U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Blagoslovi putovanja po Evropi – posjeta Francuskoj, Španiji, Italiji i Švicarskoj

Kratki sadržaj

Po povratku sa svog putovanja po Evropi, Huzur je svoju današnjuhudbu održao u Bait’ul Futuh džamiji u Londonu.

Huzur je rekao da je tabšir odjeljenje za njega bilo napravilo plan daobiđe neke zapadno afričke zemlje. Međutim, početkom ove godinepokazalo se da unutrašnja politička situacija ove oblasti nije bila povoljnaza ovo putovanje i plan je bio otkazan. Poslije ovog otkazivanja nijebilo nikakavog plana za posjetu nekoj drugoj zemlji. Kad je Huzur bioobaviješten o dželsa salani u Španiji želio je da posjeti ovu zemlju irazmišljao je o posjeti Italiji. Kad je džemat Švicarske saznao o ovomemolili su Huzura da, pošto će biti u susjednim zemljama, i njih takođerposjetiti.

Tako su se dogodile ove posjete bez ikakvog planiranja i sa Allahovommilošću bile su krajnje blagoslovljene. Dok su Huzurove posjete bileizvor povećanja vjere ljudi džemata koje je obišao, Huzur je osjećao dasu također isto bile i za njega i on je imao produbljeno shvatanje omudrosti u svemu što Allah hoće.

Huzur je rekao da, iako je program o posjeti Španiji bio napravljen,on nije obavijestio španski džemat da će prisustvovati njihovoj dželsi injihov Amir sahib je pitao da li da, zbog Huzurove posjete pomjerenaprijed datum održavanja dželse. Onda im je Huzur objasnio da je bioupoznat o datumima dželse i da je zato izabrao upravo to vrijeme zasvoju posjetu. Huzur je rekao da sve ovo navodi da opiše spontanostovog plana.

Prvo stajalište na ovom putovanju bilo je u Francuskoj. Mnogi izAlžira i Maroka kao i ljudi iz starih francuskih kolonija bili su privučeniDžematu ovdje i daju svoje zavjete bai’ata. Allahovom milošću oni seuklapaju i aktivni su u Džematu i mnogi su dio nacionalne amile. Utoku Huzurovog boravka tamo nekoliko osoba je dalo bai’at i atmosferaje bila vrlo emotivna. Kad je Huzur razgovarao s njima, sve što su tražilibilo je da za njih čini dove da ojačaju svoju vjeru. Njihove oči i postupcisu prenosili njihovu duboku iskrenost i povezanost sa Halifatom, teškoje izraziti riječima. Huzur je rekao da smo možda o tome čitali uizvještajima no, po njegovom mišljenju vrlo je teško izraziti iskrenostnovih Ahmadi muslimana. Huzur je također rekao da su mu u svakojzemlji gdje je išao Ahmadi koji govore arapski rekli da su porukuAhmadijata čuli preko MTA Al Arabija. Oni su molili Allaha za uputunakon što su čuli ovu poruku i Allah ih je uputio. Neke od njih je Allahuputio kroz snove u kojima su vidjeli blagoslovljeno lice Obećanog Mesijea.s. ili jednog od halifa. Arapi Ahmadi čine dove za svakog pojedinogAhmadi koji učestvuje u programu na MTA Al Arabija po imenu,pogotovu za one koji učestvuju u programima pitanja i odgovora. Huzurje molio Allaha da nagradi one koji svoje noći i dane troše u prenošenjuporuke Obećanog Mesije a.s. i da Allah pojača njihovu vjeru kao, i zaone koji rade na drugim kanalima MTA, one koji su iza ekrana aliobavljaju izvanredne službe.

Huzur je rekao da su ova dva dana koje je potrošio u Francuskojprošli kao treptaj oka. U Pedro Abad su stigli poslije dvodnevnogputovanja. Ovdje su se nastanili nekoliko Ahmadi muslimana izPortugala i Maroka. Portugal je još pod džematom Španije ali je poslijeHuzurove posjete tamo stigao misionar. Oni nastoje da nađu zemlju datamo izgrade džamiju; da im Allah omogući da ovo uskoro postignupošto je ovo od ogromne pomoći u vođenju brige o novim Ahmadimuslimanima i daljem širenju poruke. Također je došao i predsjednikdžemata iz Maroka. Maroko je također bio pod džematom Španije alioni sada napreduju. Mnogi ljudi koji govore arapski dali su zavjet bai’atai gosti općenito su imali vrlo dobar dojam o dželsi u Šapniji. U toku svojeprethodne posjete Huzur im je skrenuo pažnju na to da izgrade džamijuu Valenciji. Uskoro je bila kupljena zemlja sa zgradom koja je korištenakao misionarska kuća ali lokalne vlasti nisu odobrile gradnju džamije.Sada se situacija, izgleda, popravlja u ovom pogledu i u ovoj nadi Huzurje položio kamen temeljac za džamiju. Mi treba da činimo dove daAllah ukloni bilo kakvu zapreku u birokratiji. Huzur je rekao da jeValencija prelijepa oblast i ovdje su se muslimani držali svoje vjere trido četiri stoljeća poslije islamske vlasti u Evropi. Da ih Allah ponovodovede u prihvatanje islama. Huzur je rekao da su njegovih deset dodvanaest dana boravka u Šapniji bili vrlo aktivni. Naredno mjesto gdjesu zastali bila je Italija, gdje su stigli poslije trodnevnog putovanja.

Ovdje je Huzur također doživio Allahovu milost. Hazreti HalifatulMesih II r.a. je poslao misionara, Malik Šerif sahiba, u Rim, Italija u1937. godini i on je ovdje obavio uspješno prenošenje poruke. Kad jeizbio Drugi svjetski rat Malik sahib je vrijeme potrošio u neprijateljskomzarobljeničkom logoru. Kasnije, Hazreti Halifatul Mesih II r.a. je poslaoIbrahim Halil sahiba i Maulvi Muhammed Usman sahiba u Italiju iodredio Malik sahiba za Amira. Malik sahib ih je obojicu poslao naSiciliju. Nakon nekih teškoća kao i nekog uspjeha koji nadahnjujuvjerom, ova misija u Italiji je bila zatvorena. Malik Šerif sahib je nastaviosvoj rad u Italiji do 1955. godine obezbjeđujući sam sredstva za životali misija nije ostala utemeljena. Sada su se neki pakistanski i Ahmadiiz Gane smjestili ovdje kao i neki vrlo odani Arapi. Huzur je rekao da jedžemat ovdje, kao što je objasnio u sojoj hudbi petkom, bio u stanju daizgradi džamiju. Lokalni gradonačelnik i članovi vijeća dali su velikupodršku, da ih Allah nagradi za ovo. Ovdje je također nekoliko osobadalo bai’at. Na prijemu su lokalni gradonačelnik kao i uglednici izsusjednih oblasti izrazili svoju potporu i Huzur ih je obavijestio oprelijepim učenjima islama u svjetlu Časnog Kur’ana i pozvao njihovupažnju na Obećanog Mesiju a.s. Na prijemu je Huzur također spomenuoprvobitni protest u pogledu našeg centra i da su onda, s Allahovommilošću, potpora gradonačelnika kao i arhitekte koji radi na obnovi,radili za nas.

Huzur je rekao da je naredno putovanje bilo za Švicarsku. Prije negošto je napustio London, Huzur je saznao o postavljenoj izložbi mrtvačkogpokrova (čaršafa) Isa a.s. u Turinu. Predsjednik džemata je pitao da liHuzur želi da posjeti ovu izložbu na što je Huzur potvrdno odgovorio.Predsjednik je razgovarao sa službenicima Crkve kojima je bilo dragoda aranžiraju za Huzurovu posjetu. Na putu za Švicarsku, Huzurovapovorka je zastala u Turinu. Huzur je rekao da vjeruje da je ovajaranžman bio kroz Allaha. Gospodin Mahmud sahib je još prijeobavijestio Huzura o ovoj izložbi i predložio mu da pošalje jednogučenjaka da je pogleda tako da može biti očevidac toga. Međutim,Allah je omogućio da je Huzur lično vidi. Nakon što su stigli na izložbuHuzura je pozdravio direktor izložbe i oni su ušli na poseban ulaz. Iakoslikanje nije dozvoljeno no, kad je Huzur pitao oni su dozvolili da uzmuslike, ali da se ne koristi blic. Prvo su na velikom ekranu bile pokazaneslike mrtvačkog pokrova (čaršafa) uz objašnjenje svih različitih slika.Također je bilo objašnjeno da se mjesto ovog pokrova može pratiti natragdo četrnaestog stoljeća no, neke činjenice također ukazuju gdje je biočuvan od petog stoljeća. Direktor izložbe je dao tačne mjere platnapokrova i rekao je da je slika odraza na njemu slika vrlo pobožne osobei kad razmotrimo nalazimo da je to odraz Isaa a.s. (Isusa). Prvu slikuikada uzetu o ovom pokrovu uzeo je Seconda Pia u 1898. godini nakojoj se preko negativa može vidjeti jasan odraz.

Zatim je direktor odveo Huzura u crkvu gdje su bili izloženi ostaci(na oltaru) u velikom staklenom sanduku napunjenom određenim gasovima da bi sačuvali materijal od raspadanja. Posjeta je bila zaustavljena dok je Huzurova grupa razgledala staklenu kutiju sa najbližeg mjesta i uzeli su nekoliko slika. Huzur je rekao da je neko drugi otišao da vidi pokrov oni možda ne bi imali takvu priliku da to razgledaju. Brošura o izložbi kaže da polen koji je nađen na ovom pokrovu pokazuje da materijal potječe iz Palestine i srednjeg Istoka i da je mrtvački ogrtač bio Isaa a.s. (Isusa).

Huzur je rekao da je prije 1898. kada je uzeta slika pokrova on smatran svetim, ali je poslije fotografske slike smatran mrtvačkom odjećom Isaa a.s. (Isusa). Obećani Mesija a.s. je napisao svoju knjigu‘Isa (Isus) u Indiji’ 1899. godine u kojoj navodi da je Isa izbjegao smrtna križu i daje detaljno iznošenje o tome. Do tog vremena možda ništa nije bilo na raspolaganju o mrtvačkoj odjeći na engleskom jeziku i zbog toga Obećani Mesija to nije spomenuo. Međutim, u toku njegovog života Allah je omogućio dalje dokaze o Isaovom spašavanju od smrti na križu.Zatim je direktor odveo Huzura u katedralu i u biblioteku. U bibliotecije Huzur bio predstavljen njihovom stručnjaku islamskog znanja kojiživi u Italiji, koji ga je krajnje učtivo pozdravio i nakon toga je uslijediorazgovor. Huzur im je rekao da je ova posjeta bila spontano planiranakad je saznao o izložbi. I rekao im da mi smatramo da ova odjeća pripadaIsau a.s., međutim, da se naša tačka gledišta razlikuje od njihove utome da da mi vjerujemo da, kad su Jevreji htjeli da razapnu Isaa a.s.Allah ga je spasio, i da je osnivač Ahmadija muslimanske zajednicedokazao da je Isa a.s. preživio križ i da ova odjeća nije svjedočenjenjegove smrti nego je zapravo svjedočenje o tome da je ostao živ,spašavajući se smrti na križu, i da je ova odjeća zato blagoslovljena.Domaćini su pitali Huzura da li i on također smatra da je Isa a.s. umrou Kašmiru. Huzur je objasnio da je Obećani Mesija a.s. ovo zaistadokazao. Zatim im je rekao da smatra svojom srećom da je vidio ovumrtvačku odjeću. Oni su spomenuli patnje Isa a.s. i Huzur im je rekaoda Božiji poslanici podnose mnogo teškoća, u ovo doba je Obećani Mesijaa.s. također podnio mnoge patnje. Oni su ispitivali o Džematu i željelida znaju zašto mi održavamo veze sa drugim religijama i vjerujemo udijalog. Huzur je objasnio da mi vjerujemo da u vjeri nema prisile,Allah je poslao Svoje učenje i naš je zadatak da poruku tog učenjauputimo drugima. Pored toga, u svjetlu ljudskih vrijednosti mi poštujemoljude svih religija i imamo odnose s njima.

Huzur je rekao da se ova izložba dogodila poslije deset godina i daje Allah povezao njegovo putovanje s tim. Papa će posjetiti izložbu 2.maja no, Allah je omogućio Huzuru da je prije vidi. U toku razgovoraHuzur je spomenuo da kršćanski svijet napreduje u ovosvjetskom smislui da je ovo zbog patnji Isa a.s. i zbog Allahovih obećanja, i da je Huzurovadova bila da oni razumiju stvarnu poruku Isa a.s. i šire je. U toku njegoveposjete biblioteci Huzur im je ponudio, ako žele primiti za biblioteku,pet tomova prijevoda i komentara Kur’ana na engleskom jeziku kao idetaljan arapski prijevod koji je uradio Mumin Tahir sahib, što su oniprihvatili. Tako smo imali priliku da predstavimo islam i Džemat u tokuove obrazovne posjete. Huzur je molio Allaha da kršćanski svijet prihvatida je pokrov u Turinu zapravo dokaz čudesnog znaka Isaovog bijega odsmrti na križu.

Huzur je rekao da je u toku istraživanje pod nadzorom MirMuhammed sahiba o lijeku Isaa a.s. u vrijeme raspeća. Istraživanje jedokazalo da njegova upotreba pod određenom temperaturom i uvjetim amože proizvesti odraze na odjeći, što je bilo ispitano na jednom dječaku.Hazreti halifatul Mesih IV r.a. je rekao da hemijske reakcije takođeruzrokuju da se slike (odrazi) pojave na odjeći.

Huzur je rekao da je kršćanski učenjak Norma Viler napisao krajnje pohvalno o ovom istraživanju Mir Muhammed sahibovog tima. On jerekao da je Allah, s ciljem da dokaže istinitost islama učinio da kršćanijasno iznesu stvari koje podupiru naša vjerovanja. Provedeno jeistraživanje da se svijetu pruže dalje činjenice, no, što se tiče našegvjerovanja, mi zasigurno vjerujemo da je Isa umro prirodnom smrću.Huzur je rekao da trenutno postoji još jedan pritisak da se ovaj mrtvačkipokrov isključi kao lažan zato što odrazi na njemu dokazuju da je Isaa.s. bio živ i da to nije prihvatljivo za kršćanski svijet. Sada su zapravoi muslimani stavili ograničenje na razgledanje groba Isa a.s. u Kašmiru– možda je ovo jedna veza u široj zavjeri. Kad bi samo muslimanidokazali superiornost islama kroz ono što je u njihovim rukama.Zatim je Huzur pročitao nekoliko isječaka iz pisanja Obećanog Mesijea.s. o lijeku Isaa i o njegovom putovanju u Indiju. O njegovoj knjizi ‘Isa(Isus) u Indiji’ Obećani Mesija a.s. je rekao da će u knjizi dokazati daIsa niti je umro na križu niti je tjelesno bio uzdignut na nebesa. Zapravo,on je doživio stare godine i umro u 120. godini života u Sri Nagaru,Indija. On ovo prvo dokazuje kroz biblijske dokaze, onda pozivajući sena Kur’an i hadis, onda na medicinske dokaze o sadržaju ovog lijeka ikonačno kroz historijske dokaze. On je rekao da nije moguće ni zajednu osobu, bez obzira na njeno vjerovanje, koja od početka do krajapročita ovu knjigu, da ne bude naklonjena vjerovanju da je shvatanjeda je Isa a.s. (Isus) bio uzdignut na nebesa bezvrijedno i lažno.

Huzur je rekao da je u Švicarskoj sreo jednog vrlo razumnog Italijanakoji je preveo neku našu literaturu na italijanski i trenutno prevodiknjigu ‘Isa (Isus) u Indiji’. Da Allah uveća njegovo znanje i pronicljivost.Poslije džume Huzur je napustio Švicarsku i otišao za Francusku,gdje je boravio u Strasburgu. Ovo je centar evropskog parlamenta i miimamo oko dvije stotine Ahmadi muslimana koji ovdje žive. Huzur jerekao da je izvrstan aspekt ovoga to da 70% njih nisu pakistanski Ahmadimuslimani i da su krajnje iskreni. Tamo su dvije osobe dale svoj zavjetbai’ata. Huzur je sreo neke lokalne ličnosti i također se susreo sapredstavnikom nadbiskupa. On je bio vrlo časna osoba; živio je u nekimarapskim zemljama. On je rekao Huzuru da tri religije: jevreizam,kršćanstvo i islam dijele zajedničko vjerovanjeda – da je Bog Jedan.Huzur mu je rekao, ako je to ono što on vjeruje da je to vrlo dobro.Kur’an nas obavještava.

“…O sljedbenici Knjige! Dođite oko riječi jednake između nas i vas…”(3:65)

Huzur je rekao da je bio začuđen i iznenađen da je on spomenuoJednog Boga. On je također rekao Huzuru da često sluša njegove hudbena MTA. Većina Ahmadi muslimana u Strasburgu su oni sa arapskoggovornog područja i mnogi su bili obaviješteni kroz snove da Huzurprolazi kroz ovu oblast. Amir sahib Francuske je pisao Huzuru da je,kad je Huzur putovao za Španiju iz Francuske 29. marta, poštom primiobai’at formu od jedne gospođe francuskinje marokanskog porijekla. Onaje napisala da je redovno gledala MTA i sanjala je da Ahmadi povorkaprolazi ovuda i da im se pridružila. Amir sahib ju je pitao gdje živi i onaje u odgovoru rekla tačno oblast kuda je Huzur prošao na putu zaŠpaniju, i da je upravo tog dana ispunila bai’at formu.

Huzur je rekao da je ovo putovanje, iako je bilo spontano planirano,ipak primilo Allahove blagoslove i mnogi ljudi su pristupili Ahmadijatu.Da Allah uveća vjeru novih Ahmadi muslimana i da uvijek doživljavamonapredak našeg Džemata. Ova Allahova milost je u potpori ObećanomMesiji a.s. i u skladu sa Allahovim obećanjima koje mu je dao i to ojačavanašu vjeru. Da Allah uvijek udjeljuje Svoju milost na nas.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp