U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Zalaganje/borba na Allahovom put

Kratki sadržaj

Huzur je u svojoj hudbi petkom danas dao izlaganje o zalaganju na Allahovom putu i započeo je učenjem slijedećeg ajeta iz Časnog Kur’ana:

“A one koji se trude radi Nas, Mi ćemo sigurno uputiti prema Našim putevima. A uistinu je Allah sa onima koji čine dobro.” (29:70)

Huzur je rekao da trenutno prolazimo kroz zadnjih deset dana ramazana koji su posebni dani za postizanje najviše tačke primanja dova. Današnji dan, budući da je petak, također je blagoslovljen dan koji dolazi svakih sedam dana i koji također ima poseban trenutak primanja dove. Svi ovi združeni blagoslovi pozivaju našu pažnju na Allahove blagonaklonosti. Takve misli ne treba da budu privremene, nego, kao što naprijed spomenuti ajet kaže, zalaganje na Allahovom putu treba biti neprestalno.

Uspjeh se postiže u ovoj borbi stalnim i odlučnim trudom, imajući u vidu Allahove naredbe. Zaista je Allahova blagonaklonost da On omogućava okruženje u toku ramazana gdje postoji revnost u duhovnom napretku. Post i ibadet u ramazanu također su posebna ‘borba’, ako se brižljivo provode.

Huzur je rekao da svaka osoba ima drugačije sposobnosti i naklonosti, i da je naredba da tražimo Allaha u skadu sa svim svojim sposobnostima koje imamo. Međutim, ako sebične misli i izgovori dođu na put, za mali napor se umišlja da je ‘borba’, čovjek ne može steći blizinu Allahu. Huzur je kroz razna pisanja Obećanog Mesije a.s., koja je on zapisao u objašnjavanju naprijed spomenutog ajeta iz sure Al Ankabut objasnio načine i sredstva da postignemo Allahovu blizinu i da postanemo uključeni među one koji u Allahovim očima ‘čine dobro’. Obećani Mesija a.s. je rekao da onaj ko je nemaran i lijen ne može postići isti stepen Božije milosti kao onaj ko čini napor da sa svom svojom moći i iskrenošću traga za Allahom.

Postoje različiti stepeni Allahove blizine koji se mogu postići stalnim zalaganjem na Njegovom putu koje privlači Allahovu pažnju. Vjerovanje u nevidljivo i savršeno vjerovanje u Allahove atribute naklanja osobu  prema ovoj borbi. Ako neko nastoji da nađe Allaha jedino kroz intelekt, Allah ne pokazuje put. Allah nije ostavio čovjeka u mraku što se tiče ovog traganja. Od dolaska Časnog Poslanika s.a.v.s. do Sudnjeg dana mi imamo Časni Kur’an kao uputu. I prije su također dolazili poslanici. I Allah je također pokazao znakove kroz Svoje poslanike da dokaže Svoje postojaje.

Obećani Mesija a.s. je rekao da Allah kaže da će On pokazati Put svakome ko se zalaže na Njegovom putu – ovo je Njegovo obećanje. Allah nas je poučio dovi

“uputi nas na Pravi put.” (1:6)

Osoba treba da uči ovu dovu u toku namaza sa molbom i željom da bude ubrojana među one kojima su bili podareni duhovni napredak i pronicljivost.

Ako ovu dovu, koja se uči na svakom rekatu (dijelu) namaza, učimo s dužnom brigom i samilošću – želeći uputu, Allah je poklanja. Očito je da kad mudar čovjek izvuče korist kroz nečiji savjet on je zahvalan onome ko ga je savjetovao i također nastoji da zasnuje vezu s njima. Zaista, i treba nastojati i zasnovati vezu. Huzur je rekao da je važno da ovo razumijemo jer to vodi uspjehu. Kad poslanici i oni koji su određeni od Boga upućuju putevima traženja Allaha, neophodno je da ih ljudi slijede i ostanu povezani s njima. Časni Poslanik s.a.v.s. je predskazao o dolasku Mesije u ovo doba. Koliko je onda važno posvetiti pažnju onome koji je trebao uputiti čovjeka da zasnuje vezu i poveže ga s Allahom. Kako je onda važno da, umjesto što ga bezobzirno odbijaju, vežući se snjim nastoje da bar naprave pokus iznalaženja puteva koji vode Allahu. Oni trebaju učiti dovu: ‘uputi nas na Pravi put’ da bi ovo učinili. Hazreti Musleh Maud r.a. bi čak govorio nemuslimanima da, iako oni ne uče Kur’ansku dovu ‘uputi nas na Pravi put’, ali ako s otvorenim umom jednostavno mole Allaha za ispravan put On će ih uputiti. Mnogi su mu rekli da im je nakon toga bila otkrivena istinitost islama. Koliko je onda važno za muslimane da probaju ovu formulu! Također je važno za nas Ahmadi muslimane, koji smo prihvatili Imama ovog doba, da jednostavno ne sjedimo u pozadini nego da se neprestalno borimo na putu da se približimo Allahu, pogotovu u toku ovih dana.

Obećani Mesija a.s. je rekao da je Allah dobro upoznat o onom šta je u srcima. Ako je osoba bogobojazna onda je On Ghafur (onaj Koji najviše oprašta) za one koji se okreću Njemu.

Huzur je objasnio da Allah ispunjava Svoje obećanje kad se osoba okrene Njemu. Baš kao što je obećao da će pokazati put onome ko se zalaže na Njegovom putu – osvjetljavajući njihov put, a o onima koji se okrenu izneseno je da padaju u mrak.

“… I kad oni skrenuše, Allah  učini da njihova srca skrenuše,jer Allah ne upućuje neposlušan narod.” (61:6)

Obećani Mesija a.s. je rekao da baš kao što u običnom životu svaki postupak ima učinak (i posljedicu), sličan je zakon religije. Kao što Allah kaže u dva primjera:

“A one koji se trude radi Nas – Mi ćemo ih sigurno uputiti Našim putevima” (29:70)

i

“I kad oni skrenuše, Allah učini da njihova srca skrenuše,jer Allah ne upućuje neposlušan narod.” (61:6)

Huzur je objasnio da je čovjekova nesreća da sebe udaljava od Allaha.

Rekao je da je jedan prijatelj izvan Zajednice došao iz Pakistana da posjeti Huzura i pitao je šta je bio razlog za ono što se događa u zemlji (Pakistanu) i kad i kako će biti bolje. Huzur mu je rekao da postoje samo dvije stvari koje treba imati na umu. Allah kaže: ‘Dođite k Meni, učinite napor, nastojte.’ I Huzur mu je dao navod iz Kur’anskog ajeta. Allah kaže: ‘Učinite najveći mogući napor i Ja ću pokazati put.’ Huzur je pitao ovu osobu je li takvo stanje stvari? On je odgovorio je stanje zapravo posve suprotno. Huzur mu je odgovorio da kad je situacija takva, onda Allahov drugi postupak dolazi na djelovanje. Kolektivno Pakistanska nacija mora promijeniti svoj tok razmišljanja. Pakistanski medij diže galamu i otišli su u krajnost iznošenjem određenih izjava koje Huzur nije želio da ponavlja. Pa ipak niko ne nastoji na učini zajednički napor da zaustavi ove primjere okrutnosti. Da Allah ima milosti.

Objašnjavajući kako se Allah odnosi prema dobroćudnim  i dobronamjernim ljudima, Obećani Mesija a.s. je rekao da na kraju Allah uklanja nedostatke (mahane) dobroćudnih ljudi i daje im snagu za pobožnost. Sve što je u Allahovim očima odvratno, postaje odvratno i za njih. Allah blagoslovljava sve napore koje oni učine. Putevi koji su dragi Allahu, postaju dragi i za njih. Njima bude poklonjena snaga koja ne slabi, blagonaklonost koja se ne iscrpljuje i bogobojaznost (takva) iza koje ne slijedi grijeh, i tako bude postignuto Allahovo zadovoljstvo;

ali treba vremena da bude podarena ova milost. Čovjek na početku mnogo posrće zbog svoje slabosti, ali kako se njegova neprestalna borba nastavlja i Allah vidi odlučnost i postojanost, On čovjeka privlači Sebi kao što je rečeno:

“A one koji se trude radi Nas, Mi ćemo sigurno uputiti prema Našim putevima. A uistinu je Allah sa onima koji čine dobro.” (29:70) Dugo i neprestalno nastojanje daju stalnost bogobojaznosti (takvi) i vjerovanju, i osoba nalazi puteve Božije ljubavi i znanja. Objašnjavajući ajet:

“A one koji se trude radi Nas, Mi ćemo sigurno uputiti prema Našim putevima. A uistinu je Allah sa onima koji čine dobro.” (29:70)

na drugom mjestu Obećani Mesija a.s. kaže da cijela stvar počiva na borbi (trudu i zalaganju), bez koje se ništa ne može postići. Neki ljudi pogrešno navode kako je Sejid Abdul Qadir Gilani r.a. jednim pogledom preokrenuo kradljivca u poglavicu. Sve je to pogrešno tumačenje; ljudi pretpostavljaju i umišljaju da osoba može postići duhovnost da neki puhnu na njih. Oni koji žure u stvarima s Allahom budu uništeni. Kao i svaki napredak u svijetu, duhovni napredak je također postepen i ništa se ne može postići bez borbe (truda i zalaganja) i ova borba također mora biti u skladu s Allahovim naredbama, umjesto bilo kakve samo izumljene duhovne vježbe. Radi ovoga je Allah odredio Obećanog Mesiju. Traži se borba (trud i zalaganje) da bi se vrata duhovnog znanja otvorila, borba koja je provedena na načine kojima nas je Allah poučio i u slijeđenju blagoslovljenog uzora Časnog Poslanika s.a.v.s. Mnogi ljudi ovo napuste i posjećuju pirove i fakire (isposnike) da traže njihovo ‘puhanje’. Ovo je grijeh. Uputa dolazi samo od Allaha. On otvara puteve duhovnog znanja onima koji iskrenog srca tragaju za Njim, onima koji tragaju za Njim samo zbog iskrenosti i revnosti (usrdnosti). Međutim, svako ko nešto pokušava na način pokusa radi ismijavanja i ruganja bude uništen.

Huzur je objasnio da muslimani posjećuju grobove, nose hamajlije itd., i smatraju da će ovo riješiti njihove probleme ili poništiti njihove grijehe, bez obzira da li klanjaju namaz ili ne. Neki asketi također umišljaju da mogu dati uputu i reći ljudima da su postali pobožni time da im jednostavno daju hamajliju. Isto tako neki ljudi održavaju skupove, neki Ahmadi također budu upleteni u to, na kojima probavaju druge izbore (alternativne) načine zikra smatrajući da mogu ostaviti namaz. Obećani Mesija a.s. je rekao da Allah želi da svakog pojedinca oboji tj. nadahne bojama Svog znanja.

“Uzimajte Allahaovu boju; a postoji li iko bolje boje od Allaha, i mi jedino Njega obožavamo.” (2:139)

Huzur je rekao da svaki vjernik treba nastojati i biti nadahnut Allahovim bojama, treba da posvoji Božije atribute. Ovo znači da čovjek posjeduje sposobnosti da prihvati Božije atribute. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da je Allah stvorio Adema po Svom ugledu. Huzur je objasnio da je Allah Sattar (Prekrivalac mahana), i da poprimajući ovaj atribut mi također trebamo praktikovati prekrivanje slabosti drugih. Allah je Šakur (Najviše cijeni) – iako termin ‘Šakur’ kad se primjenjuje na Allaha ima drugačije značenje – i čovjek također treba biti zahvalan Onda je tu opsežan Božiji atribut Rabbul Alemiin (Gospodar svih svjetova). Imajući ovo u vidu, čovjek može biti rabb u svojoj ograničenoj sferi, kao što su roditelji u odnosu na svoju djecu. Obećani Mesija a.s. je rekao da osoba spoznaje Allaha kad Ga traži na način da bude Njegov ugled. Ovo znači poprimanje Njegovih atributa. Allah je Rahman (Najmilostiviji) i Rahiim (Najsamilosniji). Njegova milost je Njegov najvažniji i glavni atribut. Kako mogu oni koji počine okrutnost u Njegovo ime naći Njegov put? Huzur je rekao da smo danas ponovo primili tužne vijesti. Teroristi su napali našu džamiju u toku džume namaza u Mardanu (Pakistan). Međutim, zbog blagovremene reakcije Khudama (omladinaca) na dužnosti oni nisu uspjeli ući u džamiju. Napadači su bacili granate, jedan samoubica napadač je bio povrijeđen i onda se ubio. Zbog ovoga se srušila kapija džamije i neki zidovi su pali. Nekoliko omladinaca na dužnosti bili su povrijeđeni i jedan omladinac je bio ubijen. Inna lillahe ve inna illejhi radžium. Da Allah uzdigne položaj ubijenog šehida i izliječi povrijeđene. Drugi napadači su pobjegli. Koja su vrsta ljudi ovi koji ove postupke čine u ime Boga? Oni se nikada ne mogu nazivati bogobojaznim (pobožnim), jer u ime Boga napadaju one koji obožavaju Boga. Prije dva dana oni su napali šia skup oduzimajući mnoge nevine živote. Srca ovih počinitelja su tako skrenula i nastrana da izgleda da za njih nema povratka. Oni koji im pomažu ili oni koji imaju moć ali ništa ne rade oko toga također su krivi. Da Allah uskoro oslobodi zemlju od ovih ugnjetača i također oslobodi svijet, jer su se oni sad proširili svuda u svijetu.

Obećani Mesija a.s. je rekao da oni koji nastoje i trude se, na kraju nađu uputu. Baš kao što sjeme raste kad mu se doda voda i čak nestane s ciljem da izraste u biljku, tako čovjek, ukoliko se i sve dok se svakodnevno ne obraća Allahu za pomoć, i zalaže se potpunom iskrenom predanošću Njegova milost neće doći i bez Allahove pomoći se ne mogu dogoditi promjene.

Obećani Mesija a.s. je rekao da ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s. nisu dosegli svoje uzvišene položaje kroz obično obožavanje (ibadet). Većina ljudi žele da dosegnu nebesa jednostavnim puhanjem ustima. Niko ne može posjedovati uzvišeni položaj Časnog Poslanika s.a.v.s. – kad se on nije okoristio od ‘puhanja ustima’ ko je onda drugi tu da to uradi? On je u obožavanju Allaha provodio duge, teške sate u pećini Hira, poslije čega je primio Allahovu milost. Ukoliko osoba ne poništi sebe na  Allahovom putu, nema izmjene. Međutim, kad Allah vidi da je čovjek nastojao najviše što je mogao i na sebe primio jednu vrstu smrti da traži Allaha, tada Allah Sebe otkriva toj osobi.

Onaj ko nastoji, teži, trudi se i bori na Allahovom putu nikad nije neuspješan, kao što zaista Allah kaže:

“A one koji se trude radi Nas, Mi ćemo sigurno uputiti prema Našim putevima. A uistinu je Allah sa onima koji čine dobro.” (29:70)

Ako mi možemo osjećati saosjećanje i sažaljenje za nekoga ko ostaje kasno noći da se pripremi za ispite, može li Allah dozvoliti da težak rad nekoga ko želi da Njega spozna propadne? Zasigurno, nikada.

Kad Uzvišeni duh pomaže vjerniku to je jednostavno Božiji blagoslov. On je dat bez ulaganja ikakvog napora (truda) onima koji istinski vjeruju u Časnog Poslanika s.a.v.s. i Časni Kur’an, i tako (taj blagoslov) bude rođen iz vjerovanja. Uvjet za njegovo udjeljivanje je da je osoba istinita i ustrajna. Međutim, Allahova uputa kao što je rečeno u ajetu

“A one koji se trude radi Nas, Mi ćemo sigurno uputiti prema Našim putevima. A uistinu je Allah sa onima koji čine dobro.” (29:70)

nije podarena bez borbe i zalaganja. Onaj ko je naklonjen Allahu, Allah se također naklanja njemu. Ako osoba nije lijena i nemarna, i čini napor, kad njegov napor dostigne svoju najvišu tačku on se osvjedoči u Božije svjetlo. Uvjet za uspjeh je da ne izgubimo hrabrost.

Islam poklanja istinsko duhovno znanje, koje uzrokuje smrt života grijeha, koji za uzvrat daje nove životne snage. Razlog zbog kojeg ovo ne može postići svaka oosba je što se to ne postiže bez borbe, pokajanja i potpune potčinjenosti Allahu, kao što je rečeno:

“A one koji se trude radi Nas, Mi ćemo sigurno uputiti prema Našim putevima. A uistinu je Allah sa onima koji čine dobro.” (29:70)

Zbog njihove borbe na Allahovom putu, Allah je ashabe Časnog Poslanika s.a.v.s. uporedio sa zvijezdama. Allah kaže da je takav bio sjaj njihove duhovnosti da će svako ko ih bude slijedio naći uputu. Obećani Mesija a.s. je rekao da je stvarni cilj njegovog zavjeta bai’ata da se postigne Allahova ljubav i odvratnost za grijeh. Ako se osoba nije borila na Allahovom putu i nije činila ibadet poslije bai’ata, onda ta osoba zapravo ne poštuje bai’at.

Huzur je molio Allaha da svako od nas razumije bit ovoga i da se naši napori uvijek kreću naprijed i da ispunimo svoj zavjet sa Obećanim Mesijom a.s. i da postignemo Allahovo zadovoljstvo; da nikada ne budemo postiđeni pred Allahom pokazivanjem slabosti u svom obećanju i u manjku našeg napora. Da Allah nastavi da nas omogućava da ispunimo svoje obećanje i da tražimo Njegovu blizinu i da preostale dane (ramazana) potrošimo u molitvama više nego ikada prije. Da Allah Lično postane naš Štit i da On uzrokuje kaznu naših neprijatelja. Huzur je rekao da je mislio da iduće sedmice klanja dženazu u odsustvu za ubijenog šehida ali je primio njegove detalje i Huzur je najavio da će klanjati njegovu dženazu poslije džume. Ime šehida je Shaikh Amir Razzak. Bio je star 40 godina i trenutno je služio kao Vakfe-džedid sekretar. On je bio teško povrijeđen u eksploziji u toku terorističkog napada i umro je na putu za bolnicu. Iza sebe je ostavio  ženu i dvoje djece. Njegova dženaza će, inšaAllah biti u Rabvi.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp