zato je on stalno zabrinut o tome da je bila njegova odgovornost da ummet ide Ispravnim putem, kao što je Allah rekao:

“Zato ti budi čvrst (u tome), kako ti je naređeno, a (neka budučvrsti) i oni koji se kaju s tobom; i ne prekoračujet granice;” (11:113)

Prema tome, briga Časnog Poslanika s.a.v.s. bila je da se vjernici iskreno pokaju. Njegova zabrinutost nad burnim oblacima i vjetrovima bila je zbog njegove uznemirenosti da ne bi loša djela vjernika pozvala uništenje. Huzur je objasnio da je ovdje vjernicima naređeno da kad se jednom pokaju, treba da slijede Poslanikov blagoslovljeni uzor. Jer treba da vode računa da Allah ne treba nikoga i da ne budu kao oni koji spominju Boga samo u nesrećama i vrate se svojim lošim djelima kad prođu nemirna vremena. Huzur je rekao da istinsko pokajanje vjernika treba biti stvarno i neprestalno. Kur’an kaže:

“A kad ih talasi kao sjenka prekriju, oni pozivaju Allaha, iskreno vjerujući u Njega; a kad ih On dovede kopnu, među njima ima onih koji se drže srednjeg puta. A niko ne poriče Naše znakove osim onog ko je veliki prevarant (i) nezahvalan.” (31:33)

Huzur je objasnio da istinski vjernik nastavlja pozivati Allaha nakon što teškoća bude odvraćena dok nezahvalna osoba bude upletena u loše puteve. Kao što je blagoslovljeni primjer Časnog Poslanik s.a.v.s. pokazao, istinski vjernici se ne boje Allaha samo u vrijeme svoje teškoće, zapravo kad nevolja zadesi druge, to u njima usađuje strah od Boga. Bilo da su ove nesreće bile u prošlom ili se dešavaju u sadašnjem vremenu, ako se istinski vjernik boji Allaha kroz loš kraj starih naroda, koliko više trebaju sadašnja uništenja navesti ljude da se okrenu Allahu i da Ga se boje. Međutim, većina njihove prirodne nesreće pripisuju jednostavno klimatskim promjenama i zakonu prirode. Ispravno je da se prirodne nesreće pojavljuju zbog zakona prirode. Zemljotresi se događaju kad se građa Zemljine prevlake pokrene. Ispravno je da su Novi Zeland, Japan i mnoga ostrva smještena na građi ove prevlake i zato se tamo događa više zemljotresa. Međutim, također je vrijedno opaziti da je onaj, koji je u sadašnje doba bio određen od Boga, predskazao zemljotrese. Prije mnogo godina, u toku napora da prenese poruku (Ahmadijata), jednom našem misionaru u Gani, Mubešir sahibu, lokalni vjerski učenjaci (ulema) rekli su kako su zemljotresi bili jedan znak dolaska Mehdija i ako je njegova tvrdnja o Obećanom Mesiji a.s. istinita, onda oni žele znak zemljotresa u svojoj zemlji. Zemljotresi nisu uobičajeni u Gani. Misionar sahib je činio dove i dogodilo se da je u Gani izbio zemljotres. Ovo je stvorilo mnogo  nemira i mnogi su došli u okrilje Ahmadija islama i ovaj je znak postao najčuveniji. Mi vidimo da je Obećani Mesija a.s. zaista povezao svoj dolazak sa zemljotresima i drugim uništenjima. Nakon što je bio obaviješten od Boga on je pretskazao da će se prirodna uništenja događati kao znak za njega. On je napisao: ”Obraćajući mi se Svemogući Bog je rekao: ‘Ti si Moj Upozorivač. Ja sam tebe zaista poslao da bi grješnici bili rastavljeni od ispravnih.’ I još je rekao:

‘Upozorivač je došao ovom svijetu a svijet ga nije prihvatio. Ali će ga Bog prihvatiti i Bog će ustanoviti istinitost njegove tvrdnje snažnim potresima.’ I: ‘Ja ću te blagosloviti u tolikoj mjeri da će kraljevi tražiti blagoslova od tvoje odjeće.’ I Allah me je obavijestio o drugom predstojećem zemljotresu, za koji još nije odlučeno vrijeme, koji će biti najviše jačine. On je rekao: ‘Ponovo je došlo proljeće i opet je Božija Riječ bila ispunjena.’ Ovo znači da će se dogoditi drugi strašan zemljotres, no da će bogobojazni biti sigurni od njega. Postanite, zato, bogobojazni i bojte se Boga da budete spašeni. Bojte se Boga danas da budete mirni od straha toga dana. Zaista će i nebo i Zemlja iznijeti svoje znakove. No, oni koji se boje Boga bit će pošteđeni. Božije Riječi su mi rekle da će se desiti mnoge nesreće; mnoge katastrofe će pogoditi Zemlju, neke u toku mog života a neke poslije mene. I da će On dati unapredak ovom Džematu, nešto mojom rukom, a nešto poslije mene.” (Oporuka, str. 3-5)

Huzur je rekao da je prije objasnio da je broj prirodnih uništenja koja su se dogodila u zadnjih stotinu godina prevazišao sve prethodne zabilješke. Allah ponavljajući pokazuje ove znakove u raznim dijelovima svijeta. Zato stalno trebamo imati u vidu ovo upozorenje i ojačati svoju vjeru i ovu poruku uputiti svijetu.

Prošle sedmice je strašan zemljotres zadesio Japan. Iza njega je slijedio cunami koji je uništio mnoge gradove. Naš tim je tamo i pomažu žrtvama. Na putu su nazvali i rekli da prolaze kroz opustošenu oblast gdje je bio grad sa 15.000 stanovnika. Putevi, velike zgrade itd. bili su pometeni. Huzur je rekao da je ovo krajnje zastrašujuća situacija i mi trebamo slijediti blagoslovljeni uzor Časnog Poslanika s.a.v.s. i moliti Allaha da osposobi ove ljude da prepoznaju istinu da bi bili spašeni od nesreća; da Allah otvori njihova srca. Radi ovoga mi im, također, trebamo uputiti poruku.

Obećani Mesija a.s. je pogotovu imao dobru intuiciju o Japanskom narodu. Tako, ako oni za vrijeme ove patnje od zemljotresa – u svjetlu dobre intuicije Obećanog Mesije a.s. – shvate ova istinska učenja, mogu biti spašeni. Naš Džemat je malobrojan u Japanu, ali treba nastojati najviše koliko može da ovu poruku uputi ljudima. U sadašnjoj situaciji, diskretnost treba biti upotrebljena da im se uputi ova poruka skupa sa služenjem ljudima. Naši Ahmadi kampovi zaista služe ljudima tamo, no oni ove veze trebaju učiniti stalnim tako da ljudi znaju o Ahmadijatu. Huzur je rekao da su Japanci vrlo ponosni na svoja šinto i budistička vjerovanja. Kažu da se u Japanu mogu vršiti ova oba sistema vjerovanja. Sklapanje braka se odvija premašinto vjerovanjima dok se prilikom smrti obavljaju budistički obredi. Jedan vrlo uticajan Japanac prijatelj Huzurov rekao mu je prije nekog vremena da zbog njihovih šinto vjerovanja Japanci neće biti privučeni islamu. Huzur mu je rekao da šinto vjerovanje zaista ima mnoge dobre moralne aspekte ali da će jednog dana oni morati doći islamu. Huzur je rekao da je Obećani Mesija a.s. želio da se poruka islam Ahmadija prenosi u Japanu i rekao da trebamo imati obuhvatnu knjigu o islamu da bi se skrenula pažnja Japanaca. Rekao je da knjige o islamu koje su objavili drugi imaju u sebi grešaka i ne može se osloniti na njih. On je rekao da je ono što je predstavio zaista bilo to što islam jeste. Huzur je rekao da ovo stavlja ogromnu odgovornost na nas da napišemo takvu knjigu na japanskom jeziku. Rekao je da misli da takva knjiga još nije bila napisana. Obećani Mesija a.s. je rekao da, čak ako to znači da se plati 1000 rupija da se takva knjiga prevede – što je u to vrijeme bila ogromna suma – to se treba uraditi. Huzur je objasnio da Zia sahib nanovo pregleda sadašnji prijevod Časnog Kur’ana na japanski jezik. Huzur je također spomenuo da je hazreti Musleh Maud r.a. imao viziju u 1945. godini o kojoj je rekao kako su Japanci u to vrijeme bili duhovno mrtvi, ali da ih je Bog naklonio prema Ahmadijatu i da će poslušati njegov glas baš kao što su ptice odgovorile glasu hazreti Ibrahima a.s. Huzur je rekao da je danas naš zadatak da posvetimo pažnju ovoj stvari. Naš je zadatak da upozorimo svaku naciju. Kažu da se takav snažan zemljotres nije dogodio zadnjih 1000 godina. U Japanu se događaju mnogi zemljotresi i tamo su zgrade napravljene s ovim tehničkim proračunom. Međutim, kad se dogodi Božija odredba, ništa ne radi. Japanci su planirali za zemljotrese od 7 do 8 stepeni Rihterove skale. Sadašnji zemljotres je imao jačinu 9 stepeni Rihterove skale i iza njega je slijedio cunami. Čovjek umišlja da je mnogo napredovao. Atomska (nuklearna) energija se sada koristi  na dobrotvorne načine. Iako u Japanu postoji suprotstavljanje atomskoj energiji zbog historije Drugog svjetskog rata, no, ona se tamo koristi za korist ljudi. Međutim, nedavni zemljotres je oštetio nekoliko nuklearnih reaktora i kao rezultat toga se širi radijacija. Huzur je rekao da je upravo vidio faks poruku koja ga obavještava da, pošto nije uspjelo nastojanje da se helikopterima baca voda na reaktore da ih ohladi, oni sada bacaju šmrkom vodu na reaktore sa rezervoarima koji pripadaju vatrogasnoj brigadi. Huzur je molio Allaha da ih blagoslovi i spasi ih od daljeg uništenja. Rekao je da je poslao poruku svim našim volonterima koji rade u Japanu da uzmu homeopatik lijekove; posebne lijekove u posebnom redu. Ovi lijekovi također trebaju biti dati i drugima i ako zalihe nisu dovoljne, Humaniti First ih treba dostaviti.

Huzur je rekao da je uz uništenja zemljotresom prisutna opasnost od radijacije. Djelovanje radijacije je dugotrajno i nastavlja se generacijama, i često ima za rezultat rađanje djece invalida. Da Allah ima milosti. Prema predskazanju Imama ovog doba nacije koje misle da su sigurne, nisu sigurne. Ako ne posvete pažnju, ove nesreće mogu progutati svakoga.

Ove godine su prirodnim nesrećama bile pogođene tri zemlje iz oblasti dalekog Istoka i izvan. U Novom Zelandu je ogroman dio grada (Christchurch) bio jako oštećen zemljotresom i 70 000 ljudi su morali napustiti grad. U Australiji su obimna kiša i poplave pogodili 70 naselja i gradova Queesland. Huzur je rekao da imamo u vidu da je po veličini Queensland četiri puta veća od Japana. Ovo umanjuje pretpostavku da ako ljude pogodi prirodna nesreća, oni se mogu preseliti od nje. 85% rudnika u Queenslandu su podnijeli gubitak i ova poplava je ekonomiju koštala bilione. Oluja koja je zadesila državu Viktorija u Australiji bila je najjača oluja koja se ikada pojavila. SAD je također nedavno imala oluje. Koliko oni mogu spasiti? Druge zemlje ne trebaju zamišljati da su one sigurne. Allah želi da cijeli svijet bude okupljen na jednoj ruci i On je radi ovoga poslao Obećanog Mesiju a.s. Istina islama će sada biti utemeljena kroz njega. Ako se treba natjecati s drugima da bi se dokazala superiornost islama, to treba biti urađeno povezivanjem s njim, koji je bio određen od Boga. Ni jedna druga organizacija ovo ne može postići.

Mi trebamo razmisliti i zamisliti se nad praksom Časnog Poslanika s.a.v.s.; kako su ga snažni vjetrovi i kiše činili zabrinutim. Da li mi to praktikujemo? Allah ne treba nikoga. On je s onim ko istinski ispunjava dužnosti kao Njegov rob.

Poplave u Pakistanu 2010. godine bile su najgore koje su se dogodile ikada u historiji zemlje. Kažu da je uništenje koje su izazvale bilo gore od uništenja Indonežanskog cunamija. Ljudi tamo još žive u kampovima. Niti vlada vodi brigu, niti hodže, koji stalno potiču ljude protiv Ahmadi muslimana. Jedan hodža je rekao da ove poplave nisu bile kazna nego iskušenje. On je rekao da se kazna pojavljuje samo kad Božiji poslanik iznese tvrdnju o poslanstvu. Oni ipak nisu spremni da pogledaju na činjenice. Prije nekoliko godina dogodio se krajnje uništavajući zemljotres u Pakistanu ali oni nisu obratili pažnju. Oni ne shvataju da su poricatelji predskazanja. Zaista, Obećani Mesija a.s. je rekao da će se nesreće događati poslije njega. Huzur je rekao da oni koji tvrde da imaju ‘pronicljivost’ trebaju razmisliti, bar malo. Niko nije izuzet od ovog predskazanja. Obećani Mesija a.s. je napisao:

“Imajte na umu da me je Bog stalno obavještavao o zemljotresu koji dolazi. Zato budite sigurni da, baš kako su bili zemljotresi u Americi i u Evropi, tako će se oni – prema predskazanjima, pojaviti u raznim dijelovima Azije, i neki od njih će biti tako zastrašujući kao smak svijeta. Smrt će biti na tako velikoj skali da će rijeke teći s krvlju, i čak ni ptice ni životinje to neće izbjeći. Takvo uništenje će prevladati Zemljom kakvo se nikada nije dogodilo otkad je čovjek bio rođen. Većina mjesta će biti izvrnuta naglavačke kao da nikada nisu bila naseljena. Također će biti druge strašne nesreće, i na nebu i na Zemlji, i svaka razumna osoba će shvatiti da oni nisu običan fenomen, i da se nikakav trag o njima neće nalaziti u knjigama astronomije ili filozofije. Onda će ljudi biti osvojeni brigom i pitat će se šta će se dogoditi? Mnogi će biti spašeni a mnogi će nestati. Ovi dani su blizu, zaista, oni su na vratima, kad će svijet biti svjedok prizora smaka svijeta. Ne samo da će tamo biti zemljotresi, nego će se pojaviti i druge strašne nesreće, neke iz neba a neke iz zemlje. Ovo će se dogoditi zato što su ljudi napustili obožavanje svog Gospodara i sve njihove misli, i planovi, i rješenosti su odvraćene prema svijetu. Da ja nisam došao, ove nevolje bi možda bile odgođene za neko vrijeme, ali sada s mojim dolaskom su tajni planovi Božijeg gnjeva – koji su za dugo bili skriveni – bili pokazani. Kao što je Allah rekao: ‘Mi ne kažnjavamo dok ne pošaljemo poslanika’ (17:16). Oni koji se pokaju naći će sigurnost a onima koji imaju strah prije nego što ih nesreća savlada, bit će pokazana milost. Da li vi mislite da ćete biti sigurni od ovih zemljotresa ili da se možete spasiti svojim planovima? Ne, ne možete. Svi čovjekovi planovi neće biti ništa tog dana. Nemojte zamišljati da je samo Amerika bila potresena zemljotresom i da ste vi sigurni, jer vi ćete možda doživjeti još veće nesreće. O Evropo! Ti nisi sigurna, o Azijo! Ti nisi sigurna; o vi koji živite na ostrvima, ni jedan vještački bog neće vam doći u pomoć. Ja vidim gradove da padaju i vidim nastambe u ruševinama. Jedan i Jedinstven je dugo šutio. Užasne su bile počinjene pred njegovim očima i On je ipak šutio. No, sada će On otkriti Svoje lice na strašan način. Onaj ko ima uši neka čuje! Sahat nije daleko. Ja sam pokušao da svakoga dovedem pod Božiju sigurnost, ali odredba sudbine mora biti ispunjena. Ja sigurno kažem da se nesreća ove zemlje također približava. Dani Nuha će se također pojaviti pred vašim očima, i vi ćete svojim očima vidjeti šta se dogodilo zemlji Luta. Ali Bog je spor u srdžbi, pokajte se da vam bude pokazana milost. Onaj ko napusti Boga on je crv a ne čovjek, i onaj ko se ne boji Njega mrtav je, a ne živ.” (‘Hakikat ul Wahi’ – Bit islama, tom 1, str. 148-150)

Huzur je rekao da muslimani (Indijskog) podkontineneta trebaju povesti računa, oni nisu izuzeti. Obećani Mesija a.s. je ponavljajući i vrlo strogo upozorio protiv ovoga i jačina ovog upozorenja je rođena iz sažaljenja. Naša je dužnost da skrenemo pažnju na to da su klevetnici Obećanog Mesije a.s. u Indiji, Bangladešu i Pakistanu bili svjedoci nesreća u svojoj blizini. Ove nedavne svjetske nesreće trebaju za nas biti upozoravajući znak. Da Allah učini da muslimani ovo razumiju. Nedavno su se mnoge muslimanske zemlje suočile sa krizama sukoba između masa i vlade. Šta može biti tragičnije od ovoga? Kad bi oni samo shvatili da je onaj koji je trebao bio poslan za dobro ummeta, došao. Da ih Allah osposobi da ovo razumiju i da Allah nas također osposobi da budemo istinski muslimani, da svoju poruku uputimo drugima sa iskrenim sažaljenjem i dok činimo ibadet.

Zatim je Huzur prenio tužnu vijest o ubistvu u Sangaru, Pakistan. Rana Zafrullah sahib, lokalni predsjednik i finansijski sekretar bio je pogođen od dvojice nepoznatih motorista. On je bio na putu kući s nekog programa Džemata kad je bio napadnut. Umro je dok su ga prevozili u bolnicu u Navab Šah. Huzur je činio dove da Allah uzdigne njegov položaj. Iza sebe je ostavio hudovicu i dvije kćeri. Huzur je rekao da je ovo peto ubistvo u Sangaru u zadnjih pet godina. Da Allah čuva Ahmadi muslimane ove oblasti sigurnim i da uskoro privede pravdi ove neprijatelje. Da Allah bude Zaštitnik i Pomagač za ožalošćenu porodicu. Huzur je rekao da će poslije džume namaza klanjati dženazu namaz u odsustvu ovom šehidu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp