U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Predavanje zahvalnosti

Kratki sadržaj

Huzur a.t. je u svojoj hudbi petkom danas održao izlaganje o zahvalnosti i rekao je da sva hvala pripada Allahu da se, Njegovom milošću prošle nedjelje uspješno završila Dželsa salana VB. Naše glave su sagnute Allahu u zahvalnosti, i zaista trebaju biti sagnute, jer se samo s Allahovom milošću sve završilo na tako fin način.

Na samom početku Časnog Kur’ana potvrđeno je da istinski vjernici sve započinju u ime Allaha. Tako da Njegova pomoć bude s njima cijelo vrijeme i da Ga spominju. Prvi ajet Časnog Kur’ana je: ‘U ime Allaha…’ tako proglašavajući da ovu veličanstvenu Knjigu uče u ime Allaha. Vjernicima je naređeno da sve počinju u ime Allaha. Božiji atributi koji su slijedeći spomenuti su Rahman (Milostivi, Darovaoc bez traženja) i Rahim (Samilosni). Huzur je objasnio da je Rahman Allah onaj koji je izuzetno ljubazan i dobrohotan (blagonaklonjen) i odlikom Njegovog atributa Rahmanijata On daje Svoju milostivost (dobrotu) i za ljude postavlja sve vrste aranžmana. Odlikom Svog Rahimijata, u dodatak Njegove opće dobrohotnosti (blagonaklonosti), Njegova milost je pokazana onima koji su robovi Milostivog Allaha. Kad vjernik moli za pomoć i očekuje Božiju potporu, Allah manifestuje Svoju potporu i pomoć. Huzur je rekao da su takve bile manifestacije koje smo doživjeli na Dželsa salani. One su bile pokazane iz Allahovog Rahmanijata kao i Rahimijata i one izazivaju zahvalnost, i ova zahvalnost nas čini robovima Allaha koji Najviše cijeni (Aš Šukur) i mi tako primamo Njegovu dobrohotnost (blagonaklonost) u svako vrijeme. Kao što Kur’an kaže:

‘Ako budete zahvalni, Ja ću vam, sigurno, povećati;’ (14:8)

Huzur je rekao da je Allah Svojim blagoslovima uklonio neke naše brige i završio Dželsu usred ogromnih blagoslova. S ciljem da nastavimo doživljavati ove manifestacije Allahovog Rahmanijata i Rahimijata treba da nastavimo tražiti Njegovu dobrohotnost. Obećani Mesija a.s. je rekao se ništa u duhovnom ili svjetskom kraljevstvu ne može završiti bez ove dvije milosti. On je rekao da ako se zamislimo shvatiti ćemo da su obje ove Allahove odlike neprestalno na djelovanju. Rahmanijat je bio na djelovanju dugo prije stvaranja čovjeka. To pomaže i omogućava sve aranžamne potrebne za čovjekovo postojanje koje čovjek ne može čak ni pomisliti da postigne kroz svoje napore. Slično, Rahimijat se manifestuje kad čovjek koristi svoje sposobnosti koje mu je Allah dao da nešto izvrši i izvede. Rahimijat ne dopušta da napori budu uzaludni i oni donose plodove.

Huzur je rekao da planiranje Dželse i težak rad koji radnici ulažu poziva pažnju vjernika na Allahove blagoslove i umjesto da uspjeh pripisuje svojim naporima, dobar završetak svih stvari ih čini zahvalnim Allahu. Takva zahvalnost znači biti istinski rob Aš Šekur. Kur’an skreće pažnju na mnogim drugim mjestima da je znak istinskih vjernika da su zahvalni.

‘… Doista je Allah blagodaran prema ljudima, ali većina njih nisuzahvalni.’ (10:61)

Prema tome Allahova je milost da On pomaže i omogućava čovjekov duhovni i svjetski napredak. Kad vjernik doživljava ove blagoslove njegova se zahvalnost povećava. Najbolja zahvalnost je izražena obavljanjem propisanih namaza, da molimo Allaha i da svo dobro pripisujemo Njegovoj milosti. Takvo je shvatanje onih koji sve započinju u ime Allaha. Kad vjernik stiče ovu pronicljivost on nema drugog izbora nego da izražava zahvalnost hvaleći i veličajući Allaha. Sura Al Fatiha čini jasnim da kad je nešto započeto u ime Allahovog imena i kad doživimo Njegovu milost, to treba biti proglašeno pet puta dnevno na svakom dijelu namaza kao i u općoj molitvi da Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova da On sve omogućava. Obećani Mesija a.s. je objasnio da je Allah, u Njegovu slavu, započeo Časni Kur’an s arapskom riječi ‘Hamd’ (hvala) suprotno riječi ‘Madha’ (hvaljenje, aplaudiranje) ili ‘Šukur’ (zahvalnost) zato što riječ ‘Madha’ obuhvata obje ove riječi. Hvaljenje Allaha nije jednostavno zahvaljivanje, zapravo je to proglas da Allah Svojom milošću ne samo obezbjeđuje sve neophodne aranžmane za ljude nego također nagrađuje svaki napor koji čovjek učini, primanjem dova i davanjem milosti. Ova milost dolazi bez obzira na nedostatak u našem naporu i namazu, reformišući sve to i dajući najizvanredniji ishod. Zaista zahvalnost Allahu nije obična zahvalnost. On prekriva naše greške, dobrodušno (milostivo) nas popravlja i uvećava standarde naših napora, uvećava ih do takvog stepena na puko čovjekovo nastojanje nikada ne može postići rezultate koji budu postignuti. Kad mi hvalimo Allaha s ovim mišljenjem, On nas dalje blagoslovljava. Ovo je nešto o čemu uvijek treba da budemo svjesni.

Slijedeći hvale i zahvalnost Allahu, On također skreće našu pažnju da budemo zahvalni jedan drugom. Ova vrsta zahvalnosti je pravo neke osobe koja nam je učinila neku uslugu i vladanje robova Milostivog Allaha je da to prakticiraju. Obećani Mesija a.s. je rekao da dužnosti prema Allahu ne mogu biti ispunjene bez ispunjavanja dužnosti prema ljudima, i Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da onaj ko nije zahvalan ljudima nije zahvalan ni Allahu. On bi bio izuzetno zahvalan svakome ko bi ga poslužio u bilo kakvom malom svojstvu. Zaista je zbog svoje zahvalnosti prema ljudima Medine, čak poslije pobjede nad Mekom on izabrao da živi u Medini. Istinski vjernici trebaju uvijek nastojati i slijediti uzvišeni uzor Poslanika s.a.v.s.

Huzur je rekao da se Allahovom milošću Dželsa završila uspješno. Dok smo mi zahvalni Allahu za ovo mi smo također zahvalni svima onima koji su dan i noć radili radi Dželse. Mnogi volonteri su započinjali svoj Vakar e Aml danima prije Dželse i još rade na čišćenju prostora. Dok šatore rasklapaju kompanije od kojih su iznajmljeni, opće raspremanje cijele Dželse je ogroman zadatak. Ljudi koji provode ove zadatke zaslužuju da im bude pokazana zahvalnost. Gosti Dželse im trebaju biti krajnje zahvalni.

Huzur je rekao da su gosti izvan Zajednice izrazili posebnu zahvalnost onima koji su omogućavali hranu, smještaj i prijevoz. Bez izuzetka gosti su kao i prije hvalili pružene usluge i bili su krajnje impresionirani kako su ljudi koji pripadaju različitim gledištima u životu sretno obavljali obične dužnosti. Huzur je rekao da je drugi ugodan aspekt ove godine da oni koji su baš dobri u kritikovanju, koji nađu nešto da kritikuju, također napisali pohvalna pisma. Nije moguće postići savršenstvo u svakom zadatku. Huzur je rekao da ne prigovara ovim ljudima što nalaze greške nego je ovo spomenuo zato što neki ljudi kritikuju iz navike. U svakom slučaju kritikovanje vodi upravu (rukovodstvo) u ispravnom pravcu i korisno je za njih. Ove godine oni su napisali da su opazili toliko poboljšanje koliko je bilo moguće. Oni koji često prigovaraju da ljudi tumaraju unaokolo prostorom Dželse rekli su da su ove godine primijetili osjećaj ozbiljnosti prisutnih. Također su primijetili da posvećuju pažnju namazima, dovama i spominjanju Allaha. Radi ovoga su gosti Dželse također zaslužili zahvalnost kako su nastojali da ispune svrhu Dželsa salane. Da Allah učini da ova promjena koju su primijetili ostane trajna.

Huzur je rekao da Ahmadija Džemat širom svijeta s revnošću gledaju Dželsa salanu VB, Allahovom milošću preko MTA mnogi ljudi željno isčekuju Dželsu u VB i Njemačkoj. Inače u Pakistanu vlada veliki osjećaj uskraćenja u pogledu Dželse. Preko MTA smo primili mnoga pisma zahvalnosti i ove godine su oni primili toliko pisama da je nemoguće odgovoriti na sve njih. Huzur je rekao da je uz to i on također primio mnoga pisma u kojima ljudi šalju selame MTA. MTA se održava i vodi uglavnom od volontera koji s odlučnošću rade za to dugo godina. Svi oni zaslužuju zahvalnost; Huzur je rekao da im se svima zahvaljuje u ime Džemata kao i u svoje ime. Huzur je također zahvalio mnogim volonterima koji rade za MTA izvan VB.

Huzur je spomenuo web stranicu Džemata ‘www.alislam.org’ i rekao da ona također igra značajan dio u pokazivanju Dželsa programa. Ona je također vođena od mnogih volontera koji posvećuju nekoliko sati ovoj web stranici. Njome se upravlja iz SAD-a. Dr. Nasim Rahmatullah sahib, koji je na dužnosti ove web stranice rekao je Huzuru da je ove godine web stranica bila posjećena (u vrijeme Dželse VB) do te mjere da je to uticalo na sistem i ljudi su poslali mnoge poruke prigovora o smetnjama na stranici. Huzur je rekao da web stranica nudi ograničene usluge ali ju je ove godine koristio veliki broj ljudi. Organizacija ‘alislam.org’ treba da razmisli o načinima da popravi standard tako da se maksimalan broj ljudi mogu poslužiti njome.

Huzur je rekao da je ove godine postojala zabrinutost o bezbjednosti koja je uklonjena pukom Allahovom milošću. To nije bila umišljena briga niti briga zasnovana na strahu poslije događaja u Pakistanu, nego je zapravo postojala stvarna zabrinutost i dogodio se jedan događaj i činjenice pokazuju da je postojala loša namjera onoga ko je već bio upleten. Međutim, obezbjeđenje je bilo budno i na vrijeme su reagovali i tako nas je Allah spasio od svakog zla. Svi volonteri odjeljenja bezbjednosti zaslužuju zahvalnost, neki od njih jedva da su imali ikakvog odmora. Huzur je rekao da su odjeljenja bezbjednosti i Hizmet i halk radila vrlo dobro ali su zbog nekog nerazumijevanja u jednom ili dva slučaja ljudi bili uzrujani. Huzur je izrazio izvinjenje ovim porodicama i rekao je da zbog pritiska pod kojim su ova odjeljenja radila Huzur je tražio od ovih porodica da oproste radnicima koji su bili uključeni i da ne gaje nikakva loša osjećanja. Volonteri na obezbjeđenju su ostali izuzetno oprezni i budni i ispunili su svoje dužnosti izvan Huzurovih očekivanja. Huzur je rekao da osim od onih koji dodjeljuju dužnost na Dželsi, tu su Omladinci Khudam organizacije kojima je ta dužnost redovito bila data zadnjih 26 godina, pogotovu oko Fazl džamije, ljudi su sa žarom posvetili svoje vrijeme da budu na dužnosti 24 sata, pogotovu oni koji pripadaju ogranku Fazl džamije. Huzur im je zahvalio i molio Allaha da ih nagradi.

Huzur je rekao da su ove godine bila zapanjujuća iskustva što se tiče bezbjednosti. Jedna žena vršioc dužnosti Leđna ženske organizacije je pisala Huzuru da je otišla na prostor bazara sa svojim kolegama. One su imale propusnice i tamo su otišle iz drugog dijela iste oblasti ali je na Izlazu omladinac insistirao da provjeri njihove tašne. Kad su objasnile da su došle unutar iste oblasti i ostale su unutar nje. On je i dalje insistirao da im ne može dozvoliti da prođu bez provjere tašni. Kad su ga pitale ko mu je to naredio on je dao vrlo jednostavan odgovor i rekao: ‘Huzur je naredio u svojoj hudbi da čak i ako ljudi na obezbjeđenju izađu napolje trebaju biti provjereni po povratku i ova naredba je za mene dovoljna.’ Huzur je rekao da ga je ovo podsjetilo na jedan događaj u Kadianu u vrijeme kad su Ahrar (sekta) nastojali da stvore nered kad je Hazreti Halifatul Mesih II r.a. rekao u svojoj hudbi petkom da nikome ne treba biti dozvoljen ulazak u Bahišti Makbara bez posebne šifre. Jedne noći on je otišao tamo da provjeri i bio je zaustavljen. Dao je svoje ime ali je osoba rekla: ‘Huzur, ja sam te prepoznao ali ti si mi naredio da nikome ne dozvolim ulazak bez šifre, zato ne možeš ući unutra.’ Hazreti Halifatul Mesih II r.a. je ovo pohvalio. Huzur je rekao da su ne samo volonteri nego da je i Halifa vremena bio zaustavljen po naredbi Halife vremena.

Huzur je rekao da se ponekad naprave pogrešni proračuni kad se uvedu novi aranžmani. Ove godine su ulazi u ženski dio bili ograničeni i žene i djeca su morali podnijeti duge redove. Neki volonteri su napisali Huzuru da su žene i djeca bez prigovora stajali u redovima na vrućini do dva i po sata, tješeći uznemirenu djecu. Radnici su napisali Huzuru da su bili dirnuti do suza da ih gledaju da čekaju samo zato što su bili Ahmadi i došli su da prisustvuju Dželsi i bili su strpljivi zato što su došli s religijskim motivom. Tako, iako su vršioci dužnosti ovim bili dirnuti do suza oni su morali provoditi svoju dužnost jer je to bila njihova obaveza. Huzur je rekao da su aranžmani bili popravljeni narednog dana i samo su u petak žene morale dugo čekati. Uprava se osobito izvinjava majkama male djece i također im se zahvaljuju. Ovaj događaj je također pokazao da Ahmadi žene imaju postojano strpljenje i odlučnost. Da su ove žene pokazale uznemirenost sve bi palo u metež. Ulaz je bio bez smetnji zbog saradnje gostiju. Ovdje je ponovo čovjek  naklonjen predmetu hvaljenja Allaha da je On stavio u srca da je za Džemat potrebno žrtvovanje. Huzur je rekao da su gosti izvana također zamijetili mirne redove.

Huzur je rekao da su aranžmani prijevoza bili dobri kao i prošle godine, Langer khana(kuhinja) je radila izuzetno dobro; sva odjeljenja zaslužuju zahvalnost. Poslije Dželse, policija je zamijetila izvanredno miran način na koji je sve bilo vođeno. Ljudi za zdravlje i bezbjednost su prošle godine dali neke zahtjeve. Ove godine ne samo da su nedostaci bili uklonjeni, nego su ljudi za zdravlje i bezbjednost rekli da će u svom općenitom izvještaju predstaviti naš uzoran rad.

Huzur je rekao da mi samo imamo u vidu Allaha, zaista trebamo samo Njega imati u vidu, mi jedino Njega hvalimo, Koji prekriva naše pogreške, daje nam izvanredne ishode i razara planove našeg neprijatelja. Mi smo zahvalni Allahu da je On osobito pomogao radnicima svih odjeljenja da ispune svoje dužnosti. Prisutni na Dželsi kao i oni koji su je gledali preko MTA vidjeli su da se Allahova milost prosipa na sve. Da Allah uvijek uvećava Svoju milost na nas i da ispunimo dobra očekivanja Obećanog Mesije a.s. koji je rekao da se napredak i promjena koji se mogu naći u njegovom Džematu ne mogu naći ni u kome drugom u cijelom svijetu. Mi treba da se krećemo naprijed u našem napretku i promjeni, i da postanemo oni koji istinski hvale Allaha tako da nastavimo biti primaoci Njegove dobrohotnosti.

Zatim je Huzur iznio tužnu vijest o smrti Musatafe Sabita koji je umro juče. On je bio rođen u Egiptu 1936. godine i bio je Musi. Preselio je u Kanadu 1971. godine. Novine Al Fazl su dale detalje o tome kako je  n dao svoj zavjet bai’ata. Iza sebe je ostavio kćerku i sina. On je radio unaftnoj kompaniji i služio je kao nacionalni Tabligh sekretar u Kanadi. Imao je posebnu gorivost i entuzijazam za rad u Džematu i skupio je mnogo materijala za MTA. Bio je naprijed u finansijskim davanjima. Hazreti Halifatul Mesih IV r.a. je jedanput rekao da je on dao 70% svoje zarade. Velikodušno je dao doprinose za štampariju u centru. Napisao je mnoge knjige i preveo je nekoliko. Preveo je prvi tom komentara na Kur’an kao i ‘Uvod u proučavanje Kur’ana’. Davao je vrlo dobre govore na Dželsi. Huzur je rekao da je prvi put sreo Sabit sahiba u 1983. godini u Gani. U to vrijeme su neahmadi mislili da Arapi nisu primili Ahmadijat, i zato ga je Halifatul Mesih IV r.a.poslao u Ganu gdje je imao priliku da propagira poruku Ahmadijata. Kasnije je došao u VB i radio na izdavanju (objavljivanje publikacija) i Tasnif. On je doživio iskušenje ali je prošao kroz to sa iskrenošću i odanošću i Allah ga je nagradio za ovo. Bio je bolestan zadnjih nekoliko mjeseci i pisao je Huzuru da je želio da preostalo vrijeme potroši blizu Huzura, tako da mu je boravio u jednoj od kuća za goste. Kad je čuo da je Huzur htio da ga posjeti on je brzo odžurio Huzuru. Bolest se pogoršala i prije nekoliko dana bio je smješten u bolnicu. Igrao je centralnu ulogu u Arapskom programu (na MTA) i istinski ispunio dužnost kao sluga Obećanog Mesije a.s. Svoju bolest (bolovao je od raka) podnio je sa velikim strpljenjem i nastavio je služiti do vremena dok nije bio jako bolestan. Da Allah uzdigne njegov položaj u Džennetu. Amin Huzur je rekao da će se njegova dženaza klanjati u ponedeljak nakon što stignu njegov sin i kći.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp