U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Fenomen šejtanskih sila i od Boga odabranih ljudi

Kratki sadržaj

Huzur je proučio ajete 72-75 iz sure Sad, čiji prijevod glasi:

“Kad je tvog Gospodar rekao melekima: Ja ću stvoriti čovjeka odzemlje, i kad ga Ja usavršim, i udahnem u njega nešto od Svogduha, padnite na sedždu radi njega (njemu).’Pa su meleki svi zajednoučinili sedždu. Osim Iblisa. On se oholio i bio je od nevjernika.”(38:72-75)

Huzur je rekao da su se od početka vremena šejtan i čovjek borili jedan s drugim. U religijskom prikazu je Božija ljubav prema Ademu a.s. uzrokovala da šejtan objavi rat s njim sa mnogo okrutnosti. Ovo neprijateljstvo se ponovilo u doba svakog Božijeg poslanika i zaista se još ponavlja. Allahovi poslanici upućuju putevima koji vode Allahu a šejtan je uvijek nastojao da pokvari ovaj proces, i nastavlja da tako čini. On prepada i zavodi ljude svakim načinon izgovora, pohlepe i terora. Časni Kur’an na mnogim mjestima navodi da je od stvaranja Adema šejtan počeo koristiti varke. Od sure Al-Fatiha do sure An-Nas, Allah je spomenuo šejtana da bi alarmirao vjernike protiv njegovih napada, i naredio je da se kroz molitvu zaštitimo od njega.

Naprijed spomenuti ajeti najavljuju stvaranje Allahovog miljenika iNjegovu naredbu melecima da se pokore čovjeku, te oholost šejtana uodbijanju da se pokori onome koji je, po njegovom mišljenju, bio stvorenod manje vrijedne materije. Kad je Allah stvorio čovjeka, On je u njegastavio mogućnost da se nadahne božanskim odlikama i tako postigneblizinu Allahu, te da ide dalje da stekne visoku tačku u ovoj blizini gdjeće meleci biti opunomoćeni da mu služe. Allah šalje Svoje poslanikekoji stiču najveću blizinu Njemu i kao rezultat toga cijeli sistem melekadolazi da im pomogne i daju im potporu. Za ovu svrhu Allahova posebnapotpora stupa na djelovanje. Allah je stvorio čovjeka kao najuglednijegi najsavršenijeg od sveg stvaranja i prinudio cijelo stvaranje njemu uslužbu. Kad čovjeku bude dato poslanstvo on postaje Adem svog doba;zamislite kakvu pomoć i potporu će on primiti u takvom primjeru.U toku vremena Časnog Poslanika s.a.v.s. on i vjernici su bili okrutnoproganjani i pagani Meke su uveli agresiju s ciljem da ukinu islam. UBici na Bedru Allahovi meleci su pomogli da se struja okrene u koristmuslimana. Ima još nkoliko primjera iz vremena Časnog Poslanika s.a.v.s.koji pokazuju da je armija meleka uvijek bila s njim i sa vjernicima.Muslimani su gubili živote i također su podnijeli gubitak imetka itd.Međutim, zločinačka družina Iblisa (šejtana) nikada neće postići svojcilj. Oni koji slijede šejtana nastoje sve što mogu da u srcima ljudi, krozubistva, divljački nered i pustošenje, finansijki gubitak, i javnim i tajnimulivanjem terora stvore dvojbe i sumnje u njihovim srcima. Protivnicidobra padaju pod kontrolu šejtana zbog svoje oholosti. Njihov argumentje da su oni koji za sebe tvrde poslanstvo i koji pozivaju Allahuzapravo siromašni i ponizni a da su oni ti koji su obrazovani i dobroupućeni; kako onda oni mogu dati svoj bai’at njima? Opet je oholostonih koji ne prihvataju Imama doba to što ih sprečava da ga prihvate.Kad je Allah naredio melecima da se poklone čovjeku to nije biladoslovna naredba jer je samo Allah vrijedan klanjanja. Ova naredba jeznačila da se onom ko je opunomoćen od Allaha treba savršenopokoravati i šejtanu ne treba dozvoliti da uspije u svojim planovimaprotiv njega. To je značilo da Poslaniku treba pomoći u tome da šejtanbude neuspješan i da svijest o Poslanikovoj poruci i Božija pomoć ipotpora za njega budu nadahnuti u ljude pobožne prirode tako da oniprepoznaju istinu i pridruže se zajednici Poslanika. Ovi ljudi će onda ićikroz duhovno uzdizanje i doživjeti Allahovu pomoć i potporu, kaorezultat toga njihov život na ovom svijetu i njihov Ahiret su ispunjeni ioni postaju primaoci Allahovog Dženneta. Srca ljudi pobožne prirodebudu zanesena i tada meleci proglase: ‘Tako su se meleci poklonili, svi odnjih zajedno…’ U međuvremenu je posao poslanika blagoslovljen naizvanredne načine i može se opaziti ‘pokornost’ ljudi pobožne prirode(naravi), i njihova pokornost i podložnost je ‘sedžda’ koja dalje provodimisiju poslanika. Postajući najizvanredniji pomagači oni dalje nastavljajuovaj posao.

Huzur je rekao da je u ovo doba istinski i revni poklonik ČasnogPoslanika s.a.v.s., Obećani Mesija taj kome se Allah obratio kao ‘Ademu’.Obećani Mesija a.s. je rekao da je usprotiviti se onome ko je opunomoćenod Allaha znači usprotiviti se Allahu. Huzur je rekao danas oni koji sesuprotstavljaju Zajednici Obećanog Mesije a.s. zapravo se bore saAllahom. Obećanom Mesiji a.s. je bilo objavljeno: ‘Ja sam se odlučio daimenujem zastupnika (namjesnika) i zato sam stvorio Adema, zastupnikaAllahovog, Sultana.’ (Tadhkirah, str. 369). Huzur je rekao da je našhalifat duhovni prije nego zemaljski (svjetovni) i da je ovaj položaj biodat Obećanom Mesiji a.s. zbog njegove podložnosti Časnom Poslanikus.a.v.s. Nakon što mu je poklonio ovaj položaj, Allah je naredio melecimada mu se pokore, to jest, da se pokore posebnim ljudima koji su biliodabrani za vjeru. U drugoj objavi Allah je ovako uvjerio ObećanogMesiju a.s.: ‘…Ja ću stajati uz Mog Vjerovjesnika i meleci će mupomoći…’ (Tadhkirah, str. 453). Huzur je objasnio da ova ‘Allahovapomoć’ nije priča iz davnina. Mi smo svjedoci da je do dan danas šejtanna radu a tako su i meleci. Naši protivnici nas ugnjetavaju svojimproganjanjem na jednom mjestu a Zajednica raste na mnogim novimmjestima.

Huzur je rekao da je nedavno pročitao u Al Fazl (novinama) kako jeHilmi Shafi sahib primio Ahmadijat i kako ga je Allah naklonio tome.Mustafa Sabit sahib, koji je bio Ahmadi musliman, živio je i radio upustinji Sinaj sa Hilmi Shafi sahibom. Hilmi sahib je gledao tada mladogčovjeka da je drugačiji od ostalih i da je redovan u namazu. Postepenosu postali prijatelji i dok su diskutovali o islamu Sabit sahib jepredstavljao rasuđivanje i argumente na koje ni Hilmi sahib nije imaoodgovora niti su mu mogle pomoći njegove vjerske vođe. Kad su serastali, Hilmi sahib je zadržao neke knjige koje mu je Sabit sahib dao,uključujući pet tomova komentara o Časnom Kur’anu. Nakon što jepročitao ove knjige, on je, kao što je običaj ljudi izvan naše Zajednice,nastojao i pronašao neke prigovore u njima. Huzur je rekao da izgledada je ovih dana opća sklonost u Pakistanu da se traže prigovori u našimknjigama dok to jasno pokazuje da je ‘prigovor’ zapravo potekao iznedostatka znanja prigovarača. Tako je Hilmi sahib također nastojao inašao pogrešku i kad je tražio uvjerenje od vjerskih učenjaka nije mogaodobiti nikakvo. Kad je pročitao knjigu ‘Filozofija učenja islama’ ona gaje dirnula. Pokazao je knjigu svom ocu i pitao ga kakva vrsta osobe jeovo mogla napisati. Njegov otac je rekao: ‘Sigurno evlija (Allahovprijatelj)’. Hilmi sahib je pitao svog oca: ‘Šta ako takva osoba tvrdi da jeMesija?’ Njegov otac je odgovorio da mu on ne može prigovoriti, da jeto mogao napisati samo onaj ko je vrlo blizak Allahu. Međutim, on jedodao da je bio star i nije mogao da ga prihvati. Srce Hilmi sahiba sepromijenilo i on je prihvatio istinu i dao svoj zavjet bai’ata.

Huzur je rekao da se takvi događaji i sada dešavaju. Mnogim ljudimaje poruka Ahmadijata data kroz san. Sve ovo je komešanje i uzrujanostkoju su stvorili meleci u pomoć onome koji je bio opunomoćen od Allahašto ljude pobožne prirode vodi da se okrenu istini. Sa druge strane, onikoji slijede šejtana, pretjeruju u svom suprotstavljanju i stvaraju preprekepoduprte ohološću. Njihova oholost ih navodi da se bune i da slijedešejtana. Dok Božiji ljudi nastoje i postaju odraz Božijih atributa ipovećavaju svoju duhovnost.

Obećani Mesija a.s. je rekao da je oholost zlo koje ne napušta daprogoni čovjeka. Oholost dolazi od šejtana i ukoliko se osoba ne odmaknei ne udalji od šejtana, ne može prihvatiti poruku istine i ne može seokoristiti od Allahove dobrotvornosti. Ukoliko i sve dotle dok čovjeksebe ne očisti od samoljublja on ne može zaraditi Allahovo zadovoljstvo.Samoljublje je šejtana navelo da zamisli da je bio viši od Adema i takoje bio proklet od Allaha. Međutim, kad osoba stekne božansko znanjedolazi u Allahovo starateljstvo. Huzur je objasnio da je Obećani Mesijaa.s. rekao da njegovi protivnici mogu padati na sedždu u svomprotivljenju, mogu činiti sedžde da proklinju i da oderu svoje noseve nasedždi i da im istruhnu a da Obećani Mesija a.s. neće imati nikakvoggubitka.

Huzur je rekao da dolaze vijesti koje su mnogi već čuli i vidjeli nateleviziji, da su danas izvedeni teški napadi na dvije (naše) džamije uLahoru, jedna u Model Town a druga je Darul zikr. Slično tome, održanisu skupovi u Kunri. Isto tako je na drugim mjestima u svijetu, u raznimzemljama, po nalogu hodža pokazan otpor. Može li ova opozicijadokrajčiti Ahmadijat? Je li ikada Ahmadijat bio dokrajčen posije ranijeopozicije? Zasigurno nije, i neće nikada biti; naravno, to će zasigurnoučiniti metom Allahove kazne i ukora one koji se nama suprotstavljaju.Savjetujući nas, Obećani Mesija a.s. je rekao da je dova takva da kadsu se Adem i šejtan borili jedan s drugim, nikakav drugi plan nije bio odpomoći nego dova. U kasnijim danima će, ponovo, do pobjede doćikroz dovu. Prvi Adem je bio pobjednik kroz dove i drugi će Adem također,koji će se boriti sa šejtanom u kasnijem dobu, biti pobjednik na ovajnačin.

Huzur je rekao da neprijateljstvo protiv nas uveliko raste. Za nas jeogromna potreba da se okrenemo dovi. Zaista, naša Zajednica stalnonapreduje i raste uprkos tome što šejtan vreba na svakom ćošku. Ljudipobožne prirode nastavljaju ulaziti u našu Zajednicu.

Huzur je rekao da treba da posvetimo pažnju na Kur’ansku dovu:

“Gospodaru naš, mi smo svojim dušama učinili nasilje; i ako namTi ne oprostiš i ne budeš imao milosti prema nama, mi ćemo sigurnobiti od izgubljenih” (7:24)

Da bi ubrali blagoslove i radi zaštite protiv šejtanskih napada, kakona pojedinačnom tako i na zajedničkom nivou.

Obećani Mesija a.s. je rekao da je u Svojoj mudrosti Allah stvorioAdema sa dvije povezanosti (odnosa): jedna veza je s Allahom ‘I kad gaJa usavršim, I udahnem u njega nešto od Svog duha, padnite na sedžduradi njega (njemu)’ (38:73) Ovaj ajet dokazuje da je udahnjivanjemSvog duha u Adema, Allah stvorio vezu s njim tako da ljudski rod takođermože imati tu vezu. S druge strane, On je stvorio prirodnu vezu u čovjekusa ostatkom ljudskog roda. Huzur je rekao da je naša odgovornost idužnost da razvijemo ovu vezu. Ako je ova naša veza ispravna, prirodaAdema će postati dio naše prirode. Bit ćemo privučeni izvršavanjudužnosti prema čovječanstvu i odnijet ćemo dalje poruku ObećanogMesije a.s.

Situacija u pogledu napada na džamije u Lahoru još nije posve jasna,međutim, mnogo je ubijenih i mnogi su bili povrijeđeni, neki od njih suu kritičnom stanju. Situacija u Darul zikr džamiji još nije jasna. Brojubijenih može porasti jer su ljudi došli tamo radi džume; znat ćemoviše kad stignu detalji. Da Allah uzdigne položaje svih šehida. Činitedove za povrijeđene, neki su kritično ranjeni. Cilj protivnika je bio dananesu zajednički gubitak. Sigurno Allah ima moć da uzvrati. Kroz kojipovod će On pokazati Svoju odredbu, kako će zgrabiti one koji stvarajunered i proganjaju, samo On zna. Međutim, da Allah učini upozoravajućimznakom one koji neprestalno izazivaju Allahov osjećaj časti I prekoračuju sve granice u ugnjetavanju; ako Bog da ovo će se dogoditi.

Huzur je opet ponovio da Ahmadi muslimani treba da povećajusamilost u svojim dovama. Da Allah razori oholost i samoljublje našihprotivnika i njihovu pretpostavku o moći pokazujući manifestaciju Svojemoći. Da stalno povećavamo svoju vjeru i vjerovanje, i da ova kušnjanikada ne postane uzrok slabosti za nas. Svi Ahmadi muslimani trebada čine dove za pakistanske Ahmadi muslimane ovih dana. Okolnostisu tamo krajnje nepovoljne. Slično, činite dove za Ahmadi muslimanekoji su zatvoreni u Egiptu, da Allah omogući njihovo skoro oslobađanje.U Kerali, Indiji, neki Ahmadi su također bili nepravedno zatvoreni,spomenite i njih u svojim dovama. Prema Svom obećanju, Allah nikadaneće dozvoliti da žrtve ovih koji su zatvoreni, povrijeđeni i ubijenibudu uzaludne. InšaAllah. Šejtan i njegova banda nikada neće uspjeti.Da Allah ima milosti prema nama i čuva nas bezbjednim od svake kušnjeu budućnosti. Amin

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp