U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Mjesec muharrem i položaj hazreti Huseina r.a.

Kratki sadržaj

Huzur je započeo čitanjem jedne strofe iz dugačke poeme na urdu jeziku koju je napisao hazreti Musleh Maud r.a. Njen prijevod glasi:

“Oni vas čine nalik Huseinu a oni postaju Jezid, Kako je to dobra pogodba; neka neprijatelj baca strijele.”

Objašnjavajući značenje ove strofe Huzur je rekao da je ova poema bila napisana 1935., a savjetuje strpljenje i ustrajnost (čvrstinu), kad je buna protiv Zajednice bila na visini, i da će on danas govoriti pozivajući se na ove dvije linije, a ne cijelu poemu.

Za svakog muslimana ove linije oslikavaju najtragičniji i srceparajući događaj u historiji islama. Međutim, samo oni koji su okrutno proganjani mogu imati istinsko pronicanje u ove riječi.

Svaki musliman ima saosjećanje i sažaljenje u pogledu ovog događaja. Šija zajednica svake godine ovo izražava na svoj način u toku mjeseca muharema. Po našem mišljenju oni se tome okreću do stepena prijestupa, no to je njihov način.

Ko danas osim Ahmadija zajednice može shvatiti tragediju koja se dogodila u Karbali? U naprijed spomenutoj strofi spomenuta su dva pojedinca; obojica su izgovarala kelimei šehadet (muslimanski proglas vjere). Pa ipak je jedan shvatio stvarnost kelimei šehadeta i bio žrtva a drugi je počinio okrutnost ne obazirući se na kelimei šehadet. Hazreti Husein r.a.skupa sa svojom porodicom i nekoliko drugova bio je ubijen u Karbali. To je bio nastavak od ubistva hazreti Osmana r.a. Ovo se događa kad bogobojaznost slabi, lična dobit nadilazi društvene dobiti i kad je ovosvjetskim stvarima data prednost nad vjerom. Bila je počinjena vrhunska nečovječnost i Božiji ljudi su ubijeni u ime Boga. Ljudi koji ispovijedaju kelimei šehadet proganjaju druge koji slijede kelimei šehadet, ubijaju se djeca i čini se svaka vrsta okrutnosti protiv Božijih ljudi koji sve svoje žrtvuju radi Allaha. Šta može biti veća nesreća od provođenja nečovječnosti u ime Boga i Njegovog Poslanika s.a.v.s.? Kur’an kaže:

“A ko god namjerno ubije vjernika, njegova kazna će biti Džehennem u kojem će zadugo boraviti. A Allah je srdit na njega i proklinje ga i pripremit će za njega kaznu veliku.” (4:94)

Allahovo najveće nezadovoljstvo za takve ljude je da će biti u Džehennemu dugo vremena i da je na njima Njegovo prokletstvo. Ovo je zaista najstrašnija kazna i ne može biti veće nesreće nego da osobi koja ispovijeda kelimei šehadet bude data takva kazna. S druge strane, Allah kaže o onim nevinim protiv kojih je počinjena okrutnost:

“Ne, živi su, (i) za njih je osigurana opskrba kod Gospodara njihovoga,.” (3:170)

Huzur je objasnio da ništa ne može biti veća nagrada od ovoga. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da će hazreti Husein i Hasan r.a. biti vođe mladih ljudi u Džennetu i molio Allaha za njih ovim riječima: ‘O Allahu, ja ih volim i Ti ih također voli.’ Onaj ko je stekao tako visok položaj sigurno će biti nasljednik uzvišenih položaja u Džennetu a njegove ubice će primiti oštru Božiju kaznu.

Huzur je rekao da trenutno prolazimo kroz prvih deset dana mjeseca muharema. 10. muharema je miljenik Časnog Poslnaika s.a.v.s, hazreti Husein r.a. bio ubijen. Ovi okrutni ljudi nisu shvatili položaj osobe protiv koje su počinili nasilje. Kad vjera nestaje, svi osjećaji su izbrisani i strah od Boga je nestao i postaje nevažno koji položaj neko ima u Allahovim očima i očima Njegovog Poslanika s.a.v.s. Detalji ovog ubistva i onoga što je slijedilo posljet oga uvjerava čovjeka da su ljudi koji su ovo počinili možda izgovarali kelimei šehadet ali oni zapravo nisu vjerovali u Boga.

Časni Kur’an poučava pravdi i umjerenosti čak protiv neprijatelja, i ovo uključuje neprijatelja koji je išao za tim da uništi islam i Časnog Poslanika s.a.v.s. Bilo je zabranjeno da se tijela osakate (unakaze) u vrijeme borbi kao što je bio običaj kod Arapa. Časni Poslanik s.a.v.s. je došao da istrijebi sve ovakve stvari. No voljeni unuk Božijeg omiljenog Poslanika s.a.v.s. – o kojem je on također rekao: ‘Onaj ko voli moje unuke voli mene a onaj ko voli mene voli Allaha i zbog toga što voli Allaha ići će u Džennet’ – bio je tretiran na ovaj divljački način.

Huzur je objasnio da su onima koji iskreno vole dragi i oni koji su dragi njihovim voljenim. Oni ne tvrde da žarko vole nekoga i samo cijene one koji su dragi njihovim voljenim dok su oni živi.

Ovo ne može biti postupak onih koji su povezani s Bogom. Jedanput je hazreti Abu Bekr r.a. u vrijeme svog halifata išao negdje kad je vidio hazreti Huseina r.a. da se igra. Uzeo ga je i rekao: ‘On je bio vrlo drag mom učitelju, Časnom Poslaniku s.a.v.s. Zato mu i ja također izražavam ljubav.’ Huzur je dodao da je on ipak bio tako okrutno tretiran u Karbali i da je bilo zanemareno učenje Časnog Poslanika s.a.v.s.

Hadisi navode da kad su vojnici hazreti Huseina r.a. bili savladani od strane neprijatelja on je svog konja okrenuo prema Eufratu. Neko je rekao: ‘Dođi između rijeke i njih’ i ljudi su mu blokirali put i nisu mu dozvolili da ide do rijeke. Jedan čovjek je bacio strijelu na hazreti Huseina r.a. koja ga je pogodila pod bradu. Hazreti Husein r.a. se borio s neprijateljem na nogama kao što briljantan jahač napada dok izmiče strijelama. Prije ubistva čuli su ga da govori: ‘Tako mi Boga, poslije mene nećete ubiti nikoga od Božijih ljudi na čije će ubistvo Allah biti više ljut nego na moje ubistvo.

Tako mi Boga, ja se nadam da će vas Allah poniziti i zato mene blagosloviti. On će poduzeti moj revanš na način da će vas to zapanjiti. Tako mi Boga, ako vi mene ubijete, Allah će stvoriti ratnu situaciju među vama i vaša krv će biti prolijevana. Allah se neće ovim zadovoljiti, i za vas će biti velika kazna mnogostruko uvećana.’

Poslije ubistva hazreti Huseina r.a. ljudi Koofa (neprijatelji) su započeli harati po šatorima i čak trgali pokrivače sa glava žena. Jedan čovjek je uzviknuo: ‘Ko će gaziti po tijelu hazreti Huseina r.a. svojim konjima.’ Deset jahača se javilo i gazili su njegovom tijelo svojim konjima kršeći mu grudi i leđa. Hazreti Husein r.a. je imao 45 strijelom nanesenih rana na svom tijelu. Drugi hadis prenosi da je imao još 33 rane i 47 rana od strijela. Visina okrutnosti je bila kad je narednog dana glava hazreti Huseina r.a. bila poslana guverneru Koofa koji ju je postavio u Koofi. Šta može biti gore od ovog divljačkog tretmana? Samo najbezbožniji neprijatelj može odmjeriti ovakav tretman a nikako neko ko ispovijeda kelimei šehadet i nikako vjernici u Časnog Poslanika s.a.v.s., koji je zaista najstrože zabranio takve gnusne prakse. Zaista su ovo počinili ljudi koji su bili materijalisti i prešli su sve granice da postignu svoj cilj. Njihove materijalističke težnje su potakle hazreti Huseina r.a. da ne dadne bai’at Jazidu.

Obećani Mesija a.s. piše da su ljudi bili jednoglasni u bai’atu Jazidu, nečistom, no hazreti Husein r.a. ga nije prihvatio. Pa ipak je njegov napor bio da stekne pomirenje (i nagodbu) i poslao je većinu svojih saradnika natrag a samo je mali broj ostao s njim. On je rekao predstavnicima Jazida da nije želio rat i tražio je da mu bude dozvoljeno da ide do granice da bude ubijen na putu islama ili da ga odvedu Jazidu da ga natjera da razumije. Međutim, bio mu je nametnut rat kojem se on hrabro odupro. On je imao samo 70 ljudi protiv ogromne vojske i svi su dali svoje živote za ispravan put. Allah ima Svoje puteve obračuna i odmazde. Hazreti Husein r.a. je rekao da će Allah poduzeti odamzdu. Jezid je imao privremeni uspjeh no ko je danas poznat po dobrom imenu? Koji musliman daje svom djetetu ime Jazid? Umjesto toga, njega pamte po nazivu koji je obećani Mesija a.s. upotrijebio za njega: Jazid, nečisti. Hazreti Husein r.a. nije žudio za vlašću, on je samo želio da istina prevlada.

Hazreti Musleh Maud r.a. je napisao da je princip za koji se zalagao hazreti Husein r.a. bio da ljudi zemlje-zajednice imaju pravo odabiranja prijestolja halifata. Sin ne može dati ovo pravo svom ocu. On je rekao da je ovaj princip svet danas kao što je bio i prije, i ubistvo hazreti Huseina r.a. je ovaj događaj učinio još istaknutijim. Poslije Jezidove smrti, njegov sin Muavija, koji je dobio ime po svom djedu, uzeo je bai’at od ljudi a onda je otišao svojoj kući i nije se pojavljivao 40 dana. Kad se ponovo pojavio objavio je da iako je uzeo zavjet na svojoj ruci, nije sebe smatrao vrijednim toga i samo je to uradio da izbjegne podjele. Rekao je da ako bilo ko zaslužuje vodstvo on će mu ga dati ali da nije vidio nikoga vrijednim toga. Rekao je da on također nije bio vrijedan toga kao što nije bio vrijedan ni njegov otac ili njegov djed, da je njegov otac bio daleko nižeg položaja od hazreti Huseina r.a. i njegov djed nižeg položaja od hazreti Alija r.a. Iz ovog razloga, rekao je, on se povlači iz vodstva i da je na ljudima čiji bai’at žele uzeti. Njegova majka, koja je ovo slušala iza zastora bila je izuzetno ljuta na njeg ali je Muavija rekao da je rekao istinu. Otišao je kući i nije više ponovo izišao i umro je.

Huzur je rekao da je ogromno svjedočenje da se Jezidov vlastiti sin nije složio s njegovim halifatom. On se ozbiljno zamislio nad ovom stvari i odlučio da nije spreman da preuzme ovu odgovornost. žrtva hazreti Huseina r.a. nam daje mnoge pouke.

On je dao svoj život da utemelji istinu. Mi trebamo uvijek moliti Allaha da tražimo Njegovu pomoć da nas čuva na Pravom putu.

Obećani Mesija a.s. je napisao da je Mesija/Isa a.s. bio nalik na hazreti Huseina r.a. Ovo znači da će za Mesiju koji je trebao doći također vrijediti ova metafora. No, vrijeme drugog Mesije inša Allah neće ponoviti stvari koje su oslabile islam. Pa ipak mi uvijek trebamo moliti Allaha da ne bude posrtanja u našoj vjeri. Jedan aspekt koji Allah neće ponoviti je u pogledu halifata, koji će sada biti neprekidan. Ovo je predskazao Časni Poslanik s.a.v.s. i Obećani Mesija a.s. je također objasnio da se neke stvari neće ponoviti. On je rekao da je prvi Mesija bio stavljen na križ od strane Jevreja dok će drugi Mesija slomiti križ. Hazreti Husein r.a. je bio ubijen od strane Jezida dok će kroz narod drugog Huseina r.a. biti poražene rulje Jezida.

Huzur je rekao da nas mjesec muharem uči da uvijek upućujemo blagoslove i selame (salavate) na Časnog Poslanika s.a.v.s. i na njegovu porodicu i da napravimo čiste promjene u sebi da odigramo svoju ulogu. Mi trebamo pokazati ustrajnost i čvrstinu kad se suočimo sa ljudima prirode nalik Jezidu i da budemo odlučni. Samo će oni nalik Huseinu r.a. biti uspješni. Allah je naredio molitve i strpljenje. Strpljenje ne znači samo podnošenje okrutnosti nego također zahtijeva činjenje dobrih djela sa odlučnošću. Izraziti istinu bez ikakvog straha također je strpljenje. Mi se uvijek trebamo držati uzora hazreti Huseina r.a. da bismo imali udjela u pobjedi koja je određena s Obećanim Mesijom a.s. Huzur je rekao da su salavati od najvećeg značaja i hadisi skreću našu pažnju na to i najznačajnije je da Časni Kur’an skreće našu pažnju na to. Mi se trebamo skoncentrisati na to pogotovu u toku ovog mjeseca. Hazreti Halifatul Mesih IV r.h. je ovo jedanput uveo i Huzur je danas to ponovio i rekao da je učenje salavata najizvanredniji način izražavanja osjećaja o Karbali. To je vrlo dobar način izražavanja ljubavi za miljenika Časnog Poslanika s.a.v.s. Huzur je molio Allaha da nas osposobi da pogotovu u ove dane učimo salavate i da to također za nas bude izvor ličnog i zajedničkog blagoslova.

Huzur je pročitao isječak iz pisanja obećanog Mesije a.s. o kojem je rekao da to svaki Ahmadi treba imati u vidu. Obećani Mesija a.s. je rekao da treba biti posve jasno da je svako ko kaže da, Bože sačuvaj, hazreti Husein r.a. nije dao bai’at halifi i da je bio neposlušan, veliki lažov. On je rekao da je naše vjerovanje da je Jezid bio nečista osoba i nije ispunio ono što istinski vjernik znači. Ljubav prema ovom svijetu ga je zaslijepila dok je hazreti Husein r.a. bio čist i među onim odabranim ljudima koje Allah sam čisti. On je bio među onim ljudima koji su bili džennetlije. Njegova predanost Allahu je uzor za nas. Uništeno je srce koje je njegov neprijatelj a uspješno je srce koje strpljenjem pokazuje svoju ljubav. Vrhunski je nedostatak vjere onih koji ismijavaju hazreti Huseina r.a., i onaj ko ovo čini gubi svoju vjeru.

Huzur je molio Allaha da nas osposobi da volimo Časnog Poslaniak s.a.v.s. i njegovu porodicu i da također šaljemo salavate na njega. Mi treba da molimo Allaha da ukloni okrutnost koja se čini u ime Allaha i Njegovog Poslanika u Pakistanu i nekim drugim zemljama. U mjesecu muhraemu se događaju sektaški nemiri između šija i sunni ljudi i također budu počinjene terorističke aktivnosti. Da Allah zaštiti od ovoga sve muslimanske zemlje i da ovaj mjesec za njih prođe u miru. Da oni shvate cilj ubistva hazreti Imama Huseina r.a. i da također prepoznaju Imama ovog doba.

Zatim je Huzur najavio da će klanjati dženazu namaz u odsustvu za tri osobe:

Mehdi Tapani sahib bio je iz Zimbabvea gdje je služio kao nacionalni sekretar za širenje islama. Umro je 15. novembra. On je dao bai’at 1990. Bio je od velike pomoći kod kupovine zemlje za džamiju. Iza sebe je ostavio hudovicu, pet sinova i dvije kćeri; sva njegova djeca su oženjena i udata i svi su Ahmadi muslimani.

Al Hadž Abu Bekr sahib bio je iz Gambije. Umro je 2. decembra. On je dao bai’at 2004. iako je od 1999. do 2004. radio kao doktor pod Nusrat Jehan programom.On je 2009. postao ministar za zdravlje Gambijske vlade. Poslije bai’ata 2004, bio je u prvim redovima u plaćanju članarine i vrlo aktivan na poslu širenja poruke islama. Uvijek je govorio da je doživio čudesnu duhovnu promjenu od davanja bai’ata. Imao je snažnu vezu sa halifatom. Njegov položaj u vladi je za nas bio od pomoći, da nam Allah dadne dobru zamjenu.

Izzatul Nisa sahiba, koja je umrla 17. novembra u Bangladešu bila je majka našeg misionara na dužnosti za Bangla desk, Feroz Alam sahiba. Bila je vrlo pobožna žena, vrlo redovna u namazu i tahadžud namazu. Bila je iskrena Ahmadi muslimanka. Vodila je veliku brigu o obrazovanju svoje djece i uprkos što je imala ponizan odgoj brinula se o drugima u porodici koji su bili u nepovoljnom položaju. Imala je ogromnu predanost za Obećanog Mesiju a.s. i Halifat i govorila bi našim klevetnicima da nemaju pojma koje blagoslove odbijaju. Bila je Moosi i iza sebe je ostavila tri sina i pet kćeri. Da Allah uzdigne njen položaj u Džennetu i dadne čvrstinu ožalošćenim.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp