U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Lejletul Kadr – Noć odredbe

Kratki sadržaj

Huzur je u svojoj hudbi danas dao izlaganje o Lejletul Kadr (Noći odredbe) i o zadnjih deset dana ramazana, i hudbu započeo učenjem sure Al Kadr, čiji prijevod glasi:

“U ime Allaha, Milostivog, Darovaoca bez traženja, Samilosnog. Zaista, Mi smo njega objavili u noći Kadr. A šta da tebi objasni šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljedu mjeseci. U njoj često meleki silaze i Džibril sa odredbom Gospodara svoga, za svaku stvar. Mir je (u njoj) – i traje do zore.” (97:1-6)

Huzur je rekao da ćemo za nekoliko dana ući u deset zadnjih dana ramazana, u toku kojih, prema hadisima, pada noć Lejletul Kadr. Ovo je noć posebne duhovnosti u kojoj Allah na poseban način gleda na Svoje robove. Muslimani općenito pridaju mnogo važnosti zadnjim deset dana ramazana. Čak i oni koji nisu tako pažljivi u prve dvije desetine ovog mjeseca, nastoje da poprave svoje duhovno stanje u zadnjih deset dana. Ljudi u našoj Zajednici su također naklonjeni da uvećaju svoj ibadet u zadnjih deset dana. Hadis dokazuje da Lejletul Kadr pada u zadnjih deset dana ramazana i da je to noć ogromnog značaja. Međutim, može li nekoga učiniti istinskim vjernikom i Allahovim robom ako je napor učinjen samo u zadnjih deset dana ramazana a ostatak godine potroši u nemaru? Allah kaže da je stvorio ljude i Džinove zato da Ga obožavaju. Koncentracija ibadeta u potrazi posebne duhovne noći u zadnjih deset dana ramazana, da bi nadoknadio za cijelo vrijeme ibadeta u toku života osobu udaljava od ovog osnovnog cilja (i svrhe) stvaranja. Ako Allah htjedne, On manifestuje Svoju posebnu milost za utjehu Svog roba, stvarajući stanje, odlikom kojeg bude podarena ova posebna noć. Njegov rob doživljava izvanredno duhovno stanje. To jest, ispunjavanjem zavjeta obožavanja Allaha, u kojem čovjek svakog momenta opaža duhovni napredak i uvećanje, zaista to i treba opaziti. Kad čovjek posti i uz to uči Kur’an i razmišlja o njemu i prije svega posti s ciljem da uveća svoju predanost Allahu, zaista Allah vidi da taj čovjek, koliko je u njegovoj moći stavlja u praksu Njegove naredbe, i da upućuje dove Allahu i poziva Allaha imajući u vidu da je Allah rekao:

“Ja sam blizu. Ja odgovaram molitelju kad Me on moli.” (2:187)

da Allah ne samo sluša dove, zapravo On poklanja Lejletul Kadr u skladu sa Svojim obećanjem u toku koje se On spušta na Zemlju, blizu Svojih robova. Kad čovjek ispunjava svoj zavjet, Allah uvećava njegovo duhovno stanje. Ako ikada postoji ikakvo pomanjkanje, ono je s naše strane, u našem naporu i našoj praksi. Allah svake godine omogućava ovaj blagoslovljeni mjesec s njegovih zadnjih deset dana i Lejletul Kadr, koja je najviša tačka postizanja blizine Allahu. Koliko onda napora treba biti učininjeno s čovjekove strane! Ovo duhovno iskustvo ove posebne noći proizvodi zadivljujuću promjenu u osobi – i treba da izazove, jer inače dužnost prema ovoj noći nije ispunjena. Ako osoba vjeruje da je doživjela Lejletul Kadr, ibadet koji je bolji od ibadeta 1000 mjeseci, i misli da više ne treba činiti ibadet, on je zavaran. Zapravo Lejletul Kadr čini osobu Allahovim robom na uzvišen način i u takvoj situaciji Božija dobrotvornost teče. Allah kaže da kad čovjek nastoji i trudi se da postigne Njegovu blizinu, kad ispunjava i njeguje svoj zavjet, On sluša molitve I nastavlja da daje.

Obećani Mesija a.s. je rekao da je Lejletul Kadr vrijeme čišćenja za čovjeka tako da postane spreman da se pokori svim Allahovim naredbama. Huzur je rekao da mjesec ramazan dolazi zato da možemo napraviti takvu promjenu, tražiti Lejletul Kadr u zadnjih deset dana. Časni Poslanik s.a.v.s. je činio poseban napor u toku zadnjih deset dana ramazana i poseban trud u ibadetu Allahu. On bi ustajao noću i budio svoju porodicu. Ne samo da je pojačao svoj ibedet u ovim danima nego nije mogao dopustiti da njegova porodica bude lišena ogromnih blagoslova Allahove milosti u ovih zadnjih deset dana. Trajanje i ljepota njegovog ibadeta se ne mogu opisati čak ni u toku običnih dana, a da I ne govorimo o stanju njegovog ibadeta u zadnjih deset dana – to je izvan naše zamisli. Takav je bio uzor kojeg je on postavio za nas. Da nas Allah omogući da stvorimo takvo okruženje u svojim domovima da omogućimo svoj oprost.

Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da onome ko posti sa dubokim vjerovanjem i da stekne Allahovo zadovoljstvo, budu oprošteni prethodni grijesi i da će onom ko ustaje radi Lejletul Kadr sa strašću vjerovanja njegovi prethodni grijesi biti oprošteni. Huzur je objasnio: post u ramazanu je uvjetovan time da bude obavljen da ojača vjerovanje i postigne Allahovo zadovoljstvo, inače Allah nema interesa u tome da neko gladuje. Doživljavanje Lejletul Kadr je također uvjetovano time da bude učinjeno da se postigne iskreno Allahovo zadovoljstvo a ne za ispunjavanje bilo kakvih ovosvjetskih razloga. Allahovo zadovoljstvo treba biti ispred svega u našim namazima i ibadetu.

Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da Lejletul Kadr treba tražiti u zadnjih deset dana. Ako je neko slabunjav i neotporan treba da bar nikada ne propusti ibadet u zadnjih sedam noći. Ako se iz nekog razloga osoba ne može okoristiti od blagoslova ramazana, treba biti odbačen svaki izgovor i opravdanje u zadnjih deset dana. U drugom hadisu je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao: “Ona (Lejletul Kadr) je bila pokazana nekima od vas u prvih sedam noći zadnjih deset dana, a drugima u zadnjih sedam noći.” Ovo objašnjava raniji hadis da nema nikakve posebno određene noći, zapravo ona može biti u bilo kojoj noći zadnjih deset dana. Neki hadis spominje traženje ove noći u neparnim noćima zadnjih deset dana.

Huzur je objasnio da ko god doživi Lejletul Kadr doživi je odlikom vrlo osobitog Allahovog blagoslova. Najvažnije je cijeniti ovo iskustvo i  da to bude neprestalno napredovanje u duhovnosti osobe. Ibadet ove noći bolji je od 1000 mjeseci. Huzur je rekao da 1000 mjeseci čini 83 godine. Prema tome, ako je neko doživi, njegov ibadet u toku cijelog života – onaj koji je dobar za vjernika – bude primljen. Sve dove koje činimo nisu dobre u Allahovim očima; On prema tome prima ono što On smatra dobrim. Ova noć također daje vjerniku veći duhovni položaj i spuštanje meleka donosi revolucionarnu promjenu u vjernikovoj vezi s Allahom. I ibedet jedne noći postaje jednak ibadetu cijelog života. Ovo je zbog toga što osoba ostvaruje cilj (i svrhu) svog stvaranja; jer kad jednom to postigne, vjernik se neprestalno bori da u ovome napreduje. Huzur je rekao da, kao što je Obećani Mesija a..s objasnio, ova noć ima široko značenje. Jedno značenje Kur’anskog ajeta: “Zaista, Mi smo njega poslali u Noći odredbe” se odnosi na objavu Časnog Kur’ana. U mjesecu ramazanu je bio objavljen potpun Šerijat, kao što Kur’an također proglašava: “Mjesec ramazan je mjesec u koje je Kur’an bio poslan…” (2:186) Ne samo da je njegova objava počela u ramazanu, nego je melek Džebrail a.s. svakog ramazana ponavljao njegovo učenje sa Časnim Poslanikom s.a.v.s. To također znači da je bila potreba vremena da bude objavljena savršena uputa, kao što Kur’an kaže, to je bilo vrijeme kad: “Pokvarenost se raširila i morem i kopnom…” Nered koji je u to vrijeme progutao svijet bio je neusporedivog stepena i bilo je potrebno da bude objavljena savršena Knjiga. Kao što Kur’an kaže:

“Posjednik hvale, Posjednik veličanstva tako Mi Knjige koja je otvorena i jasna, uistinu, Mi smo je objavili u Blagoslovljenoj noći. Svakako Mi upozoravamo (protiv zla), u njoj (noći) su odlučene sve mudre stvari, po naredbi Našoj. Zaista, Mi šaljemo poslanike kao milost od Gospodara tvoga. Uistinu, On sve čuje (i) ima trajno znanje.” (44: 2-7)

Huzur je rekao da je dakle ova jasna i otvorena Knjiga bila objavljena u ovo blagoslovljeno vrijeme i noći, savršenom čovjeku koji je bio nespokojan i uznemiren radi ljudi da obožavaju Jednog Boga i smatraju Ga Svemoćnim, radije nego da poniznog smrtnika čine Božijim sinom i  njegovu smrt prave izvorom spasa. U prihvatanju dova ovog savršenog čovjeka s.a.v.s. bio je objavljen ovaj savršeni Šerijat, koji je ne samo postao izvor prosvjetljenja u mračno doba prije 1400 godina, nego će zapravo nastaviti da bude prosvjetljenje do Sudnjeg dana, baš kao što će Časni Poslanik s.a.v.s. ostati Pečat svih poslanika i zadnji poslanik sa zakonom. I svaki put, teško ožalošćeni stanjem svijeta, Allahovi robovi će Mu upućivati dove, i On će ih utješiti ispunjavajući: “…Zaista, On sve čuje i sve zna”.

Obećani Mesija a.s. koji je bio istinski i revni poklonik Časnog Poslanika s.a.v.s. i bio poslan u potpunoj potčinjenosti njemu, rekao je da se u suri Al Kadr nalazi jedno izvanredno stanovište da, kad se reformator spusti s nebesa, meleki se spuštaju s njim i privlače ljude koji žude za istinom. Prema tome, u vrijeme duhovnog mraka, kad su ljudi naklonjeni prema religiji, to je znak da će reformator uskoro doći s nebesa. U to vrijeme se događaju dvije vrste aktivnosti. Jedna koja daje čišćenje duše ljudima i kao rezultat oštri njihovu mudrost. Druga aktivnost premda oštri mudrost no, duša ne doseže istinu, umjesto toga ona postaje dokaz da:

“U njihovim srcima je bila bolest, i Allah je za njih povećao njihovu bolest…” (2:11)

baš kao što se dogodilo u vrijeme svih Božijih poslanika. Kad se meleki spuste s Božijim poslanicima svaka duša bude potaknuta. Oni koji imaju istinoljubivu prirodu privučeni su istini a drugi koji su naklonjeni šejtanskim putevima – premda su pobuđeni i također privučeni prema religijskim stvarima – no, ne okreću se istini. Djelovanje i posljedica dobre prirode je dobro a djelovanje i posljedica one loše prirode je zlo. Doba svakog poslanika ima Lejletul Kadr kad bude objavljena Knjiga koja mu je data. Najuzvišenija Lejletul Kadr bila je ona Časnog Poslanika s.a.v.s. i trajanje njegove Lejletul Kadr doseže do Sudnjeg dana. U vrijeme kad je trebao doći izaslanik Časnog Poslanika s.a.v.s., srca su ponovo pokrenuta. Lejletul Kadr određena za ovo vrijeme spuštanja njegovog zamjenika je zapravo ogranak ili sjenka Lejletul Kadr Časnog Poslanika s.a.v.s. Tokom ovog vremena, koje će trajati do Sudnjeg dana, u pogledu kojeg Kur’an kaže: “U njoj su sve mudre stvari odlučene” duhovno znanje će biti rašireno širom svijeta. Allahov je način da Njegova riječ bude objavljena u toku Lejletul Kadr baš kao što Njegov Poslanik dolazi u ovo  vrijeme. Tada se također spuštaju Njegovi meleci i ljudi budu privučeni pobožnosti. Meleci krenu od mračne noći neznanja dok zora ne izbije privlačeći željne ljude istini.

Govoreći o prelijepom pisanju Obećanog Mesije a.s. Huzur je rekao da bi svijet, pogotovu muslimani, da razumiju ovu poruku radije nego da joj se suprotstavljaju, postali njegovi pomagači. Razlog koji je dao Obećani Mesija a.s. je vrlo snažan i da oni koji žude za mirom i traže reformatora, i očekuju Mesiha trebaju razmisliti o tome da, kao što je Obećani Mesija a.s. rekao, ako u vrijeme duhovnog mraka ljudi budu naklonjeni prema religiji, to je znak da će uskoro doći reformator s nebesa. U vrijeme njegovog dolaska ljudi su očajnički čekali na nekoga, no kad je on iznio svoju tvrdnju, dio društva mu se suprotstavio dok su ga neki prihvatili i tako ispunili svoj ovosvjetski život i Ahiret. Huzur je rekao da muslimani jednako govore da je potreban Halifat da vodi brigu o islamskom svijetu. Kako može biti Halifata, ukoliko Mesija ne dođe?

U vrijeme Časnog Poslanika s.a.v.s. ljudi pobožne prirode su ga prepoznali a oni kao Abu Đehel koji je sebe smatrao vrlo mudrim, bio je uništen. U vrijeme Obećanog Mesije a.s. mi vidimo primjere Hazreti Maulana Nur-ud-Dina r.a. i Sahibzade Abdul Latif šehida r.a. koji su mu došli uprkos toga što su poticali iz udaljenih mjesta i prihvatili ga. Dok je Maulvi Muhammed Batalvi bio blizu ali je ostao lišen. Oni koji nemaju sposobnosti da prihvate pobožnost, oholi su i samoživi i njihova mudrost također postaje negativna, i zbog njihove negativnosti njihovo duhovno stanje se pogoršava.

Huzur je rekao da je stanje onih koji odbijaju Obećanog Mesiju a.s. u sadašnje doba isto. U svom pretpostavljanju oni prave pobožne tvrdnje ali one nemaju djelotvornosti zato što su oni klevetnici onoga ko je bio poslan od Allaha.

Huzur je rekao da je Tahir Nediim sahib u novinama Al Fazl dao izvještaj o Arapima Ahmadi muslimanima. Pišući o događajima koji su vodili do prihvatanja Tahir Hani sahib, koji je posvetio život islamu i  vrlo naporno radi, iznosi da je na početku probao svaki način da odbije poruku Ahmadijata. Onda je pročitao neke knjige, što ga je odvelo vjerskom učenjaku, koji je po njegovom mišljenju imao sposobnost da opovrgne ovu poruku. Međutim, sve što je ovaj učenjak uradio je da se rugao knjigama. Hani sahib je uredio debatu ovog učenjaka sa Mustafa Sabit sahibom u kojoj on nije bio dorastao. Na kraju je on napustio  ovog učenjaka i Allah ga je uputio u Ahmadijat. Huzur je rekao da, uprkos što posjeduju znanje oni koji odbijaju Obećanog Mesiju a.s. ostanu bez zdravog zaključivanja. Danas također, oni koji tvrde da poznaju religiju slijede šejtanske prakse. Kao što je Obećani Mesija a.s. objasnio period Lejletul Kadr podaren Časnom Poslaniku s.a.v.s. proteže se do Sudnjeg dana i kroz to ljudi pobožne prirode dolaze poruci istine. Međutim, oni koji nisu vrijedni gube put. Ova era Lejletul Kadr bila je ponovno osnovana na bazi poput sjene Lejletul Kadr Časnog Poslanika, radi njegovog izaslanika, Obećanog Mesije a.s. U sadašnje doba mi možemo postići Lejletul Kadr cijeneći i prepoznavajući ovaj Lejletul Kadr. Ima raznih stanja ljudi: koji slijede religiju kako treba, okoriste se od božanske dobrotvornosti krepošću pobožne prirode ili misle za sebe da su nadzornici religije i stvaraju tlačenje i nečovječnost u ime religije, i slično tome koriste neke pronalaske da pogaze ljudski moral i vrijednosti, mada su drugi pronalasci korisni vjernicima i postaju sredstvo za širenje Božije riječi. Svi ovi pozitivni i negativni aspekti su dokaz dolaska onog koji je bio poslan od Boga i dokaz Lejletul Kadr. Ovdje je vrijedno da obratite pažnju da Allah kaže da se spuštanje meleka nastavlja do ‘izbijanja zore (svanuća)’. Meleki su se spuštali s vremena na vrijeme Časnom Poslaniku s.a.v.s. kad je islam bio pobjedonosan. To je bilo ‘izbijanje zore (svanuće)’ koje se ne može i neće vratiti. To je bilo kad je religija bila usavršena. Međutim, kao što je Obećani Mesija a.s. rekao ovo stanje nastavlja da se manifestuje u vrijeme ‘izaslanika’ Časnog Poslanika s.a.v.s. na bazi nalik sjenki. Ovo svjetlo je ostalo trideset godina u toku razdoblja Hilafet-e- Rašida. Postepeno se duhovni mrak raširio i slijedio ga je potpuni mrak. Danas se ovo svjetlo ponovo pomolilo s dolaskom Obećanog Mesije na bazi nalik sjenki. Ovo je doba koje slijedi ‘izbijanje zore (svanuće)’ i to ‘svanuće’ se, na jedan način završilo smrću Obećanog Mesije a.s.

S ciljem da tražimo dobrotvornost od ovog novog dana koji je svanuo, s ciljem da zaštitimo pobjede koje su određene za islam Ahmadijat od ovosvjetskih kićenja i da nastavimo uzdizati nivo duhovnosti, Allah nas svake godine u ramazanu podsjeća o Lejletul Kadr. Na jedan način se ovo doba Lejletul Kadr Časnog Poslanika završilo njegovom smrću s objavom Časnog Kur’ana na ‘izbijanju zore (svanuću)’, ali na drugi način će se nastaviti s porukom za ummet da ispune dužnosti prema Kur’anu i ramazanu, i uberu koristi ove vrlo posebne noći.

Stvaranjem ovog duhovnog ambijenta koji se ponovno vraća svake godine, Allah je dao ogromnu blagonaklonost. Ako mi, u poštovanju prema ovome, ispunimo svoje obaveze nastavit ćemo da se koristimo od dobrotvornosti potekle od Časnog Poslanika s.a.v.s. Da Allah uvijek udijeljuje Svoje blagoslove na nas. Naši klevetnici nas, u svom nagađanju, uznemiravaju i stalno napadaju i žele da nas vide u mraku, žele naše uništenje i u svom pretpostavljanju nadaju se da će nas razoriti; no zajednice stvorene od Boga ne propadaju niti mogu biti uništene. Da Allah dadne da stalno napadanje i uznemiravanje koje se događa u Pakistanu proizvede aranžamn za Lejletul Kadr i da vidimo manifestaciju ‘izbijanja zore (svanuća)’ koja se manifestuje u formi trajnog mira i pobjede.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp