U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Nur (svjetlo) Časnog Poslanika s.a.v.s.

Kratki sadržaj

Huzur je danas u svojoj hudbi petkom dao izlaganje o nuru ČasnogPoslanika s.a.v.s. Huzur je počeo objašnjavati ovaj predmet čitanjemisječaka iz uzvišenog pisanja Obećanog Mesije a.s., koji je rekao da sumudrost i krajnje izvrstan moral ovog Božijeg Poslanika bili takvi da susvijetlili čak i prije nego se Božija objava spustila na njega (prijeposlanstva). Objašnjavajući kur’anski ajet:

“… svjetlost nad svjetlošću…” (24:36)

on je napisao da je ovaj Pečat poslanika s.a.v.s. već bio sjedinjenje svjetla,povrh kojeg se spustilo svjetlo Božije objave i tako postalo skup svjetla.

Časni Kur’an ga naziva ‘Siirađum Muniira’ (lampom koja daje sjajnosvjetlo) (33:47) i Obećani Mesija a.s. objašnjava da je izričita mudrostda je on tako nazvan u tome što jedna lampa može zapaliti stotinehiljada lampi. U slijeđenju Poslanika s.a.v.s. stotine hiljada ljudi će postićipoložaj i opću milost prije nego što će biti poklonjena isključiva milost.Citirajući hadis Huzur je objasnio da je Časni Poslanik s.a.v.s. rekaoda je prva stvar koja je ikada bila stvorena bio njegov nur. To jest,Allah je odlučio na samom početku da će nur koji će biti podaren ovomPoslaniku s.a.v.s. neće biti u ranijim ili kasnijim poslanicima.Blagoslovljena majka Časnog Poslanika s.a.v.s. vidjela je u snu da jesvjetlo izašlo iz nje koje je osvijetlilo palače Sirije. Tako je Allah daoradosne vijesti majci koja je rodila sina kao hudovica i koja nije živjelada vidi cijelo djetinjstvo svog uzvišenog sina. Njoj je data utjeha danjen sin siroče neće imati život uskraćenosti; zapravo će njegovo bićebiti izvor svjetla za cijelo čovječanstvo.

Blagoslovljeno lice Poslanika s.a.v.s. je u jednom hadisu opisano kao ‘dostojanstveno i pristalo’ i da je imalo ‘blistav sjaj punog mjeseca’. Drugi hadis navodi da ga je jedan ashab vidio u toku noći punog mjeseca odjevenog u crvenu odjeću, on bi gledao na mjesec i onda na Poslanika s.a.v.s. Po njemu je Poslanik bio privlačniji od mjeseca. Navedeno je da je poslanik s.a.v.s. bio svjetle puti, kao da je bio stvoren od srebra. Očito svjetlo Časnog Poslanika s.a.v.s. svi su mogli vidjeti. Kad su ga ashabi vidjeli prije primanja islama, oni su znali da ovo nije lice lažova. Kao što je Obećani Mesija a.s. rekao, Poslanik s.a.v.s. je bio nazvan lampom, zato što lampa ima sposobnost da upali hiljade lampi. Ovaj fenomen je bio ispunjen u životnom dobu Poslanika s.a.v.s.

Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da će prepoznati one koji će steći ovosvjetlo zato što će im na Sudnjem danu biti data njihova knjiga obračunau desnu ruku. Njihova lica će pokazivati da su u obilju činili sedždu(pred Allahom) i nur će biti ispred njih. Allah je ovo dao kao pokaznasljednika Dženneta da će oni imati svjetlo ispred njih. O onima kojičine sedžde i čija su lica osvjetljena, Časni Kur’an kaže:

“Ti ih vidiš da se saginju i padaju na sedždu, tražeći blagodat izadovoljstvo od Allaha. Njihov znak je na licima njihovim – tragnjihovog padanja na sedždu.” (48:30)

Huzur je objasnio da će svjetlo biti ispred ovih ljudi zbog njihovespremnosti da traže Allahovo zadovoljstvo i njihovog nastojanja da topostignu. On je rekao da Ahmadi muslimani treba da do kraja voderačuna o ovome.

Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da onaj ko ide u džamiju kad je mrakdata je radosna vijest o savršenom svjetlu na Sudnjem danu. Oprost iposredovanje su tijesno vezani sa blagoslovljenom ličnošću Poslanikas.a.v.s. Hadis navodi da će na Sudnjem danu kad Allah, nakon što okupiranije i kasnije ljude, donijeti Svoju sud, i vjernici će reći: Ko je taj ko ćeposredovati kod našeg Gospodara u naše ime? Oni će otići Ademu a.s.pošto je njega Allah stvorio Svojim rukama i pitat će njega. Adem će ihposlati Nuhu a.s. Nuh će ih poslati Ibrahimu a.s. koji će ih uputiti Muaua.s. Musa će ih poslati Isau a.s. Isa će reći. “Ja vas upućujem vašemnepismenom Poslaniku s.a.v.s.’ Vjernici će onda otići Časnom Poslanikus.a.v.s. Allah će dozvoliti Poslaniku s.a.v.s. da stane ispred Njega iposreduje. Allah će onda ispuniti nurom cijelu osobu Poslanika s.a.v.s.Nevjernici će onda tražiti od Iblisa da posreduje u njihovo ime jer on jebio taj koji ih je zaveo. Ali on će biti gurnut prema Džehennemu i rećiće da vam je zaista Allah dao istinsko obećanje a da je on bio nevjeransvojim obećanjima. Takav je položaj našeg Poslanika s.a.v.s. da će njegovnur biti blistaviji od svih poslanika i jedini je on kome će biti datoovlaštenje posredovanja. Neka je hiljade salavata na Časnog Poslanikas.a.v.s., slijeđem kojeg su obogaćeni i čovjekov život i ahiret.

Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da kad je jutro svako treba da semoli: “Mi smo dosegli jutro i tako je i sva Allahova vlast, Koji je Gospodarsvih svjetova. O Allahu, ja od Tebe tražim dobre stvari ovog dana. Jatražim njegov uspjeh i pomoć od Tebe. Ja tražim njegovo svjetlo, blagoslovi uputu. Ja tražim utočište u Tebi od zla ovog dana i zla onog što gaslijedi.” On je rekao da ovo treba ponoviti i uveče.

Huzur je objasnio da su, s ciljem da postignemo nur, Božijezadovoljstvo, i unaprijedimo svoj život i ahiret, potrebne dove. Najboljinačin je noćno obožavanje Allaha i propisani namazi u tokudana.Poslanik s.a.v.s. je rekao da ko god bude učio ajete na početku ina kraju sure Al-Kahf, ovi ajeti će postati svjetlo za njega između nebesai Zemlje. Huzur je rekao da drugi hadis preporučuje učenje i početnih izavršnih ajeta sure Al-Kahf kao zaštitu protiv Deđala. Zlo Deđala je uodbijanju Božijeg jedinstva. Ogromna je potreba za učenjem ovih ajetau sadašnje doba kad Deđal ima premoć. Samo verbalno učenje ovihajeta nije dovoljno. Osoba se također mora pridržavati blagoslovljenoguzora Časnog Poslanika s.a.vs.

Druga dova kojoj nas je Časni Poslanik s.a.v.s. poučio je: “O Allahu,podari dobro našim srcima, napravi slogu između nas i uputi nas na putevemira. Spasi nas od mraka i izvedi nas na svjetlo. Spasi nas od onoga što jeloše i zlo bilo to otvoreno ili skriveno. Blagoslovi nas u našim ušima,našim očima, našim srcima, našim partnerima i djeci. Obrati nam se. Tise često obraćaš sa sažaljenjem i uvijek si Milostiv. Učini nas zahvalnim zaTvoj blagoslov i učini da budemo među onima koji iskazuju zahvalnost zato, hvale to i prihvataju to. Usavrši Svoj blagoslov za nas.” Huzur je rekaoda je najveći blagoslov za vjernika da bude čvrst u vjeri, da čini dobradjela i drži se Allahovih naredbi.

Kad je Poslanik s.a.v.s. obavljao svoj Tahadžud namaz, govorio bi:“O Allahu, Ti si jedini vrijedan hvale; jedini Ti si Čuvar nebesa i Zemlje isvega što je u njima. Jedini Ti si vrijedan hvale, Tvoja je vrhovna vlast nadsvim što je na nebesima i na Zemlji. Ti si jedini vrijedan hvale. Ti si svjetlonebesa i Zemlje i svega što je u njima. Jedini Ti si vrijedan hvale, Gospodarnebesa i Zemlje. Jedini Ti si vrijedan hvale, Ti si istina, Tvoje obećanje jeistina, susret s Tobom je istina, i Tvoja riječ je istina, i Džennet je istina, iDžehennem je istina. Poslanici su istina i Muhammed s.a.v.s. je istina idogađaj Sudnjeg dana je istina. O Allahu! Ja se Tebi okrećem, i vjerujem uTebe, i oslanjam se na Tebe i pokoravam se Tebi s Tvojom pomoći ja seborim. Ja tražim presudu jedino od Tebe. Oprosti mi moje grijehe kojesam počinio u prošlosti ili one koje budem počinio u budućnosti, i takođergrijehe koje sam počinio tajno ili javno. Ti si Prvi i Ti si Zadnji. Niko nijevrijedan obožavanja osim Tebe.”

Dova Časnog Poslanika s.a.v.s. je: “O Allahu, ja sam Tvoj rob, sinTvog roba i robinje. Ti mene držiš za kiku. Tvoja naredba je ono što mekontroliše, i Tvoja odredba za mene je bazirana na pravdi. Ja Te molimsvakim od Tvojih imena, one koje Ti koristiš da pozivaš na Sebe, ili sipoučio bilo koga od Tvojih stvorenja ili si objavio u Svojoj Knjizi, ili siizabrao da čuvaš skrivenim kod Sebe u nevidljivom, da učiniš da Kur’anbude vrelo moga srca, svjetlo mojih grudi i izvor uklanjanja moje žalosti ituge.’ Poslanik s.a.v.s. je rekao da će Allah ukloniti patnju i žalost onogako ovo uči i nadomjestiti to radošću. Bio je zapitan: “O Božiji Poslaniče,treba li da ovo naučimo?” On je rekao: “Naravno; svako ko ovo čuje trebada nauči.” Huzur je rekao da je objasnio u jednoj od prethodnih hudbida su Časni Poslanik s.a.v.s. i Časni Kur’an svjetlo kroz koje se čovjekmože zaštititi od napada šejtana. Učiniti Kur’an vrelom svog srca značida ga učimo, razumijemo i stavimo njegova učenja u praksu.

Druga dova Časnog Poslanika s.a.v.s. je: “O Allahu, ja tražim onuTvoju posebnu milost da kroz nju uputiš moje srce i urediš moje stvari iučiniš dobrim moje zapletene stvari. Ujedini me s onima koji su bili odvojeniod mene i uzdigni one koji su povezani samnom. Kroz Tvoju milost očistimoja djela i otkri mi uputu. Da oni koje volim budu ujedinjeni samnom.

Zaista, posebnu milost koja će me zaštititi od svakog zla. O Allahu podajmi trajno vjerovanje i sigurnost poslije koje ne može biti nevjerovanja.”Huzur je rekao imajući u vidu uzvišeni položaj Poslanika s.a.v.s. ičinjenicu da je on učio ove dove treba da nas navede da spoznamo skojom koncentracijom mi treba da ih učimo. Ova dova se nastavlja:

“Ja tražim uspjeh od Tebe u svakoj odluci i želji za život sa prihvatanjemi sticanjem šehida i pobjedom nad neprijateljima. Gospodaru, ja sam došaoTebi sa svojom potrebom. Čak i ako je moje mišljenje s mahanom iplaniranje slabo, ja sam ipak u potrebi za Tvojom milošću. O, Posredničeu svim stvarima! O, Ti koji poklanjaš spokoj srca, ja od Tebe tražim da mespasiš od kazne Vatre kao što spašavaš čovjeka iz nemirnog mora. Spasime od uništenja i od kazne groba. O, moj Gospodaru, ja Te molim dovomkoja mi i nije poznata i za stvari za koje nisam ni tražio od Tebe. Da,dobro za koju čak nisam ni bio u stanju da imam namjeru, ako si Ti toobećao bilo kome od Svog stvaranja ili ćeš pokloniti to dobro bilo kome, jasam naklonjen svem tom dobru. O, Gospodaru svih svjetova, ja tražim todobro od Tebe, kroz Tvoju milost. Gospodaru upute, ja tražim mir od Tebena Sudnjem danu i želim Džennet u tom vječnom periodu. Sigurno si Tinaj Milostiviji i Drag u društvu onih koji su bliski Tebi i pokorni u Tvomprisustvu, koji padaju na sedždu Tebi i oni koji ispunjavaju obećanja.

Nema sumnje, Ti činiš šta Ti hoćeš. O, Allahu učini nas onim upućenimvođama koji niti idu na krivi put niti zavode druge.’

Huzur je rekao ako muslimani budu učili ovu dovu sa iskrenomnamjerom bit će u stanju da prihvate Imama ovog doba. Ova dova sedalje nastavlja:

“Radi Tvoje ljubavi mi volimo svaku osobu koja Tebe voli i radi Tebe miimamo neprijateljstvo prema onima koji se Tebi suprotstavljaju i koji suneprijatelji. O, Allahu naša je ponizna dova a njeno primanje ovisi o Tebi.O, Allahu, ova dova je svo naše nastojanje i planiranje i sve uzdanje je uTebe. O, Allahu usadi svjetlo u moje srce za mene i također osvijetli mojgrob. Učini da svjetlo bude ispred mene i iza mene, na mojoj lijevoj stranii na desnoj strani i iznad mene i ispod mene. Ispuni moj sluh svjetlom imoj vid svjetlom, ispuni moju kosu svjetlom i učini moju kožu od svjetla,usadi svjetlo u moje meso i moju krv, u moj mozak i moje kosti. O, Allahuulij uzvišenost svjetla u moje srce, učini me utjelovljenjem svjetla. Uzvišenje onaj koji je Visok i od časti i sveti je onaj Čija čistoća je jedina vrijednaspomena. Sveti je onaj koji poklanja samilost i milost, Sveti je Gospodaruzvišenosti. Sveti je Gospodar slave i časti.”

Na kraju je Huzur molio Allaha da nas osposobi da razumijemo iučimo ovu dovu i tražimo njenu dobrotvornost; da budemo blagoslovljenisa onim svjetlom koje je Časni Poslanik s.a.v.s. donio. žudnja skojom je on učio ove dove bila je za nas da ih naučimo. Da nas Allahosposobi da učinimo sve da tražimo Njegovo zadovoljstvo i da dadnemoprednost ljubavi prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. nad svim drugimljubavima ovog svijeta i da tako ispunimo sve želje i očekivanja njegovogummeta. Da nakon traženja dobrotvornosti ‘svjetla nad svjetlom’,ispunimo dužnosti ummeta

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp