U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dželsa salana (Godišnji skup) u Španiji

Kratki sadržaj

Huzur je svoju današnju hudbu održao u Bašarat džamiji, Pedro Abad,Španija. Huzur je rekao da, Allahovom milošću, dželsa salana Španijezapočinje njegovom hudbom i objasnio da je danas institucija dželsasalane čvrsto utemeljena u svakoj zemlji svijeta gdje se nalazi Džemat.Dželsa salana je znak osobnosti i ljudi Zajednice vode uveliko računa iposvećuju pažnju njenom organizovanju. Zato što ovaj skup sigurnonije kao druga ovosvjetska okupljanja gdje ljudi dolaze da se zabave.Umjesto toga, to je zadnjih stotinudvadeset godina za Ahmadimuslimane bio neprekidan izvor spoznaje da je okupiti se dva do tridana svake godine u skladu sa željom Imama doba, koji je želio zasvoje sljedbenike da se okupe i slušaju o stvarima koje se odnose naBoga i Časnog Poslanika s.a.v.s., da naprave čiste promjene u sebi ipostignu blizinu Allahu.

Ahmadi muslimani uzimaju slobodne dane od posla da biprisustvovali dželsi zato što je Obećani Mesija a.s. naredio da ne mislimoda je ova dželsa (to jest ovo okupljanje) kao ovosvjetsko okupljanje. Onje rekao da je ova dželsa bazirana na Allahovoj potpori. Huzur je objasnioda dželsa nije jednostavna manifestacija svesrdne i žarke želje ObećanogMesije a.s. koju je imao za svoje sljedbenike da prepoznaju svogStvaraoca i privuku Njegove blagoslove, nego je ona bazirana naAllahovoj posebnoj i istinskoj pomoći. Zaista, šta god Allah kaže baziranoje na istini i donosi blagoslove ljudima – slijeđenjem onoga što je potpunood Allaha nosi ogromne blagoslove. Kad Allahova pomoć dolazičovjekovi ponizni napori privlače stotine puta uvećane blagoslove. Ovose događa na pojedinačnom nivou kao i na zajedničkom.

Huzur je rekao da su sretni oni među nama koji prisustvuju dželsasalani samo u poslušnosti pozivu Imama doba i s ciljem da proizvedupobožne promjene i budu dio veličanstvene sudbine koju je Allah oderdioza Zajednicu Obećanog Mesije a.s., i izvuku korist od duhovne hranekoja nosi Allahovu posebnu potporu.

Huzur je molio Allaha da ovo uvijek bude cilj svake osobe koja ikadaprisustvuje dželsa salani jer je ovo sama svrha koja će, kad se ima uvidu, prisutne učiniti korisnim. Mi treba da neprestalno analiziramosebe i preispitujemo se, obilato činimo istighfar i učimo salavate takoda proizvedemo revolucionarnu promjenu u sebi koja će nam pomoćida širimo učenja islama u svijetu i da, također, privučemo Allahoveblagoslove. Inače, Huzur je rekao, besmisleno je uzimati dopust s poslaako duhovno okruženje dželsa salane nije iskorišteno. Ako svaki pojedinacrazumije ovaj aspekt, ne samo da ćemo sami mi imati koristi nego ćemotakođer privuči druge ljude islamu. Huzur je rekao revolucionarnapromjena koja će se dogoditi kroz Obećanog Mesiju a.s. neće se ostvaritisilom ili političkom moći; umjesto toga ona će biti ostvarenaproizvođenjem čistih promjena u nama i sa molitvama, i ovarevolucionarna promjena će zaista biti stalna. Ona neće biti žrtva bilokojoj zavjeri od bilo koga ko nastoji da muslimane otjera od bilo kuda.Nasuprot, bit će napravljena nastojanja da slijede islamsko učenje.

Obraćajući se skupu dželse, Huzur je rekao da je u Španiji samonekoliko stotina Ahmadi muslimana, od kojih je većina pakistanskogporijekla. Oni treba da vode računa da na sebi imaju ogromnuodgovornost. Napredak Ahmadijata bit će toliko odražen koliko mibudemo predstavljali primjere islamskih učenja i koliko budemo moliliAllaha. Bilo je vrijeme kad je samo jedna Ahmadi osoba došla u Španijuna poziv Halife vremena. To je bilo vrijeme kad se ime islama moglosamo tajno upotrijebiti u ovoj zemlji. Ova osoba je zarađivala za svojživot i unapređivala svoj rad u Džematu prodavajući mirise. On je širioovu riječ sa ljubavlju. Njegovo ime je bilo Karam Illahi sahib koji je bionaš prvi misionar u Španiji. Na kraju se završio period religijskihograničenja u Španiji i postepeno su ljudi naše Zajednice dolazili ismjestili se ovdje i naši misionari su također počeli dolaziti i bila jeizgrađena prelijepa džamija. Poslije razmišljanja će se oni koji su seiselili ovdje složiti da se, iako je Španija manje razvijena od nekih drugihevropskih zemalja, njihova finansijska situacija uveliko popraviladolaskom ovdje i njihov život je spokojan. Sigurno je, moralnapokvarenost u zapadnim zemljama razlog za zabrinutost ali slobodareligije koja je ovdje dopuštena proizvodi mir. Premda se neke zemlje uEvropi sada miču prema protivnom kretanju – neki stavljaju ograničenjana minarete a drugi na hidžab – no, općenito govoreći postoji slobodareligije. Ni jedna vlada ovdje ne kažnjava za učenje ezana ili izgovaranjekelime-i-šehadeta. Mi trebamo biti zahvalni za ovu slobodu, mir ifinansijsko poboljšanje, i biti od onih koji privlače Allahove blagoslove.Huzur je rekao da nas ovosvjetski napredak ne smije udaljiti odAllaha. Nikada ne smijemo zamišljati da je naše popravljanje finansijskesituacije zbog nekih naših ličnih odlika ili tome slično. Zapravo je ovomanifestacija od Allaha da je On obezbjedio za one kojima je svijetželio dati prosjački štap. Huzur je rekao da trebamo zapamtiti da Allahima moć da dadne, da je isto tako nezadovoljan na ružna djela i Allahavonezadovoljstvo je takvo da se ni jedan čovjek ne može boriti s tim. Akonas ovosvjetska udobnost udalji od naše vjere to je ozbiljan razlog zazabrinutost. Španija čekala 800 godina na revolucionarnu promjenu.Huzur je rekao da je u svojoj prethodnoj hudbi naveo hadis i objasnioda je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao da nije bio zabrinut o bilo kakvomsiromaštvu svog ummeta ili da je za njih bio željan bilo kakvogmaterijalnog bogatstva. Njegova najveća briga je bila da će ih bogatstvoudaljiti od vjere i uzrokovati njihovo uništenje kao i prijašnjih naroda.Danas arapski svijet ima bogatstvo od nafte ali su daleko od vjere iakosebe nazivaju predvodnicima islama. Njihova praksa je, međutim,suprotna. Sve ovo također ima efekat na one koji misle da se islammože učiti samo od Arapa, pogotovu od Saudijske Arabije. Huzur jenaveo o jednom Nigerijcu muslimanu koji je otišao na hadž, ali popovratku nije napustio uzimanje alkohola. Njegov Ahmadi prijatelj muje savjetovao da, pošto je bio na hadžu, treba to napustiti. Ovaj nigerijskimusliman je odgovorio da je vidio da se alkohol pije u Saudiskoj Arabiji,čak u Meki. Huzur je rekao da je ovo dokaz istinitosti brige ČasnogPoslanika s.a.v.s., koja je na jedan način također bila predskazanje.Alkohol je također poznat kao ummul khabais (majka svih zala) i kad jeČasni Poslanik s.a.v.s. proglasio njegovu zabranu, on je tekao kao vodaulicama Medine jer su drugovi Poslanika polomili svoje zemljane ćupoveu kojima su držali alkohol, čim su čuli ovu zabranu. Dok danas, jedanafrički muslimna ide na hadž i donosi natrag potvrdu za uzimanjealkohola; kakvo veće uništenje može tamo biti? Huzur je rekao da sugrijesi kao što je kockanje i uzimanje alkohola poznati kao ismul kabiir(veliki grijesi) i objasnio je da je to grijeh koji stalno potiče osobu načinjenje grijeha. On je rekao da alkohol i kockanje izazivaju uništenje umuslimanskom svijetu. Ovi grijesi udaljavaju ljude od Allaha i kad sečovjek udalji od Allaha to vodi uništenju.

Huzur je rekao da se u zapadnim zemljama alkohol troši kao voda.On je na raspolaganju u svakoj prodavnici, svakom restoranu i svakojbenzinskoj pumpi i također se svuda mogu naći mašine za kockanje.Sve ovo se smatra znakom napretka. Ahmadi muslimani treba da obilazetakvo okruženje s najvećom mogućom pažnjom, da zaštite sebe i svojudjecu, pogotovu djecu koja su zakoračila u mladalačko doba. Osobabude upletena u kocknje bez spoznaje i završi u njegovom blatu. Huzurje rekao da je tužno, da su poneki Ahmadi također uključeni u ovajporok ali je mnogo neahmadi koji ne smatraju da je bilo šta pogrešnosa kockanjem i neki drže alkohol u svojim kućama, piju ga i nude svojimgostima. Huzur je rekao da je naredio Ahmadi muslimanima da nerade na mjestima gdje se radi s alkoholom, zato što to vodi uništenju.Ako nemuslimani i neki muslimani imaju uspješan posao zato štoprodaju alkohol, sretno im, mi smo samo zainteresovani u čistoj i čestitojzaradi. Ovi ljudi su zaslijepljeni u pogledu vjere. Tačka gledišta istinskogmuslimana treba biti da dadne prednost vjeri nad ovosvjetskim stvarima.

Osim islama sve druge religije su duhovno mrtve. Za njih su ove stvarinebitne. Danas je islam jedina religija koja nudi vječni spas. Bog islamaje taj koji obećava da će poslati Svoje ovlaštene ljude u vrijeme opadanjaislama i zaista ih je poslao. Bog islama je taj koji je tražio od Mesije davrati natrag vjeru od udaljenih zvijezda i nakon što je on umro, Allah jeutemeljio sistem halifata koji je trajan i koji je bio utemeljen da proizvedejedinstvo među vjernicima.

Vjera muslimana je živa vjera, ona koja će ostati zauvijek utemeljenai Allah je obećao da će je zaštititi i čuvati, i obećao je njenu pobjedu.Ako musliman napušta vjeru on uništava svoj ovosvjetski život i životDrugog svijeta.

Huzur je rekao da mi Ahmadi muslimani tvrdimo da svoje životetrošimo u skladu sa zavjetom bai’ata koji smo dali sa istinskim i revnimpoklonikom Časnog Poslanika s.a.v.s. Naš cilj nije ovaj svijet, nego našavjera; i tako zaista treba biti; inače nema smisla u uzimanju bai’ata.Ahmadijat će, inšaallah pobijediti, ali kao što je Časni Poslanik s.a.v.s.rekao, onaj ko zaboravlja učenje islama doživjet će uništenje. On nikadanije izrazio zabrinutost za vjeru islama, on je bio siguran u Allahovoobećanje da će konačna pobjeda biti pobjeda islama. Upozorenje kojeje dao Časni Poslanik s.a.v.s. bilo je sljedbenicima islama, ummetu,tražeći od njih da vode računa da ne dozvole da ih udobnost ovogživota učini udaljenim od vjere jer to na kraju vodi uništenju. Huzur jeobjasnio da su ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s. dali prednost vjeri nadovosvjetskim stvarima čak kad su zaradili ogromno bogatstvo. Ashabisu također doživjeli vremena nevolje ali kad su neki od njih umrli izasebe su ostavili ogroman imetak. Oni su svoj imetak trošili krajnjevelikodušno na putu islama i do kraja su ispunjavali svoje dužnostiprema vjeri.

Huzur je rekao Ahmadi muslimanima u Španiji da žive u zemlji gdjesu nekada vladali muslimani i da danas još stoji stotine građevina kojena sebi imaju riječi kelime-i šehadeta. Ovo je također zemlja gdje je nasvakom koraku upozoravajuće svjedočenje da su muslimani zanemarilisvoju vjeru. Huzur je rekao da je nekad bilo vrijeme kad su kršćanskikraljevi i vladari, uprkos voje zlobe, pogledali na muslimanske kraljevei vladare. Oni su bili impresionirani raskošnim načinom života muslimanskihkraljeva. Međutim, unutrašnji razdor muslimana skupo ih je koštaoi kad je njihovo bogatstvo postalo za njih sve i cilj svega i kad su tražiliutočište kod kršćanskih kraljeva, suočili su se sa svojim propadanjem ina kraju su pali u nemilost.

Međutim, Allahovo je obećanje da će na kraju islam pobjediti i radiovoga je Allah ovom svijetu poslao Obećanog Mesiju a.s. Zadatakoživljavanja vjere povjeren je njegovim sljedbenicima i ako poslijedolaska u ove zemlje budemo uključeni u materijalizam to će bitisuprotno našem zavjetu bai’ata. Allahova milost je, nema sumnje,ogromna, ali mi trebamo voditi računa o tome da nikada ne možemozavesti Allaha. Ako On bude htio On nas može ispitivati na svaki pojedinizavjet bai’ata: jesmo li među onima koji ispunjavaju zavjet napravljensa Obećanim Mesijom a.s.? Rezime uvjeta bai’ata je da ispunjavamodužnosti prema Allahu i dužnosti prema ljudima i svaki Ahmadimusliman treba uvijek voditi računa o njima; samo onda ćemo biti ustanju prikladno izvršavati svoj duhovni zadatak. Ponekad nam ličnazauzeća ne dozvoljavaju da posvetimo odlučnu pažnju prema vjeri –takva je ljudska priroda i zato je važno neprestalno sebe podsjećati ozavjetu bai’ata.

Huzur je rekao da je u Španiji na svakom koraku podsjetnik prošlosti.Ime svakog glavnog puta (ceste) je pokazatelj da je ovo mjesto jedanpu tbilo sjedište muslimanskog sjaja. Međutim, imetak, pohlepa i politika učinili su da njihova uprava bude stvar prošlosti. Danas je zadatak Ahmadi muslimana da ponovno uspostave slavu islama postajući praktični primjer učenja islama. Radi ovoga oni moraju razumjeti cilj stvaranja kao što Allah kaže u Časnom Kur’anu:

“A Ja nisam stvorio džinove i ljude osim da Mene obožavaju.” (51:57)

Obećani Mesija a.s. kaže da je čovjek rođen s prirodom koja jenaklonjena Allahu. Oni koji napuste ovu prirodnu crtu i svoj život učineniskim postojanjem kao život životinje, udaljavaju sebe od Allaha. Kadvjerujemo da je naše postojanje uglavnom da obožavamo Allaha mitrebamo promijeniti svaki aspekt svog života. Naš krajnji cilj treba bitida tražimo Allahovo zadovoljstvo. Huzur je rekao da su se Ahmadiokupili na dželsi u Španiji radi odgajanja ovog cilja. Oni trebaju posvetitiposebnu pažnju na namaze i dove u toku dana dželse i nastojati daproizvedu revolucionarnu promjenu u sebi i kad se vrate kući da osjećajuda je u njima nastala vidljiva promjena. Huzur je tražio da čine dove dasituacija ne dođe do te tačke gdje će morati da se isele u drugu zemlju.Ako budu trebali da se isele bilo gdje, da to bude natrag u svoju zemljuporijekla gdje mogu prakticirati svoju vjeru i također je širiti. Obraćajućise delegaciji iz Maroka, Huzur je rekao da ispunjavamo svoje dužnostiprema svojoj zemlji ako pokažemo uzore koji mogu privući ljude našojvjeri.

Zatim je Huzur iznio tužne vijesti o tragičnom ubistvu troje ljudiporodice iz Feslabada, Pakistan. Ashraf Pervaiz sahib, star 60 godina,njegov brat Masood Javid sahib, star 57 godina i njegov sin star 24godine Asif Masood bili su prethodne noći ubijeni od nepoznatihnapadača. Huzur je dao neke detalje o šehidima i pozvao pakistanskeAhmadi muslimane, pogotovu one koji su dobro poznati u svojoj oblastida vode računa o vremenu kad putuju. Huzur je činio dovu za uzvišenipoložaj trojice šehida i za ustrajnost za njihove porodice i najavio da ćeklanjati dženazu namaz za njih u odsustvu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp