U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Kako postati zahvalan Allahov rob

Kratki sadržaj

Huzur je svoju današnju hudbu petkom održao u Noor džamiji,Wigoltingen, Švicarska i rekao je da često skreće našu pažnju dapostanemo zahvalni Allahovi robovi. Istinska zahvalnost samo možebiti stvorena kad osoba ima bogobojaznost, shvatanje o svrhi našegstvaranja i kad čini napor da to postigne. U toku svog sadašnjegputovanja po Evropi Huzur je održao hudbe da skrene našu pažnju naovo. On je rekao da postoji potreba da neprestalno ponavlja ovaj predmetzato što uprkos mogućnosti MTA koja svake sedmice prenosi Huzurovehudbe petkom kao i programe za duhovni napredak, ljudi se sto postotnoovim ne okoriste i dobar broj muškaraca, žena i omladine ne slušajuredovno hudbe ili ako slušaju smatraju da su ove hudbe namijenjenesamo za skup kojem se direktno obraća. Nasuprot, Huzur je rekao,svakom pojedinom Ahmadi muslimanu se obraća u svakoj hudbi.Pogotovu su oni koji su Ahmadi nekoliko generacija posvojili ovopogrešno stajalište. Dok su novi Ahmadi Arapi obavijestili Huzura da seponekad osjeća kao da Huzur održava hudbu pogotovu za njihovusituaciju. Slušajući ruski prijevod Huzurovih hudbi na MTA, mnogiAhmadi koji govore ruski pisali su Huzuru i kažu koliko su ove hudbeuticale na njih, pogotovu da hudbe na teme odgoja izgledaju kao da suspecifične za njihovu situaciju. U odgovoru na hudbu o svadbenimproslavama pisali su da su bili upleteni u neke običaje, no da su seposlije ove hudbe okrenuli ka reformi.

Huzur je rekao da se ovi Ahmadi muslimani koji očekuju poziv Halifevremena, pokoravaju tome i popravljaju se. Oni željno slušaju njegovsavjet i smatraju da su njima upućene njegove riječi, no neki to nesmatraju. Zbog toga je Huzur ponovo ponovio ovaj predmet u svakojzemlji koju je posjetio. Huzur je rekao da se prilikom njegove posjeteogroman broj ljudi okupi radi džume namaza petkom i pošto svakiAhmadi musliman ima sjeme pobožnosti u sebi, kao i povezanost saHalifatom, uprkos općenite slabosti oni željno učestvuju u toku Halifineposjete.

Huzur je rekao da prvo želi skrenuti pažnju Ahmadi muslimana kojisu došli i žive u Evropi, da postanu Abd-e-šekur (robovi Allaha koji najvišecijeni). Ahmadi muslimani su našli svoj mentalni mir i ekonomskoblagostanje u Švicarskoj, i da za ovo moraju biti krajnje zahvalni.

Allah kaže: “… Ako budete zahvalni, Ja ću vam, sigurno, povećati…”(14:8)

Šta je zahvalnost za Allahovu milost i njen izraz? Zaista, to je savršenapokornost. To je da praktikujemo ono što Allah naređuje i da izbjegavamoono što On zabrajuje. Istinski vjernik troši svoj život kao Abd-e-Šekur s ciljem da bude primalac Allahove milosti. Za ovo osoba trebada u toku dana, cijelim svojim srcem i umom, pamti Allahove naklonostii da Ga neprestano spominje, da uvijek vodi računa o Allahovimblagoslovima i da veliča Njegovo ime. Samo verbalno ispovjedanje nijedovoljno, izraz zahvalnosti istinskog vjernika je iz svakog njegovogpokreta i on čini napor da posvoji poniznost – a poniznost je usađenasamo kad postoji svijest da su svi blagoslovi od Allaha.

Dobro zdravlje je Allahov blagoslov, mi treba da ga koristimo daNjega obožavamo i da služimo vjeri. On nam je dao izobilje, napredak,i bez oholosti o tome, mi to trebamo trošiti na Allahovom putu. Izrazzahvalnosti je ako sposobnosti i mogućnosti koje nam je Allah daoiskoristimo u skladu sa Njegovim učenjem. Allah je Najmilostiviji, Onuvećava naše mogućnosti, poklanja nam dobro zdravlje i daje Svojublizinu Abidu (obožavaocu Allaha) i osposobljava da postignemo svrhustvaranja. Zaista, čovjek svojom vlastitom snagom ne može čak obavljatiobožavanje koje postiže primanje kod Allaha. Iskrena zahvalnost nasosposobljava da povećamo svoju pobožnost i bogobojaznost.Allah kaže: “A koje god dobro djelo oni čine, neće im biti odbijeno;a Allah dobro zna bogobojazne.” (3:116)

Huzur je objasnio da se istinska pobožnost postiže kad se osobacijelim svojim bićem, mogućnostima i blagoslovima povezuje sAllahovom milošću. I kako se Allah takvim ljudima manifestuje kao AlŠekur (koji najviše cijeni)?

Allah kaže: “I da ih On nagradi u potpunosti, i čak im uveća izSvoje blagodati. On, zaista, najviše prašta (i) najviše cijeni.” (35:31)Huzur je objasnio da termin Šekur kad je upotrijebljen za Allaha neznači poniznost i zahvalnost, ona zapravo označava da On voli i cijeniponiznost, pobožnost i obožavanje od Svojih robova. Kad čovjek jednomshvati da je svaka pobožnost i vrlina poduzeta radi Allaha i onda seokrene Njemu sa krajnjom iskrenošću, Allah je onda najmilostiviji.Njegova milost obuhvata sve; On osobu umotava u Svoju milost i nasvaki njegov korak u Njegovom pravcu gleda s poštovanjem. Kako jenesretan onaj ko napušta Allaha uvijek Milostivog, koji najviše Cijeni iide negdje drugo.

Huzur je rekao da ako oni koji su se smjestili u Švicarskoj razmisle osvojoj prošlosti, većina će se složiti da je dolazak ovdje za njih bioblagoslov. Niko ne napušta svoju domovinu bez razloga a za Ahmadimuslimane dva glavna razloga za to su što su bili proganjani u svojojdomovini i ekonomsko iseljavanje. Vlade ovih (zapadnih) zemaljasmatrali su vašu situaciju zbiljskom i dozvolili vam da ovdje ostanete.Ovaj blagoslov je zbog Ahmadijjata. Zato trebamo izraziti svojuzahvalnost posvajajući uzornu povezanost sa Ahmadijatom. Ako nebudemo cijenili svoju Zajednicu i ne marimo za riječ Halife vremena,udaljavat ćemo i sebe i svoju djecu od Allaha.

Huzur je rekao: zastanite, razmislite i pogledajte unatrag; ako vasovosvjetske kotisti udaljavaju od religije onda nema blagoslova u tome,zapravo je to uništavajuće i ne cijenjenje Allahovih blagoslova. Mi smodali zavjet bai’ata Imama ovog doba kojeg je očekivao svaki narod i okojem je Časni Poslanik s.a.v.s. krajnje srčano govorio i poslao mu svojeselame. Je li mala stvar biti povezan sa takvom osobom? Sigurno je toogromna čast i cijenjenje ove časti će nas učiniti da budemo Abd-e-šekur. Povezivanje sa Obećanim Mesijom a.s. nije samo postupakverbalnog ispovijedanja, mi smo dali zavjet odanosti njemu u svombai’atu i poslije njega smo isto učinili sa Halifom vremena. Neophodnoje shvatiti značenje bai’ata. Bai’at znači prodavanje i on znači zavjet dažrtvujemo sve svoje želje po Allahovoj naredbi i da u skladu s timoblikujemo svoje živote; on znači negiranje svojih vlastitih želja i značida smatramo da je Allah uvijek Prisutan.

Huzur je rekao da će ukratko citirati uvjete na kojima je ObećaniMesija a.s. uzeo naš zavjet bai’ata tako da svaki pojedinac može da sezamisli i pomno preispita koliko svoj život živimo u skladu s tim. Kakvoje obećanje uzeo od nas Obećani Mesija a.s.

Allah kaže: “…i ispunite svoje obećanje; zaista ćete o obećanju bitipitani.” (17:35)

Treba da uvijek imamo na umu da ćemo polagati račun pred Allahomza svako obećanje koje smo dali. Kad čovjek misli o tome podilazi gajeza.

Obećani Mesija a.s. je uzeo naš zavjet da ćemo se iskrenim srcemuzdržati od svih načina širka (pripisivanja partnera sa Allahom). Huzurje objasnio da širk ne prenosi samo obožavanje kipova od kamena,zapravo je tu također skriveni širk i nije tako očit. Naprimjer,zanemarivanje namaza radi svog zaposlenja ili polsa, davanje prednostiovosvjetskim stvarima kao da Allah nije Razaak (Veličanstveni Održavalac)nego da je naš posao ili zaposlenje to što nas održava. Takočinimo dvostruk grijeh: zanemarujemo klanjanje i svrhu svog postojanja,i drugo činimo širk. Ponekad naša djeca idu protiv Allahove Riječi i utakvim situacijama pristajanje uz njih postaje širk. Huzur je rekao da suse neki ljudi udaljili od Ahmadijata zbog prekomjerne ljubavi premasvojoj djeci i slobode koju su im dali.

Allah kaže: “O vi koji vjerujete! Neka vas vaš imetak i vaša djeca neučine nemarnim prema spominjanju Allaha…” (63:10)

Jer ako uzmete nešto drugo čemu dajete prednost nad Allahom to ješirk i zanemarivanje Allaha. Ovo zanemarivanje nije beznačajna stvar;to zapravo vodi uništenju. Nemojte misliti da ste dali zavjet bai’ata i daje to dovoljno.

Od Ahmadi muslimana se očekuje da se drži dalje od laži, razvrat,preljube, grijeha očiju, razuzdanosti, raskalašenosti, okrutnosti,neiskrenosti, nereda i bune. Mi trebamo stalno ocjenjivati sebe jesmo liudaljeni od laži; neki ljudi imaju vrlo široko i pogrešno shvatanje o lažii nekad lažu u poslu i smatraju to malom stvari. U pogledu razvrata iprijestupa očiju, danas se kroz video i internet mogu vidjeti vulgarni ibestidni programi. Ovo pogotovu utiče na mlade ljude. Ovo zlo prvoprodire u ime slobode i otvorenosti, i neke nesretne porodice postajusame upletene u to. Huzur je rekao da je tu prvo prijestup uma i očijušto može voditi zbilji. Prvo roditelji ne posvećuju pažnju i kasnije im seoni izmaknu iz ruku. Djeci ne treba biti dozvoljeno da gledaju vulgarneprograme na TV i trebate dobro paziti na korištenje interneta. Akoroditelji nemaju znanja onda Džemat i pomoćne organizacije trebajuorganizovati obrazovne programe o ovome i poticati svoje članove dase povežu sa svojom pomoćnom organizacijom tako da i dalje dajuprednost vjeri nad ovosvjetskim stvarima. Roditelji trebaju u potpunostisarađivati u ovome jer bilo kakva slabost s njihove strane može bitipovod uništenja. Najveću odgovornost snosi glava porodice – muškarackao i žena. Allah je zaštitio vas i vaše pretke od Vatre zato i vi spasitesvoju djecu. Dok je muslimanski svijet krajnje nespokojan zbogrukovodstva, Ahmadi muslimani imaju blagoslov halifata da ihneprestalno upućuje. Ovaj blagoslov zahtijeva da se zavjetujemo daćemo odbaciti svako zlo i ići naprijed. Uvijek treba da pamtimo da Allahkaže:

“O vi koji vjerujete! Čuvajte sebe i svoje porodice od Vatre…” (66:7)

Ovih dana se susrećemo sa otvorenim moralnim zlima, koja se na Zapadu ne smatraju nemoralnim. Ova zla se prvo slijede u im eotvorenosti, kasnije dolazi do shvatanja da oni nisu ni  zabava ni sloboda, zapravo su ovo vatrene provalije u ime razonode i slobode.Uvijek zapamtite da raskoš svijeta pokazuje poroke koji otvaraju u stada progutaju sve. Ovo nije sloboda ni zabava, nego vatrena provalija!Ovo je vatra! Zaštitite sebe i svoju djecu od Vatre! Ja kažem mladim ljudima da treba da shvate da nije svrha vašeg života da se uplićete u užitak života ovog svijeta. Nije odluka na vama da odlučite o svrhi svog života. Udaljite se od svake nepravde! Zaštitite se od poroka! Kakva jerazlika između vas i drugih muslimana? Ako vi klanjate i oni klanjaju; ako vi postite, i oni poste; ako idete na hadž, i oni idu na hadž; ako dajete milostinju i oni daju… Razlika između vas i drugih je u administraciji Džemata, koja je utemeljena halifatom. (Utemeljenim duhovinim vodstvom za muslimane). Time što ste Ahmadi muslimani,treba da bude prepoznatljiva razlika između vas i drugih. Svi Ahmadi muslimani treba da izbjegavaju tlačenje i nepravdu. Treba da postoji uzajamna naklonost unutar Zajednice uz izbjegavanje prevare svake vrste i slijeđenje Nizam e Džemata (administrativnog sistema) Zajednice .Ljepota naše Zajednice je jedino sa Nizam e Džemata. Udaljavanjem od toga uklanja se razlika između nas i drugih. Neki kažu da su krajnje odani halifatu, ali da imaju neslaganja sa Nizam e Džemata. Oni trebada shvate da je Nizam e Džemata stvoren Halifom. Ako bilo ko ima neku pritužbu ili prigovor treba da pišu Halifi vremena ali nikome nije dozvoljeno da zanemaruje disciplinu Zajednice. Slično tome, vršioci dužnosti također imaju odgovornost da drže vladanje pravde i naklonosti.

Skrenuta je pažnja na namaz, o čemu je Huzur ranije objasnio. Četvrtiuvjet bai’ata je da osoba neće izazvati štetu bilo kome pod poticajembilo kakvog nagona. Onda, da će osoba ostati vjerna Allahu u svimokolnostima: u tuzi i u radosti, u nedaći i u blagostanju. Huzur je rekaoda su neki ljudi bili žrtve sadašnje ekonomske krize; međutim, čovjekne smije napustiti Allahovu zaštitu. Od njega se očekuje da izbjegavaovosvjetske običaje i požudne naklonosti, da se pokori utjecaju Kur’ana– da ga učimo, shvatimo i postupamo u skladu s njegovim naredbama ida se pokoravamo Allahu i Njegovom Poslaniku s.a.v.s. Treba da potpunonapustimo ponos i beskorisnost i trošimo život u poniznosti.

Osmi uvjet bai’ata je da osoba drži vjeru, čast vjere, i put islamadražim od svog života, imetka, djece i svega drugog što mu je drago.Ovo je zaista vrlo važan uvjet bai’ata o kojem svaki Ahmadi treba voditiračuna – da je svaki od nas ambasador Ahmadijata. Vanjski svijet gledana nas jer mi tvrdimo da predstavljamo istinsku sliku islama. Zato jenaša dužnost da zaštitimo čast islama. Mi samo onda možemo bitiuspješni u prenošenju poruke islama i Ahmadijata ako pokazujemopobožne uzore. Danas je svuda oko nas suprotstavljanje islamu. Našzadatak je da svijetu predstavimo sliku istinskog islama. Protivnici islamanastoje na svoje načine, i u ovoj zemlji također, zabranjivanjem gradnjeminareta. Hoće li nepostojanje minareta zaustaviti kriminalne aktivnosti?

Iako je donesena odluka u pogledu minareta, ovo pitanje netreba ostavljati. Pišite novinama, održavajte seminare. Zakon o zabraniminareta je donesen poslije referenduma, referendum to također možeoboriti. Naravno minareti nemaju toliko mnogo značaja pošto su postaliobilježje mnogo kasnije (u islamskoj historiji). Međutim, to je stvarčasti islama i namjera protivnika je da kleveću islam. Vi im trebate datiprimjer Ahmadijata, koji je utemeljen u 195 zemalja svijeta ali nikadanigdje u svijetu nije bilo ni jednog jedinog primjera kršenja zakona ilibilo kakvog učešća u nemirima protiv vlade zemlje. Mi smo istinskaslika islama. Huzur je rekao da trebamo izaći iz svojih krugova i napravitinapor da izgradimo pojedinačne veze (sa lokalnim stanovništvom) –oni koji znaju (lokalni) jezik. Oni koji ne znaju jezik mogu dijelitiliteraturu. Svaka osoba treba da učestvuje u ovome. Inače nećete ispunitisvoju dužnost da branite čast islama. Drugi predmet koji je bio podignutu Evropi je pitanje o pokrivanju. Naše žene i djevojke trebaju organizovatikampanju da pišu novinama. Naše djevojke su napravile dobarposao u Velikoj Britaniji i Nemačkoj u pogledu ovoga. Mi trebamo datisvijetu do znanja da je pokrivanje radi časti žene iako su neki iskrivilinjegovu formu. Pokrivanje je radi zaštite časti žene. Priroda je žena dažude za poštovanjem i islam se zauzima za čast žena. Pokrivanje nijeprisila; ono označava individualnost muslimanskih žena i čuva njihovučast. Huzur je rekao Ahmadi djevojkama da ne treba da osjećaju nikakavkompleks u ovom pitanju. Ako se osjećaju neugodno zbog negativnepropagande ili izaberu da slijede trendove i napuste pokrivanje ondane može biti nikakve garancije njihovog poštovanja. Njihovo poštovanjeje vezano sa poštovanjem vjere.

Huzur je rekao da je prije naveo ovaj događaj gdje je jednoj Ahmadidjevojci njen šef dao rok mjesec dana da napusti pokrivanje ili da izgubiposao. Djevojka je molila Allaha da joj On pomogne jer da ona nosipokrivalo samo radi Njega. Za mjesec dana njen je šef nastavio dauznemirava ovu djevojku o ovoj stvari. Poslije mjesec dana dok je onasačuvala posao, njen šef je bio ili otpušten ili premješten sa svog mjesta.

Huzur je rekao da Allah pomaže ako osoba ima dobru namjeru.Deveti uvjet bai’ata je da će osoba ostati zauzeta u služenju Allahovimstvorenjima i ljudima. Ovo će istinski biti ispunjeno kad nastojimo dasvijet dovedemo bliže Bogu. Da sa uljudnošću i ljubaznošću širimoporuku islama.

Zadnji uvjet je da će osoba čuvati ovu vezu predanosti i pokornostisa Obećanim Mesijom a.s. koja će nadmašiti sve ovosvjetske odnose iveze. Huzur je rekao, ponovo, mi trebamo razmisliti da li su naši odnosii veze stali na put i postali zapreka naše veze sa Obećanim Mesijom a.s.Mi ćemo ovaj standard i nivo ustanoviti kad posvojimo učenja ObećanogMesije a.s. i budemo pokazivali savršenu pokornost halifatu, za koji jeObećani Mesija a..s rekao da je ‘druga manifestacija’ (Allahovogblagoslova). Potpuna pokornost i odanost halifatu učinit će nas istinskimčlanom Zajednice; inače ćemo jednostavno samo nositi oznaku. Da nebude da oni koji su se kasnije povezali sa Zajednicom idu naprijed aAhmadi čiji su preci dali ogromne žrtve da započnu izvore (ovihblagoslova) budu ih lišeni.

Dobro zapamtite da Allahovi miljenici nisu oni koji imaju lijepaodijela, dobru hranu, imetak itd. nego pokorni, bogobjazni i zahvalnirobovi. Allah je Obećanom Mesiji a.s. objavio više nego jednom: ‘Allahće postaviti one koji tebe slijede iznad onih koji ne vjeruju, do Sudnjegdana.’ Ovo je također kur’anski ajet (3:56). Međutim, Obećani Mesijaa.s. je rekao da osoba ne može ispuniti značenje da je njegov istinskisljedbenik ukoliko potpuno ne zanijeće svebe u pokornosti njemu. Onje nastavio i rekao da ovo ilustruje da je Allah želio da za njega stvoriZajednicu koja će zaista zanijekati sebe u pokornosti njemu.

Takva su očekivanja Obećanog Mesije a.s. Ako istinski želimo da snjim formiramo vezu moramo nastojati da ispunimo njegova očekivanjai da se zamislimo. Za svakog starješinu, svaku ženu, svake mlade osobeje da tako čine. Roditelji treba da s naklonošću paze na svoju djecu i daih upoznaju sa učenjima Obećanog Mesije a.s. i objasne razliku izmeđuAhmadi i neahmadi muslimana. Administracija Džemata i pomoćneorganizacije treba da naprave praktične programe. Ako svoje životepotrošimo u traženju svijeta, to će biti nezahvalnost. Da Allah osposobisvakog Ahmadi muslimana da bude istinski Ahmadi; onaj koji uvijekima učešća u Allahovoj milosti.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp