U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Uvjeti za prihvatanje dove

Kratki sadržaj

Huzur je dao izlaganje o uvjetima za primanje molitve, i na početkuhudbe petkom proučio ajet 187 iz sure Al Bakara, čiji prijevod glasi:

“A kad te Moji robovi pitaju za Mene, zaista sam Ja blizu. Jaodgovaram na molitvu molitelja kad Me zove. Zato oni treba da seodazovu Meni i da vjeruju u Mene, da bi bili upućeni.” (2:187)

Huzur je rekao da je naprijed spomenuti ajet citiran u Kur’anu odmahdo naredbe i detalja što se tiče posta. Ovo znači da, s ciljem da postaneAbd (rob) Božiji i da iskusi primanje molitve, od osobe se traži da sepodvrgne trudu duhovne vježbe (mudžahida) i post u ramazanu jemudžahida. Zato, vjernici treba da poste s ovim razumijevanjem i spunom sviješću o zahtjevima posta. Allah nije zainteresovan za čovjekovogladovanje ili očevidno obožavanje. Prema tome, naprijed spomenutiajet čini prihvatanje molitelja uvjetovanim; ajet ne kaže da će pozivsvakoga biti trenutno primljen ili bez obzira o tome kakvo je stanje teosobe. Odatle je rečeno: ‘… oni treba da se odazovu Meni (da čuju)…’ i‘…vjeruju u Mene…’ Huzur je rekao da je ova naredba za nas muslimane,a ipak navodi vjerovanje. Objašnjavajući, on je rekao da jedan jedinstvenproglas ne obuhvata ‘vjerovanje’, zapravo tu treba biti porast vjere iosoba treba da se kreće prema iskrenoj pobožnosti – samo onda će bitiupućena i postići će status istinskog vjernika. Također je rečeno: ‘da bibili upućeni (da bi slijedili Ispravan put)…’, krečući se ka pobožnosti iistražujući savršenstvo u uputi.

Huzur je rekao da su načini o tome kako da se odazovemo Allahunakon što smo čuli Njegovu naredbu objašnjeni u Časnom Kur’anu, kojije zbirka upute, u kojem je navedeno na samom početku:

“Ovo je (savršena) Knjiga u kojoj nema sumnje; (ona je) uputa zabogobojazne,” (2:3)

Huzur je dalje objasnio da za one koji tragaju za uputom, koji želeda ojačaju svoje vjerovanje u Allaha, postignu visine pobožnosti i želeda njihove molitve budu primljene, nema drugog puta nego da se okrenusavršenom Kur’anu. U ovoj Knjizi nas Allah poučava svim načinima dasvoj život ispunimo na ovom svijetu i na drugom. Mi nalazimo primjereovih načina u blagoslovljenom uzoru Časnog Poslanika s.a.v.s. čiji ježivot bio živi primjer svih izvanrednih učenja Kur’ana. Allah kaže:“Zaista vam je u Poslaniku lijep primjer, za onog ko se nada Allahui Sudnjem danu i ko Allaha mnogo spominje.” (33:22)

Sve što je navedeno u naprijed spomenutom ajetu je prihvatljivo akose učini napor da se posvoji blagoslovljeni uzor Poslanika s.a.v.s.Prihvatanje njegovog blagoslovljenog uzora je pokoravanje ajetu 2:187,jer samo će ‘roboviž Allahovi pitati Poslanika s.a.v.s. o postizanju blizineAllahu i Allahova je naredba da slijedimo Poslanika s.a.v.s.

Huzur je rekao da muslimani ne mogu zamisliti da slijede bilo čijidrugi uzor. Ako postoji bilo koji drugi uzor za vjernike to je uzor ashabaČasnog Poslanika s.a.v.s. koji su mu bili savršeno poslušni. U sadašnjedoba to je istinski i revni predanik Časnog Poslanika s.a.v.s., ObećaniMesija a.s. koji nas je poučio novim metodama razumijevanja Kur’ana ida potpuno izgubimo sebe u revnoj ljubavi Poslanika s.a.v.s. Ne možepostojati drugi savršen Božiji Abd do kraja vremena koji bi mogao postićistandard Poslanika s.a.v.s. Allah je odatle rekao Svom savršenom Abduda onima koji se okupe oko njega i pitaju o Allahu treba biti rečeno daje On blizu ali da postizanje ove blizine zahtijeva revno poniranje uduhovno znanje i radi ovoga oni treba da gledaju na Allahovog miljenika.Oni koji ovaj blagoslovljeni uzor stave u praksu i istinski budu voljeliPoslanika s.a.v.s. postaju istinski Božiji robovi. Oni doživljavaju Allahovublizinu, prihvatanje molitvi i Allahovu pomoć i potporu. Danas odgovorza one koji mole Allaha ostaje isti kao što je bio prije 1400 godina. BogČasnog Poslanika s.a.v.s. je živ danas kao što je bio živ tada i uvijek ćebiti. Ono što se traži je stavljanje ovog blagoslovljenog uzora u praksu,uvijek to držimo u vidu tako da napredujemo u pobožnosti i mognemopaziti na svoje slabosti, tako da naše vjerovanje u Allaha bude ojačanoi budemo u stanju da razumijemo filozofiju molitve.

Huzur je rekao da je ramazan mjesec povećanog obožavanja Allaha,izbjegavanja grijeha i ispunjavanja prava ljudi. Blagoslovljeni postupciČasnog Poslanika s.a.v.s. su bili u ogromnom zamahu u toku ovogmjeseca. On je bio veoma velikodušna osoba ali bi se u ramazanu njegovavelikodušnost u velikoj mjeri povećala u jačini. Iako obična osoba nemože doseći njegov položaj, ipak se od nas traži da ga slijedimo. Huzurje objasnio da je Allah svakoj osobi dao pojedinačnu mogućnost i kakvagod je mogućnost čovjeku data, naređeno mu je da je u potpunostikoristi. Allah je u potpunosti upoznat o našoj mogućnosti, On kaže daje pred nama blagoslovljeni uzor Časnog Poslanika s.a.v.s. i mi ga trebamoslijediti. Svakoj osobi će biti naknađeno u ovom pogledu u skladu sanjenim mogućnostima. Nije na čovjeku da odredi nivo mogućnosti zatošto Allah ovo najbolje zna; na čovjeku je da nastoji najviše što može ionda stvar prepusti Allahu. Zaista je na čovjeku da čini džihad (da sebori). Objašnjavajući termin ‘džihad’ Huzur je rekao da to znači činitinapor svom svojom sposobnošću, boriti se i truditi se i nastojati sa svimsvojim zanosom i revnošću do te mjere da osoba bude izmorena.Allah kaže u Časnom Kur’anu:

“A one koji se trude radi Nas, Mi ćemo sigurno uputiti prema Našimputevima…” (29:70)

Ovdje je arapska riječ Džehedu upotrijebljena da označi da onaj koželi da postigne blizinu Allahu mora činiti džihad. Ovo je stalni naporkoji je iscrpljujući. Odlikom Božijeg atributa Al Kerim (Plemeniti), uprkosove naredbe, On je obavijestio Časnog Poslanika s.a.v.s. da kaže ljudimada ako oni poduzmu jedan korak prema Allahu, On će poduzeti dvakoraka prema njima i ako oni budu išli prema Allahu On će trčati njima.Huzur je rekao da je naš voljeni Bog takav da kad vidi da Ga Njegovirobovi slušaju i poduzmu prvi korak u tome, On iz Svoje milosti smanjujerazdaljinu i prihvati želju slabe osobe da postane Abd ur Rahman (robmilostivog Boga). Odlikom Božije vrline Rahmanijata, čovjek budedoveden bliže Allahu.

Vraćajući se na raniji predmet Huzur je rekao da je savršeni iblagoslovljeni uzor Časnog Poslanika s.a.v.s. bio izuzetan u tokuramazana ali je čak u običnim vremenima predstavljao jedinstveneprimjere. Jedanput je, zbog pada s konja dio Poslanikovog tijela biloteško povrijeđeno i nije mogao klanjati namaz stojeći. On je sjedećipredvodio namaz u džematu ali ga nije propustio. Kad je njegovoblagoslovljeno lice bilo teško povrijeđeno u toku bitke na Uhudu i bio jeu bolovima on je došao na namaz kao što bi normalno dolazio. HazretiAjša r.a. je naravno prenijela mnoge događaje o dužini i ljepoti namazakoje je Poslanik obavljao koji se ne mogu opisati riječima. Takav je bioblagoslovljeni uzor koji je on postavio. Huzur je objasnio da Allah kažeda On poklanja Svoju blizinu kad Ga čovjek posluša i da je revnoobožavanje prva i osnovna faza za ovo. Ova želja (žudnja) ne treba bitiograničena samo na ramazan, zapravo je trebamo, kao i Časni Poslaniks.a.v.s., pamtiti u toku drugih vremena, čak u vrijeme nevolje.

Allah je rekao da je znak vjernika da oni ‘…obavljaju namaz…’ (2:4)

to jest, oni svoj namaz obavljaju u džematu. Kako bi onda mogao savršenčovjek, preko kojeg je Allah proglasio:

“Ti reci: ‘Moje obožavanje, i moje žrtvovanje, i moj život, i mojasmrt su za Allaha, Gospodara svih svjetova” (6:163)

ikada zanemariti ovu naredbu. On je, zaista, čak u svojoj zadnjoj bolestikad je bio izuzetno slab, došao u džamiju oslanjajući se na nekoga.Huzur je rekao da je ovo bilo zbog toga što je on bio potpuno izgubljenu ljubavi prema Allahu. Uvećano vjerovanje i vrhunac u praksi budupostignuti kad ljubav nadmašuje i Allah je rekao da pred sobom imamoblagoslovljen uzor nenadmašive ljubavi. Tako, kad se pita gdje je Bog,Njega trebamo naći u praksi Njegovog miljenika i mi, prema tome,trebamo nastojati i postati istinski Allahov Abd (rob).

Huzur je rekao da ispunjavanje džamija u toku ramazana i onda bitizaboravljiv, ili nadmetanje jedan s drugim da dođete u džamiju kad suvremena, kao sada, teška, a biti zaboravljiv kad se situacija popravi neuključuje poslušnost Allahu. To je lični interes. Poslušnost Allahu bit ćekad sadašnja situacija, emotivno stanje stvari i ramazan sa svojimduhovnim ambijentom budu prošli a ipak bude činjen napor da praksuČasnog Poslanik s.a.v.s. stavimo u praksu. Zbog sadašnje situacijeprisutna je pažnja na namaze. Okolnosti u pogledu Ahmadijata uPakistanu su Ahmadi muslimane u cijelom svijetu naklonile kapopravljanju standarda obožavanja. Mnogi su primili uvjerenje zbogmolitvi i Božije blizine i oni su lično doživjeli manifestaciju ‘…Ja samblizu…’. Teška vremena u Pakistanu i poslije dvije đelse su daljepotkrijepili ovo stanje poboljšanja standarda obožavanja. Sada je toramazan sa svojim mogućnostima primanja molitve. Dok treba daučinimo najviše napore u ovom pogledu, treba također da molimo Allahada ovakvo stanje stvari postane trajno. Ahmadi razumiju da će ovo stanjekoje su proizvele dvije đelse biti dalje unaprijeđeno ramazanom.

Međutim, treba također biti učinjen napor da ovo postane stalan i trajannačin i da nastavimo uzdizati standarde obožavanja sve više i više.

Trebamo nastojati da postignemo Božiju blizinu kroz molitve, klanjanjei dobra djela koja su stalna, i nivo bogobojaznosti i obožavanja trebajunastaviti da se povećavaju.

Obećani Mesija a.s. je rekao da naša prvobitna i osnovna molitvatreba biti za čišćenje od grijeha. Jednom kad je ova molitva primljena ičovjek čist u Allahovim očima onda čovjek ne treba čak da čini drugedove. Međutim, to je teška molitva i zahtijeva izuzetno naporan rad.Huzur je rekao da Kur’an sadrži brojne naredbe i nije ih moguće svespomenuti u jednom sjedenju. U ramazanu je pažnja skrenuta na učenjeKur’ana i da slušamo ders (predavanje) o Kur’anu. Treba da se zamislimoo Kur’anskim naredbama u toku ovih dana. Kao što je ranije rekao,Huzur će kratko spomenuti nekoliko aspekata blagoslovljenog uzoraČasnog Poslanika s.a.v.s. Kratka predodžba o njegovom obožavanjuAllaha data je na početku. Allah kaže u Kur’anu:

“…i ispunite svoje obećanje; zaista ćete o obećanju biti pitani.”(17:35)

Mjera do koje se Časni Poslanik s.a.v.s. držao ovoga očita je iz predanjakad su dva muslimana napustili svoje kuće u Meki da se pridruže drugimmuslimanima radi bitke na Bedru. Pagani Meke su ih zaustavili na putui pitali ih gdje idu. Oni su im rekli da idu u Medinu. Pagani su uzeliobećanje od njih da se neće pridružiti Časnom Poslaniku s.a.v.s. u bici.Kad su ova dvojica stigli do Poslanika prenijeli su mu šta se desilo. Onje rekao: ‘Vi održite svoje obećanje, mi ćemo dovom tražiti Allahovu pomoćprotiv neprijatelja.’ Huzur je rekao da je ovo prvorazredan primjer da uvrijeme kad su muslimani bili u krajnje ranjivom položaju protiv dobronaoružane paganske vojske traži od svojih drugova da ispune svojeobećanje i da se ne pridruže u bici. Međutim, historija je svjedok kakoje Allah manifestovao znakove Svoje blizine savršenom Abdu da je ranjivastrana očigledno pobijedila nad dobro naoružanom vojskom neprijatelja.Onda u pobjedi nad Mekom kad je jedna žena odlučila da dadne skloništeneprijatelju, Poslanik je rekao: ‘O Umme Hani, kome god si ti dalasklonište, mi mu također dajemo sklonište.’, tako podržavajući obećanje(obavezu) ove žene vjernice.

Huzur je rekao da opažamo da ovih dana ljudi krše svoja obećanjanad nevažnim stvarima. Takve situacije se također pokazuju i u našojZajednici. Povrh kršenja obećanja, ponekad se također koristi neistina.Huzur je rekao da je Allah proglasio neistinu uporedivu sa širkom(pripisivanjem partnera sa Allahom) i to osobu izbacuje iz toga da budeAllahov Abd. Kur’an kaže:

‘… zato se čuvajte prljavštine idola, i čuvajte se lažnog govora.’(22:31)

Obećani Mesija a.s. je rekao da je Kur’an neistinu nazvao nečistoćom i izjednačio je sa idolima a onaj ko se upušta u širk ne može tvrditi osebi da je Abd.

Huzur je rekao da je uznemirujuće da neki ljudi ne misle mnogo otome da slučajno ili prigodno kažu neistinite stvari dok je Časni Poslaniks.a.v.s. rekao da je dovoljno za osobu da bude lažov ako širi neosnovanuinformaciju. U jednom hadisu je navedeno da sigurno Allah ne treba da osoba ostavi hranu i piće ako ne može prestati govoriti i praktikovatineistinu. Drugi hadis navodi da je post štit do tog vremena dok ga osobane rastrga s neistinom i ogovaranjem. U toku ramazana treba da sezamislimo o svojim slabostima i nastojimo da ih uklonimo. Samo ondamožemo biti istinski Allahov Abd i biti među onima koji Ga poslušaju ionda možemo slušati glas ‘Ja sam blizu’.

Huzur je rekao da život Časnog Poslanika s.a.v.s. daje detaljan uvidu to kako je on ispunio dužnost prema zajednici. Naprimjer tu je pravoveza bližnjih/rodbinski odnosi kako je spomenuto u 4:2. Ovaj ajet seuči prilikm vjerskog vjenčanja (nikaha) pa ipak se malo pažnje dajeispunjavanju ovih dužnosti. Mnogi problemi nastaju zbog nepridavanjapažnje ovome i to je veliki razlog za prekidanje odnosa ovih dana. ČasniPoslanik s.a.v.s. je ne samo ispunio prava bližnje rodbine nego je takođerpoštovao posvojene bližnje. Često opažamo da se ne poštuju odnosijedno drugog (u braku) i ovo izaziva prekide. Allah kaže da ako hoćemoda imamo Njegovu dobrotvornost (dobročinstvo) onda skupa saNjegovim obožavanjem moramo također ispuniti dužnosti premaljudima. Ovo možemo vidjeti u blagoslovljenom uzoru Časnog Poslanikas.a.v.s. i on je i nama također naredio da usadimo ove principe.Obećani Mesija a.s. je rekao da Allah kaže da je On blizu ali da ječovjek udaljen. Ako čovjek popravi svoja djela i ide Allahu on će Ganaći blizu. Huzur je rekao da je ovo uzajamna (obostrana) stvar i dačovjek treba da poduzme inicijativu. Da Allah dadne da ovo praktikujemotako da naša molitva bude zaštićena od grijeha i da nam bude poklonjenaAllahova milost u ovom blagoslovljenom mjesecu i da budemo međuonima koji su blizu Allahu.

Huzur je rekao da druga molitva u toku ramazana treba biti, kojuZajednica svakako čini i Huzur podsjeća, pogotovu u pogledu Pakistanai osobito u pogledu Ahmadi muslimana u Pakistanu. Dova je da nasAllah uvijek drži uvijene u Svoju milost, da On razori planove neprijatelja,da čuva Zajednicu u Svojoj posebnoj zaštiti, da manifestuje Svoju moći uništi one koji su u Allahovim očima zli među ljudima. VodstvoPakistana izgleda ne razumije stanje zemlje, gdje ide, šta predstoji. DaAllah ima milosti i pokaže nam napredak islama i Ahmadijata višenego prije. Amin

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp